Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHALE VE HARCAMA SÜRECİ HAZIRLAYAN Fahrettin Çalışkan Genel Sekreter Yardımcısı 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHALE VE HARCAMA SÜRECİ HAZIRLAYAN Fahrettin Çalışkan Genel Sekreter Yardımcısı 2011."— Sunum transkripti:

1 İHALE VE HARCAMA SÜRECİ HAZIRLAYAN Fahrettin Çalışkan Genel Sekreter Yardımcısı 2011

2  Bütçe Sistemindeki Yapısal Değişiklikler ve Sonuçları ◦ Sorular ve Öneriler  Mali Süreçlerdeki Tanımlar ve Kavramlar ◦ Sorular ve Öneriler  Destek Hizmeti – Yetki Devri ve Birleştirilmesi Mevzuatı ◦ Sorular ve Öneriler  Talep – Satınalma Sürecinde Yer Alan Görevliler – Sorumlular ◦ Sorular ve Öneriler  Yatırım Talepleri ◦ Sorular ve Öneriler  Mal ve Hizmet Talepleri ◦ Sorular ve Öneriler

3 UZUN VADEDE Mali süreç uygulamalarında kurumsallaşmak Kaynakları verimli ve etkin kullanarak, üniversitemiz ihtiyaçlarını zamanında ve en kısa sürede karşılamak, ORTA VADEDE Mali süreçlerdeki iş ve işlemleri plan-program dahilinde yürütmek, Mali iş ve işlemlerde bürokratik işlemleri en aza indirebilmek, KISA VADEDE Talep-satınalma süreci ve süreçle ilgili iş ve işlemler hakkında bilgi vermek, Yetki ve sorumluluklar hakkında farkındalık yaratabilmek, Mali süreçlerde görev yapan sorumlular hakkında bilgi vermek Sorunları tartışmak -çözüm üretmek - süreci uygulamaya başlamak

4

5 AÇIKLAMA BİRİM ESASLI BÜTÇEKURUM ESASLI BÜTÇE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI3838 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ1515 BİRİM30.3000.01 BİRİM KURUMSAL KODU38.15.30.3038.15.00.01 FONKSİYON KODU09.4.2.00//09.4.1.1109.4.2.00 FİNANS KODU2 VEYA 8 EKONOMİK KOD03.2 BÜTÇE TERTİBİ 38.15.30. 30/09.4.2.00/2/03.2 38.15.00.01/09.4.2.00./2/03.2 BİRİM KODU210200 ÖDEME BELGELERİNDE KOD38.15.30.30/09.4.2.00./2/03.238.15.00.01/09.4.2.00./2/03.2

6 AÇIKLAMA BİRİM ESASLI BÜTÇEKURUM ESASLI BÜTÇE ÖDENEKLERİN BİRİMLERE DAĞITIMI BÜTÇE KANUNU-BİRİMÜST YÖNETİCİ+YÖN KURULU-BİRİM ÖDENEK/HARCAMALARIN İZLENMESİ 38.15.30. 00/09.4.2.00/2/03.2 2. 00 38.15.02. 00/09.4.2.00/2/03.2 BİRİM KODU210200 BÜTÇE UYGULAMALARINDA YASAL SINIRLAMA-TERTİP BAZINDA 38.15.30. 30/09.4.2.00/2/03.238.15.00.01/09.4.2.00./2/03.2

7 BİRİM DÜZEYİNDE BÜTÇE UYGULAMASI AKIŞ ŞEMASI YILI BÜTÇE KANUNU (2009 YILINA KADAR) Rektörlük Birimler Diğer Birimler Daire Başkanlıkları + Özel Kalem + Hukuk Müşavirliği Enstitü + Fakülte + Yüksekokul + Meslek Yüksekokul+ Meslek Yüksekokul + Merkezler + Bölümler Birim Bütçe Ödenekleri Öz Gelir - Mal Hizmet Hazine Öz Gelir - Personel Hazine SKD ve İMD REKTÖRLÜK BÜTÇESİ YETERSİZ ÖDENEK TALEP

8 U.Ü.KURUMSAL KODU: 38.15.00.01– ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER KAYNAK DAĞITIMI VE BÜTÇE UYGULAMALARINI İZLEME BİRİM KODU: 200-SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM KURUMSAL KODU:38.15.02.00 -SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  Üniversitelerin bütçe yapılarını sadeleştirdi,  Kurumsal düzeyde tertip sayıları azaldı, birim düzeyinde yapılan bütçe işlem sayısı arttı,  Bakanlık nezdinde yürütülen mali işlemler azaldı,  Önceliklendirmede inisiyatifleri arttırdı,  Bütçe ödeneklerinin daha etkin ve verimli kullanımına imkan sağladı,  Birimler arası bütçe işlemlerinde kurum yetkili oldu,  Birim düzeyindeki bütçe uygulamalarında bütçe kanunu ile getirilen sınırlamalar kaldırıldı,  Birim düzeyinde yapılan bütçe işlemleri yetki ve sorumlulukların dağıtılmasına imkan sağladı,  Performans programı-bütçe ilişkisinin daha net kurulmasını sağladı  Birim bazında gerçek maliyetlerin izlenmesine imkan sağladı,  Kurumsal kodlamaya paralel birim kodları oluşturuldu.

9 YATIRIM TALEPLERİ, KÜÇÜK BAKIM-ONARIM VE ORTAK GİDERLER HARİÇ OLMAK ÜZERE; a) Rektörlük bütçesinden karşılanmak üzere destek hizmetleri birimine talep sunulmamasını, b) Tüm mal ve hizmet alımlarının, giderin yapıldığı ilgili harcama birimi bütçesinden yapılmasını, b) Tüm mal ve hizmet alımlarının, giderin yapıldığı ilgili harcama birimi bütçesinden yapılmasını, GÜNDEME GETİRMİŞTİR. ÇÜNKÜ; 1.Kurum olarak ödeneklerimizi verimli ve etkin kullanamıyoruz, 2.Birimlerimizin ihtiyaçlarını mali programa uygun olarak planlayamıyoruz, 3.Mali konularda yetki ve sorumluluğun destek hizmetleri (Sağlık Kültür ve Spor ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı) birimlerinde toplanmasına katkı sağlıyoruz, bu nedenle de birimlerin gerçek giderlerini izleyemiyoruz, (Örnek: Faaliyet Raporundaki harcamalar) 4.Kurum içi yazışmalarda, taşınır işlemlerinde vb. mükerrerlik oluşmasından dolayı bürokratik işlemlerin artmasına neden oluyoruz.

10 BÜTÇE KANUNU ÜST YÖNETİCİ VE YÖNETİM KURULU BİRİM BÜTÇESİ AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI HARCAMA

11

12  ÜST YÖNETİCİ - REKTÖR  SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANI - REKTÖR DANIŞMANI  HARCAMA BİRİMİ – (5018 Madde 3/k) ◦ Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi  HARCAMA BİRİMİ – (2012 YILI MYBK TASARISI madde 11/4) ◦ Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir.

13 HARCAMA YETKİLİSİ (5018 madde 31) Harcama Yetkisi ve Yetkilisi (5018 31.MADDE) Madde 31- (Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. HARCAMA YETKİLİSİ (2012 YILI MYB KANUNU Madde 11/4) MADDE 11/(4)… Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir.

14 HARCAMA YETKİSİ (5018 madde 31) ve (2012 MYBK madde 11/4-TASARI ) Madde 31- (Değişik: 22/12/2005-5436/1 md.) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir. doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur. Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

15 HARCAMA YETKİSİ Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Madde 11/d. Harcama yetkilileri, bütçede öngörülen ödenekleri kadar (2009 yılı sonuna kadar), ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. (2010 yılı ve sonrası)

16 HARCAMA TALİMATI VE SORUMLULUK (5018 MADDE 32) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

17 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVİ/GÖREVLİSİ Giderin Gerçekleştirilmesi - (5018 madde 33) Madde 33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/2005- 5436/10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

18 İHALE YETKİLİSİ (4734 madde 4) İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri YAKLAŞIK MALİYET TESPİT KOMİSYONU Harcama/ihale yetkilisince ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin tespiti için belirlenen görevliler İHALE KOMİSYONU İhale yetkilisi/harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen ve 4734 sayılı kanunun 19, 20 ve 21 maddesi maddesi kapsamında yapılan ihaleleri sonuçlandıran görevliler MUAYENE VEYA HAKEDİŞ KOMİSYONU Alınan mal ve hizmetlerin şartname ve sözleşme hükümlerine göre kabul ve muayenesini yapan görevliler TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ Birim harcama yetkilisine karşı sorumlu olup harcama birimi bütçesinden alımı ve kabulü yapılmış olan mal ve malzemelerin taşınır kayıtlarını tutan görevli ÖN MALİ KONTROL Birimler ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılan kontrolleri kapsar MUHASEBE YETKİLİSİ İdarenin muhasebe işlemlerinden sorumlu ve ödeme yapma yetkisine sahip görevlisi (mali + belge kontrolü)

19

20 1- GENEL TANIM - 5018 MADDE 60 ( son paragraf) Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.

21 ORTAK GİDERLER ORTAK GİDER KALEMLERİHARCAMA YETKİLİSİGERÇEK.GÖR.İHALE YETKİSİBÜTÇEALIM TÜRÜ Kampüs ElektrikİMD BAŞKANIİMDYİD BAŞKANIİMD Diğer Yerleşkeler ElektrikİLGİLİ BİRİMLER İMD BAŞKANIİLGİLİ BİRİMİHALE Kampüs SuİMD BAŞKANIİMDYOKİMD Kampüs YakacakİMD BAŞKANIİMDYOKİMD TemizlikİMD +SKS BAŞKANIİMD+SKSİMD BAŞKANIİMD+SKDİHALE Personel ServisiİMD BAŞKANIİMDİMD BAŞKANIİMDİHALE Fotokopi Çekim HizmetiİMD BAŞKANIİMDİMD BAŞKANIİMDİHALE Trafo BakımıYİD BAŞKANIYİDİMD BAŞKANIYİDİHALE Asansör BakımıYİD BAŞKANIYİDİMD BAŞKANIYİDİHALE Giyim AlımıİLGİLİ BİRİMLER İMD BAŞKANIİLGİLİ BİRİMİHALE Yemek Hizmeti (Öğrenci+Memur+D.Ser)İMD+SKD+DSM İMD BAŞKANIİMD+SKD+DSMİHALE AkaryakıtİMD BAŞKANIİMDİMD BAŞKANIİMDİHALE Klima Bakım OnarımıİLGİLİ BİRİMLER İMD BAŞKANIİLGİLİ BİRİMİHALE Küçük Bakım Onarım HizmetleriYİD BAŞKANIYİD YİD BAŞKANIYİDD.TEMİN Yapı-Tesis,B.Onarım-Deprem GüçlendirmeYİD BAŞKANIYİD YİD BAŞKANIYİDD.TEMİN Yayın AlımlarıKDD BAŞKANIKDDKDD BAŞKANIKDDİHALE+D.TEMİN Mak.Teçh+bilgisayar+donanımİMD BAŞKANIİMDİMD BAŞKANIİMDİHALE+D.TEMİN Yazılım-lisans+bilişim SistemleriBİD BAŞKANIBİD İHALE+D.TEMİN Taşınmaz Kiralama İşlemleri Mal Satış İşlemleri

22 2- İHALE YETKİLİSİ /SINIRLI YETKİYE SAHİP HARCAMA YETKİLİSİ/HARCAMA YETKİLİSİ (HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO-2) MADDE (1 /d)) ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere ihale yetkisi Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır. (4734 madde 4 ) İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri (4734 madde 11/C ) İHALEYE KATILAMAYCAKLAR İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

23 3- GERÇEKLEŞTİRME VE ÖDEME EMRİ BELGESİ DÜZENLEME GÖREVİ İLE BAZI MALİ İŞLEMLERDE DESTEK HİZMETİ (HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO-2) MADDE (3)) idari ve mali isler, makine-ikmal, satın alma, yapı isleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır. 5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği, ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla diğer harcama birimlerine ilişkin mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali isler, makine-ikmal, satın alma, yapı isleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır. bazı mali işlemlerinin Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek Hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama Birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı, bu hizmetlerin yerine getirildiği müdürlük veya idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten birimleri) tarafından da alınabilir. Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek Hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir.

24 gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişilerarasından belirlenecektir. harcama talimatı/onay belgesi, destek hizmetleri birimine gönderilerek Destek hizmetleri birimleri tarafından diğer harcama birimleri adına harcamaların gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi, destek hizmetleri birimine gönderilerek mali işlemlerin destek hizmetleri birimi tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve Esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine sunulacaktır. destek hizmetleri birimi tarafından yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında iş ve işlemlerin destek hizmetleri birimi personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Diğer taraftan, anılan Kanunun 32 nci maddesinde, harcama talimatlarında gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilere de yer verileceği belirtilmiştir. Gerçekleştirme işlemleri destek hizmetleri birimi tarafından yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında iş ve işlemlerin destek hizmetleri birimi personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Ancak, ilgili mevzuatında bizzat harcama yetkilisi tarafından belirlenmesi gereken hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayı alınacaktır.

25 4- HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ (H.Y.G.TEBLİĞ SIRA NO-1) (MADDE 3 ve 4) ve Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri Hakkında 03 Ocak 2006 tarih ve 099 sayılı Genel Yazı Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi (Md.3) Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının uygun görüsü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez. Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez.

26 Harcama Yetkisinin Devri (Madde 4.) Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i asan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına, Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine, kısmen veya tamamen devredebilirler. Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin (250.000) Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise bir milyon (1.000.000) Yeni Türk Lirasını asan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

27 HARCAMA YETKİSİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA UYGUN OLARAK DEVREDİLİR  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine;  Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.  Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

28

29 1- HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VE SORUMLULUK (5018 MADDE 32) Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. YETKİ DEVRİ (BİRİM İÇİNDE ) üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez d ı ş ı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

30 İHALE ONAY BELGESİ-ONAY BELGESİ-HARCAMA TALİMATI Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) 1. Giriş (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (2) Yönetmeliğin uygulanmasında kamu idarelerinde oluşan tereddütlerin giderilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

31 2. Harcama Talimatı, İhale Onay Belgesi ve Onay Belgesi Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. 1.5018 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre kamu idarelerince bütçeden bir giderin yapılabilmesi harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, bütçe tertibi ile gerçekleştirme usulü ve gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Kamu ihale mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülen ihale onay belgesi ile onay belgesinde de harcama talimatındaki bilgiler yer almakta ve ihale yetkilisi olarak harcama yetkilileri bu belgeleri imzalamaktadır. Daha açık bir ifade ile 5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı, kamu ihale mevzuatına göre ihale yetkilisi tarafından imzalanan ihale onay belgesi ya da onay belgesi özellikleri itibarıyla aynı nitelikte belgelerdir. 2.Bu nedenle bütçeden yapılacak bir giderin ödenmesinde gider çeşidine ve alım şekline göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde harcama talimatı, ihale onay belgesi ya da onay belgesinden yalnızca birinin düzenlenmesi yeterlidir. 3.Buna göre; ihale onay belgesi, a) Kamu ihale mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ilgili uygulama yönetmeliklerinin ekinde standart form olarak belirlenen ihale onay belgesi, onay belgesi, b) Kamu ihale mevzuatı gereğince doğrudan temin usulüyle yapılacak veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinde bu Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde onay belgesi, harcama talimatı, c) İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde ise Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan harcama talimatı,

32

33

34 HARCAMA YETKİLİLERİ VE YETKİ DEVRİ BİRİMLER HARCAMA SÜRECİ İHALE SÜRECİNDE HARCAMA YETKİLİSİ(1) YETKİ DEVRİYETKİ DEV.PERSONEL İHALE YETKİLİSİ BİRİM İÇİNDE BİRİM DIŞINABİRİM İÇİNDE(2) BİRİM DIŞINA EnstitülerEnstitü MüdürüVarYokMüd. Yrd.YokVar FakültelerDekanVarYokDekan Yrd.YokVar YüksekokullarY.O.MüdürüVarYokMüd. Yrd.YokVar MYOMyo MüdürüVarYokMüd. Yrd.YokVar BölümlerBaşkanVarYokBaşkan Yrd.YokVar Sağlık Uyg.Arş.MrkMerkez MüdürüVarYokMrk.Müd.Yrd.YokVar Atatürk Reh.Uyg.Arş.MerkeziMerkez MüdürüVarYokMrk.Müd.Yrd.YokVar Özel Kalem (Rektörlük)Genel SekreterVarYokYardımcıYokVar Özel Kalem (Rektörlük)- BAP-BütçeGenel SekreterVarYokYardımcıYokAlım Yok BAP-ÖZEL HESAP (Bütçe Dışı Harcama) Bap KoordinatörüYok Var Özel Kalem (Genel Sekreterlik)Genel SekreterVarYokYardımcıYokVar Daire BaşkanlıklarıDaire Başkanı Gen.Sekr. Genel SekreterVar Hukuk MüşavirliğiHukuk MüşaviriGen.Sekr. Genel SekreterVar

35 YETKİLİYETKİSİSONUÇ HARCAMA YETKİLİSİHARCAMA TALİMATI VERMEKHARCAMA SÜRECİ BAŞLATILDI GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİBAZI MALİ İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK İHALE/ALIM SÜRECİ BAŞLADI YAKLAŞIK MALİYET TESPİT KOMİSYONU YAKLAŞIK MALİYETİ TESPİT ETMEK İHALE/ALIM SÜRECİ İŞLEMİ İHALE KOMİSYONUİHALEYİ SONUÇLANDIRMAKİHALE SÜRECİ İŞLEMİ MUAYENE VE HAKEDİŞ KOMİSYONU UYGUNLUK DENETİMİMAL VE HİZMET KABULÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROLERİNİ YAPMAK TAŞINIR HESABINI VERMEK GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİÖDEME EMRİ DÜZENLEMEK VE İMZALAMAK HARCAMADAN SORUMLU HARCAMA YETKİLİSİÖDEME EMRİNİ İMZALAMAKHARCAMADAN SORUMLU

36 2- İHALE YETKİLİSİ - HARCAMA YETKİLİSİ – SINIRLI HARCAMA YETKİSİ YASAL DAYANAK (HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO-2) MADDE (1 /d) ihale yetkisi Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.

37 AMAÇ : 4734 SAYILI Kamu ihale kanununun 19, 20 ve 21 yapılması gereken Üniversitemiz bütçesinden ödenek tahsis edilen harcama birimlerince 4734 SAYILI Kamu ihale kanununun 19, 20 ve 21 maddesinde sayılan ihale usulleri ile yapılması gereken mal- hizmet- danışmanlık ve yapım ihalelerinin destek hizmetleri birimi tarafından yapılmasını sağlamak. YETKİ DEVRİNİN YAPILDIĞI SÜREÇ İhale sürecinde (ihale onayının alınmasından- sözleşme imzalanması aşamasına kadar) YETKİ DEVRİ TALEBİNDE BULUNACAK HARCAMA BİRİMLERİ: Bütçesinde ödenek olmak, Üst Yöneticiden onay almak ve parasal sınırlar nedeniyle 4734 sayılı ihale kanununun 19, 20 ve 21 maddesinde sayılan ihale usulleri ile alım yapılmasını talep eden harcama birimleri YETKİ DEVRİ YAPILACAK DESTEK HİZMETİ BİRİMLERİ: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI a)YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİNDE ; YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI b) MAL-HİZMET ALIMLARINDA ; İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YETKİ DEVRİ KOŞULLARI: a)Birim bütçesinde ödenek olması b)Üst yöneticiden (Rektör) onay alınması c)Üst yöneticiden alınan onay yazısının, resmi yazı ile İdari ve Mali İşler veya Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi aı:

38 ÖRNEK YAZI – 1 (03- MAL VE HİZMET ALIMI ÖDENEĞİ OLAN BİRİMLER ) (06-SERMAYE GİDERİ OLMAYAN BİRİMLER İÇİN) Sayı: Konu: İhale Yetkisi Devri REKTÖRLÜK MAKAMINA 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanıp Maliye Bakanlığınca yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:2) 1. maddesinin (d) bendinde "Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda birimimizde, ihale sürecindeki işlemleri gerçekleştirecek deneyimli personelin bulunmaması nedeniyle 2012 yılında bütçemize tahsis edilen/edilecek ödeneklerden ihale usulleri ile yapılacak alımlarda ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak için destek hizmetleri birimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından destek hizmeti alınması zorunluluk arz etmektedir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde birimimiz bütçesinin 03-Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodlarına tahsis edilen/edilecek ödeneklerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19, 20 ve 21 inci maddelerinde sayılan ihale usulleri ile yapılacak alımlarda ihale yetkisi ile sınırlı olmak üzere ihale sürecindeki işlemlerin yürütülmesi için harcama yetkisinin destek hizmetleri birimi harcama yetkilisine devredilmesini olurlarınıza arz ederim. İMZA Birim Yetkilisi (*) OLUR …../…../2011 Rektör (*) Enstitü Müdürü / Dekan/Yüksekokul Müdürü / Merkez Müdürü / Daire Başkanı / Hukuk Müşaviri yazılacaktır.

39 ÖRNEK YAZI – 2 (06-SERMAYE ÖDENEĞİ OLAN BİRİMLER İÇİN) Sayı : Konu: İhale Yetkisi Devri REKTÖRLÜK MAKAMINA 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanıp Maliye Bakanlığınca yayınlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:2) 1. maddesinin (d) bendinde "Harcama yetkilileri, ilgili mevzuat uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır. Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda birimimizde, ihale sürecindeki işlemleri gerçekleştirecek deneyimli personelin bulunmaması nedeniyle bütçemize tahsis edilen/edilecek ödeneklerden ihale usulleri ile yapılacak alımlarda ihale işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak için destek hizmeti birimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından (06.1 ve 06.3 kodu için ) /Yapı işleri Daire Başkanlığından (06.7 kodu için) destek hizmeti alınması zorunluluk arz etmektedir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde 2012 yılında birimimiz bütçesinin 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarına tahsis edilen/edilecek ödeneklerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19, 20 ve 21 inci maddelerinde sayılan ihale usulleri ile yapılacak alımlarda ihale yetkisi ile sınırlı olmak üzere ihale sürecindeki işlemlerin yürütmek ve sonuçlandırmak için harcama yetkisinin, destek hizmetleri birimi harcama yetkilisine devredilmesini olurlarınıza arz ederim. İMZA Harcama Yetkilisi (*) OLUR …../…../2011 Rektör (*) SUAM / Daire Başkanı yazılacaktır. ÖNEMLİ: YİD VE İMD’E İHALE YETKİSİNİN DEVRİ İÇİN AYRI ONAY ALINACAK OLUP 2. PARAGRAFTA SADECE İLGİLİ BİRİM ADI YAZILACAKTIR

40

41 3- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİNDE OLMASI 3.1 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNİN VE ÖDEME EMRİ DÜZENLEME YETKİSİNİN DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİNDE OLMASI (5018 MADDDE 33) Giderin gerçekleştirilmesi harcama yetkililerince Madde 33- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

42 HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO-2) MADDE (3) harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimleri tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir. Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı, bu hizmetlerin yerine getirildiği müdürlük veya idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten birimleri) tarafından da alınabilir. Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir.

43 AMAÇ : Üniversitemiz harcama birimlerine ait taleplerin karşılanması için bu birimler adına 4734 sayılı ihale kanununun 19, 20 ve 21 maddesinde sayılan ihale usulleri ve aynı kanunun 22. Maddesi gereğince yapılan mal-hizmet alımları ile yapım işlerininde birimlere destek hizmeti sunmak GÖREVLENDİRME YETKİSİ KİMDE? a) İHALE SÜRECİNDE, b) DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN ALIM SATINALMA SÜRECİNDE, c) HARCAMA SÜRECİNDE, gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından “Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir.”

44 YETKİ DEVRİ TALEBİNDE BULUNACAK HARCAMA BİRİMLERİ: Rektörlük harcama birimleri a.Üniversitemiz bütçesinden ödenek tahsis edilen ve destek hizmeti talep eden Rektörlük harcama birimleri (SKD –öğrenciye yönelik hizmetler hariç) b.SUAM (Hastane)- Onarım giderleri için YETKİ DEVRİ YAPILACAK DESTEK HİZMETİ BİRİMLERİ a. Mal-hizmet alımlarında : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b. Yapı tesis ve onarım giderlerinde ; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YETKİ DEVRİ KOŞULLARI: Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (sıra no-2) madde (3) a. Üst yöneticiden (Rektör) onay alınması b. Onay yazısının resmi yazı ile İdari ve Mali İşler veya Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

45 ÖRNEK YAZI 3: Gerçekleştirme Görevlisinin Destek Hizmetleri biriminden olması halinde) Sayı : Konu : Destek Hizmeti ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanan “Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:2)” 3 üncü maddesinde "5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile diğer harcama birimlerine ilişkim mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine- ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır." denilmiş olup aynı maddede bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2012 yılında birim bütçemize tahsis edilen/edilecek ödeneklerden yapılacak harcamalarda mali iş ve işlemleri gerçekleştirecek deneyimli personelimizin bulunmaması nedeniyle destek hizmeti alınması zorunluluk arz etmektedir. harcama yetkililiği uhdemizde kalmak şartıyla; ödeme emrini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından destek hizmeti verilmesi için Bu nedenle birim bütçemizde yer alan ve ekli tabloda belirtilen tertiplere tahsis edilen/edilecek ödeneklerden yapılacak harcamalarda mali iş ve işlemlerin yürütülmesi için harcama yetkililiği uhdemizde kalmak şartıyla; ödeme emrini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından destek hizmeti verilmesi için üst yöneticiden onay alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. İMZA Daire Başkanı / Hukuk Müşaviri

46 3.2. HARCAMA YETKİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVİNİN DESTEK TALEP EDEN BİRİM UHDESİNDE OLMASI ( BAZI MALİ İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE DESTEK HİZMETİ TALEBİ) (HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO-2) MADDE (3) ) harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi (Strateji Geliştirme Başkanlığı, bu hizmetlerin yerine getirildiği müdürlük veya idarelerin mevcut yapılarında mali hizmetlerini yürüten birimleri) tarafından da alınabilir. Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir.

47 harcama talimatı/onay belgesi, destek hizmetleri birimine gönderilerek üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi Destek hizmetleri birimleri tarafından diğer harcama birimleri adına harcamaların gerçekleştirilmesi halinde, harcama talimatı/onay belgesi, destek hizmetleri birimine gönderilerek mali işlemlerin destek hizmetleri birimi tarafından yapılması sağlanacaktır. Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine sunulacaktır. Diğer taraftan, anılan Kanunun 32 inci maddesinde, harcama talimatlarında gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilere de yer verileceği belirtilmiştir. Gerçekleştirme işlemleri destek hizmetleri birimi tarafından yapılan mali işlemlerde, harcama talimatlarında is ve işlemlerin destek hizmetleri birimi personeli tarafından yürütüleceğinin belirtilmesi yeterli bulunmaktadır. Ancak, ilgili mevzuatında bizzat harcama yetkilisi tarafından belirlenmesi gereken hususlarda ilgili harcama yetkilisinin onayı alınacaktır.

48 AMAÇ : Üniversitemiz bütçesinden ödenek tahsis edilen harcama birimlerince 4734 sayılı ihale kanunu kapsamında yapılması gereken alımlarda ve harcama sürecinde bazı mali iş ve işlemleri harcama birimi adına yapmak suretiyle destek hizmeti sunmak. Görevlendirme/Yetki Devrinin Yapılacağı Süreç: Görevlendirme/Yetki Devrinin Yapılacağı Süreç: İhale ve harcama sürecinde destek hizmeti YETKİ DEVRİ TALEBİNDE BULUNACAK HARCAMA BİRİMLERİ: Öğrenciye yönelik hizmetler için (Beslenme Hizmetleri Hariç) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YETKİ DEVRİ YAPILACAK DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Öğrenciye yönelik hizmetler için yapılan giderlerde (Beslenme Hizmetleri HARİÇ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YETKİ DEVRİ ŞARTLARI a) Üst yöneticiden (Rektör) onay alınması b) Onay yazısını resmi yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi

49 ÖRNEK YAZI- 4 (Gerçekleştirme Görevlisinin DESTEK TALEP EDEN harcama biriminden Olması Halinde) ÖRNEK YAZI- 4 (Gerçekleştirme Görevlisinin DESTEK TALEP EDEN harcama biriminden Olması Halinde) Sayı: Konu: Destek Hizmeti ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanan Harcama “Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:2)” 3 üncü maddesinde "5018 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin ikinci fıkrasında, harcama birimlerini ilgilendiren harcamaların harcama birimleri tarafından gerçekleştirileceği ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile diğer harcama birimlerine ilişkim mali işlemlerin idarenin destek hizmetlerini yürüten birimi tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün uygulanmasında, idarelerin teşkilat yapılarında destek hizmetleri ile yardımcı hizmet birimleri olarak yer alan idari ve mali işler, makine-ikmal, satın alma, yapı işleri, personel gibi birimler destek hizmetleri birimi sayılacaktır." denilmiş olup aynı maddede bu işlemlere ilişkin olarak üst yöneticiden alınacak onay, harcama birimleri tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, harcama birimlerinin talebi üzerine mali hizmetler birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından da alınabileceği belirtilmiştir. bazı mali iş ve işlemleri gerçekleştirecek Bu kapsamda 2012 yılında birim bütçemize tahsis edilen/edilecek ödeneklerden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 22. maddesi kapsamında yapılacak alımları ve bu alımlara ilişkin harcama sürecindeki bazı mali iş ve işlemleri gerçekleştirecek deneyimli personelimizin bulunmaması nedeniyle destek hizmeti alınması zorunluluk arz etmektedir. tertiplerine tahsis edilen/edilecek ödeneklerden yapılacak harcamalarda harcama yetkililiği uhdemizde kalmak ve ödeme emri düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin birimimizden olmak şartıyla; bazı mali iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından destek hizmeti verilmesi için Bu nedenle birim bütçemizde yer alıp ekli tabloda belirtilen bütçe tertiplerine tahsis edilen/edilecek ödeneklerden yapılacak harcamalarda harcama yetkililiği uhdemizde kalmak ve ödeme emri düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin birimimizden olmak şartıyla; bazı mali iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından destek hizmeti verilmesi için üst yöneticiden onay alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim İMZA Daire Başkanı / Hukuk Müşaviri

50

51 A. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Yatırım talepleri bütçe giderlerine ilişkin açıklamalı rehber ( sermaye giderleri bölümü 06.1 ve 06.3 ekonomik kodları) esas alınarak yılda 2 defa tespit edilip belirlenecektir. 2.Yatırım talepleri resmi yazı ile rektörlük makamına sunulacaktır. 3.Kurum performans hedefleri esas alınarak yatırım talep grupları belirlenmiştir. 4.Her bir yatırım grubu için standart talep formları hazırlanmıştır. 5.Her bir yatırım talep grubu için ayrı talep formu hazırlanacaktır. (SUAM hariç) 6.Tahmini maliyetler birimlerce tespit edilecektir. 7.Teknik şartnameler yatırım talepleri ile birlikte sunulacaktır. 8. Teknik şartnamelerin son paragrafında; “İş bu teknik şartname 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesi ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliliğinin Teknik Şartname başlıklı 14. Maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlandığını kabul ve ta a hhüt ederim/ederiz. “ İbaresine yer verilecek ve teknik personel tarafından MUTLAKA imzalanacaktır. (İhale usulü ile yapılacak alımlarda) 9.İhale komisyonunda teknik üye olarak görev yapacak personele ilişkin bilgiler talep formunun ilgili bölümünde belirtilecektir. 10.Müstakil yapı tesis, büyük onarım, deprem güçlendirme talepleri, Yapı İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilecek olup, yatırım kararı Üst Yönetim tarafından verilecektir. 11.Yazılım-lisans- bilişim sistemlerine ilişkin talepler parasal sınırlamalara bakılmaksızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sunulacaktır. 12.Yayın talepleri KKD sunulacak.

52 B) YATIRIM TALEPLERİNİN REKTÖRLÜK MAKAMINA SUNULMASI 1– BİRİNCİ DÖNEM : Ocak ( 5 - 20 Ocak tarihleri arasında gönderilir.) 2- İKİNCİ DÖNEM : Nisan ( 1 - 30 Nisan tarihleri arasında gönderilir.) MAMUL MAL ALIMLARI : İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığına YAZILIM-LİSANS VE BİLİŞİM AĞIRLIKLI SİSTEM ALIMLARI: Bilgi İşlem Daire Başkanlığına YAYIN ALIMLARI: Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına Tüm Birimler Yatırım Talep Formlarını Elektronik Ortamda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına AYRICA Gönderecektir. (imdsatinalma@uludag.edu.tr)

53 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 1 – Dersliklere Yönelik (RİT-FR-İMD -40) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 1 – Dersliklere Yönelik (RİT-FR-İMD -40) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 5 – Büro Donanımlarına Yönelik (RİT-FR-İMD -44) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 5 – Büro Donanımlarına Yönelik (RİT-FR-İMD -44) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 2 – Laboratuar, Atölye ve Etüdlere Yönelik (RİT-FR-İMD -41) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 2 – Laboratuar, Atölye ve Etüdlere Yönelik (RİT-FR-İMD -41) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 3 – Seminer – Konferans, Toplantı ve Resital Salonlarına Yönelik (RİT-FR-İMD -42) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 3 – Seminer – Konferans, Toplantı ve Resital Salonlarına Yönelik (RİT-FR-İMD -42) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 4 – Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara Yönelik (RİT-FR-İMD -43) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 4 – Bilgisayar ve Teknolojik Donanımlara Yönelik (RİT-FR-İMD -43) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 6 – Kurumsal Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetlerine Yönelik (RİT-FR-İMD -45) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 6 – Kurumsal Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetlerine Yönelik (RİT-FR-İMD -45) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 7 – Bilişim Haklarına (Lisans ve Yazılım) Yönelik (RİT-FR-İMD -46) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 7 – Bilişim Haklarına (Lisans ve Yazılım) Yönelik (RİT-FR-İMD -46) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 8 – Sunulan Hizmetlere Yönelik * (Barınma, Beslenme, Kültür-Spor, Sağlık ve Kreş-Anaokulu) (RİT-FR-İMD -47) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YATIRIM TALEP FORMU 8 – Sunulan Hizmetlere Yönelik * (Barınma, Beslenme, Kültür-Spor, Sağlık ve Kreş-Anaokulu) (RİT-FR-İMD -47)

54 ÖRNEK - 5 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (……………………………………………………..) Sayı : Konu : Yatırım Talepleri ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) İlgi : ……………. Üniversitemiz 2012 yılı yatırım planlaması çalışmalarına esas olmak üzere ilgi yazınız ile talep edilen Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulumuza ait yatırım ihtiyaçları tespit edilmiş olup talep formları ve talep edilen yatırım mallarına ait onaylı teknik şartnameler ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. imza EKLER 1- Talep Formu (5 Adet) 2- Teknik Şartname ( 3 Adet- 13 Sayfa)

55

56 MAL VE HİZMETLER Hangi Mal veya Hizmet Hangi Ekonomik Kod Altında Yer Almaktadır?

57 BİRİMİNEGÖL MYO DÖNEM1.3 AYLIK AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI İZLEME RAPORU EKON. KODEKONOMİK KOD AÇIKLAMA 2012 KBÖ ÖDENEK SERBEST ÖDENEKGERÇ.HARCAMA KALAN ÖDENEK DÖNEM TALEP MALİYETİ ÖDENEK DURUMU (-/+) (1)(2)(3)(4) = (2-3)(5)(6)= (4-5) 03.2 TÜKETİM YÖNELİK MAL MALZEME ALIMI40.00015.0000 22.0007.000 03.3YOLLUKLAR 03.4GÖREV GİDERLERİ 03.5HİZMET ALIMLARI 03.7MAMUL MAL ALIMLARI 03.8KÜÇÜK BAKIM ONARIM Ayrıntılı Finansman Programı İzleme Raporunda belirttiğimiz bütçe durumumuza bağlı olarak ihtiyaç duyulan revize/ödenek ekleme/vb. bütçe işlemlerinin yapılmasını arz ederim. İmza

58

59 2011 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ 38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TERTİPKBÖEKLENENDÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILA BİLİR ÖDENEK GÖNDERM E HARCAMAKALAN 38.15.09.04-01.3.9.00-2-03.219.500,000,00 19.500,00 0,0010.934,238.565,77 38.15.09.04-01.3.9.06-2-03.225.000,000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 38.15.09.04-02.2.0.00-2-03.211.000,000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 38.15.09.04-03.1.4.00-2-03.270.000,000,00 70.000,00 0,0023.433,8146.566,19 38.15.09.04-09.4.1.00-2-03.212.595.500,000,0070.500,0012.525.000,00 12.520.500,004.500,0012.122.164,18398.335,82 38.15.09.04-09.4.1.09-2-03.254.000,000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 38.15.09.04-09.6.0.07-2-03.2722.000,000,00186.500,00535.500,00 328.000,00207.500,00220.792,83107.207,17 13.497.000,000,00257.000,0013.240.000,00 13.028.000,00212.000,0012.377.325,05650.674,95 212.000,00862.675 avans33.600,00829.075

60 MAL VE HİZMET ALIMI TALEPLERİ A) GENEL AÇIKLAMALAR 1- Mal ve hizmet alımı ihtiyaçları 3 aylık dönemler itibariyle bütçe giderlerine ilişkin açıklamalı rehberin 03-mal alımları bölümündeki 03.2, 03.5, 03.7 ve 03.8 ekonomik kodları esas alınarak tespit edilip belirlenecektir. 2- Ayrıntılı finansman programı izleme raporu hazırlanmıştır. 3- Teknik şartnameler talepler ile birlikte sunulacaktır. 4- Teknik şartnamelerin son paragrafında; “İş bu teknik şartname 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. Maddesi” ve Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliliğinin Teknik Şartname Başlıklı 14. Maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlandığını kabul ve taahhüt ederim/ederiz. “ İbaresine yer verilecek ve teknik personel tarafından MUTLAKA imzalanacaktır. (İhale usulü ile yapılacak alımlarda) 5- İhale usulü ile yapılacak alımlarda; ihale komisyonunda teknik üye olarak görev alacak kişiler MUTLAKA gönderilecektir. 6- Küçük bakım onarım talepleri (03.8 ekonomik kodu) Yapı İşleri Daire Başkanlığınca tespit edilecek olup bu giderlere ilişkin olarak talep hazırlanmayacaktır.

61  B - BAKIM ONARIM TALEPLERİ VE UYGULAMA ESASI ◦ WEB ortamında taleplerin yapılabileceği ve takibin yine o program aracılığı ile yapılacağı bir BAKIM ONARIM yazılımı yapılacak. ◦ Bu yazılım aracılığı ile kişiler bakım ve onarım ihtiyaçlarını KÜÇÜK BAKIM ONARIM BİRİMİNE ileteceklerdir. ◦ Görevlendirme sonrasında ilgili arızaya ilişkin tespit yapmak üzere birimlere TEKNİK ELEMAN gönderilecektir. ◦ Duruma göre ya yerinde arıza giderilecek ya da birime geri dönülerek MAL MALZEME HİZMET alımı konusunda ilgili yetkili ile durumu değerlendireceklerdir. ◦ Program sayesinde her arıza bildiriminde bulunan arızası ile ilgili gelişmeyi takip edebilecektir.

62 C- MAL ve HİZMET ALIMLARINDA PARASAL SINIRLAR 2012 YILI MYBK EKİ E –CETVEL MADDE 31 (TASARI) her bir alım MADDE 31. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 18.000 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında 14.000 Türk Lirasına, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 18.000 Türk Lirasına, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 43.000 Türk Lirasına, kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

63 DOĞRUDAN TEMİN - 4734 sayılı kamu ihale kanunu MADDE 22/d Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası) *, diğer idarelerin onikibin yediyüzdokuz Türk Lirasını)  aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. * * Kamu İhale Kurumu’nun 2011/1 sayılı Tebliği ile 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2011 – 31.01.2012 dönemini kapsamaktadır

64 PARASAL SINIRLARA BAĞLI OLARAK SUNULMAYACAK REKTÖRLÜK MAKAMINA SUNULMAYACAK TALEPLER EĞİTİM - ÖĞRETİM BİRİMLERİ 03.7 EKONOMİK KODUNDAN YAPILAN TALEPLER (2012 YILI MYBK EKİ E –CETVEL MADDE 31 (TASARI) MADDE 31. Aşağıda yer alan her bir alım için; 1.Menkul mal alımlarında 18.000 Türk Lirasına, 2.Menkul malların bakım ve onarımlarında 18.000 Türk Lirasına, kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. HÜKMÜ GEREĞİNCE REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLMEZ. HÜKMÜ GEREĞİNCE REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK ÜZERE REKTÖRLÜĞE TALEP GÖNDERİLMEZ. DOĞRUDAN TEMİN - 4734 sayılı KİK MADDE 22/d HÜKMÜ GEREĞİNCE REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN GÖNDERİLMEZ. Mad. 22/d - Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası) *, diğer idarelerin onikibin yediyüzdokuz Türk Lirasını)  aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. HÜKMÜ GEREĞİNCE REKTÖRLÜK BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK ÜZERE REKTÖRLÜĞE TALEP GÖNDERİLMEZ. *

65 PARASAL SINIRLAMALARA BAĞLI OLARAK SUNULACAK REKTÖRLÜK MAKAMINA SUNULACAK TALEPLER EĞİTİM ÖĞRETİM BİRİMLERİNE AİT TALEPLER 2012 YILI MYBK EKİ E –CETVEL MADDE 31 (TASARI) MADDE 31. Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında maiyeti 18.000 Türk Lirasından büyük talepler, b) Maliyetlerine bakılmaksızın tüm Gayrimaddi hak alımı talepleri c) Menkul malların bakım ve onarımlarında maliyeti 18.000 Türk Lirasından büyük talepler, (06) Sermaye -YATIRIM TALEPLERİ = REKTÖRLÜK BÜTÇESİ DOĞRUDAN TEMİN SINIRINI AŞAN TALEPLER AŞAN Mad. 22/d- Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası) *, diğer idarelerin onikibin yediyüzdokuz Türk Lirasını)  AŞAN ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. *

66 ÖRNEK - 6 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (……………………………………………………..) Sayı: Konu: Satınalma ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına) İlgi : ……………tarih ve sayılı Rektörlük onayı belirtilen malzemelerin Fakültemiz …………………………………… kullanılmak üzere ekli talep formunda belirtilen malzemelerin ihale usulü ile alımının yapılması zorunluluk arz etmektedir. talep formu ve eki teknik şartname/şartnameler ile ihale komisyonunda teknik üye olarak görev yapacak personele ait iletişim bilgileri ekte ilgi onay gereğince ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere Bu nedenle talep formu ve eki teknik şartname/şartnameler ile ihale komisyonunda teknik üye olarak görev yapacak personele ait iletişim bilgileri ekte sunulmuş olup ilgi onay gereğince ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere alımın Başkanlığınızca yapılmasını ve ihale sonucunda ihale işlem dosyasının Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze/Merkezimize gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. imza EKLER 1- Talep Formu (1 Adet- 3 Sayfa) 2- Teknik Şartname (2 Adet- 5 Sayfa) 3- Teknik Personel İletişim Bilgileri 4 - İhale Yetkisi Onayı

67 REKTÖRLÜK BİRİMLERİNE AİT TALEPLER a) İhale yetkisi ile sınırlı olmak üzere üst yöneticiden harcama yetkisinin devri için onay alan, b) Harcama süreci için destek hizmeti talep eden, Rektörlük birimleri parasal sınırlamalara tabi olmaksızın imzalı Harcama Talimatı veya Onay Belgesini eki talep formlarını ilgili destek hizmetleri birimine gönderecektir. HASTANE- SUAM TALEPLERİ İhale yetkisi ile sınırlı olmak üzere üst yöneticiden harcama yetkisinin devri için onay alarak, Büyük ve küçük onarım ihalelerinde ve harcamalarında yapı işleri daire başkanlığına, Mal alımı ihalelerinde ve harcamalarında taleplerini İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığına sunulacaktır. Parasal sınırlamalara bakılmaksızın SUAM hariç tüm birimler yazılım ve lisans alım talepleri harcama talimatı olmaksızın Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sunulacaktır

68 ÖRNEK - 7 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (……Daire Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği) Sayı: Konu: Satınalma ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına) İlgi : ……………tarih ve sayılı Rektörlük onayı malzemelerin ihale usulü ile Başkanlığımız …………………………………… kullanılmak üzere ekli talep formunda belirtilen malzemelerin ihale usulü ile alımının yapılması zorunluluk arz etmektedir. talep formu ve eki teknik şartname/şartnameler ile ihale komisyonunda teknik üye olarak görev alacak personele ilişkin iletişim bilgileri ilgi onay gereğince i Bu nedenle talep formu ve eki teknik şartname/şartnameler ile ihale komisyonunda teknik üye olarak görev alacak personele ilişkin iletişim bilgileri ekte sunulmuş olup ilgi onay gereğince ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere alımın Başkanlığınızca yapılmasını ve ihale sonucunda ihale işlem dosyasının Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. imza EKLER 1- Talep Formu (1 Adet- 3 Sayfa) 2- Teknik Şartname (2 Adet- 5 Sayfa) 3- Teknik Personel İletişim Bilgileri 4- İhale Yetkisi Onayı

69

70

71

72 Rektörlük Birimleri doğrudan temin sınırındaki ihtiyaçlarının karşılanması için harcama talimatı VEYA onay belgesi hazırlayacaktır. Harcama talimatı veya /onay belgesi ekinde aşağıda örneği gösterilen talep formları ile şartname mutlaka olacaktır. Bu belgeler harcama yetkilisi tarafından imzalanacak resmi yazı ile destek hizmetleri birimine sunacaklardır. ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü T Ü KETİME Y Ö NELİK MAL ve MALZEME ALIMI SATINALMA TALEP FORMU (03.2 Kodlu) (RİT-FR-İMD -36) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü T Ü KETİME Y Ö NELİK MAL ve MALZEME ALIMI SATINALMA TALEP FORMU (03.2 Kodlu) (RİT-FR-İMD -36) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü HİZMET ALIMI SATINALMA TALEP FORMU (03.5 Kodlu) (RİT-FR-İMD -37) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü HİZMET ALIMI SATINALMA TALEP FORMU (03.5 Kodlu) (RİT-FR-İMD -37) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü TEMSİL ve TANITMA GİDERLERİNE İLİŞKİN TALEP FORMU (03.6 Kodlu) (RİT-FR-İMD -38) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü TEMSİL ve TANITMA GİDERLERİNE İLİŞKİN TALEP FORMU (03.6 Kodlu) (RİT-FR-İMD -38) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM ve ONARIM GİDERLERİNE İLİŞKİN TALEP FORMU (03.7 Kodlu*) (RİT-FR-İMD -39) ULUDAĞ Ü NİVERSİTESİ REKT Ö RL Ü Ğ Ü MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM ve ONARIM GİDERLERİNE İLİŞKİN TALEP FORMU (03.7 Kodlu*) (RİT-FR-İMD -39)

73

74

75 İŞLEM TÜRÜSORUMLU BİRİM MAHİYETİŞART-IŞART-2TER.TARİHİ HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ BİRİM İÇİNDE YETKİ DEVRİ YAPAN BİRİMLER YAZILI / SINIRLARI BELİRLENMİŞ OLMALI GÖREVLENDİRME YAZISI ÜST YÖNETİCİYE ve SGD BAŞKANLIĞINA RESMİ YAZI İLE BİLDİRİM OCAK 2012 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SGD BİLDİRİMİ GERÇ.GÖR.DESTEK TALEBİ OLMAYAN TÜM HARCAMA BİRİMLERİ MALİ KONTROLLER RESMİ YAZI İLE BİLDİRİM SGD BAŞKANLIĞINA BİLDİRİM OCAK 2012 DESTEK HİZMETİ TALEBİ (GER.GÖR) REKTÖRLÜK BİRİMLERİ+SUAM 1- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNİN 2--DESTEK HİZ.BİRİMİNİN BELİRLENMESİ ÖRNEK -3 ve ÖRNEK -4 TALEP YAZISI SGD BAŞKANLIĞINA RESMİ YAZI İLE BİLDİRİM OCAK 2012 ÜST YÖNETİCİ ONAYI (DESTEK HİZMETİ TALEBİ – GERÇ.GÖREV.) SGDTOPLU ONAYTOPLU ONAY YAZISI DESTEK BİRİMİ İLE DESTEK TALEP EDEN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİM 0CAK 2012 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİNİN SGD BİLDİRİMİ DESTEK HİZMETLERİ BİRİMLERİ MALİ KONTROLLER RESMİ YAZI İLE BİLDİRİM SGD BAŞKANLIĞINA BİLDİRİM OCAK 2012 İHALE YETKİSİİHALE USULÜ İLE ALIM TALEP EDEN TÜM BİRİMLER BİRİM ADINA İHALE YAPILMASI ÜST YÖNETİCİDEN ONAY ALMAK ÖRNEK-1 VEYA ÖRNEK 2 YAZI RESMİ YAZISGD BİLDİRİM

76 S. N O KOD/ BİLGİ AÇIKLAMA TANIM/BİLGİ 138 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BAĞLI OLUNAN ALT KURULUŞ 215ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİÖZEL BÜTÇELİ KAMU İDARESİ5018 (II) SAYILI CETVEL 3 0 2.0 0 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM KURUMSAL KODU KURUMSAL KOD(1- 3) 409.4.1.00FONKSİYON KODU GİDERİN YAPILDIĞI SEKTÖR/…………… GELİRLERİ İLE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER ABS REHBERİ/E-BÜTÇE 52FİNANSMAN KODUÖZEL BÜTÇEABS REHBERİ/E-BÜTÇE 603.2II.DÜZEY EKONOMİK KOD TÜKETİME YÖNEL MAL VE MALZEME ALIMLARI KURUMSAL TERTİP/ ÖDENEK KONTROL 7200SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜBİRİM KODU BİRİM DÜZEYİNDE TERTİP/ ÖDENEK KONTROL (1- 7) 803.2.1III.DÜZEY EKONOMİK KODKIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMIABS REHBERİ/E-BÜTÇE 9O3.2.1.01IV. DÜZEY EKONOMİK KODKIRTASİYE ALIMLARI ABS REHBERİ/E- BÜTÇE/MAL GRUBU

77 10bumko@gov.trAÇIKLAMALI ABS REHBERİ MAL VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ MALIN BELİRLENMESİ (1 Adet Klasör) 11 TALEP EDİLEN MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI ŞARTNAMEDE REKABETİ ENGELLEYİCİ HUSUSLARIN OLMAMASI 3 AYLIK İHTİYAÇ LİSTESİNİN HAZIRLANMASI 12 MALİYET TESPİTİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILMASI MALİYETLERİN BELİRLENMESİ 3 AYLIK DÖNEM İÇİN AFP İZLEME RAPORUNUN HAZIRLANMASI 3 AYLIK İZLEME RAPORUNUN REKTÖRLÜK MAKAMINA SUNULMASI (SGD BAŞKANLIĞINA) 13 KAYNAK KONTROLÜ DEĞERLENDİRME (UYGUN/KISMEN UYGUN/RED/) BÜTÇE İŞLEMİ (SGD) KAYNAK TAHSİSİ VEYA AFP REVİZYONU / BİRİMLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ (E-Bütçe)

78 SİSTEMİN ETKİNLİĞİ İÇİN; 1- Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımların kurum web sayfasında birim bazında duyurulması için birimlere yetki verilmesi (BİD) 2- Doğrudan temin limitini takip etmek (SGD) 3- Yönergede (yazışma kuralları) değişiklik yapılması GEREKMEKTEDİR.


"İHALE VE HARCAMA SÜRECİ HAZIRLAYAN Fahrettin Çalışkan Genel Sekreter Yardımcısı 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları