Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı 1. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI 2. YASADIŞI GÖÇ KAVRAMI VE GÜVENLİK 3. YASADIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 4. SONUÇ VE ÖNERİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı 1. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI 2. YASADIŞI GÖÇ KAVRAMI VE GÜVENLİK 3. YASADIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 4. SONUÇ VE ÖNERİLER."— Sunum transkripti:

1

2 Sunum Planı 1. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI 2. YASADIŞI GÖÇ KAVRAMI VE GÜVENLİK 3. YASADIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 4. SONUÇ VE ÖNERİLER

3 1.YASADIŞI GÖÇ KAVRAMI VE GÜVENLİK Yasadışı Göçün Nedenleri  Bölgesel savaşlar,  İç savaşlar,  Ekonomik güçlükler,  Politik ve etnik baskılar,  Açlık ve kıtlık sorunu,  Salgın hastalıklar,  Yaşanılan ülkedeki bölgesel ve kültürel farklılıklar

4 Güvenlik EkonomiÇevreSağlık Sosyo- kültür EnerjiEğitim İŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI  DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI

5 Bölgesel çatışmalar Otoriter yönetimlerin halklarına yönelik şiddeti Çevre sorunları ve salgın hastalıklar Uluslararası organize suçlar Yasadışı göç Enerji kaynakları ve nakil hatlarına yönelik saldırı  DEĞİŞEN GÜVENLİK TEHD İ TLER İ

6 Uluslararası Göç Örgütü günümüzde, dünya nüfusunun %3.1’ine denk gelen 214 milyon uluslararası göçmen olduğunu belirtmektedir. Dünya göçmen nüfusunun %10-15’ine karşılık gelen yaklaşık 20-30 milyon göçmen ise yasadışı statüdedir.

7 Yasadışı göçün insani boyutu: Yasadışı gerçekleşen göç esnasında ve sonrasında oluşan insan ticareti ya da göçmen kaçakçılığı gibi suç olguları, olumsuz yaşam koşulları, hedef ülkedeki toplumsal algılamalar, ırkçılık…vs

8 - BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi (2000) - Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol Uluslararası düzeyde önlem arayışları:

9 YASADIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE YILYAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 2005 57.428 2006 51.983 2007 64.290 2008 65.737 2009 34.345 2010 32.667 TOPLAM 829.161

10 Türkiye; Türk vatandaşlarının Avrupa’ya yasadışı geçişleri bakımından bir kaynak ülke iken 1970’lerin sonunda Rusya’nın Afganistan’ı işgali, İran’daki rejim değişikliği, Sovyetler Birliği’nin yıkılışı, Orta Doğu ve Irak’taki siyasal çalkantılar nedeniyle hem transit hem de hedef ülke haline gelmiştir.

11 Uluslararası Düzenlemelerin Türkiye’nin Ulusal Göç Mevzuatına Yansıması  Budapeşte grubu: yasadışı göçün önlenmesi ve yasadışı göçle mücadelede kalıcı çözümler sağlanmasını ve göç idaresi alanında sürdürülebilir mekanizmalar kurulmasını amaçlayan işbirliği ve diyalog platformu  2000 BM Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ve Ek Protokol’ün kabulü  Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik: ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti’ suçlarının tanımı ve unsurları

12  403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nda değişiklik: “Türk vatandaşları ile evlenen yabancıların evliliğin tescil tarihinden 3 yıl geçtikten sonra, vatandaşlığa alınma prosedürünün başlayabileceği” hükmü  2003 Yabancıların Çalışma İzinlerini Düzenleyen Yasa: Çalışma izin süreleri, izinlerin uzatılması, iptali, istisnai haller, denetleme ve cezai hükümler  2004 Kara Ulaştırma Yönetmeliği: kaçak insan taşımacılığı ve ticareti suçları ile diğer bazı suçlar nedeniyle yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması halinde yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin iptal edilmesi

13 AB Üyelik Sürecinin Türkiye’nin Yasadışı Göçle Mücadelesine Etkisi  2002 yılında sınır kontrolü, göç ve ilticadan sorumlu farklı devlet birimlerinin bir araya geldiği özel bir görev gücü  2003 yılında "Türkiye'nin AB’ye Katılım Sürecinde İltica Alanında Yapılması Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi” ile “Türkiye'de Göç Yönetimi Eylem Planına Katkı Sağlayacak Strateji Belgesi”

14  2008 yılında kurulan İltica ve Göç Mevzuatı ve İdari Kapasitesini Geliştirme ve Uygulama Bürosu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanun Tasarı

15 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi: AB ile Geri Kabul anlaşmasının en kısa zamanda tamamlanması, Cenevre Sözleşmesi’ne getirilen coğrafi sınırlamaların kaldırılması, kapsamlı bir iltica kanunun kabulü ve yeni bir sınır kolluk kuvveti biriminin kurulması hususları 2011 İlerleme Raporu: Geri Kabul Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmış olmasının olumlu bir gelişme olduğu, ancak Türkiye’nin düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş ülkesi ve hedef ülke olmaya devam ettiği, nitekim Sınır Güvenlik Birimi yasasının kabulünün ve kurumlararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı hususları

16 Entegre Sınır Yönetimi  Nisan 2003 Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi: tüm sınır hizmetlerinin askeri olmayan özel eğitimli profesyonel kolluk güçlerince yerine getirilmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesi  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi bünyesinde, sınır güvenliği alanında uzman rütbeli personel yetiştirmeye yönelik Sınır Güvenliği Bölümü

17 Sınır yönetimi sistemini geliştirebilmek için AB ile ortak projeler :  Entegre Sınır Yönetimi Projesi-Aşama 1  Entegre Sınır Yönetimi Projesi-Aşama 2  Batı Balkanlar ve Türkiye’de Entegre Sınır Yönetimi’nin güçlendirilmesi projeleri

18 Geri Kabul Anlaşmaları Amaç: Yasadışı göçmenlerin Türkiye’den geldikleri ülkeye iadesi veya Türkiye’den diğer bir ülkeye yasadışı geçiş yapan göçmenin Türkiye’ye kabulü Önemi: yasadışı göçe karşı önlem almaya teşvik etmek ve yasadışı göçmenlerin insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine gönderilmelerini sağlamak

19 Geri Kabul Anlaşması imzalanan ve uygulanan ülkeler: Suriye, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya Geri Kabul Anlaşması imzalanmış olup onay aşamasında olan ülkeler: Pakistan ve Nijerya

20 Geri Kabul Anlaşması teklif edilen ülkeler:  2001 yılında İran, Bulgaristan, Bangladeş, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Sri Lanka; 2002 yılında Ürdün, Tunus, Özbekistan, Moğolistan, Mısır, İsrail, Gürcistan, Etiyopya, Belarus, Sudan, Cezayir, Libya, Fas, Lübnan ve Kazakistan;  2003 yılında Azerbaycan  2008 yılında Afganistan  2009 yılında Irak

21  AB ile Geri Kabul Anlaşması müzakereleri Ocak 2011’de tamamlanmış, ancak bu antlaşmaların kabulü vize muafiyeti konusu ile paralellik seyrettiğinden henüz bir sonuca varılamamıştır.  Schengen çerçevesinde vize kolaylığının getireceği siyasi avantajlar Geri Kabul Anlaşmasının getireceği büyük yükle ortadan kalkabilir.

22 Türkiye’nin Sığınma Politikası

23  1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi ve Ek Protokol: coğrafi çekince ile imza  2005 Sığınma ve Göç Alanındaki AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Plânı: Sığınma konusunda bir devlet politikası belirlenmesi, Mülteci Yönetmeliği’nin yerine İltica Kanunu’nu yürürlüğe koymak amacıyla çalışma yapılması, sığınma başvuru makamları ve prosedürde düzenlemeler

24  Sığınmacı kabul sistemi: “sığınmacı kabul barınma merkezleri” ve “mülteci misafirhaneleri”  Mültecilerin entegrasyonu: Sığınmacı ve mültecilere Türkçe dil eğitimi verilmesi, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine devam etmelerinin sağlanması, meslek edindirme kursları açılması…

25 Sığınma talep eden kişilerin uyrukları

26  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2006 tarih ve 57 sayılı Uygulama Talimatı: sığınma başvurularının yapılma şekli, müracaat makamları, kimlik tespit işlemleri, başvuru inceleme, mülakat süreci, değerlendirme aşaması, olumsuz karar durumunda yapılacaklar, mültecilere sağlanacak olanaklar ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ilişkiler  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasa Tasarısı: ilk kez iltica alanını düzenleyen bir düzenleme. “İkincil koruma, tolere edilen yabancılar ve insani mülahazalara dayalı ikamet izinleri” kavramları ilk kez Türk iltica hukukunda yer alacaktır.

27 5.SONUÇ VE ÖNERİLER Türkiye’nin göç ve iltica hususundaki düzenlemelerinde insanilik, uluslararası düzenlemelere riayet, bütüncül yaklaşım, profesyonel kurumsal yönetim gibi prensipleri benimsemesi arzu edilen bir sonuçtur. Ancak yapılacak olan tüm bu düzenlemelerde Türkiye’nin, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne getirilen coğrafi çekincenin kaldırılması ve AB ile Geri Kabul Anlaşması imzalanması sonrası doğabilecek sakıncaları da göz önünde bulundurması ulusal menfaatleri açısından önem taşımaktadır.

28  Yasadışı göçle mücadele edilirken insani boyutun yani göçmen güvenliği konusunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.  Göç yollarının kapatılmasının yasadışı göçü önlemek yerine daha da tetiklediğinin farkında olunmalıdır.  AB değerlerini göç ile ilgili düzenleme ve uygulamalarda da gözetmeye özen gösterilmelidir.

29  BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gerek ikili gerekse de çok taraflı geri kabul anlaşmalarının imzalanmasını teşvik edici rol üstlenmelidir.  Göçmenlerin sağladığı iş gücü ve bunun ekonomi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.  Uzun vadede yasadışı göçü engellemek amacıyla azgelişmiş ülkelerdeki kalkınma ve refah seviyesini artırıcı projeler üretilmelidir.

30 Türkiye özelinde;  Yasadışı göçle mücadelede entegre sınır yönetimine gereken önem verilmelidir.  1951 Cenevre Sözleşmesi ile 1967 Ek Protokol’e konan coğrafi sınırlama şartı gerekli düzenlemeler yapılıp önlemler alındıktan sonra kaldırılmalıdır.  Kaynak ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları imzalanmadan hedef ülkelerle imzalamanın sakıncaları göz önünde bulundurulmalıdır.

31  Türkiye’nin sırtına büyük bir yük bindirecek AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın neyin karşılığında uygulamaya konulacağına doğru karar verilmelidir.  Türkiye’nin sığınma politikası konusunda ciddi reformlara ihtiyacı olduğu ve ivedilikle bir sığınmacı kabul sisteminin oluşturulması gerektiği unutulmamalıdır.

32


"Sunum Planı 1. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI 2. YASADIŞI GÖÇ KAVRAMI VE GÜVENLİK 3. YASADIŞI GÖÇ VE TÜRKİYE 4. SONUÇ VE ÖNERİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları