Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erkan KARAARSLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erkan KARAARSLAN"— Sunum transkripti:

1 Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org info@erkankaraarslan.org

2 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE, 2www.erkankaraarslan.org

3 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM SOS. GÜV. KUR BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ. VE DEN K. B BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MAH. İD. BİRLİK B. 3www.erkankaraarslan.org

4 BÜTÇE İLKELERİ - BÜTÇE, HÜKÜMETİN MALÎ İŞLEMLERİNİN KAPSAMLI VE SAYDAM BİR ŞEKİLDE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. - BÜTÇELER KURUMSAL, İŞLEVSEL VE EKONOMİK SONUÇLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BELİRLENEN BİR SINIFLANDIRMAYA TÂBİ TUTULARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR. 4www.erkankaraarslan.org

5 Bütçe İlkeleri Nelerdir ? Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.... 5www.erkankaraarslan.org

6 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

7 7 BÜTÇE AKIŞ SÜRECİ Bütçe Çağrısı Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Hazırlama Rehberi Yatırım Hazırlama Rehberi Teklif Tasarı Bütçe Çağrısı www.erkankaraarslan.org

8 8 KURUMLARCA TESLİM EDİLECEK BÜTÇE TEKLİFİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DDK FİNANSMAN CETVELİ GELİR CETVELİ GİDER CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ GELİR CETVELİ GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ TEKLİF GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ GELİR CETVELİ GELİR CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ www.erkankaraarslan.org

9 9 MECLİSE SUNULACAK BÜTÇE TASARISI Özel Bütçe 101 adet DDK 10 adet Genel Bütçe 56 adet 56 adet 1 adet MALİYE TASARI TBMM www.erkankaraarslan.org

10 10www.erkankaraarslan.org

11 11www.erkankaraarslan.org

12 12www.erkankaraarslan.org

13 13www.erkankaraarslan.org

14 14www.erkankaraarslan.org

15 e-devlet ABSABS PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ STRATEJİK PLAN Belediye Gelirleri PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE FAALİYET RAPORU LİDERLİKLİDERLİK TEM Performans Yönetimi 15www.erkankaraarslan.org

16 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 16www.erkankaraarslan.org

17 HUKUKİ DAYANAK BÜTÇE ÇAĞRISI VE YATIRIM GENELGESİ : Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise DPT tarafından hazırlanarak haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanır. Bütçe hazırlama rehberi ve yatırım programı hazırlama rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. (5018 SAYILI KANUN MADDE: 16) 17www.erkankaraarslan.org

18 REHBERİN İÇERİĞİ Bütçe hazırlama rehberi şu bölümlerden oluşmaktadır. - Bütçe çağrısı - Bütçe tekliflerini hazırlama esasları * Genel ilkeler * Analitik bütçe sınıflandırması * Diğer hususlar - Analitik bütçe sınıflandırmasında kullanılacak cetveller - Hizmet maliyeti hesaplarında dikkate alınacak standartlar - Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar 18www.erkankaraarslan.org

19 DİĞER HUSUSLAR - Ödenek tekliflerinin e-bütçe sistemine girileceği, rehberle istenilen tüm formların da e- bütçe sisteminden üretilmesi gerektiği, - Bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler yerine hesaplamalara da dayanan detaylı bilgilere yer verilmesi gerektiği, gibi hususlar belirtilmektedir. 19www.erkankaraarslan.org

20 20www.erkankaraarslan.org

21 21www.erkankaraarslan.org

22 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1- MEVZUAT 22www.erkankaraarslan.org

23 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar A- MEVZUAT 1.KALKINMA PLANI 2.STRATEJİK PLANLAMA 3.ORTA VADELİ PROGRAM 4.ORTA VADELİ MALİ PLAN 5.BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 6.YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI 23www.erkankaraarslan.org

24 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar B- BÜTÇE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 1.BÜTÇELERİN ÖNCEKİ YILLAR GERÇEKLEŞMELERİ 2.MEVZUAT, TARİFE VE NİSPETLERDEKİ DEĞİŞMELER 3.EKONOMİK BÜYÜME 4.ENFLASYON 5.İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER 6.COĞRAFİK VE SOSYOLOJİK GELİŞMELER 7.DENETİM SIKLIĞI 8.YÖNETİM KURULU POLİTİKALARI 9.BELEDİYE POLİTİKALARI 10.HÜKÜMET POLİTİKALARI 11.MUHASEBE VE MALİ RAPORLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER 24www.erkankaraarslan.org

25 ORTA VADELİ PROGRAM -5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır. -Orta Vadeli Program (2007-2009), 2006/10508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca kabul edilerek, 13 Haziran 2006 tarih ve 26197 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 25www.erkankaraarslan.org

26 26www.erkankaraarslan.org

27 ORTA VADELİ PROGRAM GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Hazırlar, Bakanlar Kurulu kabul eder. HAZIRLAMA SÜRECİ Mayıs ayı sonuna kadar İÇERİĞİ Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. OVP aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. OVP aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. 27www.erkankaraarslan.org

28 ORTA VADELİ MALİ PLAN -Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek ikinci çalışma, orta vadeli mali planının Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanması ve Resmi Gazetede yayımlanmasıdır. -Genel ve özel bütçe kapsamındaki idareler, Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikler ile Orta Vadeli Mali Planda verilecek ödenek teklif tavanlarını esas alarak, tedbir önerilerini ve bütçe tekliflerini, 5018 sayılı Kanunun 17 nci maddesi çerçevesinde, hazırlayacaklar ve bütçe müzakerelerini bu doğrultuda yürütülecektir. 28www.erkankaraarslan.org

29 ORTA VADELİ MALİ PLAN GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı hazırlar, Yüksek Planlama Kurulu karara bağlar. HAZIRLAMA SÜRECİ 15 Haziran’ a kadar. İÇERİĞİ Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir. OVMP Resmi Gazetede yayımlanır. OVMP Resmi Gazetede yayımlanır. 29www.erkankaraarslan.org

30 ORTA VADELİ MALİ PLAN ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ Bütçe Giderleri Personel giderleri tahmin edilirken, kamu personeline mali imkanlar ve hedeflerle uyumlu maaş ve ücret artışı sağlanacağı varsayılmıştır. Sosyal güvenlik devlet prim giderleri tahmininde 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun getirdiği sağlık primi giderleri dikkate alınmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin tahmininde, Devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri ve sosyal güvenliği olmayanların sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından, Mali Plan döneminde bu tür giderler için mal ve hizmet alım gideri öngörülmemiştir. Cari transfer harcamalarının tahmininde; 5510 sayılı Kanunun uygulamaya girmesinin sosyal güvenlik dengesine etkileri, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak işveren sigorta prim indirimi ve diğer giderler ile mahalli idarelerin genel bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınmıştır. www.erkankaraarslan.org30

31 BÜTÇE ÇAĞRISI -Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı Maliye Bakanlığınca Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır. 31www.erkankaraarslan.org

32 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ -Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir 32www.erkankaraarslan.org

33 BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar. İÇERİĞİ Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. 33www.erkankaraarslan.org

34 YATIRIM GENELGESİ 34www.erkankaraarslan.org

35 YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar. İÇERİĞİ Yatırım tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. 35www.erkankaraarslan.org

36 ÖNCEKİ YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 36www.erkankaraarslan.org

37 MEVZUAT, TARİFE VE NİSPETLERDEKİ DEĞİŞMELER 37www.erkankaraarslan.org

38 EKONOMİK BÜYÜME 38www.erkankaraarslan.org

39 ENFLASYON 39www.erkankaraarslan.org

40 İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER 40www.erkankaraarslan.org

41 BELEDİYE POLİTİKALARI 41www.erkankaraarslan.org

42 MUHASEBE VE MALİ RAPOR BİLGİLERİ 42www.erkankaraarslan.org

43 BÜTÇE HAZIRLIĞI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ ÖNCEDEN TANIMLANMALIDIR –Bütçe hazırlık takvimi –Bütçe hazırlık çalışmalarında yetkili ve görevli olanlar –Standartları olan bir bütçe kodlaması BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ YAYINLANMALIDIR BÜTÇE POLİTİKALARI BELİRLENMELİDİR 43www.erkankaraarslan.org

44 BÜTÇE – STRATEJİK PLAN – PERFORMANS PROGRAMI İLİŞKİSİ

45 Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi UYGULAMA TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu 45www.erkankaraarslan.org

46 2009 – 2011 BÜTÇE HAZIRLIĞINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR 46www.erkankaraarslan.org

47 GENEL İLKELER 47www.erkankaraarslan.org Bütçe teklifleri hazırlanırken, - Yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış  2009 yılı için % 7,5,  2010 yılı için % 6,5,  2011 yılı için % 5,5, - GSYH’daki büyüme oranı 2009 yılı için % 5,0, 2010 yılı için % 5,5 ve 2011 için yılı % 6,0, olarak dikkate alınacaktır.

48 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ekinde stratejik planlamaya geçiş takviminde yer alan (I) inci, (II) nci ve (III) üncü gruptaki kamu idareleri, performans programı tekliflerini, 15 Ağustos 2008 tarihine kadar Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndereceklerdir. 48www.erkankaraarslan.org

49 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ 49www.erkankaraarslan.org

50 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ 50www.erkankaraarslan.org

51 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ 51www.erkankaraarslan.org

52 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ 52www.erkankaraarslan.org

53 53www.erkankaraarslan.org

54 54 Bütçeler; Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması, Gelir dağılımının düzeltilmesi, Yatırımların teşvik edilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli mali araçlardan biridir. Bütçe harcamalarının nitelikleri ve etkileri farklı olduğundan bütçenin etkin bir mali araç olarak kullanılabilmesi için harcamaların temel kriterlere göre sınıflandırılması gerekmektedir.

55 BÜTÇE KODLAMASI NEDİR ? DEVLET FAALİYETLERİNİN ; - KURUMSAL, - FONKSİYONEL, - EKONOMİK SINIFLANDIRMASIDIR. 55www.erkankaraarslan.org

56 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ TOPLAM GELİR VE HİBELERİN SINIFLANDIRILMASI TOPLAM HARCAMALARIN VE NET BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEMENİN SINIFLANDIRILMASI FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI 56www.erkankaraarslan.org

57 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ TANITIMI

58 GFS NEDİR? (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS ) GFS, EKONOMİK ANALİZ YAPMAK AMACIYLA DEVLETİN NAKİT ALINDILARINI VE ÖDEMELERİNİ (MUAMELELERİNİ) KAYIT EDEN ULUSLARARASI KABUL EDİLMİŞ BİR SİSTEMDİR. 58www.erkankaraarslan.org

59 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI  HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA  GELİRİN KODLAMASI  AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI 59www.erkankaraarslan.org

60 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMA SİSTEMATİĞİ KURUMSAL SINIFLANDIRMADA, BÜTÇE SİSTEMİ İÇİNDE YERALAN İDARİ YAPI TEMEL ALINMIŞTIR. FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMADA; GFS STANDARTLARI BENİMSENMİŞTİR. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA İSE, MALİ MEVZUATIMIZ GEREĞİ GELİŞTİRİLMİŞTİR. 60www.erkankaraarslan.org

61 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ VARSAYIMLARI GELİŞTİRİLEN BÜTÇE KODLAMASININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANACAĞI VARSAYILMIŞTIR. BÜTÇE HAZIRLIĞI VE UYGULAMASININ YENİDEN DÜZENLENECEĞİ VARSAYILMIŞTIR. GENEL YÖNETİM KAPSAMINDA YER ALAN KURULUŞLARIN TAMAMINDA UYGULANABİLİR OLMASINA DİKKAT EDİLMİŞTİR. 61www.erkankaraarslan.org

62 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ 62www.erkankaraarslan.org

63 PROGRAM BÜTÇE KODLAMASI

64 PROGRAM BÜTÇE ÖRNEĞİ 64www.erkankaraarslan.org

65 PROGRAM BÜTÇE KOD YAPISI 001-999 01-99 101-999 01-99 1-3 001-999 100-900 DAİRE KODLARI KURUM KODLARI PROGRAM KODLARI ALT PROGRAMLAR ÖDENEK TÜRÜ FAALİYET KODLARI HARCAMA KALEMİ 65www.erkankaraarslan.org

66 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE KODLAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLERİ ÜÇ ANA GRUBA AYIRMAK MÜMKÜNDÜR : –SINIFLANDIRMA PROBLEMLERİ –KOD YAPISINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER –UYGULAMA PROBLEMLERİ 66www.erkankaraarslan.org

67 KURUMSAL SINIFLANDIRMA

68 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA, SİYASİ VE İDARİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİNİ VE PROGRAM SORUMLULARININ TESBİTİNİ HEDEFLEMEKTEDİR. AYNI ANAYASAL OTORİTEYE TAHSİS EDİLEN KAYNAKLARIN AYNI KODDA YER ALMASI BENİMSENMİŞ OLUP, BÜTÇE TÜRLERİ İTİBARIYLA GRUPLANDIRMA BUNUN İSTİSNASIDIR. SİYASİ YA DA BÜROKRATİK OLARAK YÖNETİM YETKİSİ KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMEL KRİTERİ KABUL EDİLMİŞTİR. 68www.erkankaraarslan.org

69 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMAYLA, DEĞİŞİK İDARELERDEKİ AYNI GÖREV TANIMLI BİRİMLER ARASINDA BİR MUKAYESE YAPILABİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. ÖTE YANDAN 5018 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN “BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HER BİR HARCAMA BİRİMİNİN EN ÜST YÖNETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR.” HÜKMÜ UYARINCA KURUMSAL SINIFLANDIRMA YAPISI, HARCAMA YETKİLİSİNİN TESPİTİNDE BELİRLEYİCİ OLACAKTIR. 69www.erkankaraarslan.org

70 KURUMSAL SINIFLANDIRMA Kurumsal sınıflandırmada teşkilat yasaları esas alınacaktır. “Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir. Müşavirler “Özel Kalem”de izlenecektir. İdarelerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt dışı aylıkları “Özel Kalem”den (Üniversitelerde Rektörün Altındaki özel kalemden), ödenecektir. Yurt dışı maaş ödemeleri “Özel Kalem”de ve ekonomik sınıflandırmanın (01.5.1.05) bölümünde, yollukları ilgili bölümünde, diğer giderleri ise (03.5.9.02) bölümünde izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. 70www.erkankaraarslan.org

71 Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı istenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerde, maliyetin tamamı tek bir birimde gösterilebilecektir. Örneğin, elektrik veya su saati ortak olan idarelerde tüm maliyet, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya benzer görevleri yürüten bir birim altında gösterilebilecek veya maliyet, harcamayı ağırlıklı olarak yapan birim hesaplarında yer alabilecektir. KURUMSAL SINIFLANDIRMA 71www.erkankaraarslan.org

72 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA KURUMSAL KODLAMA Yükseköğretim kurumlarında rektörlük altındaki “Özel Kalem”de; rektör, rektör yardımcıları ve üniversite senatosunun maliyetleri ile araştırma projeleri; Genel sekreterlik altındaki “Özel Kalem”de ise, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ile genel idare kurulu maliyetleri izlenecektir. Herhangi bir fakülteye bağlı yüksek okullar “Yüksek Okullar” bölümünde değerlendirilecektir. 72www.erkankaraarslan.org

73 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim kurumları öğrenci ilaç ve tedavilerine ilişkin ödenek teklifinde bulunmayacaklardır. Yükseköğretim Kurumlarında, öğrenci yemeğine ilişkin ödenek tekliflerine Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı altında (03.2.4.01) ekonomik kodunda yer verilecektir. Yüksek öğretim kurumlarında, toplu projelerden; - Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımları, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında, - Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile büyük onarımlar ise, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı birimler altında, izlenecektir. 73www.erkankaraarslan.org

74 İç Denetim İçin Yapılan Giderler 5018 sayılı Kanuna göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bulunan iç denetçilerin her türlü giderlerinin karşılanmasına ilişkin ödenek tekliflerinin “Özel Kalem” altında ve fonksiyonel sınıflandırmanın 4. düzeyinde yeni açılacak ayrı bir fonksiyonda yapılması gerekmektedir. www.erkankaraarslan.org74

75 75www.erkankaraarslan.org

76 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI (BİRİNCİ DÜZEY) Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı 1 - 37Genel Bütçe 38-39Yükseköğretim Kurumları 40-41Özel Bütçeli Kuruluşlar 42Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 43Sosyal Güvenlik Kurumları 44-45İl Özel İdareleri 46-47Belediyeler 48Mahalli İdare Birlikleri 76www.erkankaraarslan.org

77 77www.erkankaraarslan.org

78 78www.erkankaraarslan.org

79 79www.erkankaraarslan.org

80 80www.erkankaraarslan.org

81 DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA BENİMSENMİŞTİR. BİRİNCİ DÜZEYDE İL ÖZEL İDARELERİ (44), BELEDİYELER (46) VE BİRLİKLER (48) OLARAK KODLANMIŞTIR. MAHALLİ İDARELERDE, İKİNCİ DÜZEY,BİRİMİN BULUNDUĞU İL PLAKA KODU KODLANACAKTIR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR, İLDE BULUNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL BELEDİYESİ, BAĞLI İDARE, İLÇE BELEDİYESİ, İLK KADEME BELEDİYESİ İLE BİRLİKLERİN TAMAMINI TANIMLAR.(belediye Türü Bağlı İdare, Birlik) DÖRDÜNCÜ DÜZEY KODLAR, DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR. (Hizmet Birimi) MAHALLİ İDARELER KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN GENEL AÇIKLAMALARI 81www.erkankaraarslan.org

82 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (BELEDİYE) 82www.erkankaraarslan.org

83 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (BELEDİYE) KURUMSAL IIIIIIIV AÇIKLAMA 46 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1Genel Sekreterlik KURUMSAL IIIIIIIV AÇIKLAMA 46 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ 97 KASABA BELEDİYELERİ 1A… BELEDİYESİ 83www.erkankaraarslan.org

84 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (BELEDİYE) 84www.erkankaraarslan.org

85 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 46 85www.erkankaraarslan.org

86 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

87 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. DÖRT DÜZEYLİ VE ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN OLUŞMAKTADIR. BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA FONKSİYONA AYIRMAKTADIR. 87www.erkankaraarslan.org

88 ANA FONKSİYONLAR, İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA BÖLÜNMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR İSE NİHAİ HİZMETLERİ GÖSTERMEKTEDİR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY, ÖZEL OLARAK İZLEMEYİ GEREKTİREN BAZI KURUMSAL PLANLAMA İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE İZLENMESİ AMACIYLA YAPIYA DAHİL EDİLMİŞTİR. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 88www.erkankaraarslan.org

89 İdarelerce yürütülen hizmetlerin birden fazla fonksiyon içermesi halinde maliyetler itibariyle ayrılabilen ve anlamlı veri üretilebilen her bir fonksiyon için ayrı kod açılacaktır. Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı istenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetler, ödeneğin konulduğu birimin fonksiyonunda değil kurumun ana fonksiyonunda gösterilmesi gerekmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 89www.erkankaraarslan.org

90 Kurumların güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal güvenlik hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. (3.5.1.4 eski kod) FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 90www.erkankaraarslan.org

91 - Yüksek öğretim kurumlarında, rektörlük altında yer alan “Özel Kalem”e (09.9.9), genel sekreterliğin altında yer alan “Özel Kalem”e (01.3.9), Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına (08.2.0), Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Başkanlığına da (09.6.0) fonksiyonları verilecektir. YÜKSEK ÖĞRETİM KUUMLARINDA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 91www.erkankaraarslan.org

92 - 2547 sayılı Kanunun ek 25 inci maddesine göre taşınmaz mallardan elde edilen kira, satış ve işletme gelirleri, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde, “(01.3.9.06) Taşınmaz mal gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda ve dördüncü düzey gelir kodlarına göre detaylandırılarak, - 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince elde edilen ikinci öğretim gelirleri “(03.1.2.31) İkinci öğretimden elde edilen gelirler” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “(09.4.1.07) İkinci öğretim gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nde kullanılacak paya bu fonksiyon altında yer verilmeyecektir.), - 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) fıkrası ile ek 26 ncı maddesi gereğince elde edilen gelirler “(03.1.2.32) Yaz okulu gelirleri” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “(09.4.1.08) Yaz okulu gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, Yükseköğretim Kurumlarında Belli Amaçlarla Kullanılması Öngörülen Özgelirler İle Bunlara İlişkin Giderlerin Bütçelenmesinin Esasları 92www.erkankaraarslan.org

93 - 2547 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi gereğince elde edilen gelirler “(03.1.2.33) Tezsiz yüksek lisans gelirleri” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “(09.4.1.09) Tezsiz yüksek lisans gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, - 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasına göre bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacak tutarlar, “(05.2.6.16) Araştırma projeleri gelirler payı” gelir kodunda, A cetvelinde Rektörlüğün altındaki Özel Kalemde “(09.8.8.01) bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri” fonksiyonunda, - 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasına göre döner sermayeden kuruluş veya birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları için aktarılan tutarlar ile devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için aktarılan tutarlar, “(03.5.1.01) Döner sermayelerin aylık gayri safi hasılatından aktarmalar” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “(09.4.1.10) Döner sermaye gelirlerinden ayrılan tutarlar ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, - Bağış ve yardımlarla ilgili işlemler; “04 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” gelir kodu altında uygun ayrıntı kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “(09.4.1.11) Alınan bağış ve yardımlarla yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, gösterilecektir. 93www.erkankaraarslan.org

94 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kodu Altında; Öğrencilere ilişkin giderleri hariç Başkanlığın faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından zorunlu olan giderler 09.6.0.00 fonksiyonunda, Öğrencilerin beslenmesine ilişkin giderler 09.6.0.03 fonksiyonunda, Öğrencilerin barınmasına ilişkin giderler 09.6.0.04 fonksiyonunda, Öğrencilerin sağlığına ilişkin giderler 09.6.0.05 fonksiyonunda, Öğrencilerin kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderler 09.6.0.06 fonksiyonunda, Diğer giderler, 09.6.0.07 fonksiyonunda, ilgili ekonomik kodunda tertiplenecektir. Sosyal tesislerin tümü yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında tertiplenecektir. Kurumlar Vergisi ve/veya Katma Değer Vergisi mükellefi olan ya da bu vergilerden muaf tutulan iktisadi işletmeler, özel bütçe kapsamında yer almayacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla yapılan her türlü gidere ilişkin ödenek teklifleri (tedavi ve ilaç hariç) öğrencilerin sağlığına ilişkin giderler fonksiyonunda ve ilgili ekonomik kodlarında tertiplenecektir. 94www.erkankaraarslan.org

95 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY) 95www.erkankaraarslan.org

96 GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA ORGANLARI HİZMETLERİ, DIŞİŞLERİ, DIŞ EKONOMİK YARDIMLAR, MALİYE - HAZİNE HİZMETLERİ, GÜMRÜK HİZMETLERİ GİBİ FİNANSAL VE MALİ İŞLER, GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ, MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİ, BORÇ YÖNETİMİ, TEMEL ARAŞTIRMALAR GİBİ HİZMETLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR. 96www.erkankaraarslan.org

97

98 SAVUNMA HİZMETLERİ ASKERİ SAVUNMA İŞLERİ, KARA, DENİZ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİNİN YÖNETİLMESİ, SİVİL SAVUNMA İŞLERİ, SİVİL KURULUŞLARIN VE HALKIN KATILIMINI İÇEREN TATBİKATLAR, ASKERİ YARDIMLAR, ULUSLAR ARASI BARIŞ KORUMA GÜÇLERİNE YAPILAN KATKILAR GİBİ HİZMETLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR. (ASKERİ HASTANELER VE OKULLAR HARİÇ.) 98www.erkankaraarslan.org

99 99www.erkankaraarslan.org

100 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ATIKLARIN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE BERTARAFI HİZMETLERİ, KANALİZASYON VE ATIKSU FAALİYETLERİ,ATMOSFER, HAVA VE İKLİM KORUMA, TOPRAK VE YERYÜZÜ SULARININ KORUNMASI, GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI, RADYASYONA KARŞI KORUNMA, DOĞAL ORTAMIN VE DOĞAL ÖRTÜNÜN KORUNMASI GİBİ İŞLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR. 100www.erkankaraarslan.org

101 101www.erkankaraarslan.org

102 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ İSKAN GELİŞTİRME FAALİYETLERİ, GECEKONDULARIN ORTADAN KALDIRILMASI, KONUT İNŞAATI İÇİN ARSA TEMİNİ, SU İŞLERİNİN İDARESİ, GELECEKTEKİ SU İHTİYACININ SAPTANMASI, ELDEKİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SUYUN SAFLIK, FİYAT VE KALİTE KONTROLLERİ, SOKAK VE CADDELERİN AYDINLATILMASI, GİBİ İŞLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR. 102www.erkankaraarslan.org

103 103www.erkankaraarslan.org

104 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (ÜÇÜNCÜ DÜZEY) 104www.erkankaraarslan.org

105 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (ÜÇÜNCÜ DÜZEY) 105www.erkankaraarslan.org

106 MAHALLİ İDARELERDE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (2005/57 Nolu Genelge) Çalışan personel sayısı 25’i geçmeyen veya nüfusu 5.000’in altında olan belde belediyeleri; “01 Personel Giderleri” ve “02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri” ni, “01-Genel Kamu Hizmetleri” içerisinde (3.9 kodunda) gösterebilir. İl özel idareleri ve belediyelerin ana fonksiyonu “01 Genel Kamu Hizmetleri”, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin ana fonksiyonu “06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri”, diğer bağlı idareler ile birliklerin ağırlıklı olarak gördüğü hizmet ise bu idarelerin ana fonksiyonu olarak kabul edilecektir. Özel kalem ve denetim birimleri, fonksiyonel sınıflandırmada kurumun ana fonksiyonunda kodlanacaktır. 106www.erkankaraarslan.org

107 107www.erkankaraarslan.org

108 108www.erkankaraarslan.org

109 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA

110 FİNANSMAN TİPİ KODU GENEL DEVLET TANIMINA GİREN BÜTÜN KURUMLARI KAVRAYABİLMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. DEVİRLİ ÖDENEKLERİ İZLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. HARCAMANIN HANGİ KAYNAKLA FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR. TEK HANELİ KODDAN İBARETTİR. 110www.erkankaraarslan.org

111 FİNANSMAN TİPİ KODLARI BÜTÇE AÇIKLAMA (2006) KODU 1GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5MAHALLİ İDARELER 6ÖZEL ÖDENEKLER 7DIŞ PROJE KREDİLERİ 8BAĞIŞ VE YARDIMLAR 111www.erkankaraarslan.org

112 EKONOMİK SINIFLANDIRMA

113 CARİ BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞMAYAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. CARİ TRANSFER CARİ NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR SERMAYE TRANSFERİ SERMAYE NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR SERMAYE BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. BORÇ VERME / GERİ ÖDEME KAMUSAL BİR AMAÇLA VE BİR MALİ HAKKA YA DA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK YAPILAN İŞLEMLERDİR. KİRA GELİRLERİ BORÇ FAİZİ ÖDEMELERİ VERGİ GELİRLERİ BURSLAR GAYRİMENKUL SATIŞI BİNA YAPIMI BİNA AMAÇLI BAĞIŞ DEPREM KONUTLARI KONUT KREDİLERİ KREDİ TAHSİLATLARI SINIFLAMA KRİTERLERİ 113www.erkankaraarslan.org

114 CARİ GİDERLER Bu gider grubu, cari giderler ile cari transferlerden oluşmaktadır. Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderleri cari giderlerdir. Askeri lojman alımı, yapımı ve büyük onarımı için yapılan harcamalar hariç, savunmaya yönelik harcamalar cari nitelikli harcamalardır. Bütçe dışındaki idarelerin cari nitelikli giderlerini finanse etmek amacıyla bütçeden yapılan karşılıksız ödemeler, cari transfer giderleridir. 114www.erkankaraarslan.org

115 CARİ GİDERLER Ekonomik sınıflandırmada, her bir alım için vergiler dahil olmak üzere; - Menkul mal alımlarında 15 bin Türk Lirasına kadar, - Gayrimaddi hak alımında 11 bin Türk Lirasına kadar, - Menkul malların bakım ve onarımlarında 15 bin Türk Lirasına kadar, - Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 36 bin Türk Lirasına kadar, olan ödenek ihtiyaçları mal ve hizmet alımları altında teklif edilecektir. 115www.erkankaraarslan.org

116 EKONOMİK KODLAR EKONOMİK SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ GELİR VE PİYASA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİNİ AMAÇLAR. ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR. BÜTÇE POLİTİKALARININ SEÇİCİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMASINI SAĞLAR. 116www.erkankaraarslan.org

117 HARCAMA VE BORÇ VERMENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

118 118www.erkankaraarslan.org

119 HARCAMANIN EKONOMİK SINIFLAMASI PERSONEL GİDERLERİ BORDROYA DAYALI OLARAK KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELERİ. (TEDAVİ ÖDEMELERİ VE AYNİ ÖDEMELER HARİÇ) DEVLET PRİMİ GİDERLERİ DEVLETİN İŞVEREN SIFATIYLA ÖDEDİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARI. (PERSONELDEN KESİLEN PRİMLER HARİÇ) MAL VE HİZMET ALIMLARI FATURALI OLARAK TESLİM ALINAN MAL VE HİZMET BEDELLERİ. (SABİT SERMAYE EDİNİMİ GİDERLERİ HARİÇ) FAİZ GİDERLERİ DEVLET BORÇLARINA İLİŞKİN FAİZ ÖDEMELERİ. (ÖDENEN KOMİSYON VE İHRAÇ GİDERLERİ HARİÇ) CARİ TRANSFERLER SERMAYE BİRİKİMİ HEDEFLEMEYEN KARŞILIKSIZ ÖDEMELER (DEVLET BORÇ FAİZLERİ HARİÇ) SERMAYE GİDERLERİ DEVLET MALVARLIĞINI ARTIRAN ÖDEMELERDİR. (SAVUNMA VE STOK ALIMLARI HARİÇ) SERMAYE TRANSFERLERİ BÜTÇE DIŞINA SERMAYE BİRİKİMİ AMAÇLAYAN ÖDEMELER. (KİT SERMAYE İŞTİRAKLERİ HARİÇ) BORÇ VERME BİR MALİ VARLIK KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDİR. (GÖREV ZARARLARI HARİÇ) YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLMEYEN HİZMET KARŞILIKLARI. (YALNIZCA MALİYE BÜTÇESİNDE YER ALIR.) 119www.erkankaraarslan.org

120 İKİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 120www.erkankaraarslan.org

121 ÜÇÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 121www.erkankaraarslan.org

122 İKİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 122www.erkankaraarslan.org

123 ÜÇÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 123www.erkankaraarslan.org

124 DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 124www.erkankaraarslan.org

125 01- Personel Giderleri Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri (er-erbaş harçlıkları, öğrenci harçlıkları vb.) kapsamaktadır. Kuruluşlar bütçe tekliflerinde, 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri için bütçe fişi doldurmayacaklardır. Personel için ödenek tekliflerinin belirlenmesinde, Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödenek tavanları esas alınacaktır. 125www.erkankaraarslan.org

126 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta primine esas kazançlar ile sigorta prim oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede; işveren sıfatıyla ödenecek sigorta prim ödemeleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edilecektir. 126www.erkankaraarslan.org

127 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların ilaç ve tedavileri, tedavi yollukları ve ilgili kanunları gereğince kurumlarınca karşılananlar hariç olmak üzere cenaze giderlerine ilişkin ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından ve bu amaçla söz konusu Kuruma genel sağlık sigortası primi ödeneceğinden idareler, 2009, 2010 ve 2011 yılları için ilaç ve tedavi giderleri, tedavi yollukları ve cenaze giderlerini karşılamak amacıyla ayrıca ödenek teklif etmeyeceklerdir. 127www.erkankaraarslan.org

128 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri İdareler anılan Kanunda belirtilen prime esas kazanç ve sağlık primine ilişkin işveren hissesine ait oran üzerinden hesaplayacakları ödenekleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde açılan “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde açılan “02- Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir. 128www.erkankaraarslan.org

129 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 5510 sayılı Kanun gereğince, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan ancak ilgili mevzuatı gereğince tedavi ve ilaç giderleri kurumları tarafından karşılanması gereken kişiler için 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin olarak “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik koduna verilen tavana uygun olarak ödenek teklifi yapılacaktır. 129www.erkankaraarslan.org

130 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Eğitim ve dinlenme tesisleri ile benzeri sosyal tesislerin işletme giderlerinin kendi gelirleriyle karşılanması zorunludur. Hizmet genişlemesi dışında, temizlik ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak kurumlar, Valilik tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısını aşmayacaklardır. Hizmetler, mevcut hizmet binalarında sürdürülecek ve kesinleşmiş mahkeme kararı veya tahliye kararı olan hizmet binaları dışında yeni kiralama, satın alma veya yeni inşaatlar için ödenek istenilmeyecektir. Personelin işe gidiş ve gelişine yardımcı olmak amacıyla ilave servis aracı kiralanmasına ilişkin ödenek teklif edilmemesi esas olacaktır. 130www.erkankaraarslan.org

131 Eğitim, kurs, seminer, panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir. Bu faaliyetlerin görev mahalli dışında gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda; - Faaliyetin hizmet satın alınması yoluyla, - Yolluk verilmek suretiyle, gerçekleştirilmesi seçeneklerinde ortaya çıkacak maliyetler arasında karşılaştırma yapılarak teklif yapılacaktır. www.erkankaraarslan.org131

132 Ekonomik Kodlamaya 03.5.7 Yargılama Giderleri Eklenmiştir Kamu adına takibi zorunlu soruşturma, kovuşturma ve davalarda; soruşturma, kovuşturma ve re’sen takibi zorunlu dava dosyası ile ilgili yapılması gereken belgeli, tarifeli veya sarf kararı ile hükmedilmiş her türlü harcamayı kapsamaktadır. www.erkankaraarslan.org132

133 03.5.7.01 Adli Yardım Giderleri - Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ve vekil ücretleri, - Hukuk mahkemelerince verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen vekil ücretleri, - Yargı mercilerince adli yardım kararı verilen takiplere ilişkin diğer giderleri. bu bölüme gider kaydedilecektir. 03.5.7.02 Keşif Giderleri - Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca keşif, otopsi, ve tespit sırasında yapılan ve sarf kararında yazılan tüm zorunlu giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. www.erkankaraarslan.org133

134 03.5.7.03 Rapor ve Bilirkişi Giderleri - Resmi ve özel kurumların keşif harici düzenledikleri bilirkişi raporu giderleri, - Şikayetçi, mağdur, şüpheli ve sanık hakkında takip dosyasına ilişkin olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu giderleri, - Takibe ilişkin bilirkişi raporu almak üzere yargı bölgesi dışına sevk edilen; mağdur, şikayetçi, şüpheli, sanıklar ve bunlara refakat eden kişilerin yol, konaklama ve iaşe giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. 03.5.7.04 Uzlaşma Giderleri - Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan uzlaşma işlemlerinde ödenecek uzlaştırıcı giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. 03.5.7.90 Diğer Yargılama Giderleri - Kamu adına re’sen dava açılması, takip, ilamların infazı, gözetim, tahsil, teslim giderleri ile kamu adına yapılması zorunlu diğer yargılama giderleri, - Takibe ilişkin işler sebebiyle yargı bölgesi dışına görevlendirilen memurların yol, konaklama ve iaşe giderleri, - Soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların giderleri. bu bölüme gider kaydedilecektir. www.erkankaraarslan.org134

135 04- Faiz Giderleri 135www.erkankaraarslan.org

136 05- Cari Transferler Önceki yıllar bütçe tekliflerinde yer alan makam tazminatı ve diğer tazminatlar karşılığı yapılacak ödemeler, yüzde 4 ek karşılıklar ve yönetim giderlerine katılma payına ilişkin ödemelere 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince bütçe tekliflerinde yer verilmeyecektir. Ancak emekli ikramiyelerine ilişkin ödenek teklifleri (05.1.2.05) kodunda gösterilecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri (05.3.1.05) kodunda teklif edilecektir. 136www.erkankaraarslan.org

137 06- Sermaye Giderleri Çok zorunlu haller dışında yeni idari nitelikli kamu hizmet binaları ile mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir. 2007 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır. Güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı için ödenek teklifinde bulunulmayacaktır. Çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek talep edilmeyecektir. Kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Kamulaştırma Kanunu uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde yapılacaktır. 137www.erkankaraarslan.org

138 - Harcamaların ekonomik sınıflandırması yapılırken, fiziki ve fiili olarak ayrılabilen ve ayrı izlenmesi anlamlı olan bütün giderler ayrı tertiplerde bütçelenmelidir. - Geçen yıl borçları ve ilama bağlı borçlar ayrı tertiplerde izlenmeyecek ve borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenecektir. - Red ve iadeler bütçede gider olarak gösterilmeyecek, iadesi gereken tutarlar gelirlerden düşme şeklinde ve muhasebe sisteminde gösterilecektir. www.erkankaraarslan.org138

139 ABS GENEL ÖRNEK KURUMSALFONKSİYONEL Fİ N. EKON OMİK …YILI ÖDEĞİ IIIIIIIVIIIIIIIVIIII AÇIKLAMA YT L. Y Kr. 4646 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ 9797 BELDE BELEDİYELERİ 1 A… BELEDİYESİ 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1 Yasama, Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 0 (Projeleri takip için kullanılabilir.) 4 Özerk Kuruluşlar 1 PERSONEL GİDERLERİ 1Memurlar 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 139www.erkankaraarslan.org

140 GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

141 GELİRLER G ELİRLER, YURTİÇİNDEN VEYA ULUSLAR ARASI KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN, GERİ ÖDEMESİZ KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ BÜTÜN TAHSİLATI İÇERİR. GELİRLER; CARİ VE SERMAYE OLARAK İKİYE AYRILIR. CARİ GELİRLER VERGİ GELİRLERİ İLE VERGİ DIŞI GELİRLERİ KAPSAR. SERMAYE AKTİFLERİ SATIŞLARI İLE DEVLET DIŞI KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ İSE SERMAYE GELİRLERİNE DAHİL EDİLİR. GELİRLER, DÜZELTİCİ İŞLEMLER DIŞINDA BRÜT OLARAK GÖSTERİLİRLER. 141www.erkankaraarslan.org

142 VERGİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ, VERGİLERDEN ALINAN FAİZLERLE BİRLİKTE, VERGİLERİN ÖDENMEMESİNDEN VEYA GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN CEZALARI DA KAPSAR. HARÇLAR DA BU KATEGORİYE DAHİL EDİLİR. VERGİLER, VERGİ İADELERİ VE DÜZELTİCİ İŞLEMLERDEN ARINDIRILARAK NET BİÇİMDE GÖSTERİLİR. 142www.erkankaraarslan.org

143 HİBELER HİBELER; KARŞILIKSIZ, GERİ ÖDEMESİZ VE ZORUNLULUK ESASINA DAYANMAYAN TAHSİLATTIR. HİBELERİN KREDİLERDEN FARKI HERHANGİ BİR GERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEMESİDİR. AYNİ OLARAK EDİNİLEN HİBE BİÇİMİNDEKİ MALLAR VE HİZMETLER DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİNE DAHİL EDİLMEZLER. HİBELER FİNANSMANDA DEĞİL, GELİRLER BÖLÜMÜNDE SINIFLANDIRILIRLAR. 143www.erkankaraarslan.org

144 GELİR SINIFLANDIRMASI (BİRİNCİ DÜZEY) 144www.erkankaraarslan.org

145 GELİR SINIFLANDIRMASI (İKİNCİ DÜZEY) 145www.erkankaraarslan.org

146 FİNANSMAN GELİR VE GİDER ARASINDAKİ FARKIN: AÇIK İSE NASIL FİNANSE EDİLDİĞİNİ FAZLA İSE NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ GÖSTEREN BİR CETVELDİR. 146www.erkankaraarslan.org

147 FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI (BİRİNCİ DÜZEY) 147www.erkankaraarslan.org

148 FİNANSMAN CETVELİ AÇIKLAMATAHMİN 1İÇ BORÇLANMA 2DIŞ BORÇLANMA 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER(3.1+3.2+3.3) 3.1 KASA 3.2 BANKALAR 3.3 MENKUL KIYMETLER 4 NET FİNANSMAN TOPLAM (1+2+3) 148www.erkankaraarslan.org

149 149 Finansman Cetveli Bütçeler –Açık verebilir Açık iki şekilde karşılanır –Kasa nakdi –Borç –Fazla verebilir Fazla iki şekilde değerlendirilir –Kasada nakit olarak tutulur –Borç verilir BU İLİŞKİLER FİNANSMANIN KONUSUDUR. www.erkankaraarslan.org

150 150 O HALDE: Finansman Cetveli Açığın nasıl karşılandığını veya Fazlanın nasıl değerlendirildiğini açıklar Nakit yönetimini kendisi yapan bir kurum için olmazsa olmaz bir unsurdur. Gelirin mükerrer kaydını önleyecek bir açılımdır. GFS’in ekonomik kodlamasını oluşturan üç unsurdan biridir. www.erkankaraarslan.org

151 151 FİNANSMAN CETVELİ GENEL BÜTÇE ÖZEL & DDK BÜTÇE Bütçe hazırlanırken Finansman Cetveli dikkate alınmayacak açığın borçlanma ile karşılanacağına dair hüküm yer alacaktır. Bütçe hazırlanırken Finansman Cetveli de hazırlanacak.Varsa açığın nasıl karşılanacağı veya fazlanın nasıl değerlendirileceği belirtilecektir. Özel gelirin harcanmayan kısmı finansman cetveline devredilecektir. Karşılığı A cetveline nakit karşılığı özel ödenek kaydedilecektir. Özel gelir uygulaması olmayacağı için uygulamada finansman cetveline her hangi bir ekleme yapılmayacaktır. www.erkankaraarslan.org

152 BÜTÇELEME ANLAYIŞI AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR. GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLARLA İLAMA BAĞLI BORÇLAR CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN ÖDENECEKTİR. RED VE İADELER İÇİN BÜTÇELERDE YENİ ÖDENEK TERTİPLERİ AÇILMAYACAK, İADESİ GEREKEN TUTARLAR GELİRLERDEN DÜŞME ŞEKLİNDE MUHASEBE SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR. 152www.erkankaraarslan.org

153 BÜTÇELEME ANLAYIŞI BÜTÇELER ÇOK YILLI BÜTÇELEME ANLAYIŞIYLA 2007-2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLACAKTIR. 153www.erkankaraarslan.org

154 MALİYET HESAPLARINDA KULLANILACAK STANDARTLAR 1. GİYECEK YARDIMI STANDARDI 2. PARASIZ YATILI OKUL VE YURT ÖĞRENCİSİ YİYECEK VE GİYECEK BEDELİ 3. TAŞITLARIN İŞLETME VE BAKIM MALİYETLERİ 4. HASTA YATAK MALİYETİNE KATKI 5. DİĞER 154www.erkankaraarslan.org

155 155www.erkankaraarslan.org

156 156www.erkankaraarslan.org

157 157www.erkankaraarslan.org

158 Memurların Öğle Yemeğine Yardım Dolu kadro sayısının merkezde % 90'ına kadar, taşrada % 60'ına kadar, bir gün üzerinden 2009 yılı için 1,35 YTL., 2010 yılı için 1,43 YTL. ve 2011 yılı için 1,49 YTL. ve 250 gün üzerinden hesaplanacaktır. (Sözleşmeli Personel hariç) 158www.erkankaraarslan.org

159 159www.erkankaraarslan.org

160 160www.erkankaraarslan.org

161 BÜTÇE HAZIRLIK FORMLARI BÜTÇE HAZIRLIK FORMLARINI İKİ GRUBA AYIRABİLİRİZ; 1. ÖDENEĞE İLİŞKİN FORMLAR - Ödenek Giriş Formları - Ödenek Rapor Formları 2. BİLGİ FORMLARI 161www.erkankaraarslan.org

162 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ BÜTÇELER, TÜM SINIFLANDIRMA BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN KODLARIN TÜM DETAYLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAK VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE DE BU DETAYDA ÇALIŞILACAKTIR. 162www.erkankaraarslan.org

163 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK 163www.erkankaraarslan.org

164 OYLAMA DÜZEYİ * MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ; GEREK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GEREKSE GENEL KURULDA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE OYLANACAKTIR. * MAHALLİ İDARELERİN BÜTÇELERİ; BELEDİYE MECLİSLERİNDE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE OYLANACAKTIR. 164www.erkankaraarslan.org

165 OYLAMA DÜZEYİ – ÖRNEK

166 BÜTÇENİN KANUNLAŞMA VE UYGULANMA DÜZEYİ BÜTÇELER; – KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN HER DÖRT DÜZEYİNİ, – FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN ÜÇ DÜZEYİNİ, – FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMAYI, – EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN İLK İKİ DÜZEYİNİ İÇERECEK ŞEKİLDE KANUNLAŞACAK/KABUL EDİLECEK VE UYGULANACAKTIR. 166www.erkankaraarslan.org

167 KANUNLAŞMA – UYGULAMA DÜZEYİ (ÖRNEK)

168 HARCAMANIN GİDER KAYDI DÜZEYİ HARCAMALARIN GİDER KAYDI, BÜTÇENİN HAZIRLANMASINDA OLDUĞU GİBİ SINIFLANDIRMANIN TÜM BÖLÜMLERİNDE EN AYRINTI DÜZEYİNDE İZLENECEKTİR. 168www.erkankaraarslan.org


"Erkan KARAARSLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları