Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE:"— Sunum transkripti:

1 www.erkankaraarslan.org info@erkankaraarslan.org

2 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE:
BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE,

3 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM SOS. GÜV. KUR BÜTÇESİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT. ÖZEL BÜTÇE MAH. İD. BİRLİK B. DÜZ. VE DEN K. B

4 BÜTÇE İLKELERİ - BÜTÇE, HÜKÜMETİN MALÎ İŞLEMLERİNİN KAPSAMLI VE SAYDAM BİR ŞEKİLDE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. - BÜTÇELER KURUMSAL, İŞLEVSEL VE EKONOMİK SONUÇLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BELİRLENEN BİR SINIFLANDIRMAYA TÂBİ TUTULARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR.

5 Bütçe İlkeleri Nelerdir ?
Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. ...

6 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

7 BÜTÇE AKIŞ SÜRECİ www.erkankaraarslan.org Bütçe Çağrısı
Orta Vadeli Program Tasarı Yatırım Hazırlama Rehberi Orta Vadeli Mali Plan Teklif Bütçe Hazırlama Rehberi Bütçe Çağrısı

8 KURUMLARCA TESLİM EDİLECEK BÜTÇE TEKLİFİ
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GENEL BÜTÇE GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN CETVELİ GELİR CETVELİ GELİR CETVELİ GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ DDK GELİR CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ GELİR CETVELİ GİDER CETVELİ GİDER CETVELİ FİNANSMAN CETVELİ

9 MECLİSE SUNULACAK BÜTÇE TASARISI
MALİYE TBMM TASARI Özel Bütçe 101 adet DDK 10 adet 56 adet 1 adet Genel Bütçe 56 adet

10

11

12

13

14

15 Belediye Gelirleri PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN Performans
e-devlet A B S PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TEM BÜTÇE Performans Yönetimi FAALİYET RAPORU

16 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

17 HUKUKİ DAYANAK BÜTÇE ÇAĞRISI VE YATIRIM GENELGESİ : Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise DPT tarafından hazırlanarak haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanır. Bütçe hazırlama rehberi ve yatırım programı hazırlama rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. (5018 SAYILI KANUN MADDE: 16)

18 REHBERİN İÇERİĞİ - Bütçe çağrısı
Bütçe hazırlama rehberi şu bölümlerden oluşmaktadır. - Bütçe çağrısı - Bütçe tekliflerini hazırlama esasları * Genel ilkeler * Analitik bütçe sınıflandırması * Diğer hususlar - Analitik bütçe sınıflandırmasında kullanılacak cetveller - Hizmet maliyeti hesaplarında dikkate alınacak standartlar - Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar

19 DİĞER HUSUSLAR - Ödenek tekliflerinin e-bütçe sistemine girileceği, rehberle istenilen tüm formların da e-bütçe sisteminden üretilmesi gerektiği, - Bütçe fişlerinin gerekçelerinde genel ifadeler yerine hesaplamalara da dayanan detaylı bilgilere yer verilmesi gerektiği, gibi hususlar belirtilmektedir.

20

21

22 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1- MEVZUAT

23 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
A- MEVZUAT KALKINMA PLANI STRATEJİK PLANLAMA ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ MALİ PLAN BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI

24 Bütçelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
B- BÜTÇE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR BÜTÇELERİN ÖNCEKİ YILLAR GERÇEKLEŞMELERİ MEVZUAT, TARİFE VE NİSPETLERDEKİ DEĞİŞMELER EKONOMİK BÜYÜME ENFLASYON İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER COĞRAFİK VE SOSYOLOJİK GELİŞMELER DENETİM SIKLIĞI YÖNETİM KURULU POLİTİKALARI BELEDİYE POLİTİKALARI HÜKÜMET POLİTİKALARI MUHASEBE VE MALİ RAPORLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER

25 ORTA VADELİ PROGRAM 5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır. Orta Vadeli Program ( ), 2006/10508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca kabul edilerek, 13 Haziran 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

26

27 ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ GÖREVLİ KURUM HAZIRLAMA SÜRECİ
Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar. OVP aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır. GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Hazırlar, Bakanlar Kurulu kabul eder. HAZIRLAMA SÜRECİ Mayıs ayı sonuna kadar

28 ORTA VADELİ MALİ PLAN Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek ikinci çalışma, orta vadeli mali planının Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanması ve Resmi Gazetede yayımlanmasıdır. Genel ve özel bütçe kapsamındaki idareler, Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikler ile Orta Vadeli Mali Planda verilecek ödenek teklif tavanlarını esas alarak, tedbir önerilerini ve bütçe tekliflerini, 5018 sayılı Kanunun 17 nci maddesi çerçevesinde, hazırlayacaklar ve bütçe müzakerelerini bu doğrultuda yürütülecektir.

29 ORTA VADELİ MALİ PLAN İÇERİĞİ GÖREVLİ KURUM HAZIRLAMA SÜRECİ
Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir. OVMP Resmi Gazetede yayımlanır. GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı hazırlar, Yüksek Planlama Kurulu karara bağlar. HAZIRLAMA SÜRECİ 15 Haziran’ a kadar.

30 ORTA VADELİ MALİ PLAN ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ
Bütçe Giderleri Personel giderleri tahmin edilirken, kamu personeline mali imkanlar ve hedeflerle uyumlu maaş ve ücret artışı sağlanacağı varsayılmıştır. Sosyal güvenlik devlet prim giderleri tahmininde 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun getirdiği sağlık primi giderleri dikkate alınmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin tahmininde, Devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri ve sosyal güvenliği olmayanların sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağından, Mali Plan döneminde bu tür giderler için mal ve hizmet alım gideri öngörülmemiştir. Cari transfer harcamalarının tahmininde; 5510 sayılı Kanunun uygulamaya girmesinin sosyal güvenlik dengesine etkileri, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak işveren sigorta prim indirimi ve diğer giderler ile mahalli idarelerin genel bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınmıştır.

31 BÜTÇE ÇAĞRISI Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı Maliye Bakanlığınca Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır.

32 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir

33 BÜTÇE ÇAĞRISI VE EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ
İÇERİĞİ Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir. GÖREVLİ KURUM Maliye Bakanlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar.

34 YATIRIM GENELGESİ

35 YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
GÖREVLİ KURUM Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı HAZIRLAMA SÜRECİ Haziran ayı sonuna kadar. İÇERİĞİ Yatırım tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

36 ÖNCEKİ YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

37 MEVZUAT, TARİFE VE NİSPETLERDEKİ DEĞİŞMELER

38 EKONOMİK BÜYÜME

39 ENFLASYON

40 İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER

41 BELEDİYE POLİTİKALARI

42 MUHASEBE VE MALİ RAPOR BİLGİLERİ

43 BÜTÇE HAZIRLIĞI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ ÖNCEDEN TANIMLANMALIDIR
Bütçe hazırlık takvimi Bütçe hazırlık çalışmalarında yetkili ve görevli olanlar Standartları olan bir bütçe kodlaması BÜTÇE ÇAĞRISI VE BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ YAYINLANMALIDIR BÜTÇE POLİTİKALARI BELİRLENMELİDİR Tartışma Konusu

44 BÜTÇE – STRATEJİK PLAN – PERFORMANS PROGRAMI İLİŞKİSİ

45 UYGULAMA Stratejik Plan Misyon Vizyon Stratejik amaçlar
Stratejik hedefler Performans Programı Öncelikler Performans hedefleri Faaliyet/projeler Kaynak ihtiyacı Performans Göstergeleri İdare Bütçesi Harcama birimleri Kaynak tahsisi Temel performans göstergeleri UYGULAMA Faaliyet Raporu Faaliyet/proje sonuçları Performans hedef ve gerçekleşmeleri Performans göstergeleri hedef ve gerçekleşmeleri Sapma ve nedenleri Öneriler Denetim ve Değerlendirme Performans Denetimi Performans Değerlendirmesi TBMM/Yerel Meclis Hesap verme sorumluluğu

46 2009 – 2011 BÜTÇE HAZIRLIĞINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

47 GENEL İLKELER Bütçe teklifleri hazırlanırken,
- Yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2009 yılı için % 7,5, 2010 yılı için % 6,5, 2011 yılı için % 5,5, - GSYH’daki büyüme oranı 2009 yılı için % 5,0, 2010 yılı için % 5,5 ve 2011 için yılı % 6,0, olarak dikkate alınacaktır.

48 26/05/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ekinde stratejik planlamaya geçiş takviminde yer alan (I) inci, (II) nci ve (III) üncü gruptaki kamu idareleri, performans programı tekliflerini, 15 Ağustos 2008 tarihine kadar Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndereceklerdir.

49 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ

50 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ

51 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ

52 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ

53 BÜTÇE KODLAMASI

54 Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması,
Bütçeler; Ekonomide fiyat istikrarının sağlanması, Gelir dağılımının düzeltilmesi, Yatırımların teşvik edilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılan en önemli mali araçlardan biridir. Bütçe harcamalarının nitelikleri ve etkileri farklı olduğundan bütçenin etkin bir mali araç olarak kullanılabilmesi için harcamaların temel kriterlere göre sınıflandırılması gerekmektedir.

55 BÜTÇE KODLAMASI NEDİR ? DEVLET FAALİYETLERİNİN ; KURUMSAL,
FONKSİYONEL, EKONOMİK SINIFLANDIRMASIDIR.

56 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ
TOPLAM GELİR VE HİBELERİN SINIFLANDIRILMASI TOPLAM HARCAMALARIN VE NET BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEMENİN SINIFLANDIRILMASI FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI

57 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ TANITIMI

58 GFS NEDİR? (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS )
GFS, EKONOMİK ANALİZ YAPMAK AMACIYLA DEVLETİN NAKİT ALINDILARINI VE ÖDEMELERİNİ (MUAMELELERİNİ) KAYIT EDEN ULUSLARARASI KABUL EDİLMİŞ BİR SİSTEMDİR.

59 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI
HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA GELİRİN KODLAMASI AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI

60 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMA SİSTEMATİĞİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMADA, BÜTÇE SİSTEMİ İÇİNDE YERALAN İDARİ YAPI TEMEL ALINMIŞTIR. FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMADA; GFS STANDARTLARI BENİMSENMİŞTİR. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA İSE, MALİ MEVZUATIMIZ GEREĞİ GELİŞTİRİLMİŞTİR.

61 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ VARSAYIMLARI
GELİŞTİRİLEN BÜTÇE KODLAMASININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANACAĞI VARSAYILMIŞTIR. BÜTÇE HAZIRLIĞI VE UYGULAMASININ YENİDEN DÜZENLENECEĞİ VARSAYILMIŞTIR. GENEL YÖNETİM KAPSAMINDA YER ALAN KURULUŞLARIN TAMAMINDA UYGULANABİLİR OLMASINA DİKKAT EDİLMİŞTİR.

62 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

63 PROGRAM BÜTÇE KODLAMASI

64 PROGRAM BÜTÇE ÖRNEĞİ

65 PROGRAM BÜTÇE KOD YAPISI
01-99 1-3 DAİRE KODLARI KURUM KODLARI PROGRAM KODLARI ALT PROGRAMLAR ÖDENEK TÜRÜ FAALİYET KODLARI HARCAMA KALEMİ

66 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE KODLAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLERİ ÜÇ ANA GRUBA AYIRMAK MÜMKÜNDÜR : SINIFLANDIRMA PROBLEMLERİ KOD YAPISINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER UYGULAMA PROBLEMLERİ

67 KURUMSAL SINIFLANDIRMA

68 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMA, SİYASİ VE İDARİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİNİ VE PROGRAM SORUMLULARININ TESBİTİNİ HEDEFLEMEKTEDİR. AYNI ANAYASAL OTORİTEYE TAHSİS EDİLEN KAYNAKLARIN AYNI KODDA YER ALMASI BENİMSENMİŞ OLUP, BÜTÇE TÜRLERİ İTİBARIYLA GRUPLANDIRMA BUNUN İSTİSNASIDIR. SİYASİ YA DA BÜROKRATİK OLARAK YÖNETİM YETKİSİ KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMEL KRİTERİ KABUL EDİLMİŞTİR.

69 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMAYLA, DEĞİŞİK İDARELERDEKİ AYNI GÖREV TANIMLI BİRİMLER ARASINDA BİR MUKAYESE YAPILABİLMESİ SAĞLANMIŞ OLACAKTIR. ÖTE YANDAN 5018 SAYILI KANUNUN 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN “BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HER BİR HARCAMA BİRİMİNİN EN ÜST YÖNETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR.” HÜKMÜ UYARINCA KURUMSAL SINIFLANDIRMA YAPISI, HARCAMA YETKİLİSİNİN TESPİTİNDE BELİRLEYİCİ OLACAKTIR.

70 KURUMSAL SINIFLANDIRMA
Kurumsal sınıflandırmada teşkilat yasaları esas alınacaktır. “Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir.  Müşavirler “Özel Kalem”de izlenecektir.  İdarelerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt dışı aylıkları “Özel Kalem”den (Üniversitelerde Rektörün Altındaki özel kalemden), ödenecektir. Yurt dışı maaş ödemeleri “Özel Kalem”de ve ekonomik sınıflandırmanın ( ) bölümünde, yollukları ilgili bölümünde, diğer giderleri ise ( ) bölümünde izlenecektir.  Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.

71 KURUMSAL SINIFLANDIRMA
Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı istenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerde, maliyetin tamamı tek bir birimde gösterilebilecektir. Örneğin, elektrik veya su saati ortak olan idarelerde tüm maliyet, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya benzer görevleri yürüten bir birim altında gösterilebilecek veya maliyet, harcamayı ağırlıklı olarak yapan birim hesaplarında yer alabilecektir.

72 YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA KURUMSAL KODLAMA
Yükseköğretim kurumlarında rektörlük altındaki “Özel Kalem”de; rektör, rektör yardımcıları ve üniversite senatosunun maliyetleri ile araştırma projeleri; Genel sekreterlik altındaki “Özel Kalem”de ise, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ile genel idare kurulu maliyetleri izlenecektir. Herhangi bir fakülteye bağlı yüksek okullar “Yüksek Okullar” bölümünde değerlendirilecektir.

73 Yüksek öğretim kurumlarında, toplu projelerden;
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim kurumları öğrenci ilaç ve tedavilerine ilişkin ödenek teklifinde bulunmayacaklardır. Yükseköğretim Kurumlarında, öğrenci yemeğine ilişkin ödenek tekliflerine Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı altında ( ) ekonomik kodunda yer verilecektir. Yüksek öğretim kurumlarında, toplu projelerden; - Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımları, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında, - Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile büyük onarımlar ise, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı birimler altında, izlenecektir.

74 İç Denetim İçin Yapılan Giderler
5018 sayılı Kanuna göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim faaliyetlerinde bulunan iç denetçilerin her türlü giderlerinin karşılanmasına ilişkin ödenek tekliflerinin “Özel Kalem” altında ve fonksiyonel sınıflandırmanın 4. düzeyinde yeni açılacak ayrı bir fonksiyonda yapılması gerekmektedir.

75

76 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI
(BİRİNCİ DÜZEY) Kurumsal Sınıflandırma Anahtarı Genel Bütçe 38-39 Yükseköğretim Kurumları 40-41 Özel Bütçeli Kuruluşlar 42 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 43 Sosyal Güvenlik Kurumları 44-45 İl Özel İdareleri 46-47 Belediyeler 48 Mahalli İdare Birlikleri

77

78

79

80

81 MAHALLİ İDARELER KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN GENEL AÇIKLAMALARI
DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA BENİMSENMİŞTİR. BİRİNCİ DÜZEYDE İL ÖZEL İDARELERİ (44), BELEDİYELER (46) VE BİRLİKLER (48) OLARAK KODLANMIŞTIR. MAHALLİ İDARELERDE, İKİNCİ DÜZEY,BİRİMİN BULUNDUĞU İL PLAKA KODU KODLANACAKTIR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR, İLDE BULUNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL BELEDİYESİ, BAĞLI İDARE, İLÇE BELEDİYESİ, İLK KADEME BELEDİYESİ İLE BİRLİKLERİN TAMAMINI TANIMLAR.(belediye Türü Bağlı İdare , Birlik) DÖRDÜNCÜ DÜZEY KODLAR, DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR. (Hizmet Birimi)

82 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (BELEDİYE)

83 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ
(BELEDİYE) KURUMSAL I II III IV AÇIKLAMA 46 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik KURUMSAL I II III IV AÇIKLAMA 46 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ 97 KASABA BELEDİYELERİ A… BELEDİYESİ

84 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ
(BELEDİYE)

85 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
46

86 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

87 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. DÖRT DÜZEYLİ VE ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN OLUŞMAKTADIR. BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA FONKSİYONA AYIRMAKTADIR.

88 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
ANA FONKSİYONLAR, İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA BÖLÜNMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR İSE NİHAİ HİZMETLERİ GÖSTERMEKTEDİR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY, ÖZEL OLARAK İZLEMEYİ GEREKTİREN BAZI KURUMSAL PLANLAMA İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE İZLENMESİ AMACIYLA YAPIYA DAHİL EDİLMİŞTİR.

89 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
İdarelerce yürütülen hizmetlerin birden fazla fonksiyon içermesi halinde maliyetler itibariyle ayrılabilen ve anlamlı veri üretilebilen her bir fonksiyon için ayrı kod açılacaktır. Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı istenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetler, ödeneğin konulduğu birimin fonksiyonunda değil kurumun ana fonksiyonunda gösterilmesi gerekmektedir.

90 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
Kurumların güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda buna ilişkin ödenek teklifleri “ Kurumsal güvenlik hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “ Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. ( eski kod)

91 YÜKSEK ÖĞRETİM KUUMLARINDA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
- Yüksek öğretim kurumlarında, rektörlük altında yer alan “Özel Kalem”e (09.9.9), genel sekreterliğin altında yer alan “Özel Kalem”e (01.3.9), Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına (08.2.0), Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Başkanlığına da (09.6.0) fonksiyonları verilecektir. 

92 Yükseköğretim Kurumlarında Belli Amaçlarla Kullanılması Öngörülen Özgelirler İle Bunlara İlişkin Giderlerin Bütçelenmesinin Esasları sayılı Kanunun ek 25 inci maddesine göre taşınmaz mallardan elde edilen kira, satış ve işletme gelirleri, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde, “( ) Taşınmaz mal gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda ve dördüncü düzey gelir kodlarına göre detaylandırılarak, sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince elde edilen ikinci öğretim gelirleri “( ) İkinci öğretimden elde edilen gelirler” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “( ) İkinci öğretim gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nde kullanılacak paya bu fonksiyon altında yer verilmeyecektir.), sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) fıkrası ile ek 26 ncı maddesi gereğince elde edilen gelirler “( ) Yaz okulu gelirleri” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “( ) Yaz okulu gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda,

93 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi gereğince elde edilen gelirler “( ) Tezsiz yüksek lisans gelirleri” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “( ) Tezsiz yüksek lisans gelirleri ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasına göre bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacak tutarlar, “( ) Araştırma projeleri gelirler payı” gelir kodunda, A cetvelinde Rektörlüğün altındaki Özel Kalemde “( ) bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri” fonksiyonunda, sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasına göre döner sermayeden kuruluş veya birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları için aktarılan tutarlar ile devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için aktarılan tutarlar, “( ) Döner sermayelerin aylık gayri safi hasılatından aktarmalar” gelir kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “( ) Döner sermaye gelirlerinden ayrılan tutarlar ile yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, - Bağış ve yardımlarla ilgili işlemler; “04 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” gelir kodu altında uygun ayrıntı kodunda, A cetvelinde giderin yapılacağı ilgili biriminde ve “( ) Alınan bağış ve yardımlarla yürütülecek hizmetler” fonksiyonunda, gösterilecektir.

94 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kodu Altında;
Öğrencilere ilişkin giderleri hariç Başkanlığın faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından zorunlu olan giderler fonksiyonunda, Öğrencilerin beslenmesine ilişkin giderler fonksiyonunda, Öğrencilerin barınmasına ilişkin giderler fonksiyonunda, Öğrencilerin sağlığına ilişkin giderler fonksiyonunda, Öğrencilerin kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderler fonksiyonunda, Diğer giderler, fonksiyonunda, ilgili ekonomik kodunda tertiplenecektir. Sosyal tesislerin tümü yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında tertiplenecektir. Kurumlar Vergisi ve/veya Katma Değer Vergisi mükellefi olan ya da bu vergilerden muaf tutulan iktisadi işletmeler, özel bütçe kapsamında yer almayacaktır. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla yapılan her türlü gidere ilişkin ödenek teklifleri (tedavi ve ilaç hariç) öğrencilerin sağlığına ilişkin giderler fonksiyonunda ve ilgili ekonomik kodlarında tertiplenecektir.

95 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY)

96 GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA ORGANLARI HİZMETLERİ, DIŞİŞLERİ, DIŞ EKONOMİK YARDIMLAR, MALİYE - HAZİNE HİZMETLERİ, GÜMRÜK HİZMETLERİ GİBİ FİNANSAL VE MALİ İŞLER, GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ, MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİ, BORÇ YÖNETİMİ, TEMEL ARAŞTIRMALAR GİBİ HİZMETLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR.

97

98 SAVUNMA HİZMETLERİ ASKERİ SAVUNMA İŞLERİ, KARA, DENİZ, HAVA SAVUNMA KUVVETLERİNİN YÖNETİLMESİ, SİVİL SAVUNMA İŞLERİ, SİVİL KURULUŞLARIN VE HALKIN KATILIMINI İÇEREN TATBİKATLAR, ASKERİ YARDIMLAR, ULUSLAR ARASI BARIŞ KORUMA GÜÇLERİNE YAPILAN KATKILAR GİBİ HİZMETLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR. (ASKERİ HASTANELER VE OKULLAR HARİÇ.)

99

100 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
ATIKLARIN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE BERTARAFI HİZMETLERİ, KANALİZASYON VE ATIKSU FAALİYETLERİ,ATMOSFER, HAVA VE İKLİM KORUMA, TOPRAK VE YERYÜZÜ SULARININ KORUNMASI, GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI, RADYASYONA KARŞI KORUNMA, DOĞAL ORTAMIN VE DOĞAL ÖRTÜNÜN KORUNMASI GİBİ İŞLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR.

101

102 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
İSKAN GELİŞTİRME FAALİYETLERİ, GECEKONDULARIN ORTADAN KALDIRILMASI, KONUT İNŞAATI İÇİN ARSA TEMİNİ, SU İŞLERİNİN İDARESİ, GELECEKTEKİ SU İHTİYACININ SAPTANMASI, ELDEKİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SUYUN SAFLIK, FİYAT VE KALİTE KONTROLLERİ, SOKAK VE CADDELERİN AYDINLATILMASI, GİBİ İŞLER BU ANA FONKSİYONA DAHİL EDİLECEKTİR.

103

104 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (ÜÇÜNCÜ DÜZEY)

105 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (ÜÇÜNCÜ DÜZEY)

106 MAHALLİ İDARELERDE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (2005/57 Nolu Genelge)
Çalışan personel sayısı 25’i geçmeyen veya nüfusu 5.000’in altında olan belde belediyeleri; “01 Personel Giderleri” ve “02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri” ni, “01-Genel Kamu Hizmetleri” içerisinde (3.9 kodunda) gösterebilir. İl özel idareleri ve belediyelerin ana fonksiyonu “01 Genel Kamu Hizmetleri”, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin ana fonksiyonu “06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri”, diğer bağlı idareler ile birliklerin ağırlıklı olarak gördüğü hizmet ise bu idarelerin ana fonksiyonu olarak kabul edilecektir. Özel kalem ve denetim birimleri, fonksiyonel sınıflandırmada kurumun ana fonksiyonunda kodlanacaktır.

107

108

109 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA

110 FİNANSMAN TİPİ KODU GENEL DEVLET TANIMINA GİREN BÜTÜN KURUMLARI KAVRAYABİLMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. DEVİRLİ ÖDENEKLERİ İZLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. HARCAMANIN HANGİ KAYNAKLA FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR. TEK HANELİ KODDAN İBARETTİR.

111 FİNANSMAN TİPİ KODLARI
BÜTÇE AÇIKLAMA (2006) KODU 1 GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5 MAHALLİ İDARELER 6 ÖZEL ÖDENEKLER 7 DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR

112 EKONOMİK SINIFLANDIRMA

113 SINIFLAMA KRİTERLERİ CARİ CARİ TRANSFER SERMAYE SERMAYE TRANSFERİ
BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞMAYAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. KİRA GELİRLERİ CARİ BORÇ FAİZİ ÖDEMELERİ CARİ TRANSFER CARİ NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR VERGİ GELİRLERİ BURSLAR SERMAYE BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. GAYRİMENKUL SATIŞI BİNA YAPIMI SERMAYE TRANSFERİ SERMAYE NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR BİNA AMAÇLI BAĞIŞ DEPREM KONUTLARI BORÇ VERME / GERİ ÖDEME KAMUSAL BİR AMAÇLA VE BİR MALİ HAKKA YA DA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK YAPILAN İŞLEMLERDİR. KONUT KREDİLERİ KREDİ TAHSİLATLARI

114 CARİ GİDERLER Bu gider grubu, cari giderler ile cari transferlerden oluşmaktadır.  Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alım giderleri ile faiz giderleri cari giderlerdir. Askeri lojman alımı, yapımı ve büyük onarımı için yapılan harcamalar hariç, savunmaya yönelik harcamalar cari nitelikli harcamalardır.  Bütçe dışındaki idarelerin cari nitelikli giderlerini finanse etmek amacıyla bütçeden yapılan karşılıksız ödemeler, cari transfer giderleridir.

115 CARİ GİDERLER  Ekonomik sınıflandırmada, her bir alım için vergiler dahil olmak üzere; -  Menkul mal alımlarında 15 bin Türk Lirasına kadar, - Gayrimaddi hak alımında 11 bin Türk Lirasına kadar, - Menkul malların bakım ve onarımlarında 15 bin Türk Lirasına kadar, - Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 36 bin Türk Lirasına kadar, olan ödenek ihtiyaçları mal ve hizmet alımları altında teklif edilecektir.

116 EKONOMİK KODLAR EKONOMİK SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ GELİR VE PİYASA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİNİ AMAÇLAR. ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR. BÜTÇE POLİTİKALARININ SEÇİCİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMASINI SAĞLAR.

117 HARCAMA VE BORÇ VERMENİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

118

119 HARCAMANIN EKONOMİK SINIFLAMASI
BORDROYA DAYALI OLARAK KAMU PERSONELİNE YAPILAN ÖDEMELERİ. (TEDAVİ ÖDEMELERİ VE AYNİ ÖDEMELER HARİÇ) PERSONEL GİDERLERİ DEVLETİN İŞVEREN SIFATIYLA ÖDEDİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARI. (PERSONELDEN KESİLEN PRİMLER HARİÇ) DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI FATURALI OLARAK TESLİM ALINAN MAL VE HİZMET BEDELLERİ. (SABİT SERMAYE EDİNİMİ GİDERLERİ HARİÇ) DEVLET BORÇLARINA İLİŞKİN FAİZ ÖDEMELERİ (ÖDENEN KOMİSYON VE İHRAÇ GİDERLERİ HARİÇ) FAİZ GİDERLERİ SERMAYE BİRİKİMİ HEDEFLEMEYEN KARŞILIKSIZ ÖDEMELER (DEVLET BORÇ FAİZLERİ HARİÇ) CARİ TRANSFERLER DEVLET MALVARLIĞINI ARTIRAN ÖDEMELERDİR (SAVUNMA VE STOK ALIMLARI HARİÇ) SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE DIŞINA SERMAYE BİRİKİMİ AMAÇLAYAN ÖDEMELER (KİT SERMAYE İŞTİRAKLERİ HARİÇ) SERMAYE TRANSFERLERİ BİR MALİ VARLIK KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDİR (GÖREV ZARARLARI HARİÇ) BORÇ VERME BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLMEYEN HİZMET KARŞILIKLARI (YALNIZCA MALİYE BÜTÇESİNDE YER ALIR.) YEDEK ÖDENEKLER

120 İKİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

121 ÜÇÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

122 İKİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

123 ÜÇÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

124 DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK KODLAR

125 01-  Personel Giderleri Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya dayalı olarak yapılan ödemeleri (er-erbaş harçlıkları, öğrenci harçlıkları vb.) kapsamaktadır. Kuruluşlar bütçe tekliflerinde, 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertipleri için bütçe fişi doldurmayacaklardır. Personel için ödenek tekliflerinin belirlenmesinde, Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödenek tavanları esas alınacaktır.

126 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta primine esas kazançlar ile sigorta prim oranları yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede; işveren sıfatıyla ödenecek sigorta prim ödemeleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde “01- Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edilecektir.

127 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalışanların ilaç ve tedavileri, tedavi yollukları ve ilgili kanunları gereğince kurumlarınca karşılananlar hariç olmak üzere cenaze giderlerine ilişkin ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacağından ve bu amaçla söz konusu Kuruma genel sağlık sigortası primi ödeneceğinden idareler, 2009, 2010 ve 2011 yılları için ilaç ve tedavi giderleri, tedavi yollukları ve cenaze giderlerini karşılamak amacıyla ayrıca ödenek teklif etmeyeceklerdir.

128 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
İdareler anılan Kanunda belirtilen prime esas kazanç ve sağlık primine ilişkin işveren hissesine ait oran üzerinden hesaplayacakları ödenekleri, 1. düzeyde “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” altında, 2. düzeyde istihdam türüne göre detaylandırıldıktan sonra 3. düzeyde açılan “6-Sosyal Güvenlik Kurumuna” kodu ile 4. düzeyde açılan “02- Sağlık Primi Ödemeleri” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir.

129 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
5510 sayılı Kanun gereğince, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan ancak ilgili mevzuatı gereğince tedavi ve ilaç giderleri kurumları tarafından karşılanması gereken kişiler için 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin olarak “03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik koduna verilen tavana uygun olarak ödenek teklifi yapılacaktır.

130 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Eğitim ve dinlenme tesisleri ile benzeri sosyal tesislerin işletme giderlerinin kendi gelirleriyle karşılanması zorunludur. Hizmet genişlemesi dışında, temizlik ihaleleri için bir önceki yıl ihale kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır. Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak kurumlar, Valilik tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısını aşmayacaklardır. Hizmetler, mevcut hizmet binalarında sürdürülecek ve kesinleşmiş mahkeme kararı veya tahliye kararı olan hizmet binaları dışında yeni kiralama, satın alma veya yeni inşaatlar için ödenek istenilmeyecektir. Personelin işe gidiş ve gelişine yardımcı olmak amacıyla ilave servis aracı kiralanmasına ilişkin ödenek teklif edilmemesi esas olacaktır.

131 Eğitim, kurs, seminer, panel vb
Eğitim, kurs, seminer, panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde düzenlenmek suretiyle yolluk ödeneği ihtiyacı asgari seviyeye indirilecektir. Bu faaliyetlerin görev mahalli dışında gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda; - Faaliyetin hizmet satın alınması yoluyla, - Yolluk verilmek suretiyle, gerçekleştirilmesi seçeneklerinde ortaya çıkacak maliyetler arasında karşılaştırma yapılarak teklif yapılacaktır.

132 Ekonomik Kodlamaya 03.5.7 Yargılama Giderleri Eklenmiştir
Kamu adına takibi zorunlu soruşturma, kovuşturma ve davalarda; soruşturma, kovuşturma ve re’sen takibi zorunlu dava dosyası ile ilgili yapılması gereken belgeli, tarifeli veya sarf kararı ile hükmedilmiş her türlü harcamayı kapsamaktadır.

133 Adli Yardım Giderleri - Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ve vekil ücretleri, - Hukuk mahkemelerince verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen vekil ücretleri, - Yargı mercilerince adli yardım kararı verilen takiplere ilişkin diğer giderleri. bu bölüme gider kaydedilecektir Keşif Giderleri - Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca keşif, otopsi, ve tespit sırasında yapılan ve sarf kararında yazılan tüm zorunlu giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir.

134 03.5.7.03 Rapor ve Bilirkişi Giderleri
 - Resmi ve özel kurumların keşif harici düzenledikleri bilirkişi raporu giderleri, - Şikayetçi, mağdur, şüpheli ve sanık hakkında takip dosyasına ilişkin olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu giderleri, - Takibe ilişkin bilirkişi raporu almak üzere yargı bölgesi dışına sevk edilen; mağdur, şikayetçi, şüpheli, sanıklar ve bunlara refakat eden kişilerin yol, konaklama ve iaşe giderleri, bu bölüme gider kaydedilecektir. Uzlaşma Giderleri  - Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan uzlaşma işlemlerinde ödenecek uzlaştırıcı giderleri bu bölüme gider kaydedilecektir. Diğer Yargılama Giderleri  - Kamu adına re’sen dava açılması, takip, ilamların infazı, gözetim, tahsil, teslim giderleri ile kamu adına yapılması zorunlu diğer yargılama giderleri, - Takibe ilişkin işler sebebiyle yargı bölgesi dışına görevlendirilen memurların yol, konaklama ve iaşe giderleri, - Soruşturma ve kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların giderleri.

135 04-    Faiz Giderleri

136 05-  Cari Transferler Önceki yıllar bütçe tekliflerinde yer alan makam tazminatı ve diğer tazminatlar karşılığı yapılacak ödemeler, yüzde 4 ek karşılıklar ve yönetim giderlerine katılma payına ilişkin ödemelere 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince bütçe tekliflerinde yer verilmeyecektir. Ancak emekli ikramiyelerine ilişkin ödenek teklifleri ( ) kodunda gösterilecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri ( ) kodunda teklif edilecektir.

137 06-  Sermaye Giderleri Çok zorunlu haller dışında yeni idari nitelikli kamu hizmet binaları ile  mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir. 2007 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır. Güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı için ödenek teklifinde bulunulmayacaktır. Çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek talep edilmeyecektir. Kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Kamulaştırma Kanunu uyarınca, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma ihtiyacını yansıtacak şekilde yapılacaktır.

138 - Harcamaların ekonomik sınıflandırması yapılırken, fiziki ve fiili olarak ayrılabilen ve ayrı izlenmesi anlamlı olan bütün giderler ayrı tertiplerde bütçelenmelidir. - Geçen yıl borçları ve ilama bağlı borçlar ayrı tertiplerde izlenmeyecek ve borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenecektir. - Red ve iadeler bütçede gider olarak gösterilmeyecek, iadesi gereken tutarlar gelirlerden düşme şeklinde ve muhasebe sisteminde gösterilecektir.

139 ABS GENEL ÖRNEK www.erkankaraarslan.org KURUMSAL FONKSİYONEL FİN.
EKONOMİK …YILI ÖDEĞİ I II III IV AÇIKLAMA YTL. YKr. 46 BELEDİYE, BAĞLI İDARE 1 ADANA İLİ 97 BELDE BELEDİYELERİ A… BELEDİYESİ GENEL KAMU HİZMETLERİ Yasama, Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri Yasama ve yürütme organları hizmetleri (Projeleri takip için kullanılabilir.) 4 Özerk Kuruluşlar PERSONEL GİDERLERİ Memurlar 2 SAVUNMA HİZMETLERİ

140 GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

141 GELİRLER GELİRLER, YURTİÇİNDEN VEYA ULUSLAR ARASI KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN, GERİ ÖDEMESİZ KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ BÜTÜN TAHSİLATI İÇERİR. GELİRLER; CARİ VE SERMAYE OLARAK İKİYE AYRILIR. CARİ GELİRLER VERGİ GELİRLERİ İLE VERGİ DIŞI GELİRLERİ KAPSAR. SERMAYE AKTİFLERİ SATIŞLARI İLE DEVLET DIŞI KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE TRANSFERLERİ İSE SERMAYE GELİRLERİNE DAHİL EDİLİR. GELİRLER, DÜZELTİCİ İŞLEMLER DIŞINDA BRÜT OLARAK GÖSTERİLİRLER.

142 VERGİ GELİRLERİ VERGİ GELİRLERİ, VERGİLERDEN ALINAN FAİZLERLE BİRLİKTE, VERGİLERİN ÖDENMEMESİNDEN VEYA GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN CEZALARI DA KAPSAR. HARÇLAR DA BU KATEGORİYE DAHİL EDİLİR. VERGİLER, VERGİ İADELERİ VE DÜZELTİCİ İŞLEMLERDEN ARINDIRILARAK NET BİÇİMDE GÖSTERİLİR.

143 HİBELER HİBELER; KARŞILIKSIZ, GERİ ÖDEMESİZ VE ZORUNLULUK ESASINA DAYANMAYAN TAHSİLATTIR. HİBELERİN KREDİLERDEN FARKI HERHANGİ BİR GERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEMESİDİR. AYNİ OLARAK EDİNİLEN HİBE BİÇİMİNDEKİ MALLAR VE HİZMETLER DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİNE DAHİL EDİLMEZLER. HİBELER FİNANSMANDA DEĞİL, GELİRLER BÖLÜMÜNDE SINIFLANDIRILIRLAR.

144 GELİR SINIFLANDIRMASI (BİRİNCİ DÜZEY)

145 GELİR SINIFLANDIRMASI (İKİNCİ DÜZEY)

146 FİNANSMAN GELİR VE GİDER ARASINDAKİ FARKIN:
AÇIK İSE NASIL FİNANSE EDİLDİĞİNİ FAZLA İSE NASIL DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ GÖSTEREN BİR CETVELDİR.

147 FİNANSMAN SINIFLANDIRMASI (BİRİNCİ DÜZEY)

148 FİNANSMAN CETVELİ NET FİNANSMAN www.erkankaraarslan.org AÇIKLAMA
TAHMİN 1 İÇ BORÇLANMA 2 DIŞ BORÇLANMA 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER( )  3.1 KASA  3.2 BANKALAR  3.3 MENKUL KIYMETLER  4 NET FİNANSMAN TOPLAM (1+2+3)

149 Bütçeler Finansman Cetveli Açık verebilir Fazla verebilir
Açık iki şekilde karşılanır Kasa nakdi Borç Fazla verebilir Fazla iki şekilde değerlendirilir Kasada nakit olarak tutulur Borç verilir BU İLİŞKİLER FİNANSMANIN KONUSUDUR.

150 O HALDE: Finansman Cetveli
Açığın nasıl karşılandığını veya Fazlanın nasıl değerlendirildiğini açıklar Nakit yönetimini kendisi yapan bir kurum için olmazsa olmaz bir unsurdur. Gelirin mükerrer kaydını önleyecek bir açılımdır. GFS’in ekonomik kodlamasını oluşturan üç unsurdan biridir.

151 FİNANSMAN CETVELİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA GENEL BÜTÇE ÖZEL & DDK BÜTÇE
Bütçe hazırlanırken Finansman Cetveli dikkate alınmayacak açığın borçlanma ile karşılanacağına dair hüküm yer alacaktır. Bütçe hazırlanırken Finansman Cetveli de hazırlanacak.Varsa açığın nasıl karşılanacağı veya fazlanın nasıl değerlendirileceği belirtilecektir. Özel gelirin harcanmayan kısmı finansman cetveline devredilecektir. Karşılığı A cetveline nakit karşılığı özel ödenek kaydedilecektir. Özel gelir uygulaması olmayacağı için uygulamada finansman cetveline her hangi bir ekleme yapılmayacaktır.

152 BÜTÇELEME ANLAYIŞI AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR. GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLARLA İLAMA BAĞLI BORÇLAR CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN ÖDENECEKTİR. RED VE İADELER İÇİN BÜTÇELERDE YENİ ÖDENEK TERTİPLERİ AÇILMAYACAK, İADESİ GEREKEN TUTARLAR GELİRLERDEN DÜŞME ŞEKLİNDE MUHASEBE SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

153 BÜTÇELEME ANLAYIŞI BÜTÇELER ÇOK YILLI BÜTÇELEME ANLAYIŞIYLA DÖNEMİNE İLİŞKİN OLACAKTIR.

154 MALİYET HESAPLARINDA KULLANILACAK STANDARTLAR
1. GİYECEK YARDIMI STANDARDI 2. PARASIZ YATILI OKUL VE YURT ÖĞRENCİSİ YİYECEK VE GİYECEK BEDELİ 3. TAŞITLARIN İŞLETME VE BAKIM MALİYETLERİ 4. HASTA YATAK MALİYETİNE KATKI 5. DİĞER

155

156

157

158 Memurların Öğle Yemeğine Yardım
Dolu kadro sayısının merkezde % 90'ına kadar, taşrada % 60'ına kadar, bir gün üzerinden 2009 yılı için 1,35 YTL., 2010 yılı için 1,43 YTL. ve 2011 yılı için 1,49 YTL. ve 250 gün üzerinden hesaplanacaktır. (Sözleşmeli Personel hariç)

159

160

161 BÜTÇE HAZIRLIK FORMLARI
BÜTÇE HAZIRLIK FORMLARINI İKİ GRUBA AYIRABİLİRİZ; 1. ÖDENEĞE İLİŞKİN FORMLAR - Ödenek Giriş Formları - Ödenek Rapor Formları 2. BİLGİ FORMLARI

162 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ
BÜTÇELER, TÜM SINIFLANDIRMA BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN KODLARIN TÜM DETAYLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAK VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE DE BU DETAYDA ÇALIŞILACAKTIR.

163 BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK

164 OYLAMA DÜZEYİ * MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ; GEREK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA GEREKSE GENEL KURULDA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE OYLANACAKTIR. * MAHALLİ İDARELERİN BÜTÇELERİ; BELEDİYE MECLİSLERİNDE FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNDE OYLANACAKTIR.

165 OYLAMA DÜZEYİ – ÖRNEK

166 BÜTÇENİN KANUNLAŞMA VE UYGULANMA DÜZEYİ
BÜTÇELER; KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN HER DÖRT DÜZEYİNİ, FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN ÜÇ DÜZEYİNİ, FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMAYI , EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN İLK İKİ DÜZEYİNİ İÇERECEK ŞEKİLDE KANUNLAŞACAK/KABUL EDİLECEK VE UYGULANACAKTIR.

167 KANUNLAŞMA – UYGULAMA DÜZEYİ (ÖRNEK)

168 HARCAMANIN GİDER KAYDI DÜZEYİ
HARCAMALARIN GİDER KAYDI, BÜTÇENİN HAZIRLANMASINDA OLDUĞU GİBİ SINIFLANDIRMANIN TÜM BÖLÜMLERİNDE EN AYRINTI DÜZEYİNDE İZLENECEKTİR.


"BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları