Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UMREYE ÇAĞRI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UMREYE ÇAĞRI."— Sunum transkripti:

1 UMREYE ÇAĞRI

2 UMRE VE ANLAMI Umre, «Arapça عُمْرَةٌ " okunur.
Belirli bir zamana bağlı olmaksızın , Arefe ve Kurban Bayramının dört gününden başka senenin her günü ihram giyerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ( 7 defa gidip- gelmek) ve tıraş olup ihramdan çıkmak” şeklinde yapılması gerekir. Bakara Suresi 196.Ayette «Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın.»Allah(CC) buyuruyor. Umre yapana Mu’temir adı verilir. Umre ibadetine Hacc-ı asgar ( حَجٌّ أَصْغَرُ- küçük hac) da denir. Ömürde bir defâ Umre yapmak sünnettir. İbn Abbas'dan rivayet olunduğuna göre; Efendimiz Aleyhisselam "Ramazan'da umre yapmanın sevabı, nafile hacc sevabına denktir." buyurmuştur. (Ahmed ve İbn Mace) Ebu Hanife (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre, Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştu: "Yapılan bir umre diğer bir umreye kadar aradaki günahlara kefarettir "

3 UMRENİN FAZİLETİ İbn Mâce’deki rivayet şöyledir:
Hz. Aişe (r.a) der ki: “Ey Allah’ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır?” Efendimiz (s.a.v): “Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir” (İbn Mâce) Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.” (Nesâî)

4 UMRENİN FAZİLETİ Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Bir umre, diğer umreyle arada işlenen günahlar için kefarettir. (Buharî, Müslim) İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Bunlar (hac-umre) tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi günahları temizler.” (Nesâî, İbn Mâce)

5 ALLAH (c.c) ve RESÛLÜ’ne (s.a.v) MİSAFİR OLMAK
Kutsal beldelerin halkı değerli, misafiri şerefli, kendi hürmetlidir.Mekke’ye gidenler yüce Allah’ın (c.c), Medine’ye gidenler Alemlerin Efendisi’nin (s.a.v) misafirleridir. Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hacılar ve umre yapanlar, Allah'ın ziyaretçileri ve O’na gelen elçileridir. O'ndan istedikleri zaman onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, O'na dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.” (İbn Mâce, İbn Hıbbân, Beyhakî)

6 UMRE’NİN YAPILIŞI Niyet edilir ve Telbiye getirilir
İhram Namazı Kılınır İhrama Girilir Kabe’de Umre Tavafı Yapılır. (Tavaftan sonra tavaf namazı kılınır ve zemzem içilir.) Safa Merve Arasında Sa’y Yapılır. İhramdan Çıkılır. (Saç Traşı Olarak)

7 İHRAM VE ŞARTLARI Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına îzâr, omuzlara atılan kısmına da ridâ denir. Kadınlar ihrâm elbisesi giymeyip, mestûre (örtülü) olarak hac ve umre ibâdetini yapar.  Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:  Hac ayları bilinen, Şevval, Zilka'de ayları ile Zilhicce'den on gündür. İşte kim o aylarda haccı, ihrâma girerek kendine farz yaparsa artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (hac yâhut âhiret için) azık edinin, muhakkak ki azığın hayırlısı takvâdır ve ey aklı tam olanlar, benden korkun! (Bakara sûresi: 197.Ayet)  İhrâma girerken temizlenmek ve gusül (boy abdesti) almak ve iki rek'at namaz kılmak sünnettir

8 İHRAMLI OLAN KİŞİ KOKU SÜRÜNMEZ VE KOKULU SABUN KULLANMAZ
VÜCUTTAN KIL KOPARMAZ VEYA TIRAŞ OLMAZ TIRNAKLARI KESMEZ ELBİSE GİYMEZ (ERKEKLER İÇİN) BAŞI VE YÜZÜ ÖRTMEZ KÖTÜ VE İNCİTİCİ SÖZLER SÖYLEMEZ

9 UMRE’DE BAYANLAR Bayanlar özel günlerinde de olsa ihrama girerken niyet ve telbiyelerini getirmelidir. Özel gün buna mani değildir. İhrama girerken bayanların kendi elbiseleri aynı zamanda ihram örtüleridir. Bayanların özel günlerinde ihram yasakları devam eder. Bu süre içinde mescid-i haram’a girmezler. Özel günleri sona erince umre tavafı ve sa‘yini yaparak ihramdan çıkarlar. Kutsal beldelerde tesettüre daha fazla dikkat etmelidir. Hanımlar zikir, dua ve telbiye esnasında seslerini yükseltmemelidir. Bayanlar ihramlı olduğu sürece peçe takmaz, yüzünü örtmez, ağzını kapatmaz. İhramdan çıktıktan sonra kapatabilir.

10 SA’Y YAPMAK Sözlükte "çalışmak, çalışıp kazanmak, gayret etmek, kastetmek, koşmak, yürümek" gibi anlamlara gelen sa'y, dinî bir terim olarak, hac ve umre esnasında Kâbe'nin doğusundaki Safâ ve Merve denilen iki tepenin arasında, Safâ'dan başlayıp Merve'de tamamlanmak üzere, yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Safâ ile Merve arasındaki mesafeye, sa'y edilen yer anmalına mes'â denir. Sa'y, hac ve umrenin vaciplerinden olup, geçerli olması için, ihramlı olarak yapılan muteber bir tavaftan sonra yapılması, Safâ'dan başlayıp Merve'de son bulması gerekir. Sa'y hac için yapılıyorsa, hac ayları başladıktan sonra yapılmalıdır. Sa'yi yedi şavta tamamlamak ve bir mazeret bulunmadıkça yürüyerek yapmak sa'yin vaciplerini oluşturur. Sünnetine uygun olarak sa'yin yapılışı şöyledir: Tavaftan sonra ara vermeden Hacerü'l-Esved istilâm edilerek Safâ tepesine çıkılır, sa'y yapmaya niyet edip, tekbir, tehlil, zikir ve dua okuyarak Merve'ye doğru yürünür. Erkekler yeşil ışıklı sütunların arasında hervele yaparlar. Merve'ye varınca Kâbe'ye yönelinerek tekbir, tehlil getirilir. Böylece sa'yin ilk şavtı yapılmış olur. Aynı şekilde, Safâ'dan Merve'ye dört gidiş, Merve'den Safâ'ya üç dönüş olmak üzere yedi şavt bitince sa'y tamamlanmış olur. Sa'yin abdestli olarak yapılması, elbise ve bedende namaza mani pisliğin bulunmaması da, sa'yin sünnetlerindendir.

11 İHRAMDAN ÇIKIŞ Erkeklerin ve Bayanların İhram’ramdan çıkmasını sağlayan saç kesme yanda şekildeki gibidir.

12 KÂBE Kâbe, yeryüzünde Allah Tealâ’nın evi… Dünyanın en kutsal, en mübarek mekânı… Onu ziyaret etmek, her insan üzerinde Allah’ın hakkı; ziyaret edenler de Allah’ın misafiri… Yüce Mevlâ, yeryüzünün bu en mübarek mekânının etrafını belirli mesafelere kadar harem yani dokunulmaz kılmış. Hareme gitmek isteyenler için ayrıca Harem bölgesinin dışında mikat sınırları tayin etmiş. (7) Malum, Mekke ile Medine’ye “iki harem bölgesi” manasına “Haremeyn” denir ki bu şehirleri ve etraflarındaki belirli bir mıntıkayı ifade eder. Müslümanların mahremi olan bu mıntıkalara yabancılar, yani gayrimüslimler giremez. Allah Tealâ tarafından mukaddes kılındığı için buralara bilhassa hürmet edilir ve bu hususi ihtiramın gereği olarak da sair zamanlarda mübah sayılan bazı fiillerden kaçınılır.

13 MİKAT NEDİR? Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Çoğulu mevâkît'tir. Bir terim olarak, Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifade eder. Bir kimsenin, hac veya umre için, mikatları ihramsız geçmesi caiz olmaz. Aksi halde kurban veya mikat yerine dönmek gerekir. Ancak mikat yerinden önce ihrâma girmek ittifakla caizdir. Mikatları beklemeksizin, ailesinin bulunduğu yerden ihrama girmek hac ve umreyi eksiksiz tamamlamak gerekir. Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ud'un görüşü budur. Çünkü bunda daha çok meşakkat ve daha büyük tazîm vardır.İhrama girme yerleri, Mekke'de, Mekke (Harem) ile mikatlar arasında) veya mikatların dışında kalan bölgelerde oturanlara göre değişiklik gösterir

14 MİKAT SINIRLARI  İbn Abbâs (r.a)'tan şöyle dediği nakledilmiştir: "Nebî (s.a.s), Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için el-Cuhfe'yi, Necidliler için Karnü'l-Menâzil'i ve Yemenliler için Yelemlem'i mikat olarak belirledi. Bunlar, belirtilen bölge veya ülke tarafından gelen diğer belde yolcuları için de mikat yeridir" Gelinen ülkelere göre mikatlar şöyledir; Türkiye, Suriye, Mısır, Mağrib ve Avrupa tarafından deniz yoluyla gelenlerin mikatı Cuhfe (Râbiğ)'dir.Umre, ticaret veya başka bir amaçla gelen her Müslüman için buralara gelmiş veya daha önce ihrâma girmiş olması lâzımdır. Eğer yol, bu noktalardan geçmiyorsa buraların hizalarından ihrâma girilir. Medine'ye gelenler, hac için Mekke'ye doğru yola çıkınca Zülhuleyfe'de bugün Âbâr-ı Alî denilen yerde ihrama girerler.Mikatlardan içeride bulunan kimseler, ihramsız Mekke'ye girebilirler. Fakat hac veya umre için, bulundukları yerden ihrama girerler. Mikat içinde, fakat Mekke dışında bulunan, bulunduğu yerde; Mekke'nin içinde oturanlar ise, kaldığı evde ihrama girerler.Dışarıdan hac veya umre için gelen kimse mikatı ihramsız geçerse ya bir kurban keser veya geri dönüp mikat yerinde ihrama girer. Mekke'ye girme niyeti olmaksızın mikatı ihramsız geçene birşey lâzım gelmez.

15 TAVAF Tavaf, “bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise tavaf, Hacer’ül Esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir devire “şavt” denir. Yedi şavt bir tavaf olur. “Ziyaret tavafı” farz olup haccın iki rüknünden biridir.  Umrede yapılan tavafa, umre tavafı denir. Hac ve umre ile ilgili olmayan diğer tavaflar ise; nezir tavafı, tavaf etmeyi adayan kişinin, nezrini yerine getirmesi vaciptir. Tavaf için, zaman belirlenmişse, bu zamanda, belirlenmemişse, uygun bir zamanda adanan tavaf yerine getirilir. Nafile olarak yapılan tavafa tatavvu tavafı denir. Mekke dışından gelenlerin, nafile namaz kılmak yerine tavaf yapması daha iyidir. Mescide girildiğinde kılınması sünnet olan tahiyyetü'l- mescid yerine Mescid-i Haram'a girince yapılan nafile tavafa da tahiyyetü'l- mescid tavafı, denir.

16 MEKKE’NİN FAZİLETİ Peygamberimiz (s.a.v) Mekke'yi fethinin ikinci gününde okuduğu hutbesinde şöyle buyurmuştur:"Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş ile Ay'ı yarattığı gün, Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır.” (Buhari) “Burası, Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram ve dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır (c.c). Allah'a (c.c) ve ahiret gününe inanan kimseye, Mekke hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal olmaz” (Ahmed) Efendimiz (s.a.v), Medine’ye hicret ederken hasretle Mekke’ye bakmış ve şöyle demişti:"Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar çok seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikâmet etmez, yurt yuva kurmazdım." (Tirmizi, Menakıb 3922

17 MEKKE ZİYARET YERLERİ 1. Umre Tavafı – Umre Sa’yi
2. Mekke Tanıtım sunumu 3. Yakın Ziyaretler: Efendimiz’in (s.a.v) evinin yeri, Şecere Mescidi Cin Mescidi Cennet-ül Mualla Hz. Hatice (r.a) annemizi ziyaret 4. Umreler: Ten’im Umresi Hudeybiye Umresi Cirane Umresi

18 MEKKE ZİYARET YERLERİ 5. Genel ziyaretler: Sevr Dağı Arafat
Rahmet Tepesi Müzdelife Mina Hira Dağı 6. İrşat Sohbetleri 7. Toplu tavaflar 8. Veda tavafı yaparak ayrılma

19 MEKKE OTEL Menafi Golden

20 MEKKE OTEL

21 MESCİD-İ NEBEVİ "Mescid-i Nebî",Hz. Peygamber’in (SAV) Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak inşa ettiği ve Hz. Muhammed'in (SAV) kabrini ihtiva eden mesciddir. "Mescid-i Nebî" , Peygamber Mescidi demektir. İçinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden yola çıkılacak üç mescitten biridir. Halifeler Hz. Ebu Bekir (RA) ve Hz. Ömer(RA) kabirleri de buradadır. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan (sevap yönüyle) daha hayırlıdır" (Tecrid, IV, 249). Zikredilen faziletleri bünyesinde bulunduran mescidde, Hz. Muhammed (s.a.s)'in medfun bulunduğu "Hücre-i Saadet", Kabe dahil yeryüzünün her noktasından, göklerden ve arştan daha üstün ve şerefli kabul edilmiştir (Tecrid, IV 258). Kabr-i saadetlerini ziyaretin faziletiyle ilgili olarak şu iki hadis zikredilir: "Kabrimi ziyaret edene şefaatim sabit bir hak olur" ; Kim ki, beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, hayatımda ziyaret etmiş gibidir"

22 MESCİD-İ NEBEVİ Temiz bahçe demektir. Bu tabir; Medine'de Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz (a.s.)'in kabri ile minberi arasındaki bölüme denir. 10x20 = 200 metrekarelik bir alandır. Peygamberimiz (a.s.), "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir." Buyurmuştur.  Yeni yapı binanın alanı: Yaklaşık olarak m2'dir.  Avlusunun alanı: İki yüz otuz beş bin ( m2'dir.  Çatı katı kubbeler dahil toplam m2' dir.  Aynı anda namaz kılabilen kişi sayısı 'den fazla  Hareketli kubbeler adedi: Yirmi yedi (27)dir. Bu kubbeler ihtiyaç anında açılıp/kapanır. Ağırlıkları ise; 9 tonu ahşap, 60 ton civarındadır.  6500'den fazla abdest alma yeri   560 adet fıskiyeli su çeşmesi  Avluda muhtelif renklerde süsleme ve nakışlarla işlenmiş, sıcağı emen granit taşlar toplam m2'dir.

23 ASHAB-I SUFFA NEDİR? Peygamberimizin Mekke'den, Medine'ye hicretinden sonra yaptığı ilk işlerden birisi, mescidin yanına yaptırdığı “Suffa” isimli eğitim kurumu idi. Suffa, gündüzlü ve yatılı olarak Müslümanlara hizmet veren ve tüm masrafları varlıklı kişilerce karşılanan bir eğitim kurumu idi. Suffa'daki eğitim faaliyeti peygamber mescidi olan “Mescid-i Nebi”den bağımsız değildi. Burası tüm mesaisini ilim tahsiline adamış ya da zaman zaman ilim öğrenmeye gelen müslümanlarla dolup taşıyordu. Mescid-i Nebi'deki ilim faaliyeti sonraki camilere de örnek olmuştur. Pek çok yerde camiler bir ilim merkezi haline gelmiştir. Mısır'da bulunan Amr Camisi ve Ezher Camisi, Şam'da bulunan Emeviye Camii, Bağdatta'ta bulunan Mansur Camisi bu türün en seçkin örnekleridir. Endülüs'teki Kurtuba Camii sadece Müslümanlara değil pek çok Avrupalıya da ilim irfan yuvası olarak hizmet etmiştir.

24 MEDİNE’NİN FAZİLETİ Efendimiz (s.a.v) hicretten önce şöyle buyurdu:“Yüce Allah, onları (Medineli Ensarı) size kardeş yaptı ve Medine’yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı!” (İbn Hişâm,) Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:“O Medine, gerçekten temizdir. Ateşin gümüşteki kirleri temizlediği gibi Medine kişiyi temizler.” (Müslim) Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:“Medine’nin sıkıntı ve meşakkatlerine ümmetimden sabır gösteren herkese, Kıyamet günü şefaatçi ve şahit olacağım.” (Müslim, Tirmizi)

25 MEDİNE ZİYARET YERLERİ
Efendimiz’i (s.a.v) ilk selamlama 2. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer (r.a) selamlama 3. Medine Tanıtım Sunumu 4. Yakın Ziyaretler: Gamame Mescidi Hz. Ebubekir (r.a) Mescidi Hz. Ömer (r.a) Mescidi Hz. Ali (r.a) Mescidi 5. Cennet-ül Baki Ziyareti: Hz. Osman’ı (r.a) ziyaret

26 MEDİNE ZİYARET YERLERİ
6. Genel ziyaretler: Uhud Ayneyn (okçular) tepesi İki Kıbleli Mescid Hendek Kuba Mescidi 7. İrşat Sohbetleri 8. Efendimiz’i (s.a.v) selamlayarak ayrılma

27 MEDİNE OTEL

28 MEDİNE OTEL

29 Telbiye’yi güzel ezberleyip manası ile beraber öğrenmelidir.
SON HATIRLATMALAR Kur’an’ı Kerim’lerin yazım biçimi farklı olduğundan okuyamayabilirsiniz. Rahat okuyabildiğiniz Kur’an-ı Kerim’inizi yanınıza almayı unutmayınız. Mutlaka ihram bağlamayı öğrenmeli. Evde bunun provasını defalarca yapmalıdır. Telbiye’yi güzel ezberleyip manası ile beraber öğrenmelidir.

30 SON HATIRLATMALAR Tefekkür edip zamanı ibadetle değerlendirelim.
Umreci de kutsal beldelerde Allah’ın (c.c) konuğudur, O’nun ziyaretçisidir. O halde konuğu olduğu zattan başka şeylerle meşgul olması yakışmaz. Umreci yüce Allah’ın evinde olmanın gereğini yapmalı, ibadete sarılmalıdır

31 SON HATIRLATMALAR Umrenin nasıl yapılacağını anlatan kitapları ve ilmihallerin umre bölümünü okumalı, böylece ön bilgi elde ederek, tamamen bilgisiz gitmemelidir. Tekbir,Telbiye,Teklil, Tahmid,Salavat bol bol getirmelidir. Remel,Izdıba ve Tavaf Namazlarına dikkat edilmelidir.

32 MİSYONUMUZ Umre’ye Çağrıya icabet eden Müminlerin bir hayır duasını almayı, her türlü ticaretin ve kârın üstünde biliriz. Farzlara, vaciplere, sünnetlere ve edeplere uygun hareket etmeyi önemseriz Allah ve Rasulu’nun evlerine giden herkesi hizmete ve hürmete layık görür, tevazu ve alçak gönüllüğü hedef ediniriz Yaratılana hürmet ve hizmet ederek, ALLAH (CC)’ımızdan rahmet ve bereketini niyaz ederiz.

33 UMREYE ÇAĞRI’yı duyduğunuz için Teşekkür Ederiz.


"UMREYE ÇAĞRI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları