Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Güçlü Yönler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Güçlü Yönler"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Güçlü Yönler
Sakarya’nın, Türkiye’nin sanayileşme düzeyi yüksek bölgesinde yer alması. Nüfusun Türkiye ortalamasından daha düşük düzeyde ama istikrarlı artış eğilimi, hızlı nüfus artışının getirdiği problemlerin yaşanmaması.. Nüfus, cinsiyete göre dengeli bir dağılım göstermesi.. Sakarya bölgesine istikrarlı ama yüksek oranda olmayan göç yaşanması Eğitim düzeyindeki tedrici yükselme Sakarya’da birer orta üst gelir grubu teşebbüsü olarak KOBİ’lerin yatırım ve gelişme potansiyeli

2 SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Zayıf Yönler
Depremselliği yüksek bir coğrafi alanda yer alması Genç nüfus kuşağında tedrici azalma Yüksek öğrenim gören nüfusun oransal olarak azlığı Bölgesindeki diğer illere göre milli gelir seviyesinin düşük olması.. Henüz müteşebbis sınıfın bölgedeki ekonomik imkan ve fırsatları yeterli düzeyde değerlendirecek şekilde gelişmemesi. Yerel cemaat (topluluk) bilincinin Sakaryalılık bilinciden önde gelmesi, Sakaryalılık bilincinin eksikliği nedeniyle Sakarya’nın mahalli problemlere duyarlılığın yeterli düzeyde olmaması Adapazarı’nda sermaye sahibi olan zümrenin bölge dışına yatırımlarını kaydırmaları

3 SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Fırsatlar
Sakarya’nın Trakya Bölgesiyle Anadolu arasında kavşak noktada yer alması Sakarya’ya yurt dışı ve yurt içinden göç yoluyla yerleşen yeni nüfus gruplarının Balkan, Kafkas vd.- mesleki ve teknik becerilerinden istifade edilmesi. Sakarya’da eğitimli nüfus kategorisinden iktisadi alanlarda istifade edilme imkanları Sakarya yöresine özgü yemek türleri ve el sanatlarının bölgeye gelir getirici şekilde pazarlanma imkanları (ipek böcekciliğinin canlandırılması, keten dokumacılığı, bastonculuk, sepetçilik, metal işçiliği, ahşap ev maketçiliği, süpürgecilik, kaşıkçılık, ahşap minyatür süsü eşyacı imalatı) Çeşitli gelir getirici geleneksel kültürümüze ait el sanatlarının canlandırılmasına yönelik kursların açılması, kilim kursları, Yerel şenliklerin canlandırılması, (köylerde düzenlenen pilav günleri gibi) Taraklı’da Açıkhava köy müzesinin açılması. Yeni bir müteşebbis kuşağın oluşum sürecinin yaşanması

4 SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Tehditler
Kronik depremsellik yapılan iktisadi yatırımlar için engelleyici bir olgudur Gelecekte yaşanacak yeni depremler, Sakarya’ya yönelik nüfus dolaşımını engelleyici, bölge dışına göçü teşvik edici bir olgudur. Genç kuşaklarda doğum oranında tedrici düşme Yaygınlaşan işsizlik olgusu Milli gelir düzeyindeki düşüklüğün bir kısır döngü halinde sermaye birikim ve hareketliliğini olumsuz etkileme potansiyeli Mahalli topluluk kimliklerinin giderek güçlenmesi, Sakarya’ya özgü meselelere olan duyarsızlığı beslemesi,

5 Sağlık Güçlü Yönler Sakarya’nın İl olarak Anadolu kavşağında bulunması bir üstünlük olarak değerlendirilip, gerek sağlık hizmetleri gerekse sağlık personeli açısından bir cazibe merkezi haline getirilmesinin mümkün kılınabilir, Sakarya halkının sağlık konusunda duyarlı olması değerlendirilebilir, Bireylerin ve sağlık personelinin hizmet içi eğitimle bilgilerinin sürekli güncellenmesi kolayca sağlanabilir, Akyazı İlçesini bir kaplıca ve maden suyu çıkarılan yer olması bir fırsat olarak dikkate alıp,sağlık turizmini de beraberinde getirecek “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” kurulabilir. Özel sağlık kuruluşlarına destek sağlanması ile sağlık konusunda ihtiyaç duyulan “özel niteliğe sahip merkezlerin” kurulması gerçekleştirilebilir. Diyaliz üniteleri açısından çevre illerden çok ileri konumda bulunma (3 adet diyaliz ünitesi mevcut), MR merkezi açısından da çevre illerden ileri olma ( 3 adet MR merkezi bulunmakta.), Yakın ve komşu illerde Tıp Fakültesinin varlığı İl lehine değerlendirilebilir,

6 Sağlık Güçlü Yönler İlimizin E5 karayolu ve otoban üzerinde bulunması, trafik kazalarının yoğun olarak görülmesi nedeniyle İlimizde travma ve cerrahi ağırlıklı olarak planlanan ve çalışan Toyota-Sa Hastanesinin hizmetleri iyileştirilerek bölgede bu alanda söz sahibi olunabilir, Doğum ve Çocuk hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doğumevine sahip olmamız yanı sıra, iki adet devlet hastanesinin bulunması; çok sayıda sağlık ocağı ve sağlık evinin bulunması sağlık yatırımları yönünden üstünlük olarak değerlendirilebilir, Eğitimli sağlık personeli sayısının önemli büyüklüğe ulaşmış ( 291 uzman, 339 pratisyen,173 diş hekimi;196 eczacı; 178 sağlık memuru; 638 hemşire; 496 ebe; 65 çevre sağlık teknikeri; 125 laboratuar teknisyeni; 51 röntgen teknisyeni; 27 anestezi teknisyeni bulunması, Her türlü sebze-meyve üretiminin yapılabilmesi ve yetişmeyen ürünlerin rahatlıkla diğer İllerden temin edilebilmesi ve bunun sonucu olarak vitamin yetmezliği ile ilgili hastalıkların görülmemesi. Sakarya’da kilometre kare başına düşen nüfus 2000 yılında 156 kişi iken, bu sayı Türkiye ortalaması 88 kişidir. Türkiye ortalaması üzerinde bir nüfusa sahip ve sürekli iç ve dış göç alan bir İl olması nedeni ile sağlık hizmetlerini geniş halk kitlelerine ulaştırma kolaylığına sahip olması, Ankara ve İstanbul gibi büyük yerleşim yerlerine ulaşım kolaylığı,

7 Sağlık Zayıf Yönler Devlet Hastanelerinin aşırı yükü, fiziki şartların çok yetersiz olması (Doktor başına düşen kişi sayısı Türkiye ortalaması olarak 797 kişi iken, İlimizde bu sayı 1107 kişidir), Üçüncü basamak sağlık hizmetinin bulunmaması (Tıp Fakültesi) Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşların laboratuar hizmeti vermede yetersizliği,. Hekim ve yardımcı sağlık personelinin çalışma saatleri ve nöbetlerinin dengeli olmaması, aşırı yorgunluk yaratan bir ortamda çalışma mecburiyetinde kalmaları, Halkta özel sağlık hizmeti almadan, kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti alınamayacağı inancının yerleşmiş olması. Hastalıklardan korunma konusunda toplum eğitiminin yeterli olmaması. 112 Acil teşkilatının eğitim ve acil müdahalede uzman personel bakımından her zaman yeterince takviye edilmemesi. Kurumlarda psikolojik danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetlerinin yetersiz olması, psikiyatri kliniklerinin olmaması.

8 Sağlık Zayıf Yönler Bölgemizde romatizmal hastalıklar, astım, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi hastalıkların fazla görülmesine karşın, branş hastanelerinin olmaması, Sağlık kurumlarında psikolojik danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetlerinin yetersiz olması, psikiyatri kliniklerinin bulunmaması, Travma hastanesi, mikrocerrahi, yanık tedavisi ve yoğun bakım hizmetlerinin yetersizliği, Kalp-damar cerrahisi, tüp bebek merkezi ve hastanelerin premature ııı. düzey ünitelerinin bulunmaması, Ana çocuk sağlığı merkezlerinin ve çocuk cerrahisi ünitelerinin yeterince gelişmemiş olması, İldeki bir çok kuruluş arasında yetki- sorumluluk ilişkilerinin sınırlarının iyi çizilmemiş olmasının yarattığı problemler ( örneğin İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Sağlık Müdürlüğü arasında çoğu kez ortaya çıkan yetki çatışmalarında olduğu gibi.). Özel sağlık kuruluşlarının geleceğe yönelik beklentilerinde mevcut karamsarlıklar.

9 Sağlık Fırsatlar Sakarya İlinin deprem bölgesinde olması bazı fırsatların nedeni olarak değerlendirilebilir. Özellikle sağlık kuruluşlarının kuruluş yeri, inşaat şekli, organizasyonu ve hizmetin iktisadi ve prodüktiv verilmesi ile ilgili esaslar devreye sokulabilir. Reorganizasyon çalışmalarında ortaya çıkacak aktif ve pasif direnmeler ve karşılaşılabilecek diğer sorunlar daha az yaşanarak etkin bir örgüt yapısı oluşturulabilir. Çok sayıda (toplam:87tane) ve etkin olmayan Sağlık Ocakları ile Sağlık Evlerinin (toplam:436 tane)(Sakarya Sağlık Müdürlüğü, 2002, s:7) yeniden örgütlenip, daha az sayıda ancak daha etkin hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları haline getirilmesi mümkündür. Çevre illerde kalp-damar cerrahi merkezinin bulunmaması nedeniyle böyle bir merkezin Sakarya’da açılması bölge için önemli bir avantaj yaratabilir, Sakarya’daki büyük özel hastanelerde “tüp bebek merkezi”, “yoğun bakım” ve “beyin cerrahi” ünitelerinin açılması ve uzman ekiple denetlenmesi sağlanırsa, bu nedenle diğer illere giden hastaların Sakarya’da kalması sağlanacak, bu durum ise oldukça büyük tasarruf sağlamasına neden olacaktır. Bu tasarruf hem hizmeti alanların kişisel olarak katlandıkları giderlerde düşme şeklinde olacağı gibi, sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılan giderlerde de tasarrufa yol açacaktır. Yeni ve optimum büyüklükte kurulacak sağlık kurumlarında teknik donanımın atıl kalma, ya da çok yoğun olmayı önleyecek şekilde düzenlenmesi ve bu alanda da verimlilik sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması sağlanabilir.

10 Sağlık Fırsatlar Bireysel yardımların kolay harekete geçirilebilmesi fırsat olarak değerlendirilebilir. Akyazı İlçesini bir kaplıca ve maden suyu çıkarılan yer olması bir fırsat olarak dikkate alınabilir. Sağlık turizmini de beraberinde getirecek “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” kurulabilir. Bireylerin ve sağlık personelinin hizmet içi eğitimi, uzmanlaşması konusunda komşu illerde ve İstanbul’da bulunan Tıp Fakülteleri ve İhtisas Hastanelerinden yararlanabilme olanağına işlerlik kazandırılabilir. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri açısından yerinden yönetime ağırlık verilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması suretiyle sağlık kurumlarının yükünün hafifletilmesi sağlanabilir. Sağlık kurumlarında branşlaştırma yoluna gidilebilir. Uzman hekimlerden daha etkin yararlanma sağlanabilir. İlimizde ve çevre illerde “psikiyatri” hastaları ile ilgili hiçbir yataklı tedavi kurumu bulunmamaktadır. Mevcut binalardan birisi hem psikiyatri hastaları, hem deTbc’li hastalar için bakım ve tedavi veren yataklı kuruma dönüştürülebilir. Bazı bölgelerde (özellikle Akyazı civarı) guatr vakalarının çokluğu ve bu konu ile ilgili araştırma hastanesi kurulabilir. Emekli Sandığında olduğu gibi BAĞ-KUR VE SSK’lılara da özel sağlık kurumlarına başvurabilme hakkının tanınması. Böylece kurumlar arasında başlatılacak rekabet ile hizmetin fiyatının düşmesi ve kalitesinin artması beklenebilir.

11 Sağlık Tehditler Ulusal, bölgesel ve yerel sağlık politikasının olmaması, Genel sağlık sigortasının olmayışı, Kısa, orta ve uzun vadeli ve değişen siyasi iktidarlara göre değişmeyen sağlıkla ilgili plan olmayışı, Merkeziyetçi yönetim nedeni ile İl bazında etkin karar alamama, Gürültü konusuna yeteri kadar önem verilmemesi, buna bağlı işitme ve psikolojik problemlerin (Trafik, düğün konvoyları,.yerleşim birimlerindeki gürültülü işyerleri vb. nedenlerin yol açtığı.) varlığı, Göçler, iş seyahatleri vb. nüfus hareketlerinin fazlalığına bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığının artması. Bağımlılık yapan maddelerle yeterince mücadele edilmemesi ve buna bağlı hastalıkların artması. Deprem sonrası yıkıntıların neden olduğu toz vb. sonucu alınan asbest gibi maddelerin, artan trafik yoğunluğu ve özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin neden olduğu kanser ve diğer solunum sistemi ile kalp hastalıklarında artış. Siyasi parti teşkilatlarının sağlık hizmetine gereksiz ve olumsuz müdahalesi. İklim şartları ve bitki örtüsünün solunum yolları hastalıkları ve alerjik hastalıklara zemin hazırlaması. Hekim ve diğer sağlık personeli sayısında olması gereken artışın sağlanamaması, Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşları arasındaki çifte standartın devam etmesi, Sağlık sektöründe yüksek oranda uygulanmakta olan KDV oranı uygulanmasına devam etmek.

12 Sosyal Güvenlik Güçlü Yönler
Deprem sonrası sağlanan yeni bina, yeni imkanlar ve örgüt yapısının yeniden düzenlenmesi ile hizmet kalitesinde iyileşme yaratılması, Yasalarla getirilen kolaylıkların prim alacaklarının tahsilini mümkün kılması, Sosyal güvenlik sisteminde ortak standartların sağlanması ve sistemin yetersizliği konusunda ulaşılan görüş birliğinin genel sistemde iyileştirici çabaları yaşama geçirmesi sağlandığı takdirde, bu durumun İlimiz sosyal güvenlik sistemi üzerinde yaratacağı olumlu etki, Dinamik bir ekonomik gelişme ile sosyal güvenlik kapsamına alınan aktif ve sisteme dahil edilen pasif sigortalı sayısında artışla daha çok kişiye garanti sağlanmasının mümkün olması, Sağlık sigortası ile sağlanan sosyal yardımların miktar ve kalitesinin yeni binalar, yeni organizasyon ve yeni imkanlarla artırılmasının mümkün görülmesi, İlin iç ve dış göç alan yapısı, Depremin yol açtığı yıkımı gidermek için inşaat sektöründeki canlanma ve bu sektörün beraberinde harekete geçirdiği diğer alt sektörlerle birlikte, iktisadi hayattaki canlanma ile aktif sigortalı sayısının artması ile prim gelirlerinde artış sağlanması,

13 Sosyal Güvenlik Zayıf Yönler
Deprem bölgesinde olması ve depremlerin verdiği büyük zarar, İlin fay hattı üzerinde olmasının büyük yatırımların yapılması konusunda yarattığı dezavantaj, Sosyal güvenlik sisteminin genel sorunlarının çözülememesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması ve İlimizdeki kurumların da genel sistemin bir parçası olması nedeni ile gerekli çözümü üretememesi, Sosyal güvenlik amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayan politik kararların uygulanmaya devam etmesinin İlimiz içinde doğurduğu sonuçlar. Reorganizasyon, prim tahsili, denetim ve kaçak işçi çalıştırma konusunda gerekli tedbiri alma ve uygulama konusunda ilgililerin isteksiz davranması, İl içinde dengesiz iktisadi gelişme ve gelir dağılımı, Sosyal güvenlik sisteminde görevli personelin ve İl halkının sosyal güvenlik konusunda bilgi, yaklaşım tarzı ve bakış açılarını geliştirmemeleri, Sosyal güvenlik alanında Kurumların yaptıkları uygulamalarla misyon, vizyon, hedef, ilke ve politikalarının yokluğu, Mevcut sorunlar ile çözüm yolları konusunda rasyonel, objektif ve basiretli yaklaşımdan çok uzak olan yaklaşım tarzı. Siyasi karar alma sürecinde rol almış olanların yönetici olarak profesyonel yöneticiler atama yerine, politik amaçlı görevlendirmeleri tercih etmeleri ve ulusal düzeyde yaşanan sakıncaların il düzeyine de yansıyan sonuçları.

14 Sosyal Güvenlik Fırsatlar Nüfus ve nüfusun demografik yapısı,
17. Ağustos depreminden sonra azalan sigortalı sayısının giderek artış göstermeye başlaması, Özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere iktisadi hayatta görülen canlanmanın devam ettirilmesi sağlanarak sigortalı sayısındaki yükseliş trendinin devam ettirilmesi, Karamanda yapılmakta olan yeni ve modern hastane binası ile daha kaliteli ve daha çok sigortalıya sağlık hizmeti verme olanağının gerçekleştirilmesi, Sakarya İlinde tarım, sanayi ve ticari hayatın gelişme seviyesi ve İlin coğrafi konumu itibariyle sahip olduğu avantajların zaman içinde ekonomik hayatı olumlu etkilemesi ve ekonomik hayatın giderek canlanma eğilimini devam ettirmesi ve sigortalı sayısının da artış eğilimini devam ettirmesi beklenebilir, Çıkarılan Yasa ile (4958 sayılı Yasa) işverenlere ödeme kolaylığı sağlanmış olup, Kurum alacaklarının tahsilinde artış sağlanması gerçekleşebilir, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ-KUR, Türkiye İş Kurumu canlanan ekonomik hayata paralel olarak büyüme ve gelişme olanağına sahip olabilirler, Kayıt dışı ekonominin beraberinde getirdiği sosyal güvenlikten yoksun çalışma ortamının yeniden yapılanma ile geniş ölçüde değiştirilebilme olanağının bulunması, Denetim sistemini etkin hale getirebilme ve bu nedenden kaynaklanan kayıpların önüne geçebilme, İlin coğrafi konumunun fırsat yaratacak şekilde değerlendirilmesi, Doğal gazın gelmesi ile sanayide kullanılan enerji girdisinin ucuzlaması ve istihdam üzerinde yaratacağı olumlu etki.

15 Sosyal Güvenlik Tehditler
SSK VE BAĞ-KUR’da otomasyon ağının kurulamaması, primlerin toplanması ve denetimi konusunda ilerleme kaydedilememesi, Sistemde dönen kayıtdışı paranın (bıçak parası gibi) devam etmesi, Havuz sistemine geçişten kaynaklanan sorumluluğun bilincinde davranmama, verimli ve verimsiz çalışanın arasındaki farkın görülmesinin yok edilmesi, Prim oranlarının çok yüksek olmaya devam etmesi, Ekonomik canlanmanın yeterince gerçekleştirilememesi ve sigortalı sayısında beklenilen artışın gerçekleşememesi, Kayıt dışı ekonominin kayıt altına beklenilen ölçüde alınamaması. Örneğin kadastro işlemlerinin tamamlanmamış olmasının yol açtığı kayıplar, ya da sigortasız çalıştırma alışkanlığının devam etmesi gibi, Sık sık çıkarılan “af kanunları” nedeni ile Yasal yükümlülükleri yerine getirmede isteksiz davranma, Sosyal sigorta anlayışından uzak ve amaç dışı uygulamaları gerektiren siyasi kararlar, Bağ-Kur ve Tarım Kesiminde Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların sosyal sigortanın mahiyeti konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları ve duyarlılık göstermemeleri, Etkin denetim sağlamanın başarılamaması, Göç alan bir il olması, İstanbul, Kocaeli gibi sanayileşmiş, kişi başına düşen geliri yüksek olan ve cazibe merkezi konumunda bulunan yerleşim birimlerine çok yakın olması.

16 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Güçlü Yönler Sakarya’nın İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında bulunmasının yanında Türkiye’nin diğer yörelerine nispetle gelişmiş olan Kocaeli, Düzce ve Yalova gibi şehirlere komşu olması sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımlaşma imkanına fırsat vermesi. Profesyonel sosyal yardım ve sosyal hizmet elemanlarının kısa ve uzun vadede yetiştirilmesinde eğitim alt yapısın ve üniversitenin bulunması. Sakarya’nın tarım ,sanayi ve ticaret merkezi olmasına bağlı olarak bazı varlıklı cömert insanların olması bu yönü ile de sosyal yardım ve sosyal hizmet potansiyeline sahip olması. Sakarya’nın, genellikle zincirleme olarak içten ve dıştan göç alması ve göç edenlerin de birbirlerini tanıyor olmaları,sosyal yardım ve sosyal yardıma muhtaç olanların daha kolay tespit edilmelerine imkan veriyor olması. Sakarya’nın Türkiye’nin diğer bazı illerine göre nispeten sosyal yardıma ve sosyal hizmete daha az ihtiyaç hissediyor olası

17 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Zayıf Yönler Sakarya’da Sakarya’nın sosyo-kültürel yapısına uygun olarak hazırlamış bir sosyal politika mastır planının ve sosyal yardıma muhtaç olanların tam bir envanterinin olmaması. Sosyal hizmet veren kamu ve sivil kuruluşların ortak bir misyon, vizyon ve strateji belirleyememiş olmaları ve aralarında bir koordinasyonun olmaması Mevcut kamu ve sivil sosyal yadım ve sosyal hizmet kuruluşlarının etkinlik ve işlevsellik açısından zayıf olması. Mevcut kamu ve sivil sosyal yadım ve hizmet kuruluşlarının mali açıdan yetersizliği Sosyal politika belirleme açısından kamu kurumları-özel sektör-üniversite arasında etkili ve rasyonel bir işbirliği ve koordinasyonun bulunmaması. Sosyal yardım ve sosyal hizmet üreten sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşamamış olması yanında ortaklaşma ve birlikte hareket etme kültürünün gelişmemiş olması ve kamu yönetimin de karar alma süreçlerine sivil toplumun katılmasını sağlayacak kültüre sahip olmaması. Sakarya halkının depremden sonra daha çok sosyal yardım ve sosyal hizmet talep eder hale gelmesi. Sakarya’nın artan sosyal yardım ve sosyal hizmetler ihtiyacını karşılayacak yeteri sayıda tecrübeli sosyal hizmet uzmanı, sosyal pedagog, sosyal psikolog, sosyal güvenlik uzmanı ve sosyal politikacının bulunmaması.

18 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Zayıf Yönler Mevcut sosyal yardım ve sosyal hizmet kuruluşları, gerek araç-gereç, gerekse personel açısından uluslararası standartların altında hizmet vermesi. (Örn. a) Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, gerçek anlamda rehabilitasyon hizmetleri verememektedir. b) Gençlik Merkezi’nde çocukların zihnî-bedenî gelişimini sağlayacak oyun ve spor malzemeleri yetersizdir.) Devletin elinde bulunan veya devletçe finanse edilen sosyal yardım ve sosyal hizmet kuruluşları, işletmecilik açısında da rasyonel çalışmamaktadır. (Özellikle bu durum aşırı istihdam şeklinde kendini göstermektedir. Örneğin ; 40 kapasiteli “Bremen Mızıkıcaları Çocuk Yuvası Müdürlüğü Binası” için SHÇEK, 20 personel talep etmektedir. Bunların içinde, sosyal hizmetlerle direkt alakası olmayan 2 teknisyen, 3 gece bekçisi ve 3 kaloriferci yer almaktadır. SHÇEK İl Müdürlüğü dâhil olmak üzere toplam 9 kuruluşta 145 personel çalışmaktadır. Ancak, ihtiyaç duyulan personel sayısı, bütün kuruluşlar için, mevcut dâhil, toplam 308 olduğu bir Rapor’da açıklanmaktadır.) Bazı sosyal gruplara yönelik sosyal kuruluşlar ya hiç bulunmamaktadır (örn. kadın sığınma evi, özürlülere yönelik korumalı işyerleri) yada bunlar çoğu kez deprem sebebiyle kapatılmıştır ve açılmayı beklemektedir (Örn. huzur evi ve kız yetiştirme yurdu gibi). Psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetleri, süreklilik esasına göre programlanmamaktadır (Örneğin : Bir çok çalışma-faaliyet, pilot proje olarak uygulanmakta ve belirli bir süre sonra etkinliği kaybetmektedir veya çalışma askıya alınmaktadır: Gençlik Merkezi’nin kapatılmak istenmesi gibi).

19 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Zayıf Yönler Sakarya merkez ve ilçelerinde hangi alanlarda hangi sosyal hizmet kuruluşlarına ihtiyaç duyulduğu bilinmemektedir. Bunun sebebi, sadece sosyal istatistiklerin veya maddî imkânsızlıkların yetersiz olmasından kaynaklanmamaktadır. Sosyal konulara yönelik gerekli sorumluluk geliştirilmemiş olduğundan, sosyal amaçlı hizmet birimlerinin tesisi konusunda da gerek kamusal, gerekse toplumsal alanda bir belirli derecede bir duyarsızlık hâkimdir. Özürlü çocukların, özürlü gruplarına göre eğitim imkânları çok kısıtlıdır. Sakarya merkezinde bulunan ve özel eğitim sunan okuldan mezun olan özürlü çocuklar ise, aldıkları (meslekî) eğitim ile, çoğu kez normal emek piyasasında iş bulamamaktadırlar. Özellikle genç ve yetişkin özürlülere yönelik korumalı işyerleri ve meslekî eğitim atölyeleri bulunmadığından dolayı, özürlü işsiz oranı hayli yüksektir. SHÇEK Kuruluşlarının büyük çoğunluğu vekaletle yürütülmekte olması ve merkezi hükümetlerdeki değişikler çalışanları direk etkilemekte ve çalışanların tayin edilme endişesi taşımaları. Mesleği sosyal çalışmacı olanlar ile mesleği sosyal çalışmacı olmayan öğretmen ve idareciler arasında da sosyal yardım ve sosyal hizmetleri algılama ve uygulama açısından büyük problemler yaşanmaktadır. Sakarya’da koordinasyon görevi yapacak olan sosyal (yardım ve sosyal) hizmetler kurulunun uzun süredir toplanamaması.

20 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Fırsatlar Deprem dolayısı ile yurt içinden ve yurt dışından Sakarya’ya gelen sosyal yardımlar, sosyal politikaların uygulanmasında önemli kaynaklardır. Sakarya’da sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesinde Üniversite’nin öğretim elemanlarından ve öğrencilerinden yararlanma fırsatı ve imkanı vardır. Sakarya hudutları içinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin imkanlarından yararlanılabilir. Sakarya hudutları içinde mevcut termal su kaynaklarından sosyal yardım ve sosyal hizmete muhtaç olanlar yararlandırılabilirler. Sakarya depremin izlerini henüz üzerinden atamamıştır. Sakarya’lılar mevcut afet durumundan en kısa zamanda kurtulmak için siyasal düzlemden de yararlanabilir. Nitekim , İl’in bütün milletvekillerinin iktidar partisine mensup olmaları Sakarya halkının bunu gerekçe göstererek İl’leri için özel bir sosyal politika talebinde bulunabilmelerini imkanını doğurabilecektir.

21 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
Tehditler Sakarya’nın dışında Sakarya ile birlikte Sakarya’ya komşu olan Kocaeli, Yalova ve Düzce de depremi yaşamıştır. Eğer Sakarya fırsatları değerlendiremeyecek olursa aynı durumda olan yakın iller bu fırsatları değerlendirme yoluna giderek Sakarya’nın değerlendiremediği fırsatları kendi illeri lehine kullanabileceklerdir. Sakarya’ya komşu olan Kocaeli ve Düzce’nin her ikisinde de Tıp Fakültesinin olması sağlık açısından bu iki ili cazibe odağı haline getirebilir. Bundan ötürü de Sakarya Üniversitesi Bünyesinde açılması önerilen sosyal hizmetler Meslek Yüksek Okulunun adı geçen illere kaydırılması düşünülebilir.

22 İnsan Sermayesi ve İstihdam
Güçlü Yönler Kentin iki metropol arasında bulunması ve demir, deniz ve kara ulaşım sorununun olmaması İşgücü sorunu yaşanmaması Eğitim altyapısının ve Üniversitenin bulunması Ara işgücü yetiştirebilecek her türlü eğitim kurumunun var olması Endüstriyel alt yapısının gelecek vaat etmesi (otomotiv ve yan sanayi ile organize sanayi bölgeleri) Kentte uygun organize sanayi bölgelerinin varlığı Doğalgaz enerjisinin kullanılabilme imkanının olması dolayısıyla yeni istihdam alanlarının oluşturulabilmesi Turizm sektörü ve otomotiv yan sanayii gibi alanlarda elde edilmiş olan potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi

23 İnsan Sermayesi ve İstihdam
Zayıf Yönler Kentin doğal afet açısından riskli bir alan üzerinde kurulmuş olması Büyüme ve yatırım alanlarının sınırlı olması Kurumsal yapının etkinlik ve işlevsellik açısından zayıf olması Kamu kurumları-özel sektör-üniversite arasında etkili bir işbirliğinin bulunmaması Müteşebbis yetişmemesi Sermaye birikiminin sınırlı olması Kamu ve özel sektör arasında rasyonel bir koordinasyonun bulunmaması Ortaklaşma ve birlikte hareket etme kültürünün gelişmemiş olması Kentin verimli tarım toprakları nedeniyle, halkın çiftçiliğe yönelmesi ve genel eğitim seviyesinin düşüklüğü Profesyonel yönetici bulmada zorluğun olması Üst düzey yöneticilerin şehirde tutulamaması Yabancı dil bilen kalifiye eleman bulma zorluğu Sanayi bölgelerindeki arsaların pahalılığı Emek kalitesinin yükseltilmesindeki zorluk

24 İnsan Sermayesi ve İstihdam
Fırsatlar Sağlık, eğitim ve sanatın merkezi olarak geliştirilebilirliği KOBİ sayısının artması girişimci kültürün varlığını göstermektedir KOBİ’lerin son on yılda daha da büyümesi ve daha fazla çalışanı istihdam etmeye başlaması Tarım sektöründe çalışanların sayısı azalırken; sanayi ve hizmet sektörünün istihdam oranı artmaktadır. Genç nüfusa eğitim imkanları verildiği takdirde nitelikli eleman yetiştirme imkanının olması İki metropole olan yakınlıktan dolayı buralar ile işbirliği imkanının olması Kentte serbest bölge oluşturulabilirse istihdam kapasitesinin artabilmesi Yetişkin kadın nüfusunun fazlalığından dolayı, kadın işgücünün değerlendirilmesi ve girişimciliğe özendirilmesi Sanayi ile birlikte özellikle hizmet sektöründeki potansiyelin değerlendirilmesi Birçok alanda (turizm, ticaret, sanayi, vb.) potansiyelin varlığı.

25 İnsan Sermayesi ve İstihdam
Tehditler Şehrin işgücünü çekebilmesi açısından çevre illerden (özellikle Kocaeli’den) geride kalması Şehrin sosyal ve kültürel hayatının yeterince gelişmemiş olması İşsizlik, yüksek enflasyon gibi genel ekonomik problemler Siyasi açıdan istikrarsızlık Kocaeli’deki sanayi potansiyelinin varlığı Sakarya’ya alternatif yatırım alanının fazlalığı (Kocaeli, Bilecik, Bursa, Balıkesir gibi) Önlenemeyen kayıt dışı ekonomi Deprem sonrasında nitelikli insan gücünün şehirden ayrılmaya devam etme eğilimi göstermesi Siyasi kaygıların üretim kaygılarının önüne geçmesi İstihdam ve işe alma sürecinde liyakatten başka politik güç faktörlerine de önem verilmesi Tarımın istihdamdaki ağırlıklı payının yüksek olması.

26 Güçlü Yönler – Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim Gençlik ve Spor Güçlü Yönler – Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim Sakarya ilinde sosyo-kültürel yapı nedeniyle ailelerin çocukların üzerindeki denetimlerinin daha kolay olduğu söylenebilir. Çünkü aileler çocukların içinde bulundukları ortamları rahatlıkla gözlemleyebilmekteler, böylece; onların okul, arkadaş ve sosyal çevrelerinden de haberdarlar. Ayrıca, il merkezi ve ilçeler arasındaki uzaklık dikkate alındığında veliler istediklerinde rahatlıkla ulaşım sağlayarak, çocuklarının eğitimlerini etkileyebilecek olası nedenlerden haberdar olabilmektedirler. Yeni yönetmelikler sayesinde öğrenciler eğitimde söz sahibi oldular. Bu da onların okul ve yönetimle ilgili problemlerini çözmede, kendilerine güven ve eğitime olan ilgilerini arttırmada rol oynamaktadır. Ayrıca öğrencilerin yönetimde söz sahibi olmaları onları öğretmen ve idarecilere yaklaştırmakta, öte yandan sorunlarını daha kısa zamanda çözmeye yardımcı olmaktadır. Sakarya’da bilhassa merkezdeki eğitim kurumlarının çok çeşitli olması hem öğrenciler hem de ilimizdeki eğitimin kalitesi açısından bir avantajdır. Özellikle meslek liselerinin çeşitliliği, mesleki eğitim merkezlerinin varoluşu sunulan hizmetler bakımından diğer bir avantajdır. Sakarya il ve ilçeler arasındaki iletişim ve ulaşım kolaylığı, yöneticilerin daha sık denetim yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca ilçelerin birbirleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmeleri de eğitim adına kalitenin arttırılmasında fayda sağlayacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Proje Yürütme Birimi’ sayesinde eğitim hizmetleri daha çabuk ve kolay planlanabilmektedir.

27 Zayıf Yönler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim Gençlik ve Spor Zayıf Yönler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim Rehberlik hizmetlerinin etkin ve organize olmaması, personel yetersizliği nedeniyle bu hizmetin tüm okullarda verilememesidir. Özellikle şehir merkezinde ve belirli okullarda sınıf mevcutlarının kalabalık olması, öğrencilerin kendilerini ifade etme şansını etkilemekte, öğrenmelerini kısıtlamakta , sınıf içindeki kontrol ve disiplini olumsuz etkilemekte ve öğrencilerin olumsuz davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. İlköğretimde öğrenciler ilgi ve becerileri açısından iyi tanınamamakta ve yeterince doğru tespit yapılıp öğrenciler ortaöğretime kendi ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilememektedir. Sık sık değişen sınıf geçme yönetmelikleri öğrencileri kolaya ve tembelliğe alıştırmaktadır. Öğrenciler gerçek öğrenme değil doğrudan sınıf geçme çabası içine girmektedirler.

28 Zayıf Yönler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim Gençlik ve Spor Zayıf Yönler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim Temel eğitimi oluşturan ‘İlköğretim’ sırasında öğrenciler yukarıda da belirtilen nedenler ve içinde bulundukları sosyal koşullar nedeniyle tam donanımlı olarak ortaöğretime geçemediklerinden, bu açık ortaöğretimde de kapatılamamaktadır. Eğitimde zayıf kalan yönlerin en önemlilerinden biri de branş öğretmenlerinin yetersizliğidir. Özellikle sınıf öğretmeni olarak yetişmemiş ancak sınıf öğretmenliği yapan eğitimciler eğitimin kalitesini arttırmada zayıf yönlerden birini teşkil etmektedirler. Bilişim çağında olmamıza rağmen donanımı olan okullar arasında bile eğitim adına bilgi alışverişinin olmaması, okullar arasında rekabet kurulamaması da zayıf yönlerden birisidir. Veliler ve dolayısı ile öğrencilerde gelecek kaygısı nedeniyle eğitimde hedef planlaması olmadığı gözlemlenmektedir. Öğrencilerin gelecek için planı ve hedefi olmaması eğitimde verimi azaltmaktadır.

29 Fırsatlar- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim Gençlik ve Spor Fırsatlar- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim Yerel yönetimlerin eğitime şartsız desteği eğitim faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Sivil Toplum Örgütlerinin eğitim adına yapmış oldukları çalışmalar eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Özellikle deprem sonrasında yabancı ülkelerden kardeş okulların eğitime yapmış oldukları destek eğitimin kalitesinin arttırılmasında faydalı olmaktadır. Hizmet içi eğitim çalışmalarının çok çeşitli ve yaygın olması eğitimin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Avrupa Birliği ve bakanlığımızın ortak çalışması olan ‘Temel Eğitimi Destekleme Projesi’ kapsamında yapılan faaliyetler de eğitimin kalitesinin arttırılmasında büyük yararlar sağlayacaktır. Sakarya ili sanayi kuruluşları açısından da farklı bir konumdadır. Bu kuruluşların eğitime desteği, özellikle meslek liselerindeki öğrencilerin uygulamalı eğitimleri konusunda büyük fayda sağlamaktadır. Öğrencilerin başarılarını ölçebilmeleri ve diğer illerdeki öğrencilerle karşılaştırma yapabilmeleri açısından ÖSYM sınavlarının önemi ve katkısı büyüktür.

30 Tehditler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim
Eğitim Gençlik ve Spor Tehditler- Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Orta Öğretim Ülkenin her yerinde olduğu gibi Sakarya’da da ekonomik koşullar eğitim adına tehdit oluşturmaktadır. Eğitim giderlerini asgari derecede bile karşılayamayan veliler öğrencileri okul, eğitim, kendini geliştirme açısından motive edememektedirler. Eğitimden çok yaşam mücadelesi içindeki çocuklar başarısız olmaktadırlar. Çağın sunduğu bazı imkânların gençlere farklı sunulması onların eğitimden kopmasına neden olmaktadır. Bunların başında internet kafelerin amacı dışında kullanımı gelmektedir. Temel eğitim yaşındaki çocuklar ve gençler eğitim, öğretim yerine kendilerini bu tür yerlere saatlerce hapsetmekte ve en verimli dönemlerinde zamanlarını bu tür yerlerde geçirmektedirler. Sakarya ili konumu itibari ile çok çeşitli kültürleri bir arada yaşatabilen bir şehirdir. Ancak farklı kültürlerin bir arada olmasının faydaları yanında çok önemli dezavantajları da vardır. Bunlardan en önemlisi gençler arasında çetelerin kurulması, bu çetelerin okullarda gruplaşmaları ve eğitimde tehdit oluşturmalarıdır. Gruplaşmalar gençleri eğitimden, birlikte çalışma, başarma ve paylaşmadan alıkoymaktadır.

31 Sakarya Üniversitesi SWOT Analizi
Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT Analizi Güçlü Yönler Eğitim Çalışmaları Kendi konularında yeterince yetişmiş akademisyenlerimizin olması. İDÖ’nun öncülerinden olmamız. Ders İçerikleri Akademisyenlerimizin, konuları hakkında ders notlarının ve kitaplarının hazırlanması çalışmalarında gayret ediyor olmaları. Öğrenci Değerlendirme ve Destek Uygulamalı bölümlerde, ortak çalışmalarda sergilenen uyum ve yardımlaşma. Ekonomik imkânları yetersiz başarılı öğrencilerin maddî olarak destekleniyor olması. Öğrenci Akademisyen İlişkileri Öğrencilerin akademisyenlerle rahat görüşebilme imkânına sahip olması.

32 Sakarya Üniversitesi SWOT Analizi
Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT Analizi Güçlü Yönler Öğrenci Kulüpleri Öğrenci kulüplerinin varlığı ve etkin faaliyet göstermeleri. Akademik Birim ve Hizmetler Genç ve dinamik bir akademik kadronun var olması. Akademisyenlerin araştırma gayretlerinin bulunması ve Sakarya Üniversitesi’nin yurt dışındaki üniversitelerle ilişkilerinin artıyor olması. Üniversitede belirli bir alanda yapılan çalışmaların kurumun adını duyurabilecek düzeye gelme potansiyeli (Deprem erken uyarı sistemi, İDÖ, yurtdışı projelere katılım vb.). Sakarya Üniversitesi’nin kütüphanesinin çeşitli veritabanlarını on-line tarama imkânlarına kavuşması. Soysal bilimlerde ve uygulamalı alanlarda öğrenci ve akademisyenlerin ders dışı faaliyetlerde bulunması. Üniversite yönetiminin Ar-Ge faaliyetlerini destekleme ve kaynak ayırma çabasında olması. Plânlanan ve plânlanmakta olan konferansların (ulusal ve uluslar arası) yapılıyor olması.

33 Sakarya Üniversitesi SWOT - Fırsatlar
Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT - Fırsatlar Sakarya Üniversitesi’nin bir doğal güzelliğe sahip olması. Mezunlardan yararlanma. İDÖ’ ye olan ilginin sürekli artması. e-kitap uygulaması ve değerlendirme. Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı. 2003 yılında çok sayıda DPT projesinin sunulması. Çeşitli uluslar arası projelerin hazırlanması, yeni projelere yol açılması. Üniversite dışı kurumlar (Valilik, Belediye, Ticaret Odası, vs.) ile yakın ilişkiler. Başka üniversiteler ile ilişkilerin kurulması. Sanayi ve ticaret kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından burs imkânlarının değerlendirilmesi. Bölgenin demografik kimliğinin farklı kültür yapısına sahip olmasının, sosyal bilimler alanında araştırma imkânını arttırması.

34 Sakarya Üniversitesi SWOT - Fırsatlar
Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT - Fırsatlar Bulunduğumuz ilde çok sayıda sanayi kuruluşunun bulunmasından dolayı staj, proje, bitirme ödevleri… çalışmalarının yapılabilmesine olanak sağlanması. Meslek yüksek okullarında uygulama derslerinin bir ya da iki haftasının sektörde yapılabilmesi. Olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu inşaatının bitirilmek üzere olması, BESYO ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü öğrencileri için uygulama ortamı sağlaması yanında üniversite personelinin ve hatta Sakarya ilinin de yüzme sporu ile ilgili ihtiyacına cevap verecek kapasitede olması, başarılı sporcuların ilgisini çekmesi Olimpik ölçülerde Atletizm pistinin ve futbol sahasının yapılıyor olması, üniversite gençliğinin çok amaçlı spor yapmaları için ortam oluşturması. Sakarya ili çevresinin turizm potansiyeline sahip olması ve ilgili akademik birimlerin bundan yararlanması. Ulusal ve yerel basın kuruluşları ile ilgili ilişkilerin sağlanması. Bilimsel bir olimpiyat yapılması. Ulusal ve uluslar arası ünlü kişilerin Sakarya Üniversitesi’ne kongre, ders, seminer, vs. için getirilmesi.

35 Sakarya Üniversitesi SWOT Tehditler
Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT Tehditler Eğitim-Öğretim Çalışmaları Meslek yüksek okullarında öğrenci alımlarında seçici olunamadığından dolayı(METEB uygulaması çerçevesinde), bölümlerin öğrenci kalitelerinin yetersiz olması (sınavsız alımlar vb.). Meslek liselerindeki eğitim kalitesinin giderek düşmesi (atölye, malzeme, araç-gereç v.s. eksikliği). Meslek yüksek okullarının ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi, gerekli alt yapının ve fiziki imkânların sağlanmayışı, başarılı öğrencilerin ilgisini çekmemesi. Öğrenci sayısının artmasına rağmen, öğretim elemanı ve donanım sayısının yeterince artmaması. Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin giderek düşmesi. Akademik kariyer için gerekli olan yabancı dil sınavının zorlaşması nedeni ile personelin moralinin bozulması. Mezun olan öğrencilerin iş bulma oranının giderek düşmesi nedeniyle öğrencilerde derslere karşı motivasyonun düşmesi. Sakarya Üniversitesi’nin birinci dereceden deprem bölgesinde olması. Teknolojinin ve diğer eğitim kaynaklarının sürekli gelişme göstermesine rağmen, yeterli ödeneklerin ayrılmaması (idari birimler).

36 Eğitim Gençlik ve Spor Sakarya Üniversitesi SWOT Tehditler
ÖSYM’ nin üniversiteye giriş sınavı kriterlerini sık sık değiştirmesi. Öğretmenlik formasyonuna uygun olmayan kişilerin eğitim fakültesine girebilmesi (konuşma problemi olanlar, heyecan problemleri olanlar,öğretmenliğe uygun olamayan fiziksel ve ruhsal engelleri olanlar). Bazı bölümlere gereğinden fazla öğrencinin alınması ve kalitenin düşmesi. Üniversite içi ve dışı ulaşım hizmetlerinin (minibüsler vb.) düzenli olarak yürütülmemesi (öğrencilerin ve personelin mağdurluğu). Ulusal basının yeteri kadar kullanılamaması nedeniyle başarılı öğrencilerin Sakarya Üniversitesi’ni tercih etmemesi. Sakarya Üniversitesi’nin İstanbul ve Kocaeli’ndeki üniversitelere göre daha az tercih ediliyor olması (ilimizin Kocaeli’ne göre İstanbul’a daha uzak olması ve öğrencilere sağlanacak sosyal imkânların yetersizliği). Sakarya Üniversitesi’nin mevcut spor tesisleri ve donanımlarının yetersizliği Sakarya Üniversitesi’nin spor takımlarının ve sporcularının diğer üniversitelere göre çoğunlukla başarısız olması, başarılı sporcuların Sakarya Üniversitesi’ni tercih etmeyişi.

37 Doğal Kaynak Potansiyeli
Güçlü Yönler İlin büyük tüketim merkezlerine yakın olması. Topografya işlemeye uygun Lokal klima özelliği gösteren alanların bulunması. Yıllık yağış ve yağışın mevsimlere dağılımının tarım açısından uygun olması. Su kaynaklarının zengin olması. Akarsu ve diğer su kullanım yüzeyinin fazla olması ve balıkçılığın burada geliştirilmesi Toprak ve iklimin II. ürüne kısmen uygunluğu İlin ekolojisinin ürün çeşitliliğine ve uygun münavebe ile ikinci ürün yetiştirilmesine uygun olması. Kırsal turizme yönelik bir potansiyelin bulunması. (Yaylalar, Doğal Ortamlar)

38 Doğal Kaynak Potansiyeli
Zayıf Yönler Arazinin parçalı ve projelendirmeye uygun olmaması Yağmur ve rüzgar erozyonu bulunmaktadır. Taraklı ilçesi ve diğer yüksek yerlere özellikle kış mevsiminde ulaşım sorunu vardır. Yüksek rakımlı köylerde gelir seviyesi düşüktür. Akar su yataklarının Islahı gerekiyor Sakarya Nehri kıyısı boyunca kum ocaklarına bağlı olarak toprak ve ürün kaybı olmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmedeki gelişmenin arazi rantını yükselterek tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanımına yol açmaktadır. Arazi rantı yüksek olduğundan tarım dışı kullanımın fazlalılığı Sulama sistemleri eski ve yetersiz.

39 Doğal Kaynak Potansiyeli
Fırsatlar Lokal klima özelliği gösteren Pamukova depresyonunda suptropik ürünler dışında tüm meyve, sebze ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine son derece elverişlidir. Doğal floranın uygun olması burada kekik, kuşburnu gibi ürünlerin yetiştirilmesine imkan sağlayabilir. Orman varlığının fazla olması, bal üretimi için fıtsat olup, bal üretimi teşvik edilebilir. Bölgenin yüksek kesimleri küçük baş hayvancılık için elverişlidir. Yeterli su kaynağı mevcuttur. Pamukova sulama projesi genişletilerek sulanan alan arttırılabilir. D.S.İ. ve KHGM. tarafından hazırlanmış sulama programlarının bulunması. Bölgenin ova kısmına ulaşım kolaylığı vardır. Sakarya Nehri nehir taşımacılığı için uygun hale getirilebilir. Doğal floranın uygun olması nedeniyle burada kekik gibi aromatik ürünler teşvik edilebilir

40 Doğal Kaynak Potansiyeli
Tehditler Ulaşım kolaylığı tarım dışı sanayi kollarının genişlemesine, bu durum da tarım alanlarının amaç dışı kullanımına neden olabilir. Arazi rantının yükselmesi tarım alanlarını tehdit etmektedir. Sanayi ve şehirleşme nedeniyle bu alanlarda yapılan faaliyetlerle tarımsal faaliyetin çakışması.

41 Afet Yönetimi Güçlü Yönler
Valilik bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Merkezinin kurulmuş olması. Kentle ilgili her türlü veri bilgisayar ortamına aktarılmakta ve bu veriler kurumlar ve vatandaşlar tarafından kullanılabilir hale getirilmektedir. Kent halkının ve yöneticilerinin, yakın geçmişte yaşanan deprem afetinin de etkisiyle, göreceli olarak yüksek bir afet bilincine sahip olması İtfaiye teşkilatı bünyesinde arama-kurtarma eğitimi almış çekirdek bir kadronun bulunması. İtfaiye müdürlüğü personelinden oluşan 10 kişilik bir ekip, Hollanda ve Almanya’da trafik kazalarında kurtarma, yangına müdahale ve söndürme eğitimi ve enkazlarda canlı arama ve kurtarma eğitimi görmüştür. Teşkilata 146 kadro tahsis edilmiş olup, şu anda 126 kadrolu personel görev yapmaktadır. Depremde ağır hasar gören araç ve malzemeler yerine, bağış ve satın alma yolu ile yeni araç-gereç ve malzemeler alınmıştır. Arama-kurtarma tatbikatlarının yapıldığı bir alan da eğitim amacıyla İtfaiye tarafından kullanılmaktadır.

42 Afet Yönetimi Güçlü Yönler
Sivil Savunma Teşkilatı içinde deneyimli bir arama-kurtarma birliğinin bulunması.1999 Marmara Depremleri sonrası 27 Aralık 1999 tarihinde 11 ilde 120’şer kişilik birlik kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 11 ilden biri olan SAKARYA Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü personel kadrosuna; daha sonra İçişleri Bakanlığınca verilen ek kadrolarla, kadro mevcudu 138 kişiye yükselmiştir. Şu anda kadrolu olarak 62 personeli bulunmaktadır. Birlik, Sakarya ile birlikte Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde meydana gelebilecek deprem, sel, toprak kayması, çığ, büyük yangınlar vb. gibi bütün doğal afetlerde, arama ve kurtarma faaliyetlerinden sorumludur. Birlik personeli konularıyla ilgili düzenli eğitim almakta ve tatbikatlar yapmaktadırlar. Ayrıca, personel Sualtı Arama-Kurtarma (Dalgıç) Ekibi, Dağ Arama-Kurtarma Ekibi ve NBC (Nüklüer, Biyolojik ve Kimyasal) Ekibi branşlaştırılmış olup, tüm personel deprem, sel, yangın, trafik kazaları vb. afetlerde arama ve kurtarma yapacak seviyededir. 112 Acil sağlık hizmetleri gerekli teknik ekipmanın önemli bir bölümüne sahiptir. Şube müdürlüğüne ait 8 ve gerektiğinde sisteme dahil edilebilen 15 ambulansla birlikte toplam 23 ambulans acil sağlık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Sakarya 112 servisinin afetlerde kullanılabilecek teknik iletişim donanımına sahip seyyar komuta kontrol aracına ihtiyacı vardır. Lojistik destek deposu da acil sağlık hizmetleri bünyesinde oluşturulma çalışmaları devam etmektedir. Servisin şöför ve doktor ihtiyacı vardır. Servisin telsizi sistemi Akyazı, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bazı bölgelerde yetersiz kalmaktadır. Bu sorunun çözümü için bugünkü maliyeti dolar olan iki adet aktarıcıya ihtiyaç vardır. Komuta kontrol merkezine günde ortalama ile arası çağrı gelmekte, bunların büyük çoğunluğu gereksiz çağrılardır. Gerçek dışı çağrıları tespit edebilen bir sistemin Sakarya kazandırılma çalışmaları devam etmektedir.

43 Afet Yönetimi Zayıf Yönler
Daimi statülü bir afet yönetim merkezinin kurulmamış olması önemli bir eksikliktir. Afet ve acil durumlara müdahalede itfaiye, sivil savunma, sağlık ve kolluk kuvvetleri arasında koordinasyon eksikliğinin bulunması. Bu eksikliğin giderilmesinde Kocaeli örnek alınabilir. Kocaeli İtfaiyesi, Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak tam teşekküllü bir kurtarma aracı ve yine tam teşekküllü bir Ambulans ile birlikte beş doktor - beş sağlık memuru ile beraber görev yapmaktadır.Adapazarı İtfaiyesi için de, yukarıda sözü edilen kurumlarla işbirliği gerçekleştirilmelidir. Sakarya İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Arama Kurtarma Birliği ve İtfaiye’ye tahsis edilen kadroların tam olarak doldurulamaması. Mevcut uygulamada, yerel yönetimler il/ilçe krizi masalarında sadece belediye başkanınca temsil edilmekte, afetlerle ilişkili diğer belediye birimleri sisteme dahil edilmemektedir. Yerel Gündem 21, Şehir Meclisi gibi organlar, örneğin bir İzmit’teki benzerleri kadar -işlevsel değildir. Depremden sonra kurulan ama bir süre sonra faaliyetlerini sürdürmeyen Şehir Meclisi gibi yapıların yeniden aktif hala getirilmesi faydalı olabilir. İl kriz merkezinde görev alacak personel listesinde, Sakarya Üniversitesini temsilen bir görevli bulunmamaktadır. Üniversiteyi temsilen bir veya iki görevlinin de kriz merkezinde görev alması yararlı olacaktır.

44 Afet Yönetimi Fırsatlar
İl/İlçe Kriz Merkezlerinden farklı olarak, daimi statülü çalışacak, kendisine ait binası ve personeli olan bir Afet Yönetim Merkezi’nin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu Merkez, Vilayet ve belediye tarafından finanse edilmeli ve personel ve araç gereç bakımından desteklenmelidir. Merkez, Valilik, Tugay Komutanlığı, Belediye (İtfaiye, fen işleri, ulaşım, ADASU, AGDAŞ dahil), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü (112), İl Sivil Savunma Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü (Kriz Merkezi Muhaberesi), Köy Hizmetleri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Merkezi, SEDAŞ, Kızılay, Üniversite temsilcilerinden oluşmalıdır. Merkez, risk tespiti, zarar azaltma, kurtarma, müdahale, sosyal hizmet ve diğer faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak amacını taşımalıdır. Olası bütün afet türleri için etki analizlerinin yapılıp, afet sonrası ortaya çıkabilecek tablonun tespiti gerekmektedir (ölü ve yaralı sayısı, evsiz kalabileceklerin sayısı gibi). Etkin bir müdahale sistemi geliştirilmesinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması şarttır. Bu koordinasyon normal zamanlarda sağlanırsa, acil durum anında işlemesi kolay olacaktır. Afet Yönetimi Merkezinin kurulması, bölge halkının, bölgede bulunan kamu ve özel kuruluş çalışanları ve yöneticilerinin afetler karşısında bilgili ve hazırlıklı olmalarına yardımcı olacaktır, kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bilindiği üzere, İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Valilik bünyesinde ise Afet Yönetimi Merkezi (AYM) vardır. Bu iki kurum arasında eşgüdüm sağlanmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, Sakarya’da, Valilik ve Belediyenin ayrı ayrı örgütlenmelere gitmek yerine, ortaklaşa bir merkez kurmaları yerinde olacaktır. Sadece ilgili kişi ve kurumların değil, toplumun da katkı sağlayacağı bir afet yönetimi için bilgi paylaşımı, kaynak aktarımı ve kurumsallaşma gerekmektedir. Bu bağlamda, afet haritaları ve mahalle düzeyinde bilgiyi yaymak, geçmiş depremleri ve çıkarılan dersleri belgelemek, medyayı kullanarak halkın bu konuda hassas olmasını sağlamak amacı güdülmelidir.

45 Afet Yönetimi Fırsatlar
Mahalle temel alınarak, muhtarlar öncülüğünde Mahalle Afet Gönüllü Ekipleri oluşturulabilir. Büyük mahallelerde sokak esasına göre de gönüllü birimler kurulabilir.Bu ekipler arama-kurtarma ve ilk yardım konularında temel eğitimden geçirilmeli ve periyodik olarak tatbikat yapmalıdırlar. Halkın afet konusunda eğitilmesinde, İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmalar örnek alınabilir. Örneğin, İstanbul Afete Hazırlık Eğitimi Projesi kapsamında Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) programı mevcut olup, Sakarya için de uygulanabilir. Benzer bir program Kocaeli’nde de yürütülmektedir. Kocaeli’nde İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Daire’sinin katkılarıyla 3 yıl önce Gölcük’de 5, İzmit ve Körfezde 4’er, Derince ve Karamürsel’de 2’şer mahallede MAG ekipleri kurulmuş olup, tatbikatlar yapmaktadır. Kocaeli’nde 2001’den beri uygulanmakta olan ve şu ana kadar 24 Bayan 34 Erkek olmak üzere toplam 58 gönüllüye itfaiyeci'lik eğitimi veren sistem, Adapazarı’nda da uygulanabilir. Sakarya Üniversitesi, Sakarya Meslek Yüksek Okulu içinde Afet Yönetimi ve Acil Durumlarla ilgili eğitim verecek bir bölümün açılması, Sakarya’nın bu konuda öncü işlevi görmesine katkı sağlayabilir. Kocaeli Üniversitesi ile İzmit Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu Kocaeli Meslek Yüksek Okuluna bağlı olarak Türkiye'de ilk defa “itfaiyecilik ve sivil savunma programı” 1996’da açılmıştır. Program mezunları, itfaiye ve acil durumlarla ilgili kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. İstanbul Afete Hazırlık Eğitim Projesi kapsamında “İşyeri Geri Kazanma” Planı hazırlanmıştır. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için adresine bakılabilir). ATSO ve benzeri iş hayatıyla ilgili kuruluşlar böyle bir plan hazırlanması için kendi üyelerini teşvik etmeli ve bilgilendirmelidir.

46 Afet Yönetimi Tehditler
İmar planlarına sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir. Zaman ilerledikçe, depremin etkileri unutuldukça, imar planlarında değişikliklerin yapılması olasılığı artacaktır. Bu değişikliklerde büyük bir olasılıkla daha fazla rant getirici düzenlemeler içerecektir. Gerek kurumlar, gerekse de bireyler afet yönetimi konusunu, güncel bazı konularla karşılaştırıldığında geri plana atma eğilimine girebilirler. 17 Ağustos depreminin birinci yıldönümünde yapılan aktivitelere halkın ve kurumların katılımı ve ilgisinin, daha sonraki yıldönümlerinde göreceli olarak azalması, gündemden düşmenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

47 Çevre Güçlü Yönler Bölgede bulunan Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan büyük ve küçük ölçekli bir çok işletmenin varolması. Bu işletmelerin çevreye verdiği kirliliğin kontrol altına alınması için yapılan çalışmaların üniversitemiz bünyesinde kontrol edilmesi (Sakarya Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Bölümü). Üniversite bünyesindeki Sakarya Meslek Yüksekokulunun sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan teknik eleman eksikliğini tamamlaması (Sakarya Meslek Yüksekokulu’nun Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Programı’nın varlığı) Bazı bölgelerde doğalgazın enerji kaynağı olarak kullanılması ile, bu bölgelerde özellikle kış aylarında rahatsız edici bir boyuta ulaşan hava kirliliğinin nispeten azalması. İstanbul, İzmit ve Ankara gibi büyük şehirlere yakın olması. Bu yakınlıktan kaynaklanan ekonomik kazançların varlığı. Demiryolu, denizyolu ve karayolu ulaşım ağlarına yakın olması nedeniyle sanayicilerin bu bölgeye yatırım yapması. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıksu arıtma tesisinin devreye girmesi ile bu tesise bağlı olan bölgelerin atıksu uzaklaştırma probleminin çözülmesi. Yağmur suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesinin depremden sonra yeniden inşa edilmesi ve bu sayede çevre kirliliği problemlerinin azalması.

48 Çevre Zayıf Yönler Sakarya İl’inin 1. Derece deprem bölgesinde bulunması. Endüstriyel kuruluşlarının çevre kirliliği kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bu nedenle gerekli önemi göstermemeleri. Üniversitemizin Çevre Mühendisliği ve Çevre Kirliliği –Kontrolü programından mezun olan teknik elemanlarına yeterli çalışma imkanlarının sağlanamaması. Bu zamana kadar Katı Atık bertarafı konusunda gerekli çözümlerin pratik olarak uygulamaya geçmemiş olması.

49 Çevre Fırsatlar Yakın çevredeki Kocaeli, İstanbul, Düzce, Yalova gibi illerin Çevre ve Orman İl Müdürlükleri ile işbirliği imkanı olması. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının üniversitemiz öğrencilerine kaynak sağlaması (Staj, proje,...) Trakya ve Kocaeli’nin sanayide doygunluğa ulaşması nedeniyle yatırımların bu bölgeye koyması ve sanayi tesislerinin kuruluş aşaması işlemlerinde üniversitenin yer alması. Adapazarı’nın Büyükşehir Belediyesi olması nedeniyle çevre kirliliği kontrolünün daha geniş bir alana yayılması.

50 Çevre Tehditler Ülkemizin içinde bulunduğu kriz nedeniyle bölgelerdeki bazı kamu kuruluşlarının kapatılması. Göç oranının artması ve buna bağlı olarak barınma ve işsizlik probleminin ortaya çıkması. Bilecik, Bursa, Balıkesir gibi alternatif yatırıma imkan sağlayan illerin bulunması ve yatırımcıların da Sakarya İl’inin yanında bu illeri de alternatif il olarak görmeleri

51 Turizm Güçlü Yönler Ulaşım Kolaylığı (Yolların kesişme noktası)
Kıyı Turizmi için alternatif merkezlerinin olması (Karasu, Kocaali, Kaynarca, Sapanca sahilleri) Potansiyel Turist merkezlerine olan yakınlığı (İstanbul’a 2 , Bursa’ya 3, Ankara’ya 3.5 saat) Ilıman iklime sahip olması Doğa ve Yayla Turizmine uygun alanların olması *Coğrafi güzelliğe sahip alanların olması (deniz, göller, ormanlık alanlar, nehirler) Tarihi Taraklı Evlerinin yörede bulunması ve geleneksel el sanatlarının Taraklı’da yaşatılıyor olması Sağlık Turizmi açısından Kuzuluk ve Taraklı Kaplıcalarının varlığı Turizmin gelişmesi için halkın desteğinin giderek artması. Yurtdışında çalışan Sakaryalılar Çok çeşitli kültürlere sahip olması İlde Üniversite ve Lise düzeyinde turizm eğitimi veren birimlerin olması Demiryolu ile ulaşımın mümkün olması Yöredeki üniversite öğrencilerinin alternatif turizm türleri için potansiyel müşteri olmaları.

52 Turizm Zayıf Yönler Deprem Kuşağında yer alıyor olmasıyla kötü ün yapmış olması Turizm açısından ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince tanınıyor olmaması Turizm şirketlerinin tanıtım rehberlerinde yer almaması Turizm merkezlerine yakın oluşu (İstanbul, Bursa) Kıyı turizmi için güvenilir bir ikliminin olmaması Tarihi ve doğal güzelliklerin yeterince tanıtılıyor olmaması Kıyı turizmi için söz konusu merkezlerde altyapı, konaklama, ulaşım, insan kaynakları gibi faktör donanımlarının yetersiz oluşu Turizm açısından şehir içinde girişimci kültürün yeterince oluşmamış olması Turizm çeşitliliği ve çekiciliği açısından turizm yatırımcılarının çok fazla seçenek sunamaması Kendine özgü yerel kültürün yeterince tanınıyor olmaması Turizm konusunda stratejik planlama ve pazarlamanın olmaması Turizme yönelik yatırım teşviklerinin yetersiz olması Yöre imajının turist çekecek düzeyde olumlu olmaması Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeniyle doğal çevrenin giderek bozulması Yörede yapılabilecek turizm türlerini profesyonel anlamda inceleyen ve ele alan kuruluş olmaması. Turizm konusunda belirli bir kalıp, plan yoktur turizmle ilgili çalışmalar birbirinden bağımsız ve kopuk uygulanmaktadır. Yerel halk, yönetim ve turizm işletmelerinin işbirliği gereklidir. İç pazar ve dış pazarda çok düşük seviyede talebin olması Yöre de turizm alanında istihdam edilen personelin eğitiminin yetersiz olması, yörede eğitim gören turizm öğrencilerinin başka yörelerde çalışması, bu öğrencilerden yeterince yararlanılmaması.

53 Turizm Fırsatlar Doğa Turizmine olan talebin artması
Turizm alanında yeni pazarların oluşması Deprem sonrası kentleşme çalışmalarının modern anlamda ele alınması Turizm’e Türkiye’de verilen önemin giderek artması Dünyada ve Türkiye’de alternatif turizm adı altında doğal alanlara yönelik turizm çeşitliliğini artırıcı politikalar ve tanıtımlar yapılmaktadır, bu doğaya yönelik turizm talebini etkileyecektir. İnsanların kitle turizminin yarattığı kalabalıktan kaçmak istemesi ve bu nedenle sakin yörelere yönelmesi.

54 Turizm Tehditler Bolu, Düzce, Kocaeli ve Bursa gibi güçlü rakipler
Deprem riski Halkta turizm bilincinin yeterince oluşmaması Doğa turizmin de rakip yörelerin tanıtıma öncelik vermesi ve belirli bir düzeyde müşteri potansiyeline ulaşması İç turizmde kültür ve doğa turizmine önem verilmemesi, yoğunluğun deniz, güneş, kum, turizminde olması Dünyada ve Türkiye’de her yöre alternatif turizm türlerinin yaratacağı gelirden pay almak için rekabet etmektedir. Bu konuda yolun yarısında olan ülke ve yöreler mevcuttur. Sakarya’da yapılabilecek turizm türleri komşu illerde de yapılabilir Düzce Turizm Müdürlüğünün turizm konusunda daha aktif çalışması

55 Bitkisel Üretim Alanında Güçlü Yönler
Tarım ve Hayvancılık Bitkisel Üretim Alanında Güçlü Yönler Sahip olunan tarım topraklarının doğal verim gücünün yüksekliği, Yıllık yağış ve yağışın mevsimlere dağılışının uygunluğu, Ekolojinin ürün çeşitliliği ve II. ürün tarımına uygunluğu, Su kaynaklarının zenginliği, Eğitim altyapısının ve Üniversitenin bulunması, Büyük tüketim merkezlerine yakınlık ve ulaşım kolaylığı, Tarımda makineleşmenin, teknoloji kullanımının yüksekliği, Doğalgaz enerjisinin kullanılabilme imkanının olması, Ar-Ge hizmeti verecek Tarımsal Araştırma Enstitüsünün varlığı,

56 Bitkisel Üretim Alanında Zayıf Yönler
Tarım ve Hayvancılık Bitkisel Üretim Alanında Zayıf Yönler Kırsal kesim nüfus yoğunluğu ve tarımsal istihdamın yüksekliği, İşletme başına düşen arazi varlığının azlığı ve tarlaların parçalı, küçük olması, Tarım alet ve ekipmanları ile su kaynaklarının dar alanlarda verimli bir şekilde kullanılamaması, Bitkisel üretimde ihtisaslaşmanın yetersiz olması, Arazi mülkiyetinin yetersiz olması, teşviklerden faydalanılamaması, Tarım ürünlerinin katma değerini yükseltecek işleme tesislerinin yetersizliği, Örgütlenmenin ve örgütlü davranışların yetersizliği, İşletme sermayesinin düşük olması, Sulama ve drenaj alt yapısının yetersizliği,

57 Bitkisel Üretim Alanında Fırsatlar
Tarım ve Hayvancılık Bitkisel Üretim Alanında Fırsatlar İlde ağırlıklı olarak yetiştirilen mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde ülke düzeyinde açığın devam etmesi, Yeni meyve tür ve çeşitlerine olan ülkesel ve global talep, Kaba yem üretimi açığının devam etmesi, yem bitkileri üretimine verilen teşvik, Organik tarım konusundaki gelişmeler ve Türkiye’de henüz bu alanda öne çıkan bir ilin bulunmaması,

58 Bitkisel Üretim Alanında Tehditler
Tarım ve Hayvancılık Bitkisel Üretim Alanında Tehditler Girdi fiyatlarının yüksekliği, Getirisi yüksek olan fındık alanlarının daraltılması, Fındığa alternatif olarak dikilen cevizin ileriki yıllarda üretimin fazlalaşmasıyla gelirinin düşmesi, Mısırda ithalat fonlarının düşürülmesi,

59 Hayvansal Üretim Alanında Güçlü Yönler
Tarım ve Hayvancılık Hayvansal Üretim Alanında Güçlü Yönler Sığır ırk komposyonu ve verimliliğin yüksekliği, Kaba ve kesif yem üretim kapasitesinin yüksekliği, Birlik ve kooperatif şeklinde örgütlenmelerin bulunması, Damızlık materyal sağlanabilecek TİGEM ve Damızlık Üreticileri Birliğinin varlığı, Ulusal düzeyde süt ve et işleme tesislerinin varlığı ve kapasitelerinin yüksekliği, Kesif yem üretiminin yeterli olması, Beyaz et üretim tesisleri ve teknolojisinde ilk sıralarda bulunulma, Beyaz et’te ülkesel düzeyde pazarlama ağının olması,

60 Hayvansal Üretim Alanında Zayıf Yönler
Tarım ve Hayvancılık Hayvansal Üretim Alanında Zayıf Yönler Kaba yem kaynaklarının değerlendirilmemesi, İşletmelerin küçük ölçekli olması, İşletme sermayesinin düşük olması, Besi ve süt hayvancılığında ihtisaslaşmanın yetersiz olması, Süt üretiminde hijyen ve soğuk zincirin tam kurulamamış olması, Pazarlama ve örgütlenmeye olan ilginin yetersizliği, Irk komposyonunun iyileştirilmesine yönelik ilginin yetersizliği,

61 Hayvansal Üretim Alanında Fırsatlar
Tarım ve Hayvancılık Hayvansal Üretim Alanında Fırsatlar Ekonomik kalkınmaya paralel olarak hayvansal ürünlere olan talebin artması, Ülke düzeyinde kişi başına düşen hayvansal ürünlerin düşük olması, Büyük tüketim merkezlerinin içinde yer alma, Hayvansal ürün işleme tesislerinin varlığı, pazarlama probleminin zayıf olması, Kaliteli damızlık hayvana olan ihtiyaç, Şeker pancarı, tütün, fındık gibi bitkilere getirilen kota ile yem bitkileri üretiminin artması, Hayvancılığa verilen teşvikler.

62 Hayvansal Üretim Alanında Tehditler
Tarım ve Hayvancılık Hayvansal Üretim Alanında Tehditler Hayvansal ürünlerde ithalat fonlarının düşürülmesi, İle olan hayvan hareketlerinin yüksek olması, AB üyeliği durumunda bu ülkelerde olan üretim fazlası,

63 Sanayi Yatırım Ticaret
Güçlü Yönler Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde bulunmak… Geniş pazar imkanı Gelişmiş bir sanayi ve ticaret altyapısı (OSB, ulaşım, finansman, sanayi ve ticari merkezlere yakınlık) Kaynak donanımının değişik sanayi faaliyetini besleyecek nitelikte olması (tarım sanayi) Nitelikli işgücü edinebilme imkanı (Kocaeli, İstanbul’a yakınlık) Referans sanayi yatırımlarının varlığı (Goodyear, Toyota, Otokar, Otoyol) Beyaz ette uzman işletmelerin oluşması

64 Sanayi Yatırım Ticaret
Zayıf Yönler Henüz sanayileşmiş bir il niteliğini kazanamaması (tarımsal nüfus hala ağırlıkta) Sanayinin ilin kaynak donanımıyla uyumlu olmaması Mevcut sanayi sektörlerinin (vagon, otomotiv yan sanayi, gıda…) geliştirilememesi, üzerine yetkinlik inşa edilememesi Girişimcilik kültürünün yeterince gelişmemesi, (yenilikçilik-inovasyon ve markalaşmanın yetersizliği) Kentleşme düzeyinin eksikliği nedeniyle nitelikli elemanların şehirde ikamet etmemeleri İldeki büyük işletmelerin genel merkezlerinin İstanbul’da olması Şehirde işletmecilik bilincinin eksikliği nedeniyle tüketicilerin Kocaeli ve İstanbul’daki alış-veriş merkezlerine yönelmeleri Depremle özdeşleşik imaj Düşük kapasite kullanım oranları KOBİ’lerde işletmecilik bilgi düzeyinin yetersizliği (maliyet, pazarlama, kalite, dış ticaret)

65 Sanayi Yatırım Ticaret
Fırsatlar Bölge ekonomisiyle eklemlenme potansiyeli Coğrafi konumunun sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmesi için uygunluğu Serbest Bölge sayesinde dünya ekonomisine açılma Trakya-İstanbul ve Kocaeli’de sanayinin doygunluğa ulaşması Türkiye’nin dışa açılması ve Sakarya’nın bu süreçten faydalanma potansiyeli (ihracat)

66 Sanayi Yatırım Ticaret
Tehditler Bölgedeki alternatif yatırım alanları (Bilecik, Balıkesir, Yalova…) Düzce’nin Teşvik Kanunu Kapsamına Alınması Kamu politikaları-kamu girişimlerinin kapatılması Genel olarak Türkiye’nin, özel olarak Sakarya’nın ar-ge ve ileri teknolojiye yeterli duyarlılığı göstermemesi Anadolu’da belli şehirlerin sanayi ve teknolojileriyle öne geçmeleri (Antep, Kayseri, Denizli)

67 Kentleşme Güçlü Yönler Gerek orta anadolu ve gerekse batı ve güney anadolunu, ülkenin sosyo ekonomik merkezi olan İstanbul’a bağlayan kavşakta yer alması Sakarya Nehrinin ulaşım yönünden bölgeye kazandıracağı yeni aktiviteler

68 Kentleşme Zayıf Yönler Zemin yapısı yönünden devamlı ve yoğun bir yerleşim alanına sahip olması Tarımsal bir arazi yapısının ön plana çıkması ile bölge nüfusunun kentleşmesi için gerekli toplu alanlar sunamaması

69 Kentleşme Tehditler Çok yakınında bulunan Kocaeli il merkezi İzmit ile Gebze ve Gölcük gibi kentsel gelişmede belli bir ivmeyi kazanmış olan yerleşim yerleri nedeniyle büyük cazibe merkezleri yumağı oluşturması Mevcut kentsel nüfus dokusunun kentsel ve tarımsal nitelikleri birlikte taşıması

70 Kentleşme Fırsatlar Sakarya Üniversitesi gibi bir öğretim kurumunun öz verili personelinin Sakarya’nın gelişimi için her alanda bilimsel katkıya hazır olması Kentleşmenin yönlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir araç olan ve uygulama çabalarının 3194 sayılı imar kanununun eksikliklerini giderecek yeni bir imar kanunu şeklinde gündeme gelmesi ile yanlı ya da bilinçsiz imar uygulamalarıyla ortaya çıkan ve kentleşmeyi olumsuz etkileyen nedenlerin ortadan kalkması ümidi


"SOSYAL-KÜLTÜREL YAPI Güçlü Yönler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları