Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı 10 Haziran 2004-TOBB Avrupa Birliği Genel Sekreterliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı 10 Haziran 2004-TOBB Avrupa Birliği Genel Sekreterliği."— Sunum transkripti:

1 1 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı 10 Haziran 2004-TOBB Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

2 AB Genel Sekreterliği 2 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER  AB PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  AB PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI  FAYDALANILABİLECEK ÇEŞİTLİ AB FONLARI

3 3 AB PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

4 AB Genel Sekreterliği 4 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Proje: (project) Belli bir sonucu sınırlı bir zaman dilimi içerisinde salaması için tasarlanan, hedefi belli faaliyetler serisidir. Belli bir sonucu sınırlı bir zaman dilimi içerisinde sağlaması için tasarlanan, hedefi belli faaliyetler serisidir. Program: (Programme) Ortak bir genel hedefi olan projeler serisidir.

5 AB Genel Sekreterliği 5 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Faydalananlar: (Beneficiaries) ıı ıııı Projenin uygulanmasından bir şekilde fayda sağlayanlardır. Şu şekilde sınıflandırılabilir: ı ğ a) Proje ortakları / doğrudan faydalananlar: (project partners)/ direct beneficiaries ııı ııı ı ııı Avrupa Komisyonu tarafından fon sağlanan projelerin tasarlayıcısı ve uygulayıcısı olan kurum ve kuruluşlardır. Örn: Genellikle bakanlıklar, uygulayıcı kurum ve kuruluşlar.

6 AB Genel Sekreterliği 6 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI (b)Ara- faydalananlar: (inter- beneficiaries) ı ı ııı ışıı Hedef kitlelere yönelik hizmetlerin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere proje kapsamında desteklenenlerdir. Örn: Tarım Bakanlığı’nda çalışan personelin eğitilerek çiftçilere daha iyi bir şekilde danışmanlık hizmeti sağlamaları. Programlama Programlama, Türkiye için tahsis edilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardımın, Türkiye’yi AB’ye katılıma en iyi biçimde hazırlayacak şekilde planlanması sürecidir.

7 AB Genel Sekreterliği 7 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI (c) Hedef Kitleler: (target groups) ıı Projeden olumlu yönde etkilenecek olan ve projenin çok yakın bir şekilde beraber olarak yürütüleceği projenin hedefi olan kitlelerdir. Örn: (b) tanımındaki projenin hedef kitlesi, çiftçilerdir. (d) Nihai faydalananlar: (Final beneficiaries) ı ı ııı ı ı ı ı Hedef kitlelerin ötesinde, projeden uzun vadede faydalanacak olan toplumsal kesimler veya sektörlerdir. Örn: Sağlık ve eğitim harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması durumunda ”çocuklar”, tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilmesi durumunda “tüketiciler”, tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilmesiyle artan ihracat gelirlerinden dolay “devlet”, nihai faydalananlardır.

8 AB Genel Sekreterliği 8 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ş Paydaşlar (Stakeholders) ı ıı ı ıııı ı ıı Bir proje/programla bir ilgisi olan bireyler, insan grupları, kurum/kuruluşlar veya firmalar “paydaş” olarak tanımlanmaktadır. Proje veya programların faaliyet veya çıktılarından (sonuçlarından) doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir veya proje sürecini etkileyebilirler. Genellikle farklı alt grupların dikkate alınması gerekmektedir.

9 AB Genel Sekreterliği 9 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Avrupa Komisyonu: (European Commission) Avrupa Birlii’ nin yürütme organıdır. Avrupa Birlii politikasını oluşturur ve AB müktesebatı ve bütçe sınırları çerçevesinde program ve politikaları uygular. Avrupa Birliği’ nin yürütme organıdır. Avrupa Birliği politikasını oluşturur ve AB müktesebatı ve bütçe sınırları çerçevesinde program ve politikaları uygular. Komisyon: (Commission) Avrupa Birlii Komisyonu Avrupa Birliği Komisyonu

10 AB Genel Sekreterliği 10 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Değerlendirme (Evaluation) Bir projenin verimliliinin, etkinliğinin, etkisinin, sürdürülebilirliinin ve uygunluunun, önceden tespit edilmiş hedefler çerçevesinde dönemsel olarak deerlendirilmesidir. Bir projenin geçmişi, hedefleri, sonuçları, faaliyetleri ve kullanılan araçları açısından, ileride alınacak kararlara yardımcı olmak üzere ders çıkarmak amacıyla gerçekletirilen baımsız bir incelemedir. Bir projenin verimliliğinin, etkinliğinin, etkisinin, sürdürülebilirliğinin ve uygunluğunun, önceden tespit edilmiş hedefler çerçevesinde dönemsel olarak değerlendirilmesidir. Bir projenin geçmişi, hedefleri, sonuçları, faaliyetleri ve kullanılan araçları açısından, ileride alınacak kararlara yardımcı olmak üzere ders çıkarmak amacıyla gerçekle ş tirilen bağımsız bir incelemedir.

11 AB Genel Sekreterliği 11 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İlgililik: Temel olarak programın tasarımı ile ilgilidir ve amaçların, tanımlanan problemler ve mevcut ihtiyaçları doğru olarak ne oranda karşıladığını sorgular. Etkililik: Çeşitli aktivitelerin mevcut kaynakları istenen sonuçlara nitelik, nicelik ve zamanlama açılarından nasıl dönüştürdüğünü sorgular. Verimlilik: Projenin sonuçlarında nereye ulaşılmıştır ve bunların potansiyel faydaları realize edilmiş midir? Diğer bir deyişle proje amacına ulaşılmış mıdır?

12 AB Genel Sekreterliği 12 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Etki: Proje amacı ile genel hedefler arasında ilişkiye odaklanır. Hedef faydalanıcılar tarafından elde edilen faydanın sektördeki, bölgedeki ya da tüm ülkedeki daha fazla sayıda insan üzerinde daha geniş ve genel bir etkisi var mıdır? Sürdürülebilirlik: Projenin amaç seviyesindeki çıktıları dış kaynak sona erdiğinde devam edecek midir? Ayrıca projenin genel kalkınma süreci üzerindeki uzun dönem etkisi sürebilecek midir?

13 AB Genel Sekreterliği 13 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Doğrulama Kaynakları: (Sources of Verification) Mantıksal çerçevenin dördüncü sütununu oluturur; genel amaçlar, proje hedefi ve sonuçlara ula ulaşılmadıına ilişkin bilgilerin, (tarafsız teyit göstergelerinde tarif edildii üzere) nereden ve hangi formda temin edilebileceini gösterir. Mantıksal çerçevenin dördüncü sütununu oluşturur; genel amaçlar, proje hedefi ve sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgilerin, (tarafsız teyit göstergelerinde tarif edildiği üzere) nereden ve hangi formda temin edilebileceğini gösterir.

14 AB Genel Sekreterliği 14 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Finansman Anlaşması: (Financing Agreement/Memorandum) Finansman desteği sağlanacak olan belli bir proje veya programa ilişkin tanımı içerir. Avrupa Birliği ile ortak ülkenin tanımlanan tedbirler bazında finansman sağlayacağının resmi taahhüdünü ifade eder. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finansman kararı alınmasını müteakip, yasal olarak bağlayıcılığı olan mali yükümlülükleri içeren ve aday ülke Ulusal Mali Yardım Koordinatörü ile AB Komisyonu arasında imzalanan anlaşmadır.

15 AB Genel Sekreterliği 15 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Faaliyetler: (Activities) Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar)dir. Projede neyin yapılacağını özetler. Faaliyet Planı (Eylem Planı): (Activity Schedule) Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini grafiksel olarak ortaya koyan, bar çizelgesine benzeyen bir “Gantt Çizelgesidir”. Faaliyet Planı aynı zamanda, projenin gidişatının izlenmesinde kullanılabilecek kilometre taşlarının tespit edilmesinde ve her bir kilometre taşının erişilmesi için sorumlulukların atanmasında da kullanılabilir.

16 AB Genel Sekreterliği 16 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Hedef: (Objective) Bir proje veya programın maksadının tarif edilmesidir. Genel olarak, faaliyetler, sonuçlar, proje hedefi ve genel hedefler ile ilgilidir. İş Tanımı: (Terms of Reference) Bir yüklenici (müteahhit)den beklenen işleri tanımlar ve proje geçmişi ile genel amaçlarını, planlanan faaliyetleri, beklenen girdileri, çıktıları, bütçeyi, zaman çizelgesini ve görev açıklamalarını içerir.

17 AB Genel Sekreterliği 17 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Mantıksal Çerçeve: (Logical Framework=Logframe) Bir projeye ilişkin müdahale mantığı, varsayımlar, tarafsız teyit göstergeleri ve teyit kaynaklarının sunulduğu matristir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: (Logical Framework Approach) Paydaş analizi, sorun analizi, hedeflerin analizi, stratejilerin analizi; mantıksal çerçeve matrisinin, eylem ve kaynak planların hazırlanmasını içeren; program ve projelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

18 AB Genel Sekreterliği 18 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI İzleme: (Monitoring) Bilgilerin, yönetim ve karar verme amacıyla, sistematik ve sürekli olarak toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasıdır. Mali İşbirliği Tüzüğü : (Financial Regulation) Konseyin 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayı ile yayımladığı ve 1 Ocak 2002 tarihi itibarı ile yürürlüğü girmiş olan Mali İşbirliği Tüzüğü, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülmekte olan Mali İşbirliğinin esaslarını ve uygulamaya ilişkin düzenlemeleri ortaya koymaktadır.

19 AB Genel Sekreterliği 19 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Mali İşbirliği Komitesi :(Financial Cooperation Committe): Mali İşbirliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak üzere kurulmuş olup; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık eder. Komitenin sekreterya hizmetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek,saptanacak öncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak, mali kaynakların öncelikler doğrultusunda dağıtımını gözetmek, mali İşbirliği uygulamasını izlemek ve değerlendirmek başlıca görevleri arasındadır.

20 AB Genel Sekreterliği 20 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Ortak İzleme Komitesi :(Joint Monitoring Committee) Ortak İzleme Komitesi, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali İşbirliği Komitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcilerinden oluşur. Ortak İzleme Komitesi yılda en az bir kez toplanarak programları gözden geçirir. İzleme raporları kapsamında Finansman Protokollerinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesini değerlendirmek, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için önceliklerde değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında ilave mali kaynak önerisinde bulunmak, Ortak İzleme Komitesi’ nin başlıca görevleri arasındadır.

21 AB Genel Sekreterliği 21 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Ön Koşullar: (Pre-conditions) Proje başlamadan önce yerine getirilmesi gereken koşullardır. Örn: Faaliyetlere başlanılması. Ön koşullar (eğer varsa) yardım ile ilgili hükümlere eklenirler.

22 22 AB PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

23 AB Genel Sekreterliği 23 Bir proje her zaman... Bir proje her zaman...  Geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olmalı ve bunu desteklemelidir. Fakat,  Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade “yeni” birşey oluşturmalı/geliştirmelidir.  Ve…  Belirlenmiş ihtiyaçlara yönelik açıkça tanımlanmış amaçları,  Açıkça tanımlanmış hedef grup(lar)ı,  Açıkça tanımlanmış yönetim sorumlulukları  Başlangıç ve bitiş tarihi  Belirlenmiş bir dizi kaynağı ve bütçesi olmalıdır. “Proje” nedir?

24 AB Genel Sekreterliği 24 Projeler Bazen Neden Başarısız Olur? Genel program ve politika çerçevesiyle ilişkilendirilmeme Genel program ve politika çerçevesiyle ilişkilendirilmeme Esnek olmayan hedefler ve süreçler belirlemek Esnek olmayan hedefler ve süreçler belirlemek Yanlış beklentiler (Finansman sağlayabilmek için iyimser hedefler belirlemek) Yanlış beklentiler (Finansman sağlayabilmek için iyimser hedefler belirlemek) Beklenmedik bir şekilde ve genelde çok kısa sürede sona erer Beklenmedik bir şekilde ve genelde çok kısa sürede sona erer Projelerin teknik uzmanların yönetiminde kalıp, yerel olarak sahiplenilmemesi Projelerin teknik uzmanların yönetiminde kalıp, yerel olarak sahiplenilmemesi

25 AB Genel Sekreterliği 25 Proje Çevrimi - 6 Aşama Programlama Tanımlama Ön Değerlendirme Finansman Uygulama Değerlendirme

26 AB Genel Sekreterliği 26 Proje Çevrimi Yönetimi Amaçları Belirsiz stratejik çerçeve Belirsiz stratejik çerçeve Arz odaklı projeler Arz odaklı projeler Mevcut durumun uygun bir şekilde analiz edilemeyişi Mevcut durumun uygun bir şekilde analiz edilemeyişi Faaliyet odaklı planlama Faaliyet odaklı planlama Doğrulanamayan sonuçlar Doğrulanamayan sonuçlar Kısa dönemli bakış açısı Kısa dönemli bakış açısı Çıkarılan derslerin göz ardı edilmesi Çıkarılan derslerin göz ardı edilmesi Eksik proje dokümanları Eksik proje dokümanları PÇY size yardımcı olabilir! Sektörel/ program bağlantısı Talep odaklı yaklaşım Mevcut durumun daha iyi bir şekilde analiz edilmesi Amaç odaklı planlama Doğrulanabilir sonuçlar Sürdürülebilirlik üzerine odaklanma Değerlendirmeler yoluyla ögrenme Standartlaştırılmış formatlar Olmaması GerekenOlması Gereken

27 AB Genel Sekreterliği 27 Proje Çevrimi Yönetiminin İlkeleri Hem proje hem de programlarda geçerlidir.  Proje Çevrimi Aşamaları – yapısal ve bilgiye dayalı karar verme ve değerlendirmeden geribesleme  Ortak/ paydaş sahiplenmesi – paydaşların, takım çalışması ve iletişim üzerinde durularak karar alma sürecine dahil edilmesi  Mantıksal Çerçeve Planlaması – kapsamlı ve tutarlı analiz  Entegre Dokümantasyon- standartlaştırılmış dokümantasyon ve değerlendirme kriteri Temel Format

28 AB Genel Sekreterliği 28 Dökümanlar İçin Ana Format Proje Çevrimi sürecinde hazırlanan dokümanlarda, mantıksal çerçeve yaklaşımına göre temel bir format kullanılır. Proje Çevrimi sürecinde hazırlanan dokümanlarda, mantıksal çerçeve yaklaşımına göre temel bir format kullanılır. 1. Özet 2. Arka plan 3. Sektörel analiz ve problem analizi 4. Proje/ program tanımı 5. Varsayımlar, Riskler 6. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler 7. Kalite Faktörleri 8. Ek: Mantıksal Çerçeve (tamamlanmış/ taslak (çevrimin hangi aşamasında olduğuna göre)

29 AB Genel Sekreterliği 29 Takım çalışmasının önemi Proje Çevrimi Yönetiminin başarısı, ilgili taraflar (paydaşlar) arasındaki etkin takım çalışmasına bağlıdır: Proje Çevrimi Yönetiminin başarısı, ilgili taraflar (paydaşlar) arasındaki etkin takım çalışmasına bağlıdır: Farklı bakış açılarını ve gerçekleri anlayabilmek Farklı bakış açılarını ve gerçekleri anlayabilmek Farklı bilgi ve yeteneklere saygı duymak Farklı bilgi ve yeteneklere saygı duymak Takım üyelerinin her biri için sorumlulukları belirlemek Takım üyelerinin her biri için sorumlulukları belirlemek Sürece yeteri kadar zaman ayırırken, sonuçlara da odaklı kalmak Sürece yeteri kadar zaman ayırırken, sonuçlara da odaklı kalmak Açık ve anlaşılır iletişim Açık ve anlaşılır iletişim

30 AB Genel Sekreterliği 30 Proje Çevirimi Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nın Birleştirilmesi Proje Çevirimi Yönetimi Bir proje sürecindeki farklı aşamaları, açıkça ortaya konan yönetim faaliyetleri ve karar alma prosedürleriyle tanımlar. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Program ve projelerin planlanması, yönetimi ve değerlendirilmesine yönelik olan bu metodoloji, sistematik analiz, paydaş katılımı ve düzgün dokümantasyonu teşvik eden birtakım yöntemlerden istifade eder. Mantıksal Çerçeve Analizi Proje yönetim yöntem ve araçları Proje Çevirimi Yönetimi Kurum tarafından tanımlanan karar alma ve uygulama süreci

31 AB Genel Sekreterliği 31 Mantıksal Çerçeve  Tek Araç – Mantıksal Çerçeve Proje Çevirimi Yönetimi boyunca kullanılır.  Aşağıdakiler arasında ortak ve tutarlı bağlar kurar : Hedeflenen amaçlar Gerekli araçlar Hedeflenen amaçlar Araçlarla ilgili olarak ortaya çıkan maliyetler Elde edilen sonuçlarGerçekleştirilen faaliyetler Elde edilen sonuçlar Çözülecek Problemler Gerekli araçlar Gerçekleştirilen faaliyetler

32 AB Genel Sekreterliği 32 Mantıksal Çerçeve Analizi’nin Uygulanması  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı sistematik ve mantıksal düşünmeye yardımcı olur  Süreç (kimin nasıl iştirak ettiği), sonuç kadar önemlidir.  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı araçları devam eden bir sürecin parçası olarak uygulanmalıdır- belli bir formül olarak değil.  Mantıksal Çerçeve Matrisi (analizin sonucu) gözden geçirmeye ve revizyona açık olmalıdır.  Bu eğitimde sunulan Mantıksal Çerçeve Analizi araçları konuyla ilgili tek araç değildir, birçok tamamlayıcı araç bulunmaktadır (SWOT analizi [güçlü taraflar-Strengths, zayıf taraflar- Weaknesses, fırsatlar-Opportunities, tehditler- Threats], Venn Diyagramı vs.)

33 AB Genel Sekreterliği 33 Mantıksal Çerçeve Matrisi- proje yapısını tanımlamak, kendi içerisindeki tutarlılığını ve riskleri irdelemek; ölçülebilir başarı göstergelerini oluşturmak Faaliyet planlaması- her bir faaliyet ne zaman gerçekleştirilecektir? Kaynak planlaması – hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır? Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ve Proje Tasarımı Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşların kapasiteleri değerlendirilerek belirlenmesi Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşların kapasiteleri değerlendirilerek belirlenmesi Problem analizi- önemli problemlerin, sınırların & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması Problem analizi- önemli problemlerin, sınırların & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması Hedef analizi – belirlenen problemlerden çözümler geliştirmek; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Hedef analizi – belirlenen problemlerden çözümler geliştirmek; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Strateji Analizi- çözümler elde etmek için farklı stratejiler geliştirmek; en uygun stratejiyi belirlemek. Strateji Analizi- çözümler elde etmek için farklı stratejiler geliştirmek; en uygun stratejiyi belirlemek. PLANLAMA SAFHASIANALİZ SAFHASI

34 AB Genel Sekreterliği 34 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı – Analiz Aşaması ò Paydaş Analizi ò Problem Analizi ò Hedef Analizi ò Strateji Analizi

35 AB Genel Sekreterliği 35 Paydaş Analizi  Kim? Paydaş, belirlenen problemleri çözmede veya projeye ilişkin olarak arzu edilen sonuçlara ulaşmada çıkar/rolü olan herhangi bir insan grubudur. Örneğin:  Devlet kurumları  Özel sektör grupları, şirketler  Sivil toplum grupları  Toplumun üyeleri (çiftçi/tüccar, kadın/erkek, genç/yaşlı, zengin/ yoksul)

36 AB Genel Sekreterliği 36 Problem Analizi 1. İlginç arka plan bilgileri toplayın 2. Daha önceki benzer projelerden çıkarılan dersleri göz önünde bulundurun 3. Önemli paydaşları belirleyin ve “doğru” kişilerin katılımını sağlayın 4. Mevcut durumun basitleştirilmiş ancak düzgün bir şekilde sunulduğu bir problem ağacı hazırlayın

37 AB Genel Sekreterliği 37 Problem Analizi Neden? Çünkü problem ağacı sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde temel problemlerin belirlenmesini ve çözülmesini sağlar. Neden? Çünkü problem ağacı sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde temel problemlerin belirlenmesini ve çözülmesini sağlar. Başlıca adımlar şunlardır: Başlıca adımlar şunlardır: 1. Hedef grubun yaşamını ve/veya hizmetlere erişimini etkileyen bir veya iki ana problem belirle 2. Ana problemlerle ilgili alt problemleri/kısıtları belirle 3. Sebep - sonuç ilişkilerini belirle 4. Mantığı kontrol et 5. Problem ağacı diyagramını taslak olarak oluştur

38 AB Genel Sekreterliği 38 Problem Analizi SONUÇLAR SEBEPLER Problem ağacı, problemler arasında sebep/sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı olur Balık stoklarında azalma Balıkçıların köylerdeki satışlarında düşük fiyatlar Balıkçıların geliri düşüşte Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi Yasadışı avlanma (balık tutma) Avların kalitesinin düşüklüğü Pazara sınırlı giriş

39 AB Genel Sekreterliği 39 Hedeflerin Analizi SONUÇ YÖNTEMLER Yöntem/sonuç ilişkisi yoluyla problemleri olumlu kazanımlara çevirmek Doğal balık stoğunun tükenmesi azaltıldı veya durduruldu Balıkçıların satış fiyatlarının arttı Balıkların doğal yaşama alanı korundu Yasadışı avlanma önemli derecede azaltıldı Avların işleme tabi tutulması geliştirildi Pazara giriş geliştirildi Balıkçıların geliri arttı

40 AB Genel Sekreterliği 40 Strateji Analizi (I) Strateji Analizinin Hedefi şudur:  Belirlenen (muhtemel) amaçları bir dizi fizibilite (olabilirlik) kriterine göre analiz et;  Proje uygulaması için uygun stratejiyi seç

41 AB Genel Sekreterliği 41 Strateji Analizi (II) Aciliyet Hedef grubun verdiği önem Eşitsizliklerin azaltılmasına katkı (örneğin:cinsiyet) Sosyal kabul edilebilirlik Diğer donörler tarafından finanse edilen projeler için tamamlayıcı olma özelliği Hedef gruplarının mevcut potansiyelleri ve yeterlilikleri Mali kaynakların, uzmanlığın vb. mevcut olması BAZI OLASI KRİTERLER Mutabık kalınan stratejinin Avrupa Komisyonu/üye ülkeye uygunluğu

42 AB Genel Sekreterliği 42 Doğal balık stoğu tükenmesi azaltıldı ya da durduruldu Balıkçıların satış fiyatı arttı Balıkçıların geliri arttı Halieutic kaynakların doğal yaşama alanları korundu Yasadışı avlanma büyük ölçüde azaltıldı Processing of the catch improved Avların işleme tabi tutulması geliştirildi Access to the markets improved Pazara giriş geliştirildi Strateji Analizi (III) Politika öncelikleri, bütçe, insan kaynakları, aciliyet, sosyal kabul edilebilirliğe dayalı karar verme Balık stoğu kontrol stratejisiPazara uyum stratejisi AMAÇ GENEL HEDEF SONUÇLAR Proje kapsamı dışında tutulan bu ifadeler, varsayımların/risklerin analizinde göz önünde bulundurulmalıdır Proje kapsamı içinde Proje kapsamı dışında

43 AB Genel Sekreterliği 43 4 3 2 1 1213 10 11 89 5 6 7 AraçlarMaliyetler 1. Proje Tanımı 2. Doğrulanabilir göstergeler 4. Varsayımlar Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler 3.Doğrulama kaynakları Ön koşullar Not: Matrisin her bir kısmı yukarıdaki numara sıralaması çerçevesinde oluşturulurken, gerektiği takdirde diğer kısımlar kontrol edilmeli ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmelidir. Mantıksal Çerçeve Matrisi

44 AB Genel Sekreterliği 44 Proje Tanımlamasının Aşamaları G Projenin katkıda bulunacağı ancak tek başına gerçekleştiremeyeceği daha geniş kapsamdaki sektörel veya ulusal amacı ifade eder G Projenin hedef grubuna sürdürülebilir fayda akışı; G Projenin sağladığı mal ve hizmetler; G Sonuçları elde etmek için projenin neleri gerçekleştirdiği (iş programı/ görevler) Genel hedef Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler

45 AB Genel Sekreterliği 45 Varsayımlar (I) Varsayım: Varsayım:  Bir projenin başarısı için gerekli olan,  Proje yönetiminin kontrolünde olmayan,  Proje uygulaması sırasında izlenmesi gereken, bir koşuldur. Varsayımlar, daha sonraki dönemde gerçekleştirilecek risk analizinin yürütüldüğü zemini oluşturur.

46 AB Genel Sekreterliği 46 Varsayımlar (II) Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir : Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir :  Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri,  Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere yaklaşımı  Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi  Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları  Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler Not: Varsayımlar olumlu ifadeler olarak yazılırken riskler olumsuz ifadeler olarak yazılırlar.

47 AB Genel Sekreterliği 47 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler: Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler:  Spesifik: net hedefleri olan;  Ölçülebilir: nicelik ve nitelik açılarından;  Elde Edilebilir: kabul edilebilir bir maliyetle;  Uygun: ölçmesi gereken ile ilgili olması (yatay mantık);  Zamanında: proje yönetiminde faydalı olabilmesi için zamanında üretilmesi.

48 AB Genel Sekreterliği 48 Doğrulama Kaynakları (I) Mantıksal Çerçeve’de göstergelerin nasıl elde edileceğinin belirtilmesi gerekir: Mantıksal Çerçeve’de göstergelerin nasıl elde edileceğinin belirtilmesi gerekir:  Nasıl ve hangi metodlar yoluyla?  Kim tarafından?  Ne zaman/ Hangi sıklıkta? Projenin tasarımına bu bilgilerin toplanması için gereken faaliyetler, kaynaklar ve maliyetler dahil edilmelidir. Proje yöneticisi, sonuçların tedarik edilmesine ve amaca katkıda bulunmalarına dikkat etmelidir. İdari kayıtlar

49 AB Genel Sekreterliği 49 Doğrulama Kaynakları(II) Maliyet Karmaşıklık İdari raporlar Yönetim raporları Mevcut istatistiki bilgiler Uyarlanmış mevcut istatistiki bilgiler Faydalananlarla görüşmeler Özel anketler

50 AB Genel Sekreterliği 50 Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge & Doğrulama Kaynağı -Örnek Hanelerin ve fabrikaların doğrudan kirli su atıkların azaltıldı Nehir suyu kalitesi arttı Yerel halkın yaşam koşulları iyileşti Proje Tanımı Tarafsız Doğrulanabilir Gösterge Doğrulama Kaynakları Genel Hedef Proje amacı Sonuç 2008’e kadar fabrika atıksularının % 70i ve evsel atıksuların %80i arıtılır. Balık tüketimine bağlı hastalıklar 2006 yılına kadar % 80 oranında azalır. Balık yakalama 2006 yılına kadar % 80 oranında artar. (sabit stokla) Balıkçılıktan elde edilen gelir 2006 yılına kadar % 30 artar Turizm geliri 2006 yılına kadar % 30 artar. Belediyelerin anket raporu Bölgesel hastane ve tıbbi istatistikler Nehir Otoritesi ve Kooperatiflerin Raporları Ekonomik İşler Bakanlığının sosyo ekonomik anket raporu

51 AB Genel Sekreterliği 51 Faaliyet Planlaması Bir faaliyet planı: Bir faaliyet planı: Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar Faaliyetleri operasyonel detaylara ayrıştırır Faaliyetleri operasyonel detaylara ayrıştırır Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler Önemli kilometre taşlarını tanımlar Önemli kilometre taşlarını tanımlar Yönetim sorumluluğunu belirler Yönetim sorumluluğunu belirler İş planı

52 AB Genel Sekreterliği 52 Kaynak Planlaması Bir kaynak planı: Bir kaynak planı: Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, Mantıksal çerçevenin amaç odaklı olmasını sağlar, Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, Sonuca dayalı bütçelemeyi ve maliyet etkinliğinin izlenmesini kolaylaştırır, Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder, Kaynakların planlı olarak harekete geçirilmesi için temel teşkil eder, Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Büyçe Salaries Allowances Vehicle Op. Office Tel/Fax Seeds Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Maaşlar Harcırahlar Araç Ofis Tel/Faks Tohum Fertiliser 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe

53 AB Genel Sekreterliği 53 Proje Dokümanlarının Yazılması Kim? Projeyi başlatan/ faydalanıcılar kimlerdir? Projeyi başlatan/ faydalanıcılar kimlerdir? Proje yönetiminden kim sorumludur? Proje yönetiminden kim sorumludur? Proje uygulamasına ilişkin olarak kim ne yapar? (hükümet, yüklenici)? Proje uygulamasına ilişkin olarak kim ne yapar? (hükümet, yüklenici)? Neden? Proje neden uygun? (problem nedir ve proje AB/ fon sağlayıcının hedeflerine uygun mu?) Proje neden uygun? (problem nedir ve proje AB/ fon sağlayıcının hedeflerine uygun mu?) Ne? Hedefler, beklenen sonuçlar, önerilen çıktılar, faaliyetler ve girdiler nelerdir? Hedefler, beklenen sonuçlar, önerilen çıktılar, faaliyetler ve girdiler nelerdir? Geçmiş/ devam eden/ planlanan projelerle bağlantı nedir (hükümet, AB&ikili işbirliği)? Geçmiş/ devam eden/ planlanan projelerle bağlantı nedir (hükümet, AB&ikili işbirliği)? Ne zaman? Proje ne zaman yürütülecek (başlangıç & bitiş tarihleri, kilometre taşları, planlama)? Proje ne zaman yürütülecek (başlangıç & bitiş tarihleri, kilometre taşları, planlama)? Proje çıktıları ve raporları ne zaman elde edilecek? Proje çıktıları ve raporları ne zaman elde edilecek? Nerede? Proje nerede yürütülecek? Proje nerede yürütülecek? Proje çıktıları ve raporları nerede olacak? (kopya sayıları, dil vs.)? Proje çıktıları ve raporları nerede olacak? (kopya sayıları, dil vs.)? Nasıl? Projenin kendi içerisinde nasıl bir mantığı vardır (yatay ve dikey; Ülke Stratejisi Raporu/ Katılım Ortaklık Belgesi/ Hükümet Stratejisi ile ilgili olarak, tarafsız doğrulanabilir göstergelerle?) Projenin kendi içerisinde nasıl bir mantığı vardır (yatay ve dikey; Ülke Stratejisi Raporu/ Katılım Ortaklık Belgesi/ Hükümet Stratejisi ile ilgili olarak, tarafsız doğrulanabilir göstergelerle?) Proje izleme ve değerlendirilmeye tabi olacak mı? Proje izleme ve değerlendirilmeye tabi olacak mı?

54 AB Genel Sekreterliği 54 Standart Proje Fişi (2004) 1. Temel Bilgiler 2. Hedefler Genel Hedefler Genel Hedefler Proje Amacı Proje Amacı 3. Projenin Tanımı Sonuçlar Sonuçlar Faaliyetler Faaliyetler 4. Kurumsal çerçeve 5. Detaylı Bütçe (Eş finansman) 6. Uygulamaya ilişkin Düzenlemeler (Projenin uygulamasından sorumlu olan kurum ve kişilere ilişkin bilgiler) 7. Uygulama Planı (Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri)

55 AB Genel Sekreterliği 55 Standart Proje Fişi (2004) 8. Eşit Fırsat 9. Çevre (yatırım unsuru içeren projeler için) 10. Geri Dönüşüm Oranı (yatırım unsuru içeren projeler için) 11. Yatırım kriteri (yatırım unsuru içeren projeler için- katalitik etki, eş finansman, additionality, proje olgunluğu, sürdürebilirlik ) 12. Önkoşul ve faaliyetlerin gerçekleştirilme sırası Proje Fişinin Ekleri Proje Fişinin Ekleri  Mantıksal Çerçeve  Uygulama Çizelgesi  Sözleşme ve Ödeme Çizelgesi  Fizibilite / Ön Fizibilite çalışmaları  İlgili kanun ve tüzüklerin listesi  İlgili stratejik planlar ve çalışmaların listesi

56 AB Genel Sekreterliği 56 İş Tanımı  İş Tanımı, yapılması gereken işin kapsamını tanımlar ve proje çevriminin çeşitli aşamalarında kullanılır  Bir yönetim aracıdır (genellikle bir sözleşme bağlantılıdır)  Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Analizi, İş Tanımı hazırlanırken hangi soruların yöneltilmesi gerektiğine karar vermede yardımcı olur. Sorular aşağıda sıralanmıştır:

57 AB Genel Sekreterliği 57 İş Tanımı  Paydaşlar kimlerdir ve endişeleri/ihtiyaçları nelerdir?  Çözülmesi hedeflenen problemler nelerdir?  Strateji seçenekleri nelerdir?  Proje hedefleri nelerdir?  Riskler nelerdir?  Performans nasıl yönetilecektir?  Kaynak ve bütçe durumu nedir?

58 AB Genel Sekreterliği 58 Standart İş Tanımı A. Giriş B. Değerlendirmenin amaçları C. Proje arkaplanı D. Ele alınacak konular – Değerlendirme Soruları E. Metodolojik yönler F. Raporlama ve geribesleme G. İhtiyaç duyulan uzmanlık H. İş planı ve zaman takvimi

59 AB Genel Sekreterliği 59 İyi Proje Nedir? 1) Hedefler, fon sağlayan kurumun hedefleri ve ilgili ulusal/ bölgesel stratejilerle uyumludur. 2) Kuvvetli tutarlı iç mantık(mantıksal çerçeve); ölçülebilir hedefler, ulaşılabilir amaçlar, ölçülebilir etkiler, uygun göstergeler ve doğrulama kaynakları. 3) Ayrıca…. Uygulama planı; görev analizi; paydaş katılımı; açıkça belirtilmiş eş-finansman kaynaklarıyla oluşturulan gerçekçi bütçe.

60 AB Genel Sekreterliği 60 Proje Tasarımındaki Sorunlar  Proje fon sağlayan kurumun öncelikleriyle uyumlu değil.  Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik  Diğer faaliyetleri dikkate almaksızın sadece tasarlanan projeyi kendi ortamı içerisinde değerlendirmek  Genel hedefler ile proje hedefi arasında açık bir bağlantının olmaması  Hedefler açık değil  Faydalanıcılar açıkça tanımlanmamış  Aşırı iyimser beklentiler  Belirsiz(açık olmayan) çıktılar.

61 AB Genel Sekreterliği 61 Aralarındaki Fark: Yasal ve sözleşmeye ilişkin yükümlülüklere zorunluluklara uyumun kanıtlanması. Denetim Yönetimin karar alma mekanizmasını geliştirmek amacıyla, hedeflenen sonuçların elde edilmesine yönelik olarak süregelen proje gidişatının analizinin yapılması. İzleme Yardım politikaları ve faaliyetlerinin verimliliğinin, etkisinin, etkililiğinin, uygunluğunun ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi Değerlendirme

62 AB Genel Sekreterliği 62 Değerlendirme kriteri & MÇ aşamaları Uygunluk Genel Hedef(ler) Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Araçlar Problematik Durum verimlilik etkinlik etki Sürdürülebilirlik

63 63 FAYDALANILABİLECEK ÇEŞİTLİ AB FONLARI

64 64 Yeni Fırsatlar Hibe Planı Aktif İşgücü Programları Projesi

65 AB Genel Sekreterliği 65 Hibe Planının Amacı Hibe Planının ana amacı bölgesel ve yerel işgücü ihtiyaçları ve istihdam imkanlar göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizlerin, hem çalışanların istihdam edilebilirliklerinin artırmak; iş bulma olanaklarını yükseltmektir.

66 AB Genel Sekreterliği 66 Program Zaman Çerçevesi İlk Çağrı;  Başvuruların Teslimi – 15 Haziran 2004;  Sonuçların Açıklanması – Ağustos 2004;  Sözleşmelerin İmzalanması – Eylül 2004;  Proje süresi – yaklaşık 12 ay;  Proje tamamlanması– 30 Eylül 2005

67 AB Genel Sekreterliği 67 Program Zaman Çerçevesi İkinci Çağrı:  Başlatılması– 21 Haziran 2004  Başvuruların teslimi – Eylül 2004 ( Kesin tarih web sitesinde duyurulacak )  Sonuçların Açıklanması – Ekim 2004  Sözleşmelerin İmzalanması – Kasım 2004  Proje süresi– yaklaşık 11 ay  Projelerin tamamlanması – 30 Eylül 2005

68 AB Genel Sekreterliği 68 Fon Dağılımı Bölgeler Meblağ(€) Ankara7.000.000 Adana4,000,000 Antalya2,500,000 Istanbul9,000,000 Izmir4,000,000 Malatya3,000,000 Trabzon2,500,000 Toplam32,000,000  Toplam 32 milyon € (24 milyon € AB ve 8 milyon € Türkiye Cumhuriyeti)  Bölgesel Dağılımın Belirlenmesi – işsizlik oranları ve nüfus temel alınarak yapılmıştır.

69 AB Genel Sekreterliği 69 Fon Dağılımı Bölge: Ankara – Hibenin %22’ si Bağlı iller Euro Ankara, Bartın, Bolu, Çank ı r ı, Çorum, Eskişehir, Karabük, K ı r ı kkale, Kastamonu, K ı rşehir, Tokat, Yozgat, Zonguldak. 7,000,000

70 AB Genel Sekreterliği 70 Bağlı İller Euro Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye 4,000,000 Bölge: Adana - Hibenin % 13’ ü Fon Dağılımı

71 AB Genel Sekreterliği 71 Bağlı iller Euro Afyon,Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Mugla 2,500,000 Bölge: Antalya – Hibenin %8’ si Fon Dağılımı

72 AB Genel Sekreterliği 72 Bağlı iller Euro Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli,Kocaeli, Sakarya, Tekirdag, Yalova 9,000,000 Bölge: İstanbul – Hibenin % 28’si Fon Dağılımı

73 AB Genel Sekreterliği 73 Bağlı iller Euro Balıkesir, Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli 4,000,000 Bölge: İzmir – Hibenin %12’si Fon Dağılımı

74 AB Genel Sekreterliği 74 Bağlı iller Euro Ağrı, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli 3,000,000 Bölge: Malatya – Hibenin %9’u Fon Dağılımı

75 AB Genel Sekreterliği 75 Bölge : Trabzon – Hibenin %8’si Bağlı iller Euro Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Sinop 2,500,000 Fon Dağılımı

76 AB Genel Sekreterliği 76 Fon Bütçesi  Toplam proje maliyeti üzerinde bir sınırlama yoktur.  Hibe (en fazla) 375,000 €  Hibe (en az)10,000 €  AB katkısı en fazla %90’ı kadar.  Başvuru sahibi katkısıen az %10 nakit katkı  Ayni katkılarUygun maliyet değildir.

77 AB Genel Sekreterliği 77 Kuruluşlar  Başvuru Sahipleri (Lider Yüklenici) – Ana merkezleri Türkiye’de olan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar;  Ortaklar – kâr amacı gütmeyen, tüm uygunluk koşullarını sağlayan Türk ve ya AB Üyesi ülke kuruluşları;  İştirakçi Kuruluşlar – Özel firmalar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar;  Alt-yükleniciler – Özel firmalar ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar.

78 AB Genel Sekreterliği 78 Başvuru Sahibi Kuruluşlar  Projenin hazırlanmas ı ndan ve yürütülmesinden do ğ rudan sorumlu olmaları gerekmektedir.  Yeterli ve istikrarlı mali kaynaklara sahip olmalıdırlar;  Yeterli ve istikrarlı mali kaynaklara sahip olmalıdırlar;  Deneyim sahibi olmalıdırlar ve teklif edilen projeyi yürütebilecek kapasiteye sahip olduklarını göstermelidirler.  Başvuranlar için Rehberde yer alan tüm uygunluk kriterlerini sağlamaları gerekir

79 AB Genel Sekreterliği 79 Uygun Başvuru Sahipleri / Ortaklar  Sivil Toplum Kuruluşları (STK)  Belediyeler  Vakıflar ve Dernekler  Meslek Kuruluşları  Sendikalar ve konfederasyonlar  Sanayi ve Ticaret Odaları  Üniversiteler

80 AB Genel Sekreterliği 80 İştirakçi Kuruluşlar  Projeden bir mali fayda sağlayamazlar.  Örnek - Proje tarafından eğitilen kişilere karşılıksız (ücretsiz)iş deneyimi imkanı sunan özel firmalar  Başvuru Sahipleri ya da Ortaklar ile aynı uygunluk kriterlerini sağlamak zorunda değildirler,  Özel firmalar ya da k âr amacı gütmeyen kuruluşlar olabilir,

81 AB Genel Sekreterliği 81 Uygun Faaliyetler (1)  İş başında ya da iş dışında değişik eğitim türlerinin tasarlanmasını, yürütülmesini ve yeniden eğitim kurslarını destekleyen projeler;  Örnekler:  Tekstil tasarımı konusunda yeni mezun işsiz kişilerin eğitimi;  CAD/CAM konusunda eğitim, vb.

82 AB Genel Sekreterliği 82 Uygun Faaliyetler (2)  Yeni işlerin yaratılması amacıyla, girişimciliği ve KOBİ’lerin kuruluş ve gelişimini destekleyen projeler.  Örnekler:  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere büyümeleri için yardımcı olmak amacıyla büyük kuruluşlardan “Danışmanlar” sağlamak;  Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla eğitimler düzenlemek;

83 AB Genel Sekreterliği 83 Uygun Faaliyetler (3)  İstihdam ve/veya eğitim olanakları yaratabilecek yenilikçi projeler  Örnekler:  Kırsal işletmeleri desteklemek için internette “Sanal İş İnkübatörleri” (İş Geli ş tirme Merkezleri) oluşturmak

84 AB Genel Sekreterliği 84 Uygun Olmayan Faaliyetler  Başlamış bir projenin devamını sağlamak için yeniden hibe verilmesi.  Çalıştaylar, seminerler, konferanslar gibi programlara katılım için bireysel sponsorluklar.  Bir kerelik yapılan toplantılar - konferanslar, “ yuvarlak masa toplantıları ”, seminerler vb.  Başvuru sahiplerinin veya ortaklarının normalde yürüttükleri faaliyetlere fon temini.  İdeolojik ya da politik olarak yanlı ya da partizan projeler.  Akademik araştırmalar ve fizibilite çalışmaları.

85 AB Genel Sekreterliği 85 Uygun Maliyetler  Projeye tahsis edilmiş personel maliyetleri (seyahat ve yemek masrafları dahil);  Makine ve teçhizat alımı maliyetleri;  Eğitime katılanlar için ücretler;  Sarf malzemeleri ve malzemeler;  Küçük tadilat maliyetleri( Hibenin en fazla % 5’i kadar);  İdari genel gider maliyetleri (Doğrudan maliyetlerin en fazla %7’si kadar)

86 AB Genel Sekreterliği 86 Teklif Çağrısına Katılamayacak Kuruluşlar  İflas etmiş olanlar  Kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar  Sosyal sigorta prim veya vergileri ödemekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlar  Sahtecilik, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş bir yargı kararı ile mahkum olanlar  İhaleyi yapan kuruluşla yargıya intikal etmiş bir çıkar çatışması olanlar  Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sırasında Komiteyi veya Sözleşme Makamı’nı etki altında bırakmaya veya gizli belge elde etmeye teşebbüs etmiş olanlar

87 AB Genel Sekreterliği 87 Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.iskur.gov.tr/mydocu/pro/tr1.html Yeni Fırsatlar Hibe Planı

88 AB Genel Sekreterliği 88 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılım Seviyelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamındaki Hibe Programı

89 AB Genel Sekreterliği 89  Yararlanıcısının AB Genel Sekreterliği olduğu ve 2003 yılı mali işbirliği programlaması kapsamında yer alan toplam 2 milyon Euro’luk sözkonusu Proje çerçevesinde, 500.000 Euro hibe programında kullanılacaktır.  Proje çerçevesinde hazırlanacak olan Eylem Planı ve STK ile Kamu Kuruluşlarının muhtemelen işbirliği alanlarını da ortaya koyacak olan fizibilite çalışması sonucunda, STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılım Seviyelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamındaki Hibe Programı

90 AB Genel Sekreterliği 90  Proje çerçevesinde oluşturulması öngörülen teknik destek ekibinin kurulmasını müteakip bu yılın sonunda başlatılması öngörülen proje kapsamındaki hibe programlarının 2005 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanabileceği değerlendirilmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Kamu Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi ve STK’ların Demokratik Katılım Seviyelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamındaki Hibe Programı

91 91 MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

92 AB Genel Sekreterliği 92  MEGEP, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile Türk Hükümeti’ne, mesleki eğitim ve öğretim sisteminin, ülkenin sosyo-ekonomik ihtiyaçları ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda modernizasyon ve uyarlanma süreçlerinde destek olmayı hedeflemektedir.  Toplam Bütçe: 58,190,000 Euro  AB tarafından sağlanan hibe: 51,000,000 Euro  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yerel katkısı: 7,190,000 Euro MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

93 AB Genel Sekreterliği 93  Projenin genel hedefi ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine dayalı modern, esnek ve yüksek nitelikli bir mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesidir.  Projenin aynı zamanda bu genel hedef kapsamında yakın dönemli hedefleri vardır.  I. Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşturulmasını da içeren bir ulusal reformun uygulanması yoluyla mesleki eğitim sisteminin nitelik ve uygunluğunun geliştirilmesi,  II. Kamu kurumları, toplumsal ortaklar ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde güçlendirilmesi, III. Reform sürecinin uygulanmasına yerel oyuncuların da dahil edilmesi yoluyla sistemin yerelleşme sürecinin hızlandırılmasıdır MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

94 AB Genel Sekreterliği 94  MEGEP, mesleki eğitim ve öğretim sisteminin modernizasyonunun desteklenmesinde, sosyal ortakların alacağı role özel hassasiyet göstermektedir. Aslında, mesleki eğitimin kurumsal ve eğitim sorunları üzerinde sosyal ortakların katılımını arttırmak, mesleki eğitim sistemini topluma daha yaklaştıracak, eğitimde arz ve talep dengesini kuracak ve yerel ve merkezi düzeylerde başarılı reformun uygulanma koşullarını yaratacak anahtar noktalardan biridir.  Bu nedenlerle, MEGEP’in hedeflerinden biri, AB üye, yeni üye ve aday ülkelerinin deneyimlerinden yararlanarak, sosyal ortakların mesleki eğitimdeki rolünü güçlendirmektir. Bu amaçla, MEGEP çerçevesinde, sosyal ortakların mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefinde katılımlarını sağlayacak yenilikçi pilot projelerin uygulanması için bir hibe programı sunulmuştur. MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

95 AB Genel Sekreterliği 95 Bu hibe programının amacı, mesleki eğitim ve öğretim sisteminin modernizasyonunu destekleme sürecinde, Türk Sosyal Ortakların kapasitelerini güçlendirmektir. MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

96 AB Genel Sekreterliği 96  Programın öncelikleri: 1. AB uygulamaları, sorunları, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri ve özellikle mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin sürekli değişen iş piyasası koşullarıyla uyumunun sağlanmasında AB üye, yeni üye ve aday ülkelerinde bulunan sosyal ortakların rolleri hakkında Türk sosyal ortakların farkındalık düzeylerinin arttırılması. 2. Sosyal ortakların kurumsal gelişimi. AB üye, yeni üye ve aday ülkelerdeki eş kurumlarla ilişkilerin ve işbirliklerin kurulması. 3. Mesleki eğitim ve öğretim konusunda sosyal ortakların kapasitelerinin geliştirilmesi. Özellikle yerel düzeyde sosyal ortaklar, resmi ve özel eğitim kurumları ve işletmeler arasında mesleki eğitim konusunda ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi. Özellikle yerel düzeyde sosyal ortaklar, resmi ve özel eğitim kurumları ve işletmeler arasında mesleki eğitim konusunda ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi. MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

97 AB Genel Sekreterliği 97  Mevcut proje teklif çağrısı kapsamında gösterge mahiyetinde ayrılan genel tutar 4,000,000 Euro’dur  Hibe tutarları Program çerçevesinde finanse edilebilecek her bir proje aşağıda belirtilen en az ve en çok tutarlarla sınırlı olacaktır:Program çerçevesinde finanse edilebilecek her bir proje aşağıda belirtilen en az ve en çok tutarlarla sınırlı olacaktır: En az tutar : 25,000 EuroEn az tutar : 25,000 Euro En çok tutar : 200,000 EuroEn çok tutar : 200,000 Euro MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

98 AB Genel Sekreterliği 98 Son Başvuru Tarihi ve Başvurabilecek Kurum Kuruluşlar  Başvurular en son 02 Temmuz 2004 saat 16:00 e kadar gönderilmelidir.  Başvuru sahiplerinin, aşağıdaki gerekliliklerin her birine ayrı ayrı uymaları zorunludur:  Bir sosyal ortak kurum[1] olmak (örneğin ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren konfederasyonları vb) ya da bu kurumların üye kuruluşları ya da yerel temsilcileri olmak ve MEGEP’in 30 pilot ilinden birinde yer almak; [1]  Genel merkezi Türkiye’de bulunmak;  Etkinliğin hazırlanması ve yönetimi için aracı değil doğrudan sorumlu olmak; [1][1] MEGEP Ulusal Koordinasyon Komitesi üye kurumları: TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK- İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, MİLLİ EĞİTİM VAKFI, MEKSA [1]

99 AB Genel Sekreterliği 99 Pilot İller 1. İstanbul, 2. Tekirdağ, 3. Bursa, 4. Kocaeli, 5. Ankara, 6. Eskişehir, 7. Konya, 8. Kayseri, 9. İzmir, 10. Manisa, 11. Muğla, 12. Denizli, 13. Antalya, 14. Adana, 15. Mersin, 16.Isparta, 17.Gaziantep, 18.Şanlıurfa, 19.Mardin, 20.Diyarbakır, 21.Muş, 22.Elazığ, 23.Malatya, 24.Trabzon, 25.Karabük, 26.Samsun, 27.Kars, 28. Erzurum, 29.Van, 30.Zonguldak

100 AB Genel Sekreterliği 100 Başvuru Yapılabilecek Etkinlikler  Süre Projenin süresi onsekiz ayı geçemez.  Sektörler ya da temalar Program Türk ekonomisinin tüm sektörlerine açıktır ancak MEGEP’ in öncelikli olarak belirlediği sektörlere yönelik projeler özellikle makbuldur. Bu sektörler: 1. Gıda ve gıda işlemesi 2. İnşaat 3. Tekstil ve giyim 4. Teknik mühendislik, bakım ve inşa 5. Elektronik mühendislik, bakım ve inşa 6. Turizm 7. Otomotiv sektörleri

101 AB Genel Sekreterliği 101 Faaliyet Türleri  Bu hibe programında projeler, kati olarak ticari amaç gütmedikleri ve aşağıda listelenen önceliklerden en az bir ya da daha fazlasıyla ilgili oldukları sürece uygun kabul edilirler  Öncelik 1: AB uygulamaları, sorunları, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri ve özellikle mesleki eğitim ve öğretim sistemlerinin sürekli değişen iş piyasası koşullarıyla uyumunun sağlanmasında AB üye, yeni üye ve aday ülkelerinde bulunan sosyal ortakların rolleri hakkında Türk sosyal ortakların farkındalık düzeylerinin arttırılması.  Öncelik 2: AB üye/yeni üye ve aday ülkelerdeki eş kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve işbirliği anlaşmalarının yapılması dahil, Sosyal Ortakların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi.  Öncelik 3: Mesleki eğitim ve öğretim konusunda sosyal ortakların kapasitelerinin geliştirilmesi.  Öncelik 4: Özellikle yerel düzeyde sosyal ortaklar, resmi ve özel eğitim kurumları ve işletmeler arasında mesleki eğitim konusunda ortaklıkların kurulması ve güçlendirilmesi.

102 AB Genel Sekreterliği 102 Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.megep.meb.gov.tr/docs/MEGE P_Hibe%20Rehber-Turkce.doc MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ


"1 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı 10 Haziran 2004-TOBB Avrupa Birliği Genel Sekreterliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları