Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8. Bölüm TÜRK İ YE’N İ N BÖLGESEL KALKINMA PROJELER İ BÖLGESEL PLANLAR CO Ğ RAFYA 12.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8. Bölüm TÜRK İ YE’N İ N BÖLGESEL KALKINMA PROJELER İ BÖLGESEL PLANLAR CO Ğ RAFYA 12."— Sunum transkripti:

1 8. Bölüm TÜRK İ YE’N İ N BÖLGESEL KALKINMA PROJELER İ BÖLGESEL PLANLAR CO Ğ RAFYA 12

2 K o n u y a B a ş l a r k e n Bölgesel kalkınma projesi kavramından ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz. Ekonomik açıdan yeterince geli ş ememi ş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgelerin geli ş ebilmesi için hazırlanan kalkınma projeleridir. DAP (Do ğ u Anadolu Projesi), DOKAP (Do ğ u Karadeniz Bölgesel Geli ş im Projesi), GAP (Güneydo ğ u Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Ye ş ilırmak Havza Geli ş im Projeleridir. Ükemizde ilk bölgesel planlama çalı ş masına 1950’li yılların sonlarına do ğ ru ba ş lanmı ş, bir kısmı potansiyel büyüme alanı olan 16 bölge belirlenmi ş ve bu bölgelerde uygun çalı ş malar yapılmı ş tır. Bu projeler;

3 TÜRK İ YE’N İ N BÖLGESEL KALKINMA PROJELER İ DAP ( Do ğ u Anadolu Projesi) DOKAP ( Do ğ u Karadeniz Bölgesel Geli ş im Projesi ) GAP (Güneydo ğ u Anadolu Projesi) ZBK ( Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) YHGP (Ye ş ilırmak Havza Geli ş im Projesi) CO Ğ RAFYA 12

4 GAP, ülkemizin güneydo ğ usunda yer alan Adıyaman, Batman, Ş anlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin,Siirt ve Ş ırnak illerini kapsamaktadır. Uygulanmakta Olan Projeler GAP GAP’ın temel hedefi, bölgenin gelir düzeyini ve hayat standartını yükselterek kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdamı artırmaktır. Proje; sulama, elektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi alanları kapsamaktadır

5 Uygulanmakta Olan Projeler GAP Proje kapsamında; 22 baraj, 19 hidroelektrik santralinin inşası 1.7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması planlanmaktadır. Toplam maliyeti 32 milyar dolar. Enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 mw olup yılda 27 milyar kw/h enerji üretimi öngörülmekte GAP’ta Son Durum Enerji GAP kapsamında, 2005 sonu itibariyle 7 hidroelektrik santrali tamamlanmıştır. Santrallerin kurulu güçleri itibariyle, faaliyete geçirilmesi planlanan hidroelektrik enerji projelerinin % 74'ü gerçekleşmiştir 2005 yılı sonuna kadar toplam 253 milyar kw/h elektrik enerjisi üretilmiştir. GAP’ın başlangıcından günümüze kadar üretilen bu enerjinin parasal değeri yaklaşık 15,1 milyar dolardır. 2005 yılında üretilen 18,7 milyar kw/h enerjinin tutarı ise yaklaşık 1,1 milyar dolardır.

6 GAP Bölgesi'nde 2005 yılı sonu itibariyle 236.019 hektar alan sulamaya açılmı ş tır. 142.099 hektar alanda hâlen sulama ş ebeke in ş aatı devam etmekte olup; ihaleye çıkarılacak alan miktarı ise 374.118 ha'dır. GAP sulama yatırımlarının fiziki gerçekle ş me oranı 2005 yılı sonu itibariyle %13.7'dir. 1995 yılından itibaren sulamanın ba ş ladı ğ ı Ş anlıurfa-Harran Ovası'nda sulama ba ş lamadan önce ki ş i ba ş ına dü ş en katma de ğ er 596 dolar iken, 2004 yılında bu de ğ er 1.135 dolar olarak gerçekle ş mi ş tir. GAP’ta Son Durum Bölgede 2005 yılı itibariyle kara yolu ağı uzunluğu 34.465 km’ye çıkarılmıştır. 7 ilde havaalanı, Şanlıurfa’da ise Türkiye’nin en büyük uluslararası Kargo hava limanı inşa edilmiştir

7 GAP’ta Son Durum 1995-2001 yılları arasında sanayi tesislerinin sayısı yaklaşık iki katına çıkmıştır. Bölge sanayisinin Türkiye sanayisi içindeki payı ise % 2'den % 4'e yükselmiştir. Elektrik enerji üretimi arttı. Ulaşım ağı ve kalitesi arttı. Ürün çeşitliliği arttı. Kentleşme oranı yükseldi. Sanayi üretimi ve istihdam arttı. Bölge dışına olan göçleri etkiledi.

8 Fizibilite Çalı ş maları Tamamlanan Projeler Güneydo ğ u Anadolu Projesi’nin önemli bir kısmı hayata geçirilirken di ğ er projelerin de fizibilite çalı ş maları tamamlanmı ş tır. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile, söz konusu bölgelerde hedeflenen temel geli ş meler ş u ş ekilde sıralanabilir: 1.Ki ş i ba ş ına dü ş en millî gelir ile istihdamı artırmak 2.Bölgenin geli ş mi ş bölgelerle olan sosyal ve ekonomik geli ş mi ş lik farkını azaltmak 3.Bölge dı ş ına yapılan göçleri azaltmak 4.Bölge içinde sermaye birikimini sa ğ lamak 5.Kalkınmayı hızlandıracak aktiviteleri yaygınla ş tırmak 6.Çevreyi korumak, iyile ş tirmek ve kalkınmanın sürdürebilirli ğ ini sa ğ lamak 7.Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek 8.Tarımsal geli ş me ve hayvancılı ğ ın geli ş mesini sa ğ lamak

9 Fizibilite çalı ş maları tamamlanan projeler

10 Do ğ u Anadolu Projesi (DAP) GAP'tan sonra DAP atağı Doğu'da kalkınma için 1.5 trilyonluk rapor yazılacak ANKARA - Doğu'nun kalkındırılması için uygulamaya konulması planlanan Doğu Anadolu Projesi (DAP), önümüzdeki ay start alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi illeri Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Muş, Van, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Hakkâri ile Doğu Karadeniz'deki Gümüşhane ve Bayburt'u içine alan DAP projesine ilişkin ön çalışmalar tamamlandı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) projeyi ve fizibilite raporlarını hazırlamakla görevlendirdiği Kars-Kafkas, Erzurum-Atatürk, Elazığ-Fırat, Van-100. Yıl ve Malatya- İnönü üniversiteleri, önümüzdeki ay proje için düğmeye basıyor. Beş üniversitenin 1.5 trilyon liraya hazırlayacağı fizibilite raporları için, 1.5 yıllık bir çalışma yapılacak. Bu çerçevede, üniversiteler, kamu ve özel sektörden takviye alarak 16 ili masaya yatıracak. Bu çerçevede 14 Doğu Anadolu ve iki Doğu Karadeniz ilinde 17 sektör büyüteç altına alınacak. (aa)

11 Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi Devlet Planlama Te ş kilatı tarafından 1995 yılında ba ş lanan projenin fizibilite çalı ş ması 1997 yılında tamamlanmı ş tır. Proje, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır. Bölgede hâkim olan ekonomik etkinlik demir-çelik sanayi ile kömür i ş letmesidir. Projenin amacı; özel sektöre yeni yatırım alanlarını açmak, uzun ve orta vadeli bölgesel geli ş me planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanları olu ş turmaktır.

12 Do ğ u Karadeniz Projesi (DOKAP)

13 DOKAP Proje, sosyoekonomik açıdan az geli ş mi ş olan Do ğ u Karadeniz’i kapsamaktadır. DPT tarafından 1999-2000 yıllarında planlanmı ş tır. Projenin uygulandı ğ ı Artvin, Bayburt, Giresun, Gümü ş hane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden olu ş an bölgenin ba ş lıca sorunları ş unlardır: 1. İş sizlik ve buna ba ğ lı olarak bölge dı ş ına yapılan göçler, 2. Ki ş i ba ş ına dü ş en millî gelirin az olması, 3. Ekonominin sınırlı sayıda sektöre ve ürüne ba ğ lı olması, 4. Topo ğ rafya ş artlarının elveri ş siz ve ula ş ım a ğ ının geli ş memi ş olması bölge ekonomisini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ba ş ında gelmektedir. Bununla birlikte da ğ ınık yerle ş meler hizmetlerin ula ş tırılmasını güçle ş tirmektedir.

14 CO Ğ RAFYA 12 YAPILACAKLAR (Srateji) 1. Ula ş ım ve ileti ş im altyapısının güçlendirilmesi 2. Çok amaçlı su kaynaklarının geli ş tirilmesi ve yönetimi 3. Toprak mülkiyeti ve kullanımının iyile ş tirilmesi 4. Mahalli idarelerin güçlendirilmesi 5. Turizm faaliyetlerini geli ş tirmektir. 6. Mevcut i ş letmeleri desteklemek ve yeni ürün üreten i ş letmeler kurmak Yakın çevrenizin kalkınabilmesi için örnek bir kalkınma planı hazırlayınız. Bu planda hangi sektörlerin gelişmesini öncelik verirdiniz?

15 Ye ş ilırmak Havzası Geli ş im Projesi Ye ş ilrmak Nehri ve kollarının sularını topladı ğ ı havzayı içine almaktadır. Proje, hazvada yer alan;Amasya, Çorum, Samsun, Tokat ve Yozgat illerini kapsamaktadır. Bu proje ile havzada akım düzensizli ğ inden kaynaklanan ta ş kın, erozyon, su ve çevre kirlili ğ i sorunlarının çözümlenmesi planlanmaktadır. Havzanın ekolojik dengesini bozmayacak, en uygun ve ekonomik arazi kullanımı planlaması, do ğ al kaynakların kontrolü ve bu kaynakların etkin bir ş ekilde kullanılması, Meraların ıslahı, düzenli ş ehirle ş me ve sanayile ş menin sa ğ lanması, Orman alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi projenin di ğ er bir amaçlarıdır.

16 CO Ğ RAFYA 12 Projenin tamamlanması ile bölgede; Ula ş ım, ileti ş im ve enerji altyapısı güçlendirilecek. Planlı kentsel geli ş me sa ğ lanacak. Kırsal kesime yönelik sa ğ lık ve sosyal hizmetler artırılacak. Tarım ve sanayinin entegrasyonu sa ğ lanacak. Bölgede turizm çe ş itlendirilerek geli ş tirilecek. Ba ğ cılık, meyvecilik, arıcılık ve organik tarım geli ş tirilecek. Hayvan soyları ıslah edilerek hayvancılık geli ş tirilecek. İ n ş aat ve ula ş tırma hizmetleri geli ş tirilecektir.

17 CO Ğ RAFYA 12 Çe ş itli kaynaklardan yararlanarak DAP, DOKAP, GAP, ZBK ve Ye ş ilırmak Havza Geli ş im Projelerinin uygulama ve faaliyet alanları ve bu projeler ile ula ş ılmak istenen hedefleri ara ş tırınız. Ara ş tırmalarınızın sonuçlarını sınıf panosunda sergiledikten sonra ürün dosyanıza yerle ş tiriniz.


"8. Bölüm TÜRK İ YE’N İ N BÖLGESEL KALKINMA PROJELER İ BÖLGESEL PLANLAR CO Ğ RAFYA 12." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları