Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.OKAY ÖZER GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.OKAY ÖZER OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.OKAY ÖZER GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.OKAY ÖZER OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Dr.OKAY ÖZER GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.OKAY ÖZER OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Dr.OKAY ÖZER TARİHÇE 1950 Lökosit ve eritrosit sayımı 1960 Tam kan sayımı (7 parametrelik) WBC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCH, MCHC 1970 Trombosit sayımı 1980 RDW, MPV

3 Dr.OKAY ÖZER Son olarak geliştirilen parametreler; Hemoglobin dağılım genişliği (HDG, HDW) ve hücresel hemoglobin yoğunluğu ortalaması (HHYO, CHCM)'dir. Retikülosit sayımı, retikülosit hacmi ve yoğunluğu gibi paramaterlerde artık günlük klinik kullanımda yerlerini bulmaktadırlar. Yeni jenerasyon OTKSC'lerde flöresans yöntemi ile hücre canlılığı (viyabilite) bakılması da gerçekleştirilebilmektedir.

4 Dr.OKAY ÖZER OTKSC’ LARININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ-1 Empedans, radyo dalgası ve optik saçılma (scatter) yöntemleriyle ölçüm yapılmaktadır. Alınan kanın bir kısmı parçalanarak HB ve WBC sayılmaktadır. Kanın diğer kısmı ise parçalanmadan seyreltilerek eritrosit ve trombosit sayımı yapılmaktadır. Elde edilen diğer sonuçlar direk sayımlardan yapılan hesaplamalarla bulunmaktadır.

5 Dr.OKAY ÖZER OTKSC’ LARININ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ-2 Hemoglobin; lökosit ölçümü için alınan kanda parçalanmış eritrositlerin fotometrik yöntemle potasyum ferrosiyanid tarafından siyanomethemoglobine dönüşmesi ile ölçülmektedir. Hematokrit ise eritrosit sayısının ortalama eritrosit hacmi ile çarpımından elde edilmektedir. Hemoglobin direk ölçüldüğü için hematokrite göre çok daha güvenilirdir.

6 Dr.OKAY ÖZER Eritrosit Sayısı İndeksleri-1 MCV (Ortalama eritrosit hacmi): Direkt olarak empedans veya ışık saçılması yöntemiyle ölçülmektedir. Normal eritrositlerin hacimleri 80-100 fl’dir. 80 fl’nin altındaki eritrositler mikrositik, 100 fl’nin üzeridekiler makrositik kabul edilir. Anemilerin sınıflamasındaki en faydalı parametredir. Anemi ve MCV düşüklüğünde hipokrom ve mikrositer anemiler akla gelir. Bu tip anemilerin en sık görülen nedenleri; demir eksikliği, talessemi, kronik hastalık anemileridir. Anemi ve MCV yüksekliğinde megaloblastik anemiler ve myelodisplastik sendromlar düşünülmelidir.

7 Dr.OKAY ÖZER Eritrosit Sayısı İndeksleri-2 MCH (Ortalama eritrosit hemoglobini): normal değeri 30-34 pikogramdır. Anemi sınıflamasında MCV ile paralellik arzeder. Mikrositik anemilerde hacmi küçük olan eritrositlerin ihtiva ettiği hemoglobin az olduğundan MCH de düşüktür.

8 Dr.OKAY ÖZER Eritrosit Sayısı İndeksleri-3 MCHC (Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu): Eritrositlerde bulunan hemoglobinin yüzde olarak ifadesidir. %30-36 arasındaki değerlere sahiptir. %36’yı geçmesi mümkün olmadığından anemi sınıflamasından ziyade cihazların kontrol parametresi olarak olarak kullanılır.

9 Dr.OKAY ÖZER Eritrosit Sayısı İndeksleri-4 RDW (Ortalama eritrosit dağılım genişliği): Eritrositlerin büyüklüklerinin dağılım genişliğini gösterir. Histogramlardan elde edilen istatistiki bir sonuçtur. Anizositozun objektif bir göstergesidir. MCV’den sonra anemilerin ayrımında en faydalı tetkiktir. Özellikle hipokrom–mikrositer anemilerin ayrımında faydalıdır. Demir eksikliğinde RDW artarken talessemide normaldir.

10 Dr.OKAY ÖZER Ölçüm Hatalı Yüksek Ölçüm Nedeni Hatalı Düşük Ölçüm Nedeni Kırmızı Küre Sayımı Kriyoproteinler Dev trombositler BKS>50x10e9/L Otoagglutinasyon Pıhtılaşma In vitro hemolizler Hemoglobin Karboksinemoglobin>%10 Kriyoproteinler In vivo hemoliz Heparin BKS>50x10e9/L Hiperbilirubinemi Lipemi Paraproteinemi Pıhtılaşma Sulfhemoglobinemi (?) Hematokrit Kriyoproteinler Dev trombositler BKS>50x10e9/L Hiperglisemi (>600 mg/dl) Otoagglutinasyon In vitro hemoliz Mikrositler kırmızı küre

11 Dr.OKAY ÖZER Ölçüm Hatalı Yüksek Ölçüm Nedeni Hatalı Düşük Ölçüm Nedeni Ortalama Eritrosit Hacmi Otoagglütinasyon BKS>50x10e9/L Hiperglisemi Kırmızı küre deformabilitesinde azalma Kriyoproteinler Dev trombositler In vitro hemoliz Mikrositer kırmızı küre Şişmiş kırmızı küre Ortalama Eritrosit Hemoglobin Yoğunluğu Otoagglütinasyon Pıhtılaşma In vitro hemoliz Hatalı yüksek hemoglobin ölçümü Hatalı düşük hematokrit ölçümü BKS>50x10e9/L Hatalı düşük hemoglobin ölçümü Hatalı yüksek hematokrit ölçümü

12 Dr.OKAY ÖZER Lökosit sayısı ve formülü Empedans ve optik saçılma yöntemi ile sayılır. Lökosit formülünü cihazlar yaptıkları grafiklerden hesaplamaktadır. Formül bazı cihazlarda lenfosit, monosit ve granüllü hücreler olarak verilir. Bazı cihazlarda ise ayrıca bazofil ve eozinofil sonuçlarıda ilave olarak bakılır.

13 Dr.OKAY ÖZER Ölçüm Hatalı Yüksek Ölçüm Nedeni Hatalı Düşük Ölçüm Nedeni Beyaz Küre Sayımı Kriyoproteinler Heparin Paraproteinler Çekirdekli eritrositler Trombosit kümeleşmesi "clumping" Tamamlanmamış hemoliz Pıhtılaşma Ezilmiş hücreler (basket hücreleri) Üremi İmmunsüpresifler İlaçlar

14 Dr.OKAY ÖZER Trombosit sayısı ve indeksleri Empedans veya optik saçılma ile sayılır. Ortalama trombosit hacmi (MPV) 7,8-11 fl’dir. Kan sayımı sonuçlarında en fazla kullandığımız parametreler trombosit sayısı ve MPV’dir. Trombosit sayısının 150.000/ml altında olması trombositopeni, 400.000/ml’nin üzerinde olması trombositoz olarak değerlendirilir. MPV myeloproliferatif hastalıklarda ve periferde trombosit yıkımı ile seyreden hastalıklarda artar.

15 Dr.OKAY ÖZER Hangi tam kan sayımı sonuçlarının periferik yayma ile beraber değerlendirilmesi gereklidir?

16 Dr.OKAY ÖZER DeğişkenAlt SınırÜst Sınır Eritrositler (x10e12/L)<2,0>8,0 Hemoglobin (g/L)<50>200 OEH (MCV) (fL)<60>100 OEHB(MCHb) (pg)<20>37 OEHY (MCHbC) (%)<20>37 KKDG (RDW) (%)<7>20

17 Dr.OKAY ÖZER CBC SONUÇLARINI NASIL YORUMLAMALIYIZ?

18 Dr.OKAY ÖZER ANEMİ MCV ERİTROSİT MORFOLOJİSİ MCV>100MCV 80-100MCV<80 MAKROSİTİKNORMOSİTİKMİKROSİTİK

19 Dr.OKAY ÖZER CBC SONUÇLARINI NASIL YORUMLAMALIYIZ? Hastanın anemi bulguları yoksa düşük hemoglobin, hematokrit ve diğer eritrosit parametrelerinin cihaz hatası veya başka bir hastaya ait olabileceği unutulmamalı (Bu durumun tam tersi de doğrudur). Anemisi olan hastada bakılacak ilk parametre MCV. Eğer MCV düşükse mikrositik anemi söz konusudur ve RDW değerine bakılmalıdır. RDW değeri yüksekse demir eksikliği normalse talessemi olabilir. Talassemide RBC değeri yüksektir. Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisinde ılımlı lökositoz ve trombositoz olabilir. Eritrosit sayısı ile birlikte Hb, Hct yüksekliği dışında anormallik yoksa sekonder eritrositoz yapan nedenler düşünülmeli. Ancak eşlik eden beyaz küre ve trombosit sayısındaki artışlar akla myeloproliferatif hastalıkları özelliklede polisitemia vera’yı getirmelidir.

20 Dr.OKAY ÖZER CBC SONUÇLARINI NASIL YORUMLAMALIYIZ? Anemisi olan bir hastada lökositoz da varsa akut veya kronik lösemi olabilir. Bu durumda trombosit sayısı önemlidir. Trombosit sayısı da düşükse akut lösemi olma olasılığı daha fazladır. Kronik lösemilerde trombosit sayısı yüksek veya normaldir. Sadece trombosit sayısının düşük olduğu durumlarda trobositopeni yapan hastalıklar, özelliklede immüm trombositopeniler düşünülmelidir. Lökosit ve eritrosit parametrelerinde anormallik olmadan en sık görülen trombositopeni nedeni İTP’dir. Pansitopeni durumunda aplastik anemi, akut lösemi, myelodisplastik sendrom, megaloblastik anemiler akla gelmelidir.

21 Dr.OKAY ÖZER VAKA SUNUMLARI

22 Dr.OKAY ÖZER Vaka-1: 44y, erkek hasta boyunda şişlik, ateş, terleme, kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. FM’de boyunda LAP ve splenomegalisi mevcut. WBC 238 NEU 9.82 LYM 223 MON 5.16 EO.327 BA.176 RBC 4.93 HB 12.7 HCT 41.1 MCV 83.3 MCH 25.7 MCHC 30.9 RDW 15.9 PLT 84.7 MPV 10.2 ?

23 Dr.OKAY ÖZER

24 Vaka–2: 64y, erkek hasta halsizlik şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk ve skleralarda subikteri vardı. WBC 4.0 NEU 2.1 LYM 1.6 MON 0.2 EO 0.1 BA - RBC 1.17 HB 4.6 HCT 12.8 MCV 109.8 MCH 34.0 MCHC 36.0 RDW 36.2 PLT 192 MPV 10.0 ?

25 Dr.OKAY ÖZER

26

27 Vaka–3: 24y, bayan hasta halsizlik şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk vardı. WBC 7.7 NEU 4.2 LYM 2.6 MON 0.6 EO 0.2 BA 0.1 RBC 2.99 HB 8.8 HCT 26.6 MCV 65.0 MCH 21.8 MCHC 28.0 RDW 18.0 PLT 542 MPV 9.4 ?

28 Dr.OKAY ÖZER

29 Vaka–4 56 y, kadın hasta yüzünde şişlik ateş, terleme ve ciltte kanama şikayeti ile başvurdu. FM’de ağız içinde, ciltte peteşiler, boyunda LAP’leri ve splenomegalisi vardı. WBC 54 NEU - LYM - MON - EO - BA - RBC 2.07 HB 7.0 HCT 20.4 MCV 98.5 MCH 33.7 MCHC 34.2 RDW 21.2 PLT 47 MPV 6.6 ?

30 Dr.OKAY ÖZER

31

32 Vaka–5: 25y, erkek hasta ateş, kırgınlık şikayeti ile başvurdu. Boğazında tonsilliti mevcuttu. WBC 10.9 NEU 3.1 LYM 7.6 MON 0.4 EO 0.0 BA 0.0 RBC 5.42 HB 16.5 HCT 49 MCV 90.3 MCH 30.5 MCHC 33.8 RDW 13.6 PLT 246 MPV 9.1 ?

33 Dr.OKAY ÖZER

34 Vaka–6: 23y, kadın hasta alt ekstremitelerde peteşi tarzında kanama şikayeti ile başvurdu. WBC 4.9 NEU 3.5 LYM 0.6 MON 0.7 EO 0.1 BA 0.0 RBC 4.36 HB 12.4 HCT 37.0 MCV 90.0 MCH 33.7 MCHC 34.2 RDW 11.0 PLT 18 MPV 12.4 ?

35 Dr.OKAY ÖZER

36 Vaka–7: Hasta halsizlik yorgunluk şikayeti ile başvurdu. FM’de solukluk dışında bulgu yok. WBC 1.2 NEU 0.2 LYM 0.4 MON 0.1 EO 0.1 BA 0.4 RBC 2.26 HB 7.1 HCT 20.1 MCV 88.8 MCH 31.5 MCHC 35.4 RDW 14.5 PLT 25 MPV 7.3 ?

37 Dr.OKAY ÖZER

38

39

40

41

42

43

44

45 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Dr.OKAY ÖZER GÜNLÜK PRATİKTE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.OKAY ÖZER OMÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları