Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SÜREÇLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SÜREÇLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SÜREÇLERİ
T.C. KAMU İHALE KURUMU TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SÜREÇLERİ Şakire KURAL Baş Hukuk Müşaviri V.

2 Temel İlkeler: Saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması Mal, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilememesi (doğal bağlantı yoksa), kısımlara bölünememesi Açık İhale-Belli İstekliler Arasında İhale Usullerinin Temel İhale Usulleri Olması Ödeneksiz ve gereken durumlarda ÇED raporu alınmadan ihaleye çıkılmaması

3 İhtiyaç Tespiti: İç işleyiş çerçevesinde ihtiyaca ilişkin talebin görevli birime bildirilmesi İhtiyaç bildirimi sonrasında alım planlaması yapılması Yatırım projelerinde yıllar itibariyle bütçelerde ödenek planlaması yapılması Birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esası Ertesi yıl gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilmesi Yapım işlerinde arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gereken durumlarda imar işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkılamaması (baraj, büyük sulama, petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri dışında)

4 Teknik Şartname ve Projenin Hazırlanması:
Teknik ayrıntılar, şartlar ve kriterler Verimlilik, fonksiyonellik, rekabet, fırsat eşitliği Ulusal/Uluslar arası Teknik Standartlar Marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilememesi Yapım işlerinde bu aşamada proje hazırlanması, uygulama projeleri yapılması, projeye bağlı olarak mahal ve metraj listeleri ile imalat tariflerinin hazırlanması Doğal afetler nedeniyle ivedilik varsa ön veya kesin proje hazırlanması Belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerekiyorsa kesin proje hazırlanması

5 Yaklaşık Maliyet Tespiti:
“Tahmini Bedel” “Yaklaşık Maliyet” Teklif ve Sözleşme Türü (Götürü Bedel-Anahtar Teslimi Götürü Bedel-Birim Fiyat-Teklif Birim Fiyat) Malın Cinsi, Sınıfı, Miktarı, Teslim Süresi, Nakliye, Sigorta vb. Hizmet Kalemleri (işçilik, malzeme, ekipman vb.) Yapım işlerinde metraj ve mahal listeleri, iş kalemleri ve grupları Kamu idarelerince belirlenmiş fiyatlar, önceki tarihlerdeki alımlarda gerçekleşmiş fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, piyasadan alınan fiyatlar, Internet gibi çeşitli kaynaklardan araştırılarak tespit edilen fiyatlar Malzeme ve ekipmanın idare tarafından verilmesi, fiyat farkı verilmesi, genel gider ve kar karşılıkları Dayanaklarıyla birlikte yaklaşık maliyet hesap cetveli ihale onay belgesine eklenir, resmi ilişkisi olmayanlara YM duyurulmaz

6 İhale Usulünün Tespiti:
Açık İhale Usulü (KİK md. 19) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (KİK md. 20) Pazarlık Usulü (KİK md. 21) Doğrudan Temin (KİK md. 22)

7 İhale Onayının Alınması:

8 Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Hazırlanması:
Ön Yeterlik Dokümanı (Ön Yeterlik Şartnamesi, Standart Formlar) İhale Dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Proje, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, Genel Şartnameler) Tip Ön Yeterlik Şartnamesi/İdari Şartname/Sözleşme Ön Yeterlik/İhale Dokümanında Yer Alacak Hususlar (KİK md. 27) İhaleye Katılım Koşulları (oda kayıt belgesi, imza sirküleri, teklif mektubu, geçici teminat gibi KİK md.10 ) Ekonomik ve Mali Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (banka mektubu, bilanço, gelir tablosu gibi KİK md. 10) Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerine İlişkin Belgeler (kalite belgeleri, iş deneyim belgeleri, kalite sertifikaları, kapasite raporları gibi KİK md.10)

9 İKN-İhale Komisyonunun Kurulması:
İhale Kontrol Sistemi İhale Kayıt No. İhale İşlem Dosyası İhale Komisyonu (en az 5 kişi ve tek sayıda) Komisyon Başkanı Uzman Personel Uzman Personel Personel/Uzman Personel Muhasebe/Mali İşler’den Personel

10 Ön Yeterlik/İhale İlanı-İhaleye Davet:
Yaklaşık maliyet değerine göre KİK md. 13’te yer alan asgari ilan süreleri İhalenin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazeteler İhale Kontrol Sistemi İlan Hazırlama Modülü Kamu İhale Bülteni Ön yeterlik/İhale İlanlarında Bulunacak Hususlar İlansız pazarlık usulünde ihaleye davet İhale işlem dosyasının ihale komisyonu üyelerine verilmesi

11 Ön Yeterlik/İhale Dokümanının Satın Alınması, Değişiklik ve Açıklama Yapılması:
Ön yeterlik/İhale Dokümanının bedelsiz görülmesi İhaleye katılacak aday/isteklilerin satın alma zorunluluğu Doküman bedelinin belirlenmesi Zeyil name düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesi Adaylar/istekliler tarafından teklif gününden 20 gün öncesine kadar açıklama talebinde bulunması, idare tarafından teklif gününden 10 gün öncesine kadar açıklamanın yapılması

12 Açık İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi:
Teklif mektubu Teminat olarak kabul edilecek değerler ve geçici teminat Katılım koşulları ve yeterliğe ilişkin belgeler İhaleye ilişkin belgelerin teklif zarfına konulması ve sunulması Teklif zarflarının kontrolü, zarfların açılması, teklif mektubu, geçici teminat ve diğer belgelerin kontrol edilmesi, teklif fiyatlarının açıklanması ve oturumun kapatılması

13 Açık İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi:
Belgeleri eksik, teklif mektubu veya geçici teminatı usulüne uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması Bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin tamamlanabilmesi Geçerli olan tekliflerin yeterlik kriterleri ve ihale dokümanında istenilen şartlara uygunluğunun incelenmesi, uygun olmayanların değerlendirme dışı bırakılması Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi (en düşük fiyat, fiyat dışı unsurlar) Fiyat dışı unsurlar: İşletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması (KİK md.63)

14 Başvuru mektuplarının hazırlanması
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü’nde ön yeterlik, ihaleye davet, tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi: Başvuru mektuplarının hazırlanması Ön yeterlik şartnamesine göre başvuruların değerlendirilmesi Yeterli bulunan adayların asgari süreler (KİK md. 13) dikkate alınarak ihaleye davet edilmesi Tekliflerin, hazırlanılması, sunulması ve değerlendirilmesi (açık ihale usulüne benzer şekilde) İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten, teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihalenin iptal edilmesi

15 Pazarlık Usulünde Yeterlik, Teknik Görüşme, Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi:
Yeterlik başvuru mektubu ve yeterliğe ilişkin dokümanların idareye sunulması Yeterlik başvurularının idari şartnameye göre değerlendirilmesi KİK md. 21 (a), (d),(e ) bentlerinin kullanılması durumunda teknik detaylara ilişkin fiyat içermeyen ilk teklif En uygun çözümler üzerine her istekli ile görüşme yapılması Şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı fiyatı da içeren son tekliflerin sunulması Teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihalenin iptal edilmesi

16 Pazarlık Usulünde Yeterlik, Teknik Görüşme, Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi:
KİK md. 21 (d),(e ), (f) bentlerinin kullanılması durumunda sunulan teklifler esas alınarak ayrıca fiyat görüşmesi yapılmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi KİK md. 21 (a),(b),(c ) bentlerinin kullanılması durumunda tekliflerin değerlendirilmesinden sonra fiyat görüşmesi yapılması ve son fiyat teklifleri değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

17 İhalenin karara bağlanması ve ihale yetkilisince onaylanması:
İhale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunması İhale yetkilisinin onayından önce ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklılık teyidinin elektronik ortamda (www.kik.gov.tr) yapılması, yasaklı ise ihalenin iptal edilmesi İhale üzerinde kalan isteklinin ihale dışı bırakılacaklar kapsamında olmadığına ilişkin belgeleri (KİK md. 10) idareye sunması İhale karar tarihini izleyen beş gün içerisinde ihale yetkilisinin ihale kararını onaylaması veya gerekçe belirterek iptal etmesi

18 İhale sonucunun bildirilmesi:
İhale yetkilisinin onayını izleyen en geç üç gün içerisinde ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere tebliğ edilmesi Teklifi uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içerisinde açıklama talebinde bulunması, beş gün içerisinde idarenin bu talebi yanıtlaması Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini (Maliye Bakanlığı vizesi gerekiyorsa vize yapıldığının bildirilmesini) izleyen günden itibaren üç gün içerisinde ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ tarihini izleyen on gün içerisinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun tebliğ edilmesi

19 Sözleşmenin imzalanması:
İhale bedeli üzerinden 6% oranında kesin teminat alınması Sözleşmenin yapılmasında istekli (KİK md. 44) ve idarenin (KİK md. 45) görev ve sorumlulukları Sözleşme bedeli kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen tutarı aşıyorsa Kurum (on binde beş) payının Kurum hesaplarına yatırılması İhale yetkilisi ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalanması, geçici teminatın iade edilmesi İhale üzerinde bırakılan isteklinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi Sözleşme imzalandıktan sonra en geç bir ay içerisinde Kuruma ihale sonuç formunun gönderilmesi (www.kik.gov.tr) İhale Kontrol Sistemi İhale Sonuç Formu KİK md. 47’de belirtilen tutarı aşan ihale sonuçlarının Kamu İhale Bülteni’nde yayınlanması

20 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri:
ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, mali, hukuki veya benzer alanlarda özel uzmanlık ve deneyim gerektiren hizmetler Belli istekliler arasında ihale usulü Ön Yeterlik Kriterleri (genel uygunluk, mali kapasite, teknik yetenek asgari şartları ve gerektiğinde puanlama) Kısa listenin belirlenmesi (en az üç, en fazla on aday) Kısa listede yer alan adayların KİK 13 üncü maddede yer alan sürelere uyularak ihaleye davet edilmesi

21 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri:
Mali teklif (teklif mektubu, geçici teminat), ağırlığı 20-49% Teknik teklif (teknik değerlendirme için istenen diğer bütün belgeler), ağırlığı 51-80% İhale saatinde teknik tekliflerin açılması, mali tekliflerin ise paketlenerek muhafaza altına alınması Teknik tekliflerin değerlendirilmesi (benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu, teknik personel vb.) Komisyon üyelerinin her istekliye teknik puan vermesi, bunların ortalamasının alınarak isteklinin teknik puanının belirlenmesi, asgari teknik puanın altında kalanların değerlendirme dışı bırakılması

22 Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri:
İdare tarafından belirlenen saatte teknik puanların açıklanması Teknik teklifi geçerli olan isteklilere ait mali teklif zarflarının açılması, teklif fiyatlarının okunması, mali puanların belirlenmesi Teknik ve mali puanların belirlenen ağırlık oranlarına göre çarpılarak toplam puanın belirlenmesi Toplam puanı en yüksek olan istekli ile iş tanımı, sözleşme şartları, personel ve mali teklif ile ilgili görüşme yapılması Görüşme neticesinde anlaşılması halinde ihalenin bu istekli üzerine yapılması Ön yeterlik değerlendirmesi ve teknik veya mali değerlendirme sonucunda teklifi geçerli üçten az aday veya isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir

23 İnceleme Talebinde Bulunulması, şikayet ve itirazen şikayet başvuruları:
Şikayet ehliyeti bulunanlar: adaylar, istekliler, istekli olabilecekler İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik İdareye şikayette bulunulması, sözleşme imzalanmamışsa ve yasal süreye (on beş gün) uyularak öncelikle idareye şikayette bulunulmuşsa başvurunun dikkate alınması Şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içerisinde idarece gerekçeli kararın alınması, bu kararın bütün aday ve isteklilere yedi gün içerisinde bildirilmesi Son bildirim tarihini izleyen on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa karar gereğinin yerine getirilmesi İvedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alınmadıkça sözleşme imzalanamaması Bu kararın başvuruda bulunan aday/istekliye sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce bildirilmesi, bu karara karşı üç gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması, bu başvurunun Kurum tarafından beş gün içerisinde sonuçlandırılması

24 İnceleme Talebinde Bulunulması, şikayet ve itirazen şikayet başvuruları:
Sözleşme imzalanmadan önce Kuruma yasal süreye uyarak (on beş gün) itirazen şikayet başvurusunda bulunulması Kurulun ara kararı ile ihale sürecinin durdurulması veya durdurulmasına gerek bulunmaması Kurul nihai kararının kırk beş gün içerisinde verilmesi a) Düzeltici işlemin belirlenmesi b) İhale işlemlerinin iptal edilmesi c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmaması Kamuoyuna yansıyan ciddi ve somut iddialardan gerekli görülenlerin incelenmesinin Kurum Başkanlığı’nca istenmesi (Başkanlık bildirimi) İddiaların incelenmesi istemli başvurular (iddialarla sınırlı inceleme) İddiaların yerinde bulunması/bulunmaması Mevzuata aykırı ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi Kurul kararlarının bildirilmesi, Resmi Gazetede yayınlanması Kurul kararlarına karşı yargısal inceleme

25 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
İhale usullerine ilişkin 2003 yılı istatistikleri: İhale Usulü-2003 Sayısı Sayı Yüzdesi Tutarı (Milyar TL) Tutar Yüzdesi Açık İhale Usulü 27.977 78,6% 81,9% Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 162 0,5% 68.530 1,5% Pazarlık Usulü 7.448 20,9% 16,6% Toplam (İhale Usullerine Göre) 35.587 100,0% Doğrudan Temin .

26 Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
İhale usullerine ilişkin 2004 yılı (9 ay) istatistikleri: İhale Usulü 2004 (9 ay) Sayısı Sayı Yüzdesi Tutarı (Milyar TL) Tutar Yüzdesi Açık İhale Usulü 35.572 82,9% 87,6% Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 52 0,1% 1,5% Pazarlık Usulü 7.296 17,0% 10,9% Toplam 42.920 100,0% Doğrudan Temin .

27 TEŞEKKÜR EDERİM. ŞAKİRE KURAL BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ V.


"TÜRKİYE’DE KAMU ALIMLARI SÜREÇLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları