Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL İDARE SÜRECİ HOŞGELDİNİZ….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL İDARE SÜRECİ HOŞGELDİNİZ…."— Sunum transkripti:

1 GENEL İDARE SÜRECİ HOŞGELDİNİZ…

2 Genel Bilgiler : İnsan yaşamı için en önemli konuların başında gelen sağlıkla ilgilenen birimlerin teknolojik gelişmelerden uzak kalması düşünülemez. Tıbbi teknoloji, sağlık işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesine ve kaliteli bakım gerçekleştirilmesine olanak sağlayan elektronik alet, araç gereç ve makinelerin tümüdür.

3 Hastanelerin genel özelliklerine bakarsak;
Hastaneler, bir hizmet işletmesidir. Hastaneler, karmaşık bir örgüt yapısına sahiptir. Hastaneler, matriks organizasyon yapısına sahiptir. Hastaneler, tam gün hizmet sunarlar. Hastanelerde, bayan personelin oransal üstünlüğü söz konusudur. Hastaneler, “Teknoloji yoğun” işletmelerdir.

4 Diğer işletmelerde olduğu gibi tıbbi teknolojilerde de;
İnsan faktörü ve İnsandan kaynaklanan hatalar olabildiğince azaltılmaya çalışmakla beraber, kullanıcının bütünü ile ortadan kaldırılması mümkün değildir.

5 Hizmet sürecinde kullanılan tıbbi teknoloji ulaştıkları,
çeşitliliği özellikleri nedeniyle hastanelerde sunulan hizmetin kalitesini direkt etkileyebilecek en önemli belirleyici faktörlerdendir.

6 SÜREÇ NEDİR? “Müşteri/Vatandaş “ için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi amaçlayan; Tekrarlanabilen, Ölçülebilen, Sahibi ve sorumlusu (sorumluları) olan, Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, fonksiyonlar (birimler) arasında gerçekleşen, Bir girdiyle başlayan (İnsan gücü, makine, malzeme, teknoloji gibi) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli hizmetleri üreten birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir.

7 BAŞKA TANIMLAR Süreç, girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle ilişkili etkinlikler kümesidir (IEEE/EIA 12207) Dictionary Larousse “ Süreci”  Olguların veya olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonucu verecek biçimde düzenlenmesi ard arda sıralanması olarak tanımlıyor. Jablanski’nin  tanımı ise: Girdilerin birbirine bağlı bir seri faaliyetlerle bir değer artışı elde etme işlemidir.

8 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, vatandaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür. Süreç yönetimi; 1- Süreçlerin tanımlanması, 2- Süreç sahiplerinin belirlenmesi, 3- Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi, 4- Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesini kapsar.

9 İYİ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ
Vatandaş odaklı, Katma Değer yaratan (gereksiz maliyet değil), Sahibi ve sorumluları belirlenmiş , Süreçte rol alanlar tarafından açıklıkla anlaşılır, Süreçler arası bağlantılar ve ilişkiler tanımlanmış, Performansı sağlıklı ve düzenli ölçülüp, izleniyor, Sürekli gözden geçirilip iyileştiriliyor olmalıdır.

10 SÜREÇ ANALİZİNE NİÇİN GEREK VAR?
Süreçlerin tam ve hatasız olmalarını, faydalı sonuçlar üretebilmelerini sağlamak için süreç analizi gerekir. Süreçlerin dizaynında analiz, yalnızca hataları bulmak için değil, amaçlarına ulaşmada etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek içinde kullanılır. Tutarlı ve arzu edilen sonuçları sağlarken üretimi/hizmeti optimize etmeye çalışan süreçlerin dizaynında bize yardımcı olur.

11 SÜREÇ ANALİZİNE NİÇİN GEREK VAR?
Kurumun vizyonu ve stratejisi doğrultusunda mevcut ve gelecekteki beklentilere uygun orta ve uzun vadeli stratejik planlarının olması ancak mükemmel süreçler ile anlam kazanır. Aksi bir durum, mükemmel süreçler ile hayata geçirilemeyen mükemmel hizmetler planlamak olur. İyi tanımlanmış, sahipleri ve sorumluları belirlenmiş süreçlerle çalışan kurumlar, sağlayıcılardan alınan ürün ve hizmetlere en doğru teknolojiyi uygulayarak, vatandaş için değer yaratan sonuçlar üretirler.

12 SÜREÇ ANALİZİNE NİÇİN GEREK VAR?
Ölçemiyorsanız Bilemezsiniz. Kontrol Edemezsiniz, Yönetemezsiniz...

13 SÜREÇ YÖNETİMİNİN YARARLARI
Süreçlere odaklanma hastalara daha iyi hizmet sunmayı sağlar ve hasta memnuniyetini arttırır. Zaman ve diğer kaynaklar daha iyi kontrol edilebilir, daha etkin kullanılır. Gereksiz tekrarlar (değer katmayan faaliyetler) saptanıp ayıklanabilir. Süreçler bazında fayda–maliyet-verimlilik (katma değer) analizi rahatça yapılabilir, performans daha kolay izlenebilir. Bilgiye ulaşım kolaylığı ve verilere dayalı karar alma imkanı sağlar. Sürekli iyileştirme (PUKÖ döngüsü) uygulaması kolaylaşır.

14 SÜRECE UYGUN İŞLEYİŞ Gelen evraklara kolaylıkla ulaşılabiliyor mu? (sınıflandırma yapılmış mı?) Evraklar sürece uygun olarak, ilgili kişilere, zamanında ulaşıyor mu? Giden evraklara kolaylıkla ulaşılabiliyor mu? (sınıflandırma yapılmış mı?) Gelen ve giden evraklar kayıt altına alınıyor mu? Evraklarda gizlilik ilkesi esas alınıyor mu?

15 KAPI YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETİMİ
Tüm kapıların üzerinde kapı kontrol sistemine göre etiketleme yapılmış mıdır? Kapı kontrol sistemine göre kapılar kontrol ediliyor mu? Acil servisten hasta harici geçişler engelleniyor mu? Acil durumda kullanılacak kapıların kullanıma uygun olduğu kontrol ediliyor mu? Ziyaret saatleri dışında ziyaretçi geçişleri engelleniyor mu?

16 YEMEK HİZMET KALİTESİ Yemekhane personeli personelin memnuniyetini sağlayabiliyor mu? Yemekhanede kuyruk oluşması engelleyecek kaynak sağlanıyor mu? Yemekhane personeli temizlik ve hijyen kurallarına uyuyor mu? Bone, galoş, eldiven kullanılıyor mu? Gıdaların son kullanma tarihleri takip ediliyor mu? Yemekhane personeli yemek hizmeti verilen saatlerde hizmet vermekte mi?

17 GÜVENLİK HİZMET KALİTESİ
Güvenlik personeli çalışan diğer personelin güvenliğini sağlayabiliyor mu? Güvenlik personeli güvenlikle ilgili sorunlara yerinde ve zamanında müdahale edebiliyor mu? Güvenlik personeli hastalara olumlu yaklaşıyor mu? Güvenlik personeli rotasyona uyuyor mu? Güvenlik personeli zamanında mesaisine geliyor mu?

18 TEMİZLİK HİZMET KALİTESİ
Temizlik personeli enfeksiyonu nasıl önleyeceği konusunda bilgili mi? Lavobo temizlik çizelgesi gününde ve saatinde dolduruluyor mu? Temizlik personelinin yapması gereken işler için talimatlar var mı? Temizlik personeli temizliği talimatlara uygun yapıyor mu? Temizlik personelinin steril alanlarda temizliği yeterli ve uygun mu? Temizlik personeli giyim ve tavırlarına dikkat ediyor mu?

19 HİZMET FİRMASI PERSONELİNİN HASTANE KURALLARINA RİAYETİ
Hizmet personelinin şartnameye uygun çalışıyor mu? Hizmet personeline hastane süreçleri hakkında bilgili mi? Hizmet personeli otomasyon sistemini kullanabiliyor mu? Hizmet personeli görev ve sorumluluklarını bilip uyguluyor mu? Hizmet personelinin hasta memnununiyetini sağlayacak şekilde davranıyor mu?

20 ULAŞIM HİZMETİNİN KORDİNASYONU
İdari Amirler Şoförlerin çalışma saatlerini uygun ve düzenli hazırlayıp şoförlerin mesai kontrolünü yapıyor mu? Şoförlerin ulaşım planları için günlük çizelge var mı? Şoförler, ulaşım planlama çizelgesine uyuyor mu? Şoförlerin aldığı trafik cezası takip ediliyor mu? Şoförler araçların bakımını takip ediyor mu? Şoförlere gerektiğinde anında ulaşılabiliyor mu?

21 GENEL İDARİ SÜREÇLER ARŞİV SÜRECİ PERSONEL ARŞİVİ HASTA ARŞİVİ
GIDA HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ VERİ GİRİŞ HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER BİYOMEDİKAL HİZMETLERİ YAZI İŞLERİ SANTRAL SİVİL SAVUNMA SOSYAL HİZMETLER ULAŞIM HİZMETİ

22 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Yazılı olarak tanımlanmış dosya saklama, imha usül ve esasları bulunmalıdır. Dosyalama işlemlerinde standart dosya planı uygulanmalıdır. Yangın, su baskını vb. olaylarda alınacak önlemlere ilişkin talimat bulunmalıdır. Yatarak tedavi olan her hasta için sabit bir dosya numarasını taşıyan arşiv sistemi olmalıdır. Hastane elinde bulundurduğu arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumalı, mevcut aslî düzenleri içerisinde tasnif edip saklamalıdır (Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toza ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınması vb.). Dosyaların ne şekilde kabul edileceği ve dosyada olması gereken muhteviyat yazılı olarak belirlenmelidir.

23 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Amaç
Hastanın yatış dosyasıyla alakalı tüm işlemler eksiksiz yapılıp istenildiği an araştırma amaçlı olarak ilgililere ulaşımını sağlamak ve dosyaların güvenliğini sağlamak Kapsam Tüm hekimleri, hemşireleri, sekreterleri ve tıbbi arşiv görevlilerini kapsar. Sorumlular yatan hasta süreci sorumları tüm servis sorumluları ve idari süreç yöneticileri sorumludur. ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ

24 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Hasta Dosyasının Arşive Geliş Şekli
Taburcu kararı verilen hastanın taburcu işlemleri hekim ve hemşire tarafından takip edilir. “Hasta Kayıtları ve Dosyalama Yönetim Komitesi”nin belirlediği dosya düzenine göre dosya bütünlüğü sağlanır. Hastanın dosyası yattığı katın sekreteri tarafından HBYS üzerinden Epikriz yazıldıktan sonra, Arşiv Defteri’ne kayıt edilerek kurumumuz faturalama birimine gönderilir ön incelemesi yapıldıktan sonra dosya “Dosya Döküm Muhteviyatı” Formu ile imza karşılığında arşiv birimine teslim edilir.

25 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Arşive gelen her dosya arşiv görevlisi tarafından kontrol edilir ve protokol numarasına göre arşiv numarası verilerek yerleştirilir. Klinik dosyasında eksik bulunan evraklar tespit edilerek, arşiv sorumlusu tarafından bir rapor haline getirilir ve ilgili birim sorumlusunun ve “Hasta Kayıtları ve Dosyalama Yönetim Komitesi”nin bilgisine sunulur. Arşive teslim edilmemiş olan dosyaların tamamlanması, saklanması ve güvenliğinden; hekimler, hemşireler ve kat sekreterleri sorumludur. Arşiv ise imza karşılığı teslim aldığı dosyalardan sorumludur. Dosya istemi; servislerden, polikliniklerden ve diğer ilgili birimlerden yapılmaktadır.

26 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Dosya isteminde bulunan birim, istediği dosyaları “Arşiv Evrakı Talep Formu”na doldurur. Arşiv görevlisi “Arşiv Evrakı Talep Formu”nda istenen dosyaları, ilgili servis sekreterine veya hemşiresine “Arşiv Evrakı Talep Formu”nda imza karşılığı teslim eder. “Arşiv Evrakı Talep Formu” imzalandıktan sonra arşiv biriminde kalır. Arşiv Sorumlusu Dosya teslim süresini dosyayı teslim kişiye “inceleme bazlı alınmışsa 2 hafta, hastanın tekrar yatışı için alınmışsa taburculuk sonrası” teslim etmesi gerektiğini hatırlatır ve “Arşiv Teslim Formu”nu doldurur. Hasta dosyaları servis sekreteri veya ilgili hemşiresi hariç kimseye teslim edilmez. Sistemin işleyişini kolaylaştırmak amaçlı Arşiv numaralarını dosyanın üzerine renklerle belirtilerek arşiv dolaplarına saklanır renklerin ifade şekli;

27 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ (1) GRI (2) MAVI (3) TURUNCU (4) MOR (5) SIYAH
(6) SARI (7) KAVERENGI (8) PEMBE (9) YEŞIL (0)SIFIR ORTAK RENK olarak daha önce belirlenmiştir

28 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Bunun haricinde 2.ve 3. Yatışı yapılan hastaların dosyaları servis sekreteri tarafından protokol numarası ile tespit edilerek talep yapılır ilgili dosya daha önce belirlenen kriterlere uygun olarak bulunur ve “Arşiv Evrakı Talep Formu”na imza karşılığında sekretere veya ilgili hemşireye teslim edilir. Arşiv Sorumlusu Dosya teslim süresini dosyayı teslim kişiye “inceleme bazlı alınmışsa 2 hafta, hastanın tekrar yatışı için alınmışsa taburculuk sonrası” teslim etmesi gerektiğini hatırlatır ve “Arşiv Teslim Formu”nu doldurur.

29 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Adli Vaka Dosyası Ve Yapılan İşlemler:
“Adli Vaka” dosyası arşive kırmızı renkte olan “ADLİ VAKA” kaşesi basılarak gönderilir. “ADLİ VAKA” kaşesi basılmış olan dosyalar hiçbir şekilde hasta/hasta yakınına teslim edilmez. Sadece savcılık ve adli tıp kurumu tarafından talep edilir. Hasta / Hasta Yakınına Dosya Evrağının Teslimi: Hasta, hastanın yatmış olduğu katın sekreteri/ yardımcı personeli arşive çağrılır. “Arşiv Evrakı Talep Formu” ile dosya verilir. Talep edilen evraklar kat sekreteri tarafından hazırlanarak “Arşiv Evrakı Talep Formu” ile hasta / hasta yakınına teslim edilir. Dosya tekrar arşive gönderilir. ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ

30 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ İlgili Birimlerden Arşivlenmek Üzere Gönderilen Evrakların Teslimi ve İmhası Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik; Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha Madde 22 uyarınca birimde muhafaza süresi tamamlanan evraklar, ilgili birim sorumlusu tarafından yardımcı personel ile arşive gönderilir. Gönderilirken iç yazışma ile, muhafazası istenen evrağın hangi tarihte imha edileceği belirtilir. Ayrıca ilgili birim sorumlusu tarafından paket halinde gönderilen evrağın üzerine birim adı ve imha tarihi yazılır. Evrağın imha tarihi geldiğinde imha edilmeden önce arşiv sorumlusu tarafından ilgili birim sorumlusu aranarak tekrar onay alınır. İmha onaylandığında, yırtılarak / kuruma bağışlanarak imha edilir.

31 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Arşiv Kayıtlarının Saklanma Süresi
Arşive muhafaza edilme süresi tamamlanana kadar bekletilir. Muhafaza süresi dolan evraklar, değerlendirilmek üzere ilgili kuruma verilir ve böylelikle. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik; Kurum Arşivinde Ayıklama ve İmha Madde 22 uyarınca imhası sağlanır. Arşiv Kayıtlarının Saklanma Süresi Arşiv Birimi’ne ait kayıtlar 2 yıl büroda, 3 yıl arşivden saklanır. Daha sonra yırtılarak / kuruma bağışlanarak imha edilir. Fakat birimlerin evrak imha tarihlerini belirterek Arşiv Birimi’ne gönderdikleri iç yazışmalar süresiz olarak saklanır.

32 ARŞİV İŞLEYİŞ SÜRECİ Arşivde Oluşabilecek Acil Durumlarda;
Arşiv Biriminde oluşabilecek herhangi bir durum için hastanenin “Acil Durum Eylem” planı uygulanır ve o doğrultuda hareket edilir. Arşiv Biriminde oluşabilecek yangın, su baskını afet durumlarında ise “Acil Durum Eylem”, “Tesis Güvenliği ve Yönetim Programı” ve “Yangın Anında Uygulama Talimatı” çerçevesinde hareket edilir.

33 PERSONEL SÜRECİ 59. Personel işlemleri uygun veri tabanı üzerinde aktif olarak yapılmalıdır. (İKYS) 59.1 İKYS sistemine personel hareketleri ile ilgili veri girişleri zamanında yapılmalı ve sistemdeki bilgiler güncel olmalıdır. Amaç: Personel hareketlerinin İKYS üzerinde güncellenmesini sağlamaktır. Değerlendirilecek Hususlar: a) İKYS üzerinde gereken işlemleri yapması için bir personel yazılı olarak görevlendirilmelidir.

34 GÜVENLİK HİZMETLERİ AMAÇ
Kurum, kurum çalışanları, hasta ve ailelerinin güvenliğinin sağlanması için olan yöntemlerin açıklanmasıdır. Bu yöntemler 5188 kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı`na bağlı olarak "özel güvenlik görevlisi” tahkikatı yapılıp valilik tarafından verilen personel kimliği görev alanı içinde gerçekleşmektedir. KAPSAM Tüm güvenlik elemanları ve tüm kurum çalışanları UYGULAMA Güvenlik personeli 08.00:17.00, 08:00-20:00 ve 20:00-08:00 saatleri arasında olmak üzere üç vardiya şeklinde çalışılmaktadır.Günlük personel çalışma sayısı güvenlik eleman sayısına göre düzenlenmektedir.

35 GÜVENLİK HİZMETLERİ Nöbet yeri teslimi "Görev Yeri Defteri ve Durum Tespit Raporu Defteri" üzerinden yapılır. Giriş noktaları 24 saat kamera kayıt sistemi ve güvenlik tarafından kontrol edilir, şüpheli olan kişiler (kılık kıyafet,kimlik gösterememe,geliş sebebini açıklayamama gibi) dedektörle aranır.Kamera kayıtları 18 gün saklanır,daha sonra her gün birer gün olmak üzere silinmeye başlanır. Personel giriş kapısı, personel giriş çıkış saatleri dışında kapalı tutulur. (sabah: ,akşam: ).Personel çıkışları kart basıldıktan sonra yapılır.Çıkış sırasında personelin,bayanları bayan, erkekleri erkek güvenlik görevlisi olmak üzere,çanta ve poşetlerine bakılır.

36 GÜVENLİK HİZMETLERİ Gece hastaneye giriş çıkışlar ön girişten , Supervisor hemşire tarafından " Refakatçi Süreci Talimatı’’ na göre güvenliğe iletilen ‘’ Yatan Hasta Listesi Formu ‘’ üzerinden sorularak yapılır. Güvenlik birimi elemanı kendisine bildirilen adli olaylarda hastane polisine haber verir.Adli vakanın güvenliğini sağlamak üzere gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.Gelen polis memuru bilgilendirilir ve kendisine yardımcı olunur. Yasa gereği,suç üstü yakalanmış ya da hırsız şüpheli şahıslar hastane polisine teslim edilir. Exitus vakalarında “Hastanın Ölümü Halinde Uygulama Prosedürü’’ ne göre hareket edilir

37 GÜVENLİK HİZMETLERİ Ziyaretçi ve refakatçı giriş çıkışları " Refakatçi Süreci Talimatı’’ na uygun olarak yapılır. Bebek/çocuk güvenliği konusunda "Pembe Kod Uygulama Prosedürü’’ ne göre hareket edilir. Yangın ve afet durumlarında " Yangın Anında Uygulama Talimatı "na uygun olarak davranılır. Yoğun hasta başvurusu ve kabulü beklentisi durumlarında ‘Hastane Acil Durum Eylem Planı ‘’ uyarınca hizmet verilir.

38 GIDA HİZMETLERİ AMAÇ Mutfak hijyeninin sağlanması ve besin zehirlenmelerinin önlenmesi için yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması, taşınması aşamalarında, yiyecek kaplarının temizlenmesi, yıkanması ve kurutulması işlemlerinde, mutfak temizliğinde ve mutfak çalışanlarının eğitilmesi ve periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasında gerekli önlemlerin alınmasıdır. KAPSAM Mutfakta çalışan personeli kapsar. SORUMLULAR Mutfaktan sorumlu hastane müdür yardımcısı, Mutfaktan sorumlu şef, Gıda mühendisi, Diyetisyen, Enfeksiyon kontrol hemşireleri

39 GIDA HİZMETLERİ TANIMLAR:
Sanitasyon: Mikrobik kontaminasyonu ortadan kaldırma veya güvenli bir seviyeye düşürme işlemidir. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, hijyen ve sağlık koşullarının oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamına gelir. UYGULAMA Mutfak sanitasyonu ve gıdaların hazırlanmasında Temel İlkeler’e uyulur. Çalışanlar işyerine geldiklerinde ellerini “El Hijyeni Ve Eldiven Kullanma Talimat” na göre yıkar. Üretim sırasında sigara içmek, sakız çiğnemek, gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışlardan kaçınılır, Kişisel eşyalar ve giysiler gıdaların işlendiği alanlarda bulundurulmaz, hiçbir takı takılmaz, tırnaklar kısa kesilir.

40 GIDA HİZMETLERİ Çalışanlar maske ve bonelerini takarlar. Maskeler ağzı ve burnu; bone ise saçları tamamen kapatacak şekilde takılır. Eller her işin başlangıcında, çalışılan her tezgâh değişiminde, her tuvalet dönüşünde, çiğ yiyecekleri elledikten sonra, sigara içtikten, mendil kullandıktan sonra, kirli araç-gereçleri elledikten sonra, yemeklerin dağıtımından önce “El Hijyeni Ve Eldiven Kullanma Talimatı’na” göre mutlaka yıkanır. Personel yiyeceklerle temasa geçmeden önce eldiven takar ve başka bir işleme geçilirken ellerini “El Hijyeni Ve Eldiven Kullanma Talimatı’ na” göre yıkar ve eldiven değiştirir. Yiyecek hazırlama işlemi bitince ellerini “El Hijyeni Ve Eldiven Kullanma Talimatı’ na” göre yıkar.

41 GIDA HİZMETLERİ Temel İlkeler Gıdalar güvenilir yerlerden seçilir.
Gıdalar mümkün olduğunca çabuk işlenir, ortam sıcaklığına fazla maruz bırakılmaz. Gıdalar 50°C üzerinde tam olarak pişirilir Pişirilmiş gıdalar bekletilmeden tüketilir. İki saatten fazla dışarıda kalan yiyecekler tekrar ısıtılmaz. İşlenen gıdalar hemen soğuk odaya kaldırılmaz. Pişirilmiş gıdalar buzdolabında +8°C kadar soğutulur. Yiyecekler 0–3°C, arasında beş günden fazla saklanmaz. Sıcaklık 5–10°C, arasında ise 12 saat içerisinde tüketilir.

42 GIDA HİZMETLERİ Gıda depolama sıcaklıkları ve saklama süresi gıda güvenilirliği için önemlidir. • Et ve tavuk depolama sıcaklığı 0–2°C, • Balık depolama sıcaklığının 1°C, • Yumurta depolama sıcaklığının 3–4°C, • Süt ve süt ürünlerinin depolama sıcaklığının 2–4°C, • Meyve sebze depolama sıcaklığının 4–7°C ‘dir. Yumurtalar iyice pişirilmeli çiğ olarak tüketmez. Pişmiş ve pişmemiş yiyecekler ayrı buzdolabında muhafaza edilir. Salata ve meyve gibi gıdalar dikkatlice yıkanır ve tüketilmeden önce soğukta tutulur. Büfeye çıkarılacak sıcak yemekler ise, eğer üretim yemek saatine yakın yapılmışsa banket arabalarına yerleştirilir.

43 GIDA HİZMETLERİ Banket arabalarının sıcaklıkları kontrol edilir. Banket arabalarında muhafaza edilen yemeklerin sıcaklık dereceleri minimum 65 ºC olmalıdır. Ürünlerin son kullanma tarihleri, ürün kullanılmadan önce kontrol edilir. Son kullanma tarihi geçmiş gıdalar kesinlikle kullanılmaz. Eller tekrar tekrar yıkanır. Tüm mutfak yüzeyleri temiz tutulur. Gıdalar böcekler, kemirgenler ve diğer hayvanlardan korunur Yiyecekler taşınırken kapalı taşıma araçları kullanılmalı veya yiyecekler kontaminasyonu önleyecek şekilde örtülü olarak taşınmalıdır. İçme suyu ağzı kapalı damacanalarla güvenli şekilde yemekhaneye getirilir.

44 GIDA HİZMETLERİ Yiyecek Kaplarının Temizlenmesi, Yıkanması, Kurutulması; Hastanelerde yiyecek kapları elde yıkanmaz, elde yıkama yerine merkezi bir bulaşık makinesinde yıkanır. Kirli kaplar yıkanmadan önce mutfak personeli tarafından temiz kâğıt havlu ile kaba kirinden arındırılır. Kirli materyalin kurumasına izin verilmez. Yemek artıklarının döküleceği çöp kovası mutfakta bulunmalı fakat yiyecek dağıtılan yere uzak bir bölgeye konulur. Tüm yiyecek kapları, çatal, kaşık ve bıçaklar makinede en az 60°C, de yıkanır ve 80°C de durulanır.

45 GIDA HİZMETLERİ Mutfak Temizliği
Mutfak temizliği yeni hazırlanmış ve uygun oranda sulandırılmış deterjanlı solüsyonla yapılır. Mutfak temizliğinde dezenfektan kullanımı genellikle gereksizdir. Salgın durumunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından önerildiği takdirde dezenfektan kullanılır. Yiyeceklerin hazırlandığı yüzeyler her zaman aynı işlem için kullanılır. Etlerin hazırlandığı yüzeyler sebzelerin hazırlanmasında kullanılmaz. İki kullanım arasında yüzeyler personel tarafından iyice temizlenir ve kurulanır. Mutfak temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri, fırça ve süpürgeler mutfakta tutulur ancak yiyecek hazırlanan yerde bulundurulmaz.

46 ISI, SU, ELEKTRİK KAYNAKLARININ ETKİN VE DOĞRU KULLANIMI
Çalışanlar ısı, su ve elektrik harcamalarında tasarruflu olmaya çalışıyor mu? Su, elektrik ve ısınma ücretlerindeki artışlar aylık olarak takip ediliyor mu? Personele ısı, su ve elektrik harcamalarında bilinçli kullanım için eğitim veriliyor mu ve denetleniyor mu? Gelen hasta ve yakınlarının dikkatini çekecek yerlere su ve elektrik israfına karşı uyarıcı levhalar yerleştiriliyor mu? Su, elektrik ve ısınma hizmetleri üzerinde israfı önleyici tedbir alındı mı?

47 TEKNİK SERVİS HİZMET KALİTESİ
Teknik servis gelen arıza bildirimlerine zamanında dönüyor mu? Teknik servis arızayı gereken zamanda düzeltebiliyor mu? Teknik servis personelinin teknik bilgisi hastane için yeterli mi? Teknik serviste çalışanlar hastane amirlerini tanıyor mu? Teknik servis elemanları hastane kurallarına uyuyor mu?

48 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Her cihazın imalatçı firması tarafından önerilen bakım prosedürü doküman, katalogu v.s yüklenici firma yetkilileri tarafından çıkarılacak ve hastanenin onayından sonra geçerlilik kazanacaktır. Bakım prosedüründeki zaman periyotlarında gerekli bakımları yapılacaktır. İşin yükleniciye verilmesini müteakip en geç 1 ay içinde hangi cihaz veya sistemin periyodik bakımı hangi sürelerde yapılacağı idareye yazılı olarak bildirilecek bu süreler içinde periyodik bakımların yapılıp yapılmadığını idare takip edecektir. Periyodik bakım süresi ilgili makinenin orijinal periyodik bakım süresinden uzun olmayacaktır. İdare cihazlara ek bakım isteme hakkına sahiptir.

49 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Her türlü bakım işleri hastane yetkililerine bildirilecek yüklenici ve hastane personeli arasında oluşabilecek uyum sorunları yüklenici yetkileri ile hastane yetkilileri arasında görülerek giderilecektir. Bütün cihazların özelliklerini belirtir kimlik kartı çıkarılarak yapılan periyodik bakımlar bu kartlara işlenip hastane idaresine onaylatılacaktır. Cihazlarda bulunan tüm ölçme aletleri çalışır vaziyette olacaktır.

50 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Sürekli kullanıma sahip malzemeler filtre, yağ, soğutucu gaz v.s ( ameliyathane ve yoğun bakımda kullanılan HEPA filtreleri dahil) hastane tarafından temin edilip, firma tarafından değiştirilecektir. Hastanenin yapımında müteahhit tarafından kullanılan boyaların renk kotları yada karışım yapılıyorsa karışım oranları orijinal renklerle aynı olacak şekilde yüklenici firma tarafından kayıt edilecek boyama ihtiyacı durumunda bu kayıttaki renkler kullanılacaktır. Boya hastane tarafından satın alınacağından kodu yada karışımı yüklenici firmadan istenilecektir. Yine Hastanenin yapımında müteahhit tarafından kullanılan fayans, kalebodur, mermer v.b. malzemeler orijinaline en yakın renk ve ebatta olması gerektiğinden ve bu malzemelerin hastane deposunda yedekli olarak bulundurulması gerektiğinden en uygun malzemenin nereden bulunabileceği konusunda yüklenici firma gerekli çalışmayı yapacak ve hastane idaresine yardımcı olacaktır.

51 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Arıza sırasında tespit edilen ve acil olarak değiştirilmesi gereken parçalar yüklenici tarafından hastane idaresinden aciliyet bilgilerini de içerecek şekilde yazılı talep edilecektir. Parçanın veya işin montajı ve de montajı yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. (Risk seviyesi yüksek cihazlar hariç) Ancak arıza, koruyucu periyodik bakımlarının (Risk seviyesi yüksek cihazlar ve ÖÖSC (özel öneme sahip cihazlar)) yetkili servislerin koruyucu bakımlarını yapacağından anlaşmalı servis sorumludur.) zamanında yapılmamasından kaynaklanıyor ise bu parça yüklenici tarafından temin edilip monte edilecek hastane tarafından yükleniciye bu arıza bedeli için bir ödeme yapılmayacaktır. Cihazlarla ilgili arıza bildiriminde veya yüklenici elemanlarının tesadüfen yada periyodik bakımlarında tespit ettikleri arızaya hemen müdahale edilecek, firma yetkilisinin hazırlayacağı arıza takip tutanağına arızanın sebebi ve sonucu hakkında hastane yetkilisiyle beraber gerekli bilgi ve açıklamalar yazılacaktır.

52 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Mevcut sistemin çalışmasını engellemeyecek şekilde yeni sistem ve cihazların montajına refakat eder bu yeni sistemlerin montajında hastane tarafından yapılması gereken Data , alçak gerilim, UPS besleme hattı, sıcak /soğuk su hattı ve su gider tesisatı gibi işlemleri yapar. Binada bulunan tüm teknik sistemlerin envanterini oluşturacak, kimlik bilgilerinin bina içi lokalizasyon bilgilerinin tanımlanmasını yapacak ve sürekli güncel kalmasını sağlayacaktır. Hastane yönetimine yeni yatırım ve iyileştirme tavsiyelerinde bulunur.

53 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Aylık olarak zayıf nokta analizlerini yapar ve idareye rapor eder. Tüm sistemlerin teslim alınması, işletmesinin yapılması, garanti takibinin yapılması, periyodik bakımlarının ve kontrollerinin planlanmasını yapar. Bu sistemlerle ilgili her türlü işletme bilgisine sahip olur, ilgili firmalarla irtibatı sağlar, gerektiğinde planlanmasını yürütür. Çok acil ve istisnai durumlar dışında bakım işleri hastanenin hizmetini aksatmayacak şekilde mesai saatleri içinde yapılır. Bakım esnasında devre dışı bırakılması gereken sistemlerin bakımları idarenin onayını aldıktan sonra mesai dışında yapılır. Bakım ve arıza sonucu değiştirilen her parça tutanakla hastane idaresine teslim edilir.

54 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Buhar kazanları, kalorifer kazanları ve brülörleriyle, klima ve soğutma grupları, hidrofor ile sağlanan buhar, sıcaklık, basınç, akım, debi ayarları hastane idaresi ile koordineli olarak belirlenecektir. Gereksiz enerji harcamalarına mahal verilmeyecektir. Ameliyathane, laboratuar, sistem odaları, yoğun bakımlar ve benzeri kritik bölümleri gibi özellik arz eden mahallerde ısı ayarları ilgili birim sorumlu idarecisinin yazılı izin olmadan değiştirilmeyecektir.

55 TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
Bakım onarım işleri yapacak elemanların konularında yetkili ve kalifiye elemanlar olması sağlanacaktır. Bu elemanlar öğrenim durumunu, iş deneyimini ve eğitim sertifikalarını gösteren belgelerini hastane idaresinin onayına sunacaktır. Herhangi bir cihazın yerinin değiştirilmesi durumunda gerekebilecek basit elektrik, sıhhi tesisat v.b gibi işlemler kısa zamanda yürütülecektir. Tüm cihazların bakım ve onarımları için bakım onarım merkezi kurulacaktır. Yapılan tüm çalışmaları günlük, haftalık ve aylık olarak kayıtlı tutarak haftalık olarak idareye ibraz edilecek. Çalışma koşullarında problem yaratan ve düzeltilmesi istenen hususlar aylık raporlar halinde idareye sunulacaktır.

56 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ HAKKINDA;
Teşhiste invaziv olmayan metodlar kullanmak, teşhis ve tedavi de tıbbi hataları asgarileştirmek, teşhis ve tedavi süresini asgariye indirmek, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri en aza indirmek amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar vasıtasıyla, bugün hastaneler teknolojik bakımdan yoğun işletmeler haline gelmişlerdir. Biyomedikal Mühendislik hizmetleri, hastanelerde yüksek tıbbi teknolojinin etkin ve verimli kullanımını sağlayan ve aynı zamanda sunulan hasta bakım hizmetlerinin kalitesini etkileyen en önemli belirleyicilerden birisidir.

57 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ HAKKINDA;
Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Bu yüzden hastanede en iyi hasta bakımını sağlamak için kullanılan tıbbi cihazların; emniyetli, güvenilir, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla Biyomedikal Mühendislik görev yapmaktadır. Hastaların, doktorların, hemşirelerin ve tıbbi teknisyenlerin, yöneticilerin ve diğer sağlık çalışanlarının işlerinin desteklenmesi ve hastaneye sağladıkları faydaları arttırmaya yardımcı olmak bu bölümün en önemli hedefidir.

58 TIBBİ CİHAZ : İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu, farmakolojik, kimyasal, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir. GENEL BİLGİLER;

59 GENEL BİLGİLER; ARIZA: Tıbbi cihazların ve aksesuarlarının, fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi, sonuçlarının istenilen düzeyde doğru elde edilememesi, artefaktlı çalışması , beklenmeyecek şekilde sesli çalışmasıdır. PERİYODİK KORUYUCU BAKIM : Belirtilen sürelerde , tıbbi cihazları üretici firmaların öngördüğü ve uluslararası standartlara göre teknik çalışmanın yapılmasıdır. SARF MALZEME : Tıbbi cihazın çalışabilmesi için gerekli olan ve çalıştığı süre içerisinde kullanılan miatlı malzemeleri ( filtreler, elektrot, filmler, film basma cihazları solüsyonları, printer kartuş ve kağıtları, kasetler, optik diskler, optik disk sürücüleri vb.),

60 GENEL BİLGİLER; KALİBRASYON : Doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak, doğruluğundan emin olunmayan hassasiyeti zaman içinde değişebilen muayene, ölçme ve deney cihazlarının doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi için yapılan karşılaştırma işlemidir. Yani ölçülen büyüklüğün gerçek değeri ile onu ölçen aletin verdiği netice arasında bağlantı kurma işlemidir. AKSESUAR : Kendi başına cihaz sayılmayan fakat cihaz ile birlikte kullanılmak amacıyla üretilen parçalardır. ONARIM : Cihazın arızalı elektrik elektronik mekanik aksamları üzerinde teknik işlem yaparak meydana gelen arızaların giderilmesidir.

61 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ GÖREVLERİ;
Doktor, hemşire, teknisyen tarafından yapılan istek doğrultusunda hastanenin ihtiyacı olan cihaz araştırmasının yapılması. Cihaz satın alınmasında fayda-ağırlık ilişki tablosuna göre fizibilite ve şartname çalışması. Muayene kabulü yapılarak cihazın devreye alınması. Cihazların bölümlere dağılımı ve toplam cihaz sayısı tespiti ile genel bir envanterin çıkarılması, etiketlenmesi ve takibi. Yapılan envanter çalışmasında periyodik kalibrasyona ihtiyacı olan cihazların tespitinin yapılması ve uygun kalibrasyon takviminin oluşturulması.

62 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ GÖREVLERİ;
Yapılan envanter çalışmasında periyodik koruyucu bakıma ihtiyacı olan cihazların tespitinin yapılması ve uygun bakım takviminin oluşturulması. Cihazların korucu periyodik bakımlarını yaparak kullanım ömürlerini uzatılması. Garanti kapsamında olan ve kit karşılığı olan cihazlar için ilgili firmalarıyla en hızlı şekilde iletişim kurarak arızalı cihazların en hızlı şekilde çalışır duruma getirilmesinin sağlanması, periyodik koruyucu bakım ve kalibrasyonlarının en kısa zamanda yapılması için yetkili firmanın uyarılması Hastane bünyesinde kullanılan her çeşit tıbbi cihaz arızasına ilk müdahalenin yapılması Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazların çalışır halde olduklarını kontrol edilmesi, arıza nedenini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek işi talep eden kişiye teslim edilmesi.

63 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ GÖREVLERİ;
Cihaz kullanıcılarına uygulamalarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi. Kullanıcıları bilinçlendirerek kullanıcı kaynaklı arızaların en aza indirilmesinin sağlanması. Uygun arşivleme ve dökümantasyon sisteminin oluşturulması. Hastane bünyesinde kalibrasyonu mümkün olan cihazların kalibrasyonunu yapmak, dışarıya yaptırılması gereken kalibrasyonları yapabilecek firmalar tespit edip analizini yapmak. Cihazların tamir, bakım veya kalibrasyon nedeni ile oluşan down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak

64 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ AVANTAJLARI;
DOĞRU SERVİS : Hastanedeki tüm cihazların doğru bir şekilde teknik servis hizmeti almasının sağlanması… EKSİKSİZ ÇALIŞMA : Hastanedeki tüm cihazların üretici firmaları tarafından öngörülmüş teknik spesifikasyonlarına uygun olarak çalışmakta olduklarının ve mükemmel kalibre edilmiş olduklarının garantisi… EKONOMİK ÖMÜR : Cihazların koruyucu periyodik bakımlarının yapılarak kullanım ömrünün yıllık ortalama ; % 40 uzatılması… SATINALMA : Cihaz aktivasyon durumunu takip ederek ve yenilemesini yaparak satın alma masraflarını % 35 düşürülmesi…

65 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ AVANTAJLARI;
SERVİS MASRAFLARI : Cihazlara yapılan koruyucu bakım ve tamirlerin kontrol altında tutulması nedeniyle teknik servis masraflarının % 65 azalması.... VERİMLİ KULLANIM : Cihazların kullanılamadığı sürelerin azalması nedeniyle hastane cihaz sistemini 365 gün 24 saat tam donanımlı ve çalışır halde, daha ekonomik ve rantabl kullanılması... ETKİN PERFORMANS: Cihazların kullanıcı eğitimi verilerek % 50 yanlış kullanımdan kaynaklanan, % 25 teknik hatalardan kaynaklanan toplamda oluşan % 75 hata durumunu sıfıra indirerek daha verimli kullanılması... VERİMLİ İŞGÜCÜ : Cihazların kullanıcı eğitimi verilerek mükemmel çalışmalarının sağlanması nedeniyle personelin daha verimli kullanılması....

66 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ AVANTAJLARI;
HASTA MEMNUNİYETİ : Cihazların dünya standartlarına uygunluğunun garanti altına alınması nedeniyle hasta memnuniyetinin sağlanması ve sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek risklerinin en alt seviyeye çekilmesi.... YÜKSEK KALİTE: : Hastanenin sağlık hizmetlerinin kalitesine yapılan katkılar nedeniyle imajının yükselmesi… AKREDİTASYON : JCIHO, ISO, EFOM, UKAS vb. denetleyici kuruluşlardan yetki belgesi alınmasında gerekli tam desteğin verilmesi…


"GENEL İDARE SÜRECİ HOŞGELDİNİZ…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları