Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ Nadir BULAK Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA GÜVENİLİRLİĞİ Nadir BULAK Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 GIDA GÜVENİLİRLİĞİ Nadir BULAK Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDEN NE ANLIYORUZ ? Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıda

3 3 GIDA GÜVENİLİRLİĞİ POLİTİKASI Kodeks Alimentarius ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu olarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde, “Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği” ülke genelinde “Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği” anlayışı ile, Etkin ve yeterli gıda denetimi Tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak

4 GIDA GÜVENİLİRLİĞİNE YÖNELİK KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ

5 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL VE LABORATUVARLAR BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER SINIR KONTROL. BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SINIR KONTROL HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE ALET YEM RİSK DEĞERLENDİRME VETERİNER SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ VE HALK SAĞLIĞI GIDA İŞLETMELERİ VE KODEKS KOORDİNASYON HİZMETLERİ

6 ÖZEL MEVZUAT 178/2002/EC Tüzüğü Genel Prensipler, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Gıda Güvenliği ile İlgili Usulleri Gıda İşletmecileri Yetkili Otorite 852/2004/EC Tüzüğü Gıdaların Hijyeni 882/2004/EC Tüzüğü Yem ve Gıda Yasası, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı GENEL MEVZUAT 853/2004/EC Tüzüğü Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin Hijyeni 854/2004/EC Tüzüğü İnsan Tüketimine Yönelik Hayvansal Kökenli Gıda Ürünlerinin Resmi Kontrollerinin Organizasyonuna AB’de Gıda Güvenliği Temel Mevzuatı

7 5996 sayılı Kanun AMAÇ: Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. KAPSAM: Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar. 7

8 Birinci Bölüm: Gıda ve Yem Güvenilirliği, Sorumluluklar, Gıda Kodeksi, Etiketleme ve İzlenebilirlik, Sunum ve Reklâm, Tüketici Haklarının Korunması İkinci Bölüm: Hızlı Uyarı Sistemi, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, Risk Analizi, Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve İhtiyati Tedbirler Üçüncü Bölüm: Sularla İlgili Hükümler, Takviye Edici Gıdalar ve Özel Tıbbî Amaçlı Diyet Gıdalar 8 5996 sayılı Kanun Beşinci Kısım- Gıda ve Yem 5996 sayılı Kanun Beşinci Kısım- Gıda ve Yem

9 Birinci Bölüm: Hijyen Esasları, İyi Uygulama Kılavuzları, İşletmelerin Kayıt ve Onayı Hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzları 9 5996 sayılı Kanun Altıncı Kısım-Hijyen

10 5996 sayılı Kanun Yedinci Kısım-Resmi Kontroller Birinci Bölüm: Resmî Kontroller, İtiraz Hakkı, Resmî Sertifikalar, Resmî Kontrol Sonucu Uygun Olmayan Canlı Hayvan ve Ürünler ile Laboratuvarlar İkinci Bölüm: İthalat ve İhracatta Resmî Kontroller, Gümrükler ve Sınır Kontrol Noktaları İthalat ve ihracatta resmî kontroller, gümrükler ve sınır kontrol noktaları Üçüncü Bölüm: Resmî Kontrollerin, Veteriner ve Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı ve Harcamalar Resmî kontrollerin, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerinin finansmanı ve harcamalar 10

11 5996 sayılı Kanun Sekizinci Kısım-Cezai Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Cezaî Hükümler, Cezaların Uygulanması, Tahsili ve İtirazlar 11

12 5996 sayılı Kanun Dokuzuncu Kısım-Çeşitli Hükümler 5996 sayılı Kanun Dokuzuncu Kısım- Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonlar ve İlgili Kuruluşlarla İşbirliği, İstisnaî Uygulamalar ve Yetki 12

13 5996 sayılı Kanun 13 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Getirilen Yenilikler; Sorumlu yöneticilik uygulaması kaldırılarak Gıda güvenilirliğinde esas sorumluluğun AB’de olduğu gibi gıda işletmecisine verilmesi, Gıda ve yem işletmelerinde, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırma zorunluluğu, Üretim izni, gıda sicili ve tescil işlerinin kaldırılarak yerine AB’ de olduğu gibi kayıt ve onay sisteminin getirilmesi, Birincil üretim yapanlar dahil, hijyenle ilgili düzenlemelerin kanun kapsamında ele alınarak cezai yaptırımlar getirilmesi, Geleneksel ürünler için istisnalar getirilmesi, Sınır kontrol noktalarının kurulması ve işletilmesi, Risk Değerlendirme Sisteminin kurulması.

14 Birincil üretimden başlayarak tüm gıda zincirinde gıda güvenilirliğine yönelik denetim ve kontrol, onaykayıt Gıda üreten işyerlerine onay veya kayıt belgesi sistemi, Gıda ithalat ve ihracat kontrolü, Risklerin izlenmesi ve tanımlanmasını sağlayacak verilerin toplanması ve risk değerlendirme sisteminin kurulması BAKANLIĞIMIZ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

15  Kaynak suları, doğal mineralli sular, içme suları, tıbbî amaçlı sular  Özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar GIDA GÜVENİLİRLİĞİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞU

16  Gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırma ve ruhsata esas uygunluk denetimi (5393 sayılı Belediye Kanunu (13.07.2005-25874)  Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenleme ve ruhsata esas uygunluk denetimi (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005-25745) GIDA GÜVENLİĞİNDE BELEDİYELER VE YETKİLİ İL ÖZEL İDARELERİ SORUMLULUĞU

17 RESMİ KONTROLLER

18 Gıda güvenilirliği, Gıda güvenilirliği şartlarının ve mevzuatın etkili ve yeterli bir şekilde uygulanmasının sağlanması, Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretilmesinin, işlenmesinin, muhafazasının, depolanmasının, pazarlanmasının sağlanması, Üretici ve tüketici menfaatlerinin ve halk sağlığını korunması, KONTROL VE DENETİMİN AMACI

19 GIDA KONTROL HİZMETLERİ 81 İl ve Yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüğü, 4630 Gıda Kontrolörü, 41 İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 73 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

20 20 GIDA VE KONTROL HİZMETLERİ Resmi kontrollerin sıklığı AB’ne uygun olarak “ risk esasına” göre; Gıdanın taşıdığı riskle orantılı, İşletmenin taşıdığı riskle orantılı. Hazırlanan denetim programlarında; 1) Gıda maddelerinin risk durumu, 2) Önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, 3) Gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin (otokontrol) sonuçları 4) İşletmenin hijyen yönetimi PUANLAMA SİSTEMİ!!!!!

21 21 Yıllık Kontrol ve Denetim Programları çerçevesinde (takip denetimleri hariç) denetim sıklıkları 1 ay-3 yıl, Riskli ve/veya sorunlu işletmeler daha yoğun sıklıkta, diğerleri ise daha az sıklıkta, GIDA VE KONTROL HİZMETLERİ Riske dayalı denetim sisteminde, iş gücü ve bütçeden maksimum düzeyde faydalanılarak riskli ve/veya sorunlu işletmeler üzerinde yoğunlaşılmakta

22 22 DENETİM SIKLIĞI ~ İşletmenin ü rettiği en riskli ürün X İşletmenin teknik ve hijyenik durumundan kaynaklanabilecek riskler GIDA VE KONTROL HİZMETLERİ

23 GIDA ÜRETİM YERİGIDA SATIŞ YERİTOPLU TÜKETİM YERİTOPLAM YILDenetim Sayısı İPCSavcılıkDenetim Sayısı İPCSavcılıkDenetim Sayısı İPC.SavcılıkDenetim Sayısı İPC.Savcılık 2009 9271854981162163382228926594355574155 35045583611582 2010 9592074946521694833170331111353771278 376756114351261 2011 86957682619018793126978612554794053 400435 10463329 2012*221357 8500145 * Ağustos 2012 itibari ile GENEL GIDA DENETİM SONUÇLARI

24 İhracat Kontrolleri Gıda maddeleri ihracat aşamasında Alıcı ülke taleplerine göre kontrol edilmekte, Denetim raporu ve analiz sonuçlarının değerlendirirken alıcı ülke talebi ve/veya Türk Gıda Kodeksi esas alınmakta, GIDA VE KONTROL HİZMETLERİ

25 İthalat Kontrolleri  İthalat kontrolleri 25 İl Müdürlüğünce yürütülmekte,  41 gümrük giriş kapısı,  Merkez ve 25 İl Müdürlüğü arasında web bazlı kayıt programı, İthalat kontrollerinde analiz sonuçları değerlendirirken Türk Gıda Mevzuatı esas alınmakta GIDA VE KONTROL HİZMETLERİ

26 GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER

27 Alarm Bildirimi –Gıda ve yemde ciddi bir risk tespit edilmesi –Ürünün markette bulunması –Ürünün Sistemdeki üye devletlerin de marketlerinde bulunduğu bilgisinin acilen doğrulanması amacıyla acil önlem alınması gereken durumlarda Bilgi bildirimi –Gıda ve yemde risk tespit edilmesi –Ürünün markette bulunması –Sistemdeki üye devletlerin ürünün marketlerinde bulunmaması veya ürünün markette bitmesi veya riskin doğası gereği acil önlem alınmasına gerek olmadığı durumlarda Hızlı Alarm Bildirim Sistemi (RASFF)

28 Sınırda Red Bildirimi –Gıda ve yemde risk tespit edilmesi –Ürünün AB’nin dış sınır kapısında analize tabi tutulması ve reddedilmesi –Kontrolleri sağlamlaştırmak ve reddedilen ürünün diğer sınır kontrol noktalarından yeniden girmemesini sağlamak için AB’nin tüm sınır kontrol noktalarına iletilir. Haber B ildirimi –Gıda ve yem güvenliği ile ilgili bilgi –‘Alarm’ veya ‘Bilgi’ olarak iletilmediğinde –Kontrol otoriteleri için ilginç olduğuna hüküm verildiğinde Hızlı Alarm Bildirim Sistemi (RASFF)

29 Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemi (GGBS) 29 "Türkiye'de Gıda Güvenliği Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi için Teknik Yardım" projesi kapsamında hazırlanan web tabanlı bir yazılım, Firma, işletme, denetim, analiz sonuçları, ihracat, ithalat ve RASFF bilgileri, 81 İl Tarım Müdürlüğü, gıda denetim yetkisi verilen ilçe müdürlükleri, kamu ve izin verilmiş özel laboratuvarlar

30 30 Gıda Hijyen prensiplerinin etkili uygulanmasını sağlama, Küçük ve orta ölçekli işletmeler 24 Adet Hijyen rehberi İYİ HİJYEN UYGULAMA REHBERLERİ

31 ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ  Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi projesi çerçevesinde AB’ye uyum kapsamında 11 Kasım 2010 kuruldu,

32 Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak için 14 Şubat 2009 tarihinde hizmete girmiştir. Çağrı merkezine gelen şikâyetler kayıt altına alınarak veri tabanı oluşturulmuş ve bu sayede Türkiye'ye ait bir risk haritası çıkarılarak eylem planı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda ayrıca gıda güvenilirliği hususunda riskli bölge ve ürünler tespit edilerek denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir

33 14 ŞUBAT 2009- 20 AĞUSTOS 2012

34 34

35 Tasnif Dışı Gıdalar : Bebek mamaları, kakao, sakız, tahin, hazır çorbalar... Diğer: Şekerli mamüller, içecekler, balık ve diğer su ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, arıcılık ürünleri, kuruyemiş ve çerezler, bitkisel yağ ve margarin...

36 36

37

38

39 Denetim ve kontrol mekanizmasının güçlendirilerek etkin uygulamasının sağlanması, Donanımlı denetim aracı Numune muhafaza ve nakliye işlemleri Resmi kontrolörlerin eğitimi GGBS etkinliğinin arttırılması Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar İzlenebilirliğin kontrolü HACCP uygulamasının yaygınlaştırılması Bakanlıklar, yerel yönetimler ve STK’larla işbirliğinin arttırılması. Gıda Kontrol Sisteminde Etkinliğin Artırılması İçin;

40 TEŞEKKÜR EDERİM Nadir BULAK e-posta: nadir.bulak@tarim.gov.tr 40


"GIDA GÜVENİLİRLİĞİ Nadir BULAK Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları