Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YARGILAMA BİRLİĞİ. 2 Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Herkes için aynı yargılama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YARGILAMA BİRLİĞİ. 2 Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Herkes için aynı yargılama."— Sunum transkripti:

1 1 YARGILAMA BİRLİĞİ

2 2 Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Birisi çıkıp “ben senin mahkemene gitmem, kendi mahkememi isterim” derse bu yargılam birliğine aykırılık teşkil eder.Sınırlama işlevi görürler. Birisi çıkıp “ben senin mahkemene gitmem, kendi mahkememi isterim” derse bu yargılam birliğine aykırılık teşkil eder.Sınırlama işlevi görürler. Yargılama birliği yargılamanın bağımsızlığı ile yakından ilintilidir. Yargılama birliği yargılamanın bağımsızlığı ile yakından ilintilidir.

3 YARGILAMA BİRLİĞİNİN SONUÇLARI NELERDİR? S.131 ---------------------------------------------------- YARGILAMA BİRLİĞİNİN İSTİSNALARI NELERDİR? S.132 İdari ceza yargılaması Askeri ceza yargılaması Yabancı devlet yargılaması

4 Muhakeme Makamları 1. İddia 2. Yargılama 3. Müdafaa CEZA Yargılaması Makamları 1. Hakimlik 2. Mahkeme

5 5 Ceza Muhakemesi Savcı Hakim Hüküm suç ceza Muhakeme Avukat

6 CEZA MAHKEMELERİ ADLİ YARGI MAHKEMELERİ KANUNU 2004.5235 İlk Derece Mahkemeleri 3 Basamaklıdır. Sulh Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi

7 7 Ceza mahkemelerinin kuruluşu Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

8 8 Sulh ceza mahkemesinin görevi Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.

9 9 Asliye ceza mahkemesinin görevi Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

10 10 Ağır ceza mahkemesinin görevi Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Ayrıca yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarında da Ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.

11 Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

12 12 Ceza mahkemelerinin yargı çevresi Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

13 13 CEZA İDDİASI ve KOV(Ğ)UŞTURMA: Failin cezalandırılması ile mağdur ve katılanın (müdahil) hakları Mahkeme Savcı Suçlu Mağdur Potansiyel mağdurlar Güven veren bir karşılık alma hakkı suç Devlet Polis Adaletten faydalanma hakkı Kovuşturma, ceza

14 14 CEZA DAVASI ASIL CEZA DAVASI: İsnat ve Muhakeme ASIL CEZA DAVASI: İsnat ve Muhakeme TALİ CEZA DAVASI: İsnat araştırılmaz. Kanunyoları gibi. TALİ CEZA DAVASI: İsnat araştırılmaz. Kanunyoları gibi. KAMU DAVASI KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ: şartlar oluşunca dava açılır. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ: şartlar oluşunca dava açılır. KAMU DAVASININ KENDİLİĞİNDENLİĞİ: re’sen yürütülür. KAMU DAVASININ KENDİLİĞİNDENLİĞİ: re’sen yürütülür. KAMU DAVASININ DEVAMLILIĞI: geri alınamaz. KAMU DAVASININ DEVAMLILIĞI: geri alınamaz.

15 15 DEVLETİN CEZA İDDİASI MAKAMLARI SAVCILIK

16 Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekili atanır.

17 17 Cumhuriyet başsavcılığının görevleri 1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak, 1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak, 2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

18 18

19 19 1- Cumhuriyet Savcılarının her birinin birer ofiste çalışması sağlanmalıdır. Her bir savcının ofisinde en az iki katip, katip yardımcısı bir görevli ile birlikte yeterince Adli polis. 2- Her bir C.Başsavcılığında yeteri kadar hizmet aracı otomobil bulunmalıdır. 3- Her bir Başsavcılık bünyesinde illerde yeteri kadar adli tıp uzmanı, kriminal laboratuar bulunmalıdır. 4- Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı bir kurum olarak yapılandırılmalıdır. Mahkemelerin gereksiz yazışmaları ile uğraşan adres araştırma yazılarını havale eden kurum olmaktan çıkartılmalı artık mahkemelerle bağı tamamen kopartılmalıdır. Bu amaçla C.Başsavcılıklarına yeni fonksiyonuna uygun binalar dizayn edilmelidir. BU ANLAMDA ARTIK ADLİYE İÇİNDE DEĞİL AYRI BİNADA FONKSİYONUNA UYGUN FAALİYET GÖSTERMELİDİR. 5- C:Savcılarının Duruşmalara katılmak zorunluluğu kaldırılmalı Devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlandırılmalı. Diğer tür davalarda takip ise Başsavcılığın takdirine bırakılmalıdır. 6-C.Savcıları artık kürsüden inmelidir.

20 20 FERDİN TEK BAŞINA KOVUŞTURMASI: ŞAHSİ DAVA KAMU DAVASINA KATILMA: CMK 237

21 21 Yeni CMK’da Mağdur Hakları Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca mağdurun soruşturma aşamasındaki hakları şunlardır: Delillerin toplanmasını talep etme Delillerin toplanmasını talep etme Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme Baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme Baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına itiraz etme Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına itiraz etme

22 22 AİHS’nin 13. maddesi uyarınca Mağdur Hakları Güç kullanımı gibi, mağdurun insan haklarının ciddi bir biçimde ihlal edildiğine ilişkin güçlü bir şüphe (makul bir iddia) bulunması durumunda Güç kullanımı gibi, mağdurun insan haklarının ciddi bir biçimde ihlal edildiğine ilişkin güçlü bir şüphe (makul bir iddia) bulunması durumunda Mağdur aşağıda belirtilen haklara sahiptir: Mağdur aşağıda belirtilen haklara sahiptir: Mağdurun haklarının ihlalinden sorumlu olan şahısların kimliklerinin belirlenmesini ve bu şahısların cezalandırılmasını sağlayacak eksiksiz ve etkili bir soruşturmanın yürütülmesi Mağdurun haklarının ihlalinden sorumlu olan şahısların kimliklerinin belirlenmesini ve bu şahısların cezalandırılmasını sağlayacak eksiksiz ve etkili bir soruşturmanın yürütülmesi Dava muamelelerine uygun erişimlerinin sağlanması (taraf olarak) Dava muamelelerine uygun erişimlerinin sağlanması (taraf olarak)

23 23 Müdafaa Görevi ve Makamı Karşı tez yani müdafaa olmadan bir iddia tasavvur olunmaz. Karşı tez yani müdafaa olmadan bir iddia tasavvur olunmaz. Müdafi “bağımsız statüde adalet oragnı” konumunda olan bir avukattır. Müdafi “bağımsız statüde adalet oragnı” konumunda olan bir avukattır. Müdafaa bağışıklığı (TCK 128) Müdafaa bağışıklığı (TCK 128)

24 24 MÜDAFAA GÖREVİ VE MAKAMI FERDİ MÜDAFAA MAKAMI ve KAMUSAL MÜDAFAA MAKAMI Kanunumuza göre şüpheli ve sanığı temsilci olarak müdafaa edebilecek kimseler; 1.Kanuni Temsilci; veli, vasi ve kayyımdır. 2.Sanığın Eşi. CMK 155 3.Vekil. toplumsal müdafaa makamını Müdafi temsil eder. Müdafi ancak bir avukat olabilir. toplumsal müdafaa makamını Müdafi temsil eder. Müdafi ancak bir avukat olabilir.

25 25 YENİ CMK’da Mecburi (Zorunlu) Müdafiilik CMK 74 (gözlem altına alma) CMK 101/3 CMK 150

26 Müdafii Sayısı CMK müdafii sayısını genel olarak sınırlamamıştır. Ancak. Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3 avukat bulunabilir. CMK 149. CMK müdafii sayısını genel olarak sınırlamamıştır. Ancak. Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3 avukat bulunabilir. CMK 149. TERÖR SUÇLARI TMK madde 10. Gözaltında yanlız 1 müdafii bulunabilir. TMK madde 10. Gözaltında yanlız 1 müdafii bulunabilir. Görüşme hakkı hakim kararıyla 24 saat kısıtlanabilir. Hakim kararıyla görüşmede görevli bulunabilir. Belgeler hakimce incelenebilir.

27 27 Ceza Muhakemesi Sujeleri Ceza muhakemesi sujesi olarak hakim, savcı ve müdafilik makamları kitabın ikinci kısmında ele alınacaktır. Örneğin. Müdafiin sujeliği ve şartları sayfa 467 den itibaren işlenmektedir. Ceza muhakemesi sujesi olarak hakim, savcı ve müdafilik makamları kitabın ikinci kısmında ele alınacaktır. Örneğin. Müdafiin sujeliği ve şartları sayfa 467 den itibaren işlenmektedir.

28 28 Ceza Muhakemesinin Yapısı Ceza Muhakemesi İlişkisi CMH şekli ceza hukuku değildir. CMH şekli ceza hukuku değildir. CMH’nın özü “ceza muhakemesi hukuku ilişkileridir”. CMH’nın özü “ceza muhakemesi hukuku ilişkileridir”. Bu ilşkiler “suje ve obje” merkezlidir. Sujeler ilişkinin iki ucundaki kimselerdir. Obje ise hukuk ilişkisinin düzenlediği faaliyettir. Yani Obje görülen iş manasına görevdir (fonksiyon). Bu Ceza muhakemesinde yargılanacak uyuşmazlıktır. Bu ilşkiler “suje ve obje” merkezlidir. Sujeler ilişkinin iki ucundaki kimselerdir. Obje ise hukuk ilişkisinin düzenlediği faaliyettir. Yani Obje görülen iş manasına görevdir (fonksiyon). Bu Ceza muhakemesinde yargılanacak uyuşmazlıktır.

29 29 Sınav Sorumluluğu Başlangıç: sayfa 3. Başlangıç: sayfa 3. Bitiş: Sayfa 230. Bitiş: Sayfa 230. Yani 2. kısıma kadar (s.231) sorumluyuz. Yani 2. kısıma kadar (s.231) sorumluyuz. Sadece sayfa 185 ve 198 arası ele alınan şahsi dava konusundan sorumlu değiliz. Sadece sayfa 185 ve 198 arası ele alınan şahsi dava konusundan sorumlu değiliz. Küçük büyük puntolarla yazılmış bütün kısımlardan sorumluyuz. Küçük büyük puntolarla yazılmış bütün kısımlardan sorumluyuz. Dipnotlar gerektiğinde konuyu anlamak için başvurulacak yerlerdir. Dipnotlar gerektiğinde konuyu anlamak için başvurulacak yerlerdir.

30 30 Sınav Şekli Sınav test olarak yapılacaktır. Haliyle kanun kullanılamaz. Sınav test olarak yapılacaktır. Haliyle kanun kullanılamaz. Test doğru yanlış, çoktan seçmeli olmak üzere bütün konuları kapsayacak şekilde yeteri kadar sorudan oluşur. Test doğru yanlış, çoktan seçmeli olmak üzere bütün konuları kapsayacak şekilde yeteri kadar sorudan oluşur. Çoktan seçmeli sorularda boşluk doldurma tarzı sorular da çıkabilir (çıkmayabilir de!) Çoktan seçmeli sorularda boşluk doldurma tarzı sorular da çıkabilir (çıkmayabilir de!) Sorular öğrencinin dersi dinleyip dinlemediğini mümkün mertebe ortaya çıkartmaya yöneliktir. Fakat bu amaç soru olabilecek konularla sınırlıdır. Sorular öğrencinin dersi dinleyip dinlemediğini mümkün mertebe ortaya çıkartmaya yöneliktir. Fakat bu amaç soru olabilecek konularla sınırlıdır. Dolayısıyla, yukarıdaki gayeyi bir nebze gerçekleştirmek için “kafadan atmaları önlemeye yönelik olarak” test sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Dolayısıyla, yukarıdaki gayeyi bir nebze gerçekleştirmek için “kafadan atmaları önlemeye yönelik olarak” test sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

31 31 UYARI! Sınava Çalışmamanın Müeyyidesi Ağır; Telafisi Zordur! HERKESE BAŞARILAR


"1 YARGILAMA BİRLİĞİ. 2 Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Herkes için aynı yargılama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları