Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARGILAMA BİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARGILAMA BİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 YARGILAMA BİRLİĞİ

2 YARGILAMA BİRLİĞİ Herkes için aynı yargılama makamının olmasıdır. Bütün şahısların bir tek yargılama kuvvetine bağlı oluşudur. Birisi çıkıp “ben senin mahkemene gitmem, kendi mahkememi isterim” derse bu yargılam birliğine aykırılık teşkil eder.Sınırlama işlevi görürler. Yargılama birliği yargılamanın bağımsızlığı ile yakından ilintilidir. Stages in the development of criminal justice systems Feud The victim and his/her family are obliged to retaliate in order to defend traditional norms (often mediators may intervene) Victim and his/her family are the main actors Feud controlled Feud is carried out at court in front of a prince/king and in a formal procedure Victim limited and controlled Authoritarian model Crime is redefined as disrespect of some „majestic dignity“ (of the emperor, god, the nation-state); criminal justice defends this dignity Victim reduced to the role of a witness „Liberal“ model The rights of the defendant are respected limiting the powers of state institutions Victim still reduced to the role of a witness Human rights-centred model Crime understood as infringement of the rights of the victim and potential future victims, state obliged to react Victim party to the proceedings

3 YARGILAMA BİRLİĞİNİN SONUÇLARI NELERDİR. S
YARGILAMA BİRLİĞİNİN İSTİSNALARI NELERDİR? S.132 İdari ceza yargılaması Askeri ceza yargılaması Yabancı devlet yargılaması Not in all cases the crime is directed against an individual. However, some definitions can be interpreted as protecting individuals prior to a concrete threat. Other protect state institutions and procedures that are essential to the effective protection of human rights. Still: When there is no individual victim, the aim of the proceedings is not to give redress to the victim but only to protect potential future victims. Even in this case there is a form (though a weaker form) of victim-orientation.

4 Muhakeme Makamları 1. İddia 2. Yargılama 3
Muhakeme Makamları 1. İddia 2. Yargılama 3. Müdafaa CEZA Yargılaması Makamları 1. Hakimlik 2. Mahkeme

5 Ceza Muhakemesi Muhakeme Hüküm Savcı suç Hakim ceza Avukat
The old paradigm: The right of the state to the punishment of the perpetrator The aim of punishment: to prevent further breaches of the law

6 CEZA MAHKEMELERİ ADLİ YARGI MAHKEMELERİ KANUNU 2004
CEZA MAHKEMELERİ ADLİ YARGI MAHKEMELERİ KANUNU İlk Derece Mahkemeleri 3 Basamaklıdır. Sulh Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi

7 Ceza mahkemelerinin kuruluşu
Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir. Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanır. Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin adı ile anılır.

8 Sulh ceza mahkemesinin görevi
Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adlî para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adlî para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.

9 Asliye ceza mahkemesinin görevi
Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.

10 Ağır ceza mahkemesinin görevi
Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Ayrıca yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarında da Ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.

11 Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur.

12 Ceza mahkemelerinin yargı çevresi
Ceza mahkemelerinin yargı çevresi, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan ilçelerin idarî sınırlarıdır.

13 CEZA İDDİASI ve KOV(Ğ)UŞTURMA: Failin cezalandırılması ile mağdur ve katılanın (müdahil) hakları
Mahkeme Savcı Devlet Polis Güven veren bir karşılık alma hakkı Kovuşturma, ceza Adaletten faydalanma hakkı Potansiyel mağdurlar Suçlu suç Mağdur

14 CEZA DAVASI KAMU DAVASI ASIL CEZA DAVASI: İsnat ve Muhakeme
TALİ CEZA DAVASI: İsnat araştırılmaz. Kanunyoları gibi. KAMU DAVASI KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ: şartlar oluşunca dava açılır. KAMU DAVASININ KENDİLİĞİNDENLİĞİ: re’sen yürütülür. KAMU DAVASININ DEVAMLILIĞI: geri alınamaz.

15 DEVLETİN CEZA İDDİASI MAKAMLARI SAVCILIK

16 Cumhuriyet başsavcılığının kuruluşu Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla bir veya birden fazla Cumhuriyet başsavcıvekili atanır.

17 Cumhuriyet başsavcılığının görevleri
1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak, 2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

18 Human rights-centred model
Stages in the development of criminal justice systems Feud The victim and his/her family are obliged to retaliate in order to defend traditional norms (often mediators may intervene) Victim and his/her family are the main actors Feud controlled Feud is carried out at court in front of a prince/king and in a formal procedure Victim limited and controlled Authoritarian model Crime is redefined as disrespect of some „majestic dignity“ (of the emperor, god, the nation-state); criminal justice defends this dignity Victim reduced to the role of a witness „Liberal“ model The rights of the defendant are respected limiting the powers of state institutions Victim still reduced to the role of a witness Human rights-centred model Crime understood as infringement of the rights of the victim and potential future victims, state obliged to react Victim party to the proceedings

19 6-C.Savcıları artık kürsüden inmelidir.
1- Cumhuriyet Savcılarının her birinin birer ofiste çalışması sağlanmalıdır. Her bir savcının ofisinde en az iki katip, katip yardımcısı bir görevli ile birlikte yeterince Adli polis. 2- Her bir C.Başsavcılığında yeteri kadar hizmet aracı otomobil bulunmalıdır. 3- Her bir Başsavcılık bünyesinde illerde yeteri kadar adli tıp uzmanı, kriminal laboratuar bulunmalıdır. 4- Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı bir kurum olarak yapılandırılmalıdır. Mahkemelerin gereksiz yazışmaları ile uğraşan adres araştırma yazılarını havale eden kurum olmaktan çıkartılmalı artık mahkemelerle bağı tamamen kopartılmalıdır. Bu amaçla C.Başsavcılıklarına yeni fonksiyonuna uygun binalar dizayn edilmelidir. BU ANLAMDA ARTIK ADLİYE İÇİNDE DEĞİL AYRI BİNADA FONKSİYONUNA UYGUN FAALİYET GÖSTERMELİDİR. 5- C:Savcılarının Duruşmalara katılmak zorunluluğu kaldırılmalı Devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlandırılmalı. Diğer tür davalarda takip ise Başsavcılığın takdirine bırakılmalıdır. 6-C.Savcıları artık kürsüden inmelidir. Stages in the development of criminal justice systems Feud The victim and his/her family are obliged to retaliate in order to defend traditional norms (often mediators may intervene) Victim and his/her family are the main actors Feud controlled Feud is carried out at court in front of a prince/king and in a formal procedure Victim limited and controlled Authoritarian model Crime is redefined as disrespect of some „majestic dignity“ (of the emperor, god, the nation-state); criminal justice defends this dignity Victim reduced to the role of a witness „Liberal“ model The rights of the defendant are respected limiting the powers of state institutions Victim still reduced to the role of a witness Human rights-centred model Crime understood as infringement of the rights of the victim and potential future victims, state obliged to react Victim party to the proceedings

20 FERDİN TEK BAŞINA KOVUŞTURMASI: ŞAHSİ DAVA
KAMU DAVASINA KATILMA: CMK 237 “Considering that the objectives of the criminal justice system have traditionally been expressed in terms which primarily concern the relationship between the state and the offender; Considering that consequently the operation of this system has sometimes tended to add to rather than to diminish the problems of the victim; Considering that it must be a fundamental function of criminal justice to meet the needs and to safeguard the interests of the victim; … Considering that the needs of the victim should be taken into account to a greater degree, throughout all stages of the criminal justice process; …”

21 Yeni CMK’da Mağdur Hakları
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 234. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca mağdurun soruşturma aşamasındaki hakları şunlardır: Delillerin toplanmasını talep etme Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme Baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına itiraz etme

22 AİHS’nin 13. maddesi uyarınca Mağdur Hakları
Güç kullanımı gibi, mağdurun insan haklarının ciddi bir biçimde ihlal edildiğine ilişkin güçlü bir şüphe (makul bir iddia) bulunması durumunda Mağdur aşağıda belirtilen haklara sahiptir: Mağdurun haklarının ihlalinden sorumlu olan şahısların kimliklerinin belirlenmesini ve bu şahısların cezalandırılmasını sağlayacak eksiksiz ve etkili bir soruşturmanın yürütülmesi Dava muamelelerine uygun erişimlerinin sağlanması (taraf olarak) Right of the victim to proceedings? The EU Framework Decision gives the victim rights within criminal proceedings whenever these are conducted However it does not give the victim a right to such proceedings This is where the EHRC and the Court of Human Rights in Strasbourg come in … Right of the victim to criminal proceedings under Articles 2, 3 and 13 EHRC “The notion of an effective remedy entails a thorough and effective investigation capable of leading to the identification and punishment of those responsible and including effective access for the complainant to the investigatory procedure” (European Court of Human Rights in more than 50 cases after Dec. 1996, mostly concerning Turkey)

23 Müdafaa Görevi ve Makamı
Karşı tez yani müdafaa olmadan bir iddia tasavvur olunmaz. Müdafi “bağımsız statüde adalet oragnı” konumunda olan bir avukattır. Müdafaa bağışıklığı (TCK 128)

24 MÜDAFAA GÖREVİ VE MAKAMI FERDİ MÜDAFAA MAKAMI ve KAMUSAL MÜDAFAA MAKAMI
Kanunumuza göre şüpheli ve sanığı temsilci olarak müdafaa edebilecek kimseler; Kanuni Temsilci; veli, vasi ve kayyımdır. Sanığın Eşi. CMK 155 Vekil. toplumsal müdafaa makamını Müdafi temsil eder. Müdafi ancak bir avukat olabilir. “Recommends the governments of member states to review their legislation and practice in accordance with the following guidelines: A. At police level Police officers should be trained to deal with victims in a sympathetic, constructive and reassuring manner; The police should inform the victim about the possibilities of obtaining assistance, practical and legal advice, compensation from the offender and state compensation; The victim should be able to obtain information on the outcome of the police investigation; In any report to the prosecuting authorities, the police should give as clear and complete a statement as possible of the injuries and losses suffered by the victim; …”

25 YENİ CMK’da Mecburi (Zorunlu) Müdafiilik
CMK 74 (gözlem altına alma) CMK 101/3 CMK 150 B. In respect of prosecution A discretionary decision whether to prosecute the offender should not be taken without due consideration of the question of compensation of the victim, including any serious effort made to that end by the offender; The victim should be informed of the final decision concerning prosecution, unless he indicates that he does not want this information; The victim should have the right to ask for a review by a competent authority of a decision not to prosecute, or the right to institute private proceedings; …”

26 Müdafii Sayısı TERÖR SUÇLARI
CMK müdafii sayısını genel olarak sınırlamamıştır. Ancak. Soruşturma evresinde ifade almada en çok 3 avukat bulunabilir. CMK 149. TERÖR SUÇLARI TMK madde 10. Gözaltında yanlız 1 müdafii bulunabilir. Görüşme hakkı hakim kararıyla 24 saat kısıtlanabilir. Hakim kararıyla görüşmede görevli bulunabilir. Belgeler hakimce incelenebilir.

27 Ceza Muhakemesi Sujeleri
Ceza muhakemesi sujesi olarak hakim, savcı ve müdafilik makamları kitabın ikinci kısmında ele alınacaktır. Örneğin. Müdafiin sujeliği ve şartları sayfa 467 den itibaren işlenmektedir.

28 Ceza Muhakemesinin Yapısı Ceza Muhakemesi İlişkisi
CMH şekli ceza hukuku değildir. CMH’nın özü “ceza muhakemesi hukuku ilişkileridir”. Bu ilşkiler “suje ve obje” merkezlidir. Sujeler ilişkinin iki ucundaki kimselerdir. Obje ise hukuk ilişkisinin düzenlediği faaliyettir. Yani Obje görülen iş manasına görevdir (fonksiyon). Bu Ceza muhakemesinde yargılanacak uyuşmazlıktır.

29 Sınav Sorumluluğu Başlangıç: sayfa 3. Bitiş: Sayfa 230.
Yani 2. kısıma kadar (s.231) sorumluyuz. Sadece sayfa 185 ve 198 arası ele alınan şahsi dava konusundan sorumlu değiliz. Küçük büyük puntolarla yazılmış bütün kısımlardan sorumluyuz. Dipnotlar gerektiğinde konuyu anlamak için başvurulacak yerlerdir.

30 Sınav Şekli Sınav test olarak yapılacaktır. Haliyle kanun kullanılamaz. Test doğru yanlış, çoktan seçmeli olmak üzere bütün konuları kapsayacak şekilde yeteri kadar sorudan oluşur. Çoktan seçmeli sorularda boşluk doldurma tarzı sorular da çıkabilir (çıkmayabilir de!) Sorular öğrencinin dersi dinleyip dinlemediğini mümkün mertebe ortaya çıkartmaya yöneliktir. Fakat bu amaç soru olabilecek konularla sınırlıdır. Dolayısıyla, yukarıdaki gayeyi bir nebze gerçekleştirmek için “kafadan atmaları önlemeye yönelik olarak” test sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

31 UYARI. Sınava Çalışmamanın Müeyyidesi Ağır; Telafisi Zordur
UYARI! Sınava Çalışmamanın Müeyyidesi Ağır; Telafisi Zordur! HERKESE BAŞARILAR


"YARGILAMA BİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları