Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi Dr. Suat Eren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi Dr. Suat Eren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi Dr. Suat Eren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Echinococcus granulosis  Hippocrates, ‘liver full of water’  Köpekler ana konakçı İnsan ara konakçı  İnsanda 2/3 KC de oluşur, 1/3-1/4 multiple

3 Semptomlar 1- Kitle etkisine bağlı 2- Komplikasyonlara bağlı -Enfeksiyon -Rüptür: Peritoneal yayılım, bilier-bronşial ağaca fistül

4

5

6 Neden Tedavi Edilmeli?  Rüptür: Yayılma, anaflaksi -KC parenkimi içine (kız kistler) -Safra yolları-bronşiyal ağaç içine -Periton içine  Kist Enfeksiyonu

7 Tedavi  Medikal Tedavi  Açık cerrahi: -Konservatif -Radikal  Endoskobik tedavi: - Biliyer rüptürde sfinkterotomi ile birlikte  Laparoskopik cerrahi  Perkütan tedaviler -PAİR -Modifiye PAİR teknikleri

8 Medikal Tedavi  Benzimidazole türevleri -Mebendazole-Albendazole: Glukozun parazit tarafından kullanımını ve ATP oluşumunu engeller  İsoquinolone türevleri (praziquantel)  İmmünostimülatör maddeler: İsoprinosine ve trans-2-phenoxycyclohexonol ethers

9 Albendazole Sulfoxide  10mg/kg/gün- Günde iki kere 2 hafta aralıklarla 28 günlük siklusla  Preop: rekürrens riskini azaltmak için 6 hafta süren tedavi  Postop: İntraoperatif kist ekilmesi olan vakalarda rekürrensi önlemek için 3 siklus

10 Yan Etkiler  Hafif abdominal ağrı, bulantı-kusma, kaşıntı, alopesi, kızarıklık, baş ağrısı  Nadiren lökopeni, eozinofili, sarılık, transaminazlarda hafif yükselme  Hemogram ve KC fonksiyon testleri kontrolü

11 Andazol Tedavisi 15YK 8. Ay

12 Cerrahi  Postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış süresi tatmin edici değil  Cerrahi mortalite %0.9-3.6, 2. cerrahide %6, 3. cerrahide %20  Nüks: 5 yılda %11.3

13 Cerrahi  PT için iyi aday olmayan, semptomatik, komplike ve rüptüre meyilli vakalar  Radikal cerrahi teknikler kullanılmalı

14 Laparoskopik Tedavi  Yüzeyel KC kistlerinde  Mezenterik kistlerde  Diğer abdominal organ yüzeyel kistlerinde (böbrek, dalak vs)

15 Perkütan Tedavi  PAIR  Kateterle tedavi  Modifiye Kateter Tedavisi Teknikleri (PEVAC veya MoCaT)

16 PT Endikasyonları  Tip I, Tip II, bazı Tip III  Sıvı içeriği olan bazı Tip IV  Enfekte Kist-Apse  Postop. Nüks-Kolleksiyon  İnop-yaygın hastalık  Hamilelik  Cerrahiyi reddeden hastalar

17 PT Amaç  Kist İçeriğinin boşaltılması (Aspirasyon)  Parasitin öldürülmesi (Skolisid)  Germinatif membran ve kız veziküllerin çıkarılması (PEVAC, MoCaT)  Kist kavitesinin kapatılması (Skleroz)

18  Görüntüleme: US ve AC Grafisi, BT, MRG  Proflaktik Albendazol  Proflaktik Antibiyotik  Anestezi: Lokal, sedasyon İşlem Öncesi

19 PT İşlemi  US, US+Floroskopi (Kistografi)  US ile lezyonun yeri, lezyonun iç yapısı (membran, solid bileşen), lezyona giriş yeri ve açısı  Floroskopi -Kistografi -Komplike-kalın duvarlı-nüks kistlerde Seldinger tekniği ile kateter yerleştirilirken klavuz tel veya kateter katlanabilir-çıkabilir

20 Hangi PT tekniği  Kistin çapı 5-6 cm’den küçükse; PAIR  Kistin çapı 5-6 cm’den büyükse; kateter ile tedavi  Komplike kistler (Tip III, bazı IV, nüks kistler); kateter ve modifiye kateter teknikleri  Çocuklarda ve ana safra kanallarına yakın olmayan Tip 1 kistler: 8-10 cm

21 Puncture Aspiration Injection Reaspiration  Kistin boşaltılması  Kistin öldürülmesi (skolisid etki)  Kist boşluğunun kapatılması (skleroz)

22 PAIR  Büyük bir kistte skolisid solüsyonun dilüsyonu istenmez ve tedavi yetersiz kalır -Mümkün olduğunca fazla kist sıvısı aspirasyonu ve yeterli skolisid madde enjeksiyonu

23 Kateterle Tedavi  Büyük ve komplike kistler  Safra sızıntısı veya bilier fistül varsa emniyetli drenaj  8-14 F Pig-tail uçlu ve kilitli kateter  Serbest drenaj  Kateter ve kavite irrigasyonu

24  24 saatlik drenaj 10 cc’den az ise;  Kavitografi; fistül yoksa %95 alkol  Skleroz  Kateter çekilir  24 saatlik drenaj 10 cc’den fazla ise;  Günlük drenaj 10 cc’nin altına düşene kadar beklenir.  Kistografi ve skleroz

25 Modifiye Kateterizasyon Teknikleri  Kalın kateter (10-14F veya daha kalın)  İçerik boşaltılır  Kistografi ve günlük irrigasyon  Diğer işlemler aynı

26 İntrakistik skolisid maddeler  Formaldehid solüsyonu,  %0.5 cetrimide solüsyonu,  %0.5 gümüş nitrat solüsyonu  Hidrojen peroksit solüsyonu  %20-30 hipertonik salin solüsyonu  Etanol

27 Skleroz  Amaç: Kalan kavitenin hacmini azaltmak- yok etmek  İşlem sonrası kavitenin büyük hacimli olması  Safra sızıntısı-sıvı koleksiyonu  Enfeksiyon  Kistobiliyer fistül

28 Sklerozan Maddeler  Glukoz  Formalin  Fenol  Povidon  Pantopak  Tetrasiklin  Doksisiklin  Bleomisin  Etanol

29 Etanol  Skolisid  Sklerozan  Hipertonik solüsyonların etkileyemediği kız vezikülleri tahrip etme

30 Etanol  Toksik maddedir  Damar  Biliyer sistem  Renal toplayıcı sistem  Periton ile kist ilişkisi  Kist hacminin %30-50 si kadar  10-20dk

31 Tedavi Sonrası Takip ve İyileşme  Kist boyutu: Küçülme, kaybolma  Kist içeriği: Ekojenite değişikliği, sıvı miktarında azalma, membran ayrılması, psödotümör  Kist duvarı: Kalınlık artışı, deformite, kalsifikasyon

32 Seroloji  Teşhis  Takip  Tedaviye cevap değerlendirmesi

33 PAİR Komplikasyon  Enfeksiyon  Kanama  Pnömotoraks  Peritoneal yayılma  Ateş (38.5)  Minör allerjik reaksiyon (%5) kaşıntı, ürtiker, hipotansiyon  Anaflaksi (%0.5-1 Smego, %0.1-0.2 Akhan 1999)

34 PAİR Önlem  1-2cm normal parankim olmalı  Anaflaksi veya skoleks ekilmesi riski için işlem sırasında hasta alb/meb almış olmalı  Alkol toksik maddedir ve safra yolları, böbrek, periton ile ilişki iyi değerlendirilmeli

35 Rekürrens  Perkütan tedavi sonrası -Yetersiz kist aspirasyonu ve yetersiz miktarda skolisid madde verilmesi -Büyük kiste sadece PAIR uygulaması -Kateter ile tedavide, kateterin erken çekilmesi -Santral yerleşimli kistler ve safra ilişkisi -Kalan kavitede enfeksiyon

36 Cerrahi sonrası -Çoğunlukla safra kaçağına bağlı sıvı birikimi şeklinde -Gerçek nüks: Ekilme -Ana safra kanallarının açılması ve konvansiyonel cerrahi kullanımı ile yüksek rekurrens oranı (%25) (Yorgancı K., Sayek I. Am J Surgery 2009) -7.5cm üstü kistlerde cerrahi sonrası safra birikimi riski fazla (Kılıç M. Am J Surgery (2008) -7.5cm üstü kistlerde cerrahi sonrası safra birikimi riski fazla (Kılıç M. Am J Surgery (2008)

37 PT için sıkıntılı vakalar  Bazı Tip III vakaları  Bazı Tip IV vakaları  Nüks Kistler  Kistobilier fistüllü vakalar  Açık cerrahi sonrası nüks kist-koleksiyon  Egzofitik kistler  Hamilelik

38 Tip 3 Kistler  Tedavi uzun zaman ve emek ister  Nüks ihtimalleri daha fazla  Solid içerik oranı

39 Egzofitik Kistler  Drenaj için yeterli KC parenkimi olmayabilir  Kist duvarı yapışması daha zor

40  Yeterli KC parankimi  Akciğer dokusu ve kostalar: US ile görülebilirlik daha zor Subkapsüler-subkostal küçük kistler

41 Kateter Drenajı Sırasında Kist Enfeksiyonu  Kateter giriş yerinden  KBF varsa asendan yolla  Tedavi süresi uzar  Kist kavitesi daha zor kapanır  Uygun antibiyotikle beraber günlük yıkama  Akıntı kesilmezse ERCP ve papillotomi

42 Kistobilier Fistül  %5-25 (Kılıç M. Am J Surgery (2008)  Kavitografide görülebilir veya büyük kistlerde safra sızıntısı şeklinde olabilir  Birçoğu başlangıçta yoktur, kateter tedavisi sırasında kist poşu içine gelişir  Modifiye Perkütan Teknikler  ERCP-papillotomi- plastik stent

43 Açık Cerrahi Sonrası Nüks  Çoğunlukla ekilme tarzında  Cerrah 2. açık cerrahiyi istemez: Perkütan tedavi  Daha düzensiz, şekilsiz, multiodak, omentoplasti yanında  Anatomi bozulmuştur  Çoğunlukla tedaviye daha dirençli

44 Açık cerrahi sonrası koleksiyon  (0-4.5%)  Canlılık olmadan ortaya çıkar  Aynı kavitede ve tedaviden aylar/yıllar sonra görülebilir.  Kisto-bilier fistül olabilir-olmayabilir

45  Çoğunlukla komplike-enfekte? mayii  Kavite duvarı kalın ve granülasyon dokusu oluşmuş, komşu KC parankimi reaksiyonu  Tedaviye daha direçli, kavite kapanması daha zor  Kateter drenajı gerekli

46 Multiple Kist  Yeterli parankim bulmak zor olabilir  Uzun zaman ve tekrarlayan seanslar

47 KC ile beraber diğer organ kistleri  Akciğer  Böbrek  Dalak  Mezenter  Yumuşak doku

48 Hamilelik  Medikal tedavi ve cerrahi tedavi uygun değil  Öncelikli amaç doğuma kadar hastayı korumak ve doğumun zararsız olmasını sağlamak (rüptür)  Medikal tedavi alamadığı için nüks ihtimali


"Kist Hidatik ve Perkütan Tedavisi Dr. Suat Eren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları