Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIPTA UYGULAMA REHBERLERİ Dr. R. Şebnem YAKIŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIPTA UYGULAMA REHBERLERİ Dr. R. Şebnem YAKIŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 TIPTA UYGULAMA REHBERLERİ Dr. R. Şebnem YAKIŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2 Anlatım Planı Neden ihtiyaç duyuluyor ? Tanım Hazırlanma aşamaları ve sınırlamalar Önemi Uygulanmada yaşanan sorunlar

3 Sağlık alanındaki uygulamalar gün geçtikçe değişmekte, yeni laboratuvar testleri, yeni girişim yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda artan yasal sorumluluklar kanıta dayalı tıp uygulamalarını gerekli hale gerektirmektedir.

4

5 Ayrıca bakım maliyetinde artış, bakımın sadece %20’sinin kanıta dayalı olması, hastaların hatalı uygulama kaygısı, hastaların bilgi taleplerinde artış ve sağlık personeline güvenin azalması uygulamaların kanıta dayandırılması gerektiğinin gerekçeleri olarak gösterilebilir.

6 Kanıta dayalı tıp, eski ve yeni bilgilerin, klinik deneyimler ve araştırmalara dayanarak, tıp etiği çerçevesinde uygulanmasıdır. Tıptaki bu gelişmeler ve bilgi yoğunluğunun çok fazla artması sonucunda, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek açısından klinik uygulama rehberleri geliştirilmiştir.

7 Tanım Klinik uygulama rehberleri, özel koşullarda hekimlere hastayla ilgili kararlarında yardımcı olmak üzere tasarlanmış sistematik, güncel, kanıta dayalı açıklamalardır. Hasta sonuçlarını etkileyen uygulama çeşitliliğini, güçlü verilere dayalı araştırma tabanı varlığı ile etkili bir uygulamaya dönüştürür.

8 Rehber izlenirken, sonuçların iyileştirilmesi için karar aşamasında hasta katılımı sağlanmalıdır.

9 Hazırlanma Aşamaları Rehber konusunun seçimi Bir kılavuz geliştirme grubu oluşturulması: Konu ile ilgili her gruptan temsilci olmalıdır. İdari sorumlu, sponsor, proje yöneticisi, araştırmacı, eczacı, hasta, etik inceleme kurulu ve ilgili branşın uzmanları bulunmalıdır. Sistematik literatür taranması Önerilerin oluşturulması Danışma ve kanıtların değerlendirilmesi: Elde edilen veriler dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli, en yüksek kaliteli kanıta dayanan veriler dikkate alınmalıdır. Yayın ve yaygınlaştırma: Öncelikle kullanıcılara sunulmalı ve geri bildirimlere göre son hali verilerek yayınlanmalıdır. Uygulama: Bu dönemde yoğun bir eğitim verilmelidir. Rehberlere erişim kolaylaştırılmalıdır. Gözden geçirme: Her yıl klinik, ekonomik ve hasta tabanlı sonuçlar değerlendirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

10 Rehber oluşturulmasındaki sorunlar Kaynakların miktarı ve tutarlılığı, çalışma bulgularının genellenebilirliği ve uygulanabilirliği önemlidir. Rehberleri desteklemek için kullanılan çalışmalar kötü tasarlanmış veya sınırlı uygulamalara sahip olabilir. Bu faktörler kanıta dayalı yaklaşımın rehber hazırlanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle rehberler yeni bilimsel gelişmeler ve teknolojilere ayak uydurarak güncellenmelidir.

11 Kaliteli rehber nasıl olmalı? Kapsam ve amaç: Amacı net olarak belirtilmeli, klinik sorular ve hedef popülasyonu hakkında kesin bir ifade içermelidir. Katılımcılar: Rehberi geliştiren uzmanlar ve hastalar hakkında bilgi vermelidir. Titizlik: Araştırma yöntemi, kanıtların dahil edilme ve dışlanma kriterleri, öneriler hazırlanırken kullanılan yöntemler hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Öneriler, destekleyen kanıtlarla kesin olarak ilişkili olmalı, faydaları, yan etkileri ve riskleri hakkında bir tartışma kısmı bulunmalıdır. Netlik ve sunum: Uygun hasta bakımı ile ilgili özel öneriler içermeli ve farklı olası seçenekleri göz önünde bulundurmalı, kolaylıkla erişilebilen anahtar öneriler olmalı, özet bir doküman ve hasta broşürü sağlanmalıdır. Uygulanabilirlik: Organizasyonel değişiklikler, önerilerin mali etkileri ve rehberin izleminde kullanılacak kriterler tartışılmalıdır. Yayın bağımsızlığı: Önerilerin finansmandan etkilenmediğini belirten açık ifadeler yer almalı, rehberi hazırlayan üyeler olası çıkarları bildirmelidir.

12 Acilde Astım Atak Tedavisi (Erişkin)

13 Uygulama Rehberlerinin Yararları Sağlık bakımının kalitesini artırır Objektif medikal kararlar alınmasını sağlar Kaynaklar etkili bir biçimde kullanılarak sağlık harcamaları azaltılır Hastalar uygun maliyetli kanıta dayalı bakıma erişebilir Klinikte hasta yaklaşımı için bir temel oluşturur Kalite ve kullanım yöntemleri için değerlendirme ölçütü sağlar Gereksiz hasta sevklerinin engellenmesine yardımcı olur

14 Bununla birlikte rehberler yaptırım olarak değil, klinik kararlara yardımcı olarak görülmelidir. Hastayla ilgili komorbid durumlar, yaş ve diğer komplike durumlar rehbere uyumu güçleştirebilir.

15 Akut başlangıçlı ateş (rektal ≥38,5 0 C veya aksiller ≥38 0 C) ile birlikte ense sertliği Ve/veya bilinç değişikliği Ve/veya diğer meningeal irritasyon bulgularının varlığı Ve/veya peteşiyal ya da purpural döküntü

16 MENİNGOKOKSİK MENENJİT ?

17 Olası vaka İleri tetkik ve yatarak tedavi amacıyla üst basamağa yönlendirilmeli Bu vakada kan kültürü yapılması, lökosit sayımı veya daha ileri tetkiklerin yapılması hastanın sevk kararını değiştirmeyeceği gibi zaman kaybına ve gereksiz sağlık harcamalarına neden olacaktır.

18 Uygulamada Yaşanan Sorunlar Sağlık profesyonelleri rehberin dayandığı kaynağı önemsemektedir. Çünkü hasta sonuçlarına olumlu etkisi olan bir hasta yönetimi sergilediklerinden emin olmak istemektedirler. Başka bir deyişle belirli bir rehberin hastaları için doğru olduğunu ve çalıştıkları sistemin rehberin uygulanması için uygun olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır. Rehberin düzgün uygulanabilmesi için yeterli zaman, ekipman, donanımlı personel, bölümler arası koordinasyon olması gerekmektedir. Rehberlerin yalnızca gelişimi ve benimsenmesi yeterli değil, hasta sonuçlarındaki olumlu katkıları da değerlendirilmelidir. Rehberler özenle araştırılabilir ve titiz bir şekilde hazırlanabilir, ama günlük klinik uygulamalara dâhil olmaya uygun değilse, hasta sonuçlarında farklılığa yol açar böylece geliştirmek için olan çabalar boşa gider.

19 Özet Klinik uygulamalardaki farklılıkları azaltır ve sağlık hizmetlerinde alınan sonuçların beklentilere yakın olmasını sağlar. Klinik kararların kanıta dayalı yaklaşım temelinde alınmasında uygulama rehberleri yol göstericidir. Mutlaka uyulması gereken yaptırımlar olarak görülmemelidir. Doğru uygulanmadığı takdirde amacına ulaşamayacağı için faydasızdır.

20


"TIPTA UYGULAMA REHBERLERİ Dr. R. Şebnem YAKIŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları