Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karaciğer Tümörleri Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Ankara, 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karaciğer Tümörleri Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Ankara, 2008."— Sunum transkripti:

1 Karaciğer Tümörleri Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Ankara, 2008

2 2 Sunum Planı Epidemiyoloji Etiyoloji Patoloji Genetik değişiklikler Klinik ve laboratuar bulgular Tanı yöntemleri Tedavi yaklaşımları Prognoz Ankara, 2008

3 3 Epidemiyoloji Çocuklarda görülen karaciğer kitlelerinin 2/3 malign özellik taşımaktadırlar. Çocukluk çağı tümörlerinin %1,1’ini karaciğer tümörleri oluşturmaktadırlar. Onbeş yaş altında yıllık insidans milyonda 1,8 olarak saptanmıştır. Beş yaştan küçük çocuklarda karaciğer tümörlerinin %91’ini Hepatoblastoma oluşturmaktadır. Ankara, 2008

4 4 Hepatit B enfeksiyonunun yaygın olduğu Afrika ve Asya ülkelerinde daha sık görülür. Bu ülkelerde Hepatit B enfeksiyonu ile ilişkisinden dolayı daha çok Hepatosellüler Karsinoma sıktır. Hepatoblastoma infantlar ve küçük çocuklarda daha sık olarak görülür. Hepatosellüler karsinoma 10 yaştan sonra giderek daha sık görülmekle birlikte olguların %11,8’i 5 yaş altındadır. Epidemiyoloji

5 5 Son iki dekatta Hepatoblastoma olguları giderek artarken Hepatosellüler karsinoma azalmaktadır. Çocukluk çağı karaciğer tümörlerinin değerlendirildiği 1256 olgu içeren bir seride;  %43 Hepatoblastoma  %23 Hepatosellüler karsinoma  %13 Benign vasküler tümörler  %6 Mezenkimal hamartoma ve sarkomlar  %2 Adenomlar ve fokal nodüler hiperplaziler  %5 Diğer Epidemiyoloji

6 6 Diğer pekçok tümörde olduğu gibi net olarak bilinmemektedir Hepatoblastoma iyi tanımlanmış bazı genetik sendromlarla birliktelik gösterebilir. Hepatosellüler karsinoma, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak gelişmiş sirotik karaciğerlerde daha sık ortaya çıkmaktadır. Etiyoloji

7 7 Benign Tümörler Hemanjiom Hemanjioendoteliom Adenom Teratom Lipomatoz tümörler Mezenkimal hamartom Fokal nodüler hiperplazi Malign Tümörler Hepatoblastom Hepatosellülerkarsinom Anjiosarkom Embriyonal sarkom Rabdoid tümör Fibrosarkom Rabdomyosarkom Primitif nöroektodermal tümör

8 8 Babaları metal, petrol ve boya işlerinde çalışan çocuklarda Prenatal asetaminofen ve petrol ürünleri kullanımı birlikteliği Prematürite  1000 g’dan daha düşük prematürlerde %58 oranında hepatoblastoma görülmektedir  Doğum ağrılığı azaldıkça bu risk artmaktadır. Etiyoloji

9 9 Parenteral beslenme sonrasında gelişen karaciğer sirozu Hepatosellüler karsinoma açısından bir risk faktörüdür. Tüm dünyada Hepatit B enfeksiyonu Hepatosellüler karsinoma etiyolojisinde önemli rol oynayan bir faktördür. Etiyoloji

10 10 Karaciğer tümörleri ve pek çok genetik sendrom arasında birliktelikler söz konusudur. Beckwith-Wiedemann Sendromunda (BWS) hepatoblastoma gelişme riski diğer embriyonel tümörlere göre daha yüksektir. Hemihipertrofili hastalar da karaciğer tümörü gelişimi açısından yüksek risk taşırlar. Etiyoloji

11 11 Hepatoblastoma ve Familial Adenomatoz Polipozis (FAP) arasındaki ilişki iyi tanımlanmıştır. APC bir germline mutasyondur. FAP ailelerinde Hepatoblastoma riski çok artmıştır. Etiyoloji

12 12 Herediter Trosinemi Tip I olgularında Hepatosellüler Karsinoma çok yüksek sıklıkta görülmektedir. Glikojen depo hastalığı olanlarda Hepatosellüler Karsinoma ve adenomların görülme sıklığı çok yüksektir. Alfa 1 antitripsin eksikliği Hepatosellüler Karsinoma insidansında artmaya yol açmaktadır Etiyoloji

13 13 Nörofibromatozis, Tüberoz Skleroz ve Ataksi Telenjiektazili hastalarda karaciğer tümörleri sık görülürler. Fanconi anemisinde uzun süre anabolizan steroid kullanımı ile karaciğer tümör gelişimi arasında parallelik vardır. Bu olgularda steroidlerle tedaviye ara verildiğinde tümör regresyonu izlenmiştir.

14 14 Benign veya malign karaciğer tümörlerinin genel görünümü genişleyen solid kitle şeklindedir. Bu genel görünüm;  Hemanjioma  Hemanjioendotelioma  Hepatoblastoma (Bazı olgularda nadiren)  Adenoma  Multinoduler Hepatosellüler Karsinoma’da farklıdır. Patoloji

15 15 Karaciğer malign tümörleri iki ana histolojik grup gösterirler.  Hepatoblastoma Epitelyal tip  Embriyonal  Fetal  Makrotrabeküler  Küçük hücreli andiferansiye veya anaplastik  Hepatosellüler karsinoma  Fibrolameller karsinoma Patoloji

16 16

17 17

18 18 SektörlerSegmentler

19 19 PRETEXT-I: Sadece bir sektör tutulmuş, tutulum olmayan yan yana üç sektör var PRETEXT –II: Bir veya iki sektör tutulmuş ama tutulum olmayan yan yana iki sektör var

20 20 Pretext –III: İki veya üç sektör tutulmuş, tutulmayan yan yana iki sektör yok

21 21 Pretext –IV: Dört sektörde tutulmuş

22 22 İntrahepatik hastalığın yayılımı Hepatik cerrahi uygulanabilirliği Ekstrahepatik hastalık varlığı veya yokluğu Tanısal Çalışmalar

23 23 Çoğu zaman asemptomatik kitleler şeklindedir. Aile veya hekim tarafından tesadüfen fark edilir. Karın ağrısı Ağırlık kaybı İştahsızlık Özellikle ileri hastalık halinde bulantı-kusma Sarılık nadirdir. Genellikle safra yollarına bası nedeni ile ortaya çıkar. Klinik

24 24 Klinik Belirti ve BulgularHepatoblastoma (%)Hepatosellüler Karsinoma (%) Karında Kitle8060 Karında şişlik2734 Anoreksi20 Ağırlık kaybı199 Karın ağrısı1521 Kusma10 Solukluk7Nadir Sarılık510 Ateş48 İshal2Nadir Kabızlık1Nadir Yalancı erken puberteNadirRapor edilmemiş

25 25 Öykü Fizik muayene Tam kan sayımı Tam idrar Karaciğer fonksiyonları ve elektrolitler Fibrinojen, PTT, PT Hepatit B profili AFP B-hCG CEA Ultrasonografi Abdominal Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Akciğer grafisi, tomografisi, kemik sintigrafisi Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi Tanısal Çalışmalar

26 26 Hemanjioendoteliomalı hastalarda konjestif kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkabilir. Hormonlardaki yükselmeler (BHcG, testosteron) klinik bulgular oluşturabilir. Anemi ve trombositoz sıklıkla Hepatoblastomada görülür. Büyük karacaiğer hemanjiomlarında hiprotroidizm birlikte olabilir. Klinik

27 27 Renin sekrete eden Hepatoblastomalarda hipertansiyon görülebilir. Anemi orta derecededir ve sıklıkla normokrom normositerdir Olguların %20 kadar bir bölümünde trombositoz görülebilir. Tam açıklanamamış olmakla birlikte trombopoietin salınımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Klinik

28 28 Evrelendirme EvreTanım Iİyi histoloji görünümünde *Tam rezeksiyon *Düşük mitotik index içeren saf fetal histoloji Diğer histolojik görünümlerde *Tam rezeksiyon * Düşük mitotik index içeren ve saf fetal histoloji dışındaki histolojileri gösteren olgular IIMikroskobik rezidü kalan gros rezeksiyon, Cerrahi olarak çıkartılmış ancak preoperatif veya intraoperatif ruptüre olmuş tümörler IIICerrahi olarak çıkartılamayan tümörler, pozitif lenf nodları IVMetastatik hastalık

29 29 En etkin tedavi yöntemi tümörün cerrahi olarak tam çıkartılmasıdır. Kemoterapi subklinik metastazların tedavisinde önemli rol oynar. Başlangıçta cerrahi uygulanamayan olgularda kemoterapi ve radyoterapi tümörün cerrahi olarak çıkartılabilmesine olanak sağlayabilir. Tedavi

30 30 Cerrahi Kemoterapi Radyoterapi Karaciğer transplantasyonu Diğer tedavi yöntemleri Tedavi

31 31 Laboratuar YaşMean±SD (ng/ml) Prematüre134,734 ±41,444 Yenidoğan48,406 ±34,718 Yenidoğan-2 hafta33,113 ±32,503 Yenidoğan-1 ay9,452 ±12,610 2 ay323 ±278 3 ay88 ±87 4 ay74 ±56 5 ay46,5 ±19 6 ay12,5 ±9,8 7 ay9,7 ±7,1 8 ay8,8 ±5,5 Fizyolojik AFP Düzeyleri

32 32 Prognoz EvreOran (%) I90 II100 III65 IV40

33 33 Karaciğer tümörlerinin tedavisinde önemli bir rol oynar  Cerrahi olarak tamamen çıkarılmış tümörlerde hastalıksız yaşam süresini artırır.  Cerrahi olarak çıkartılamayacak durumdaki tümörlerde preoperatif verilen kemoterapi tümörün küçülmesini ve cerrahi yapılabilirliği sağlar.  Tanıda metastatik hastalığı olanlarda palyasyon temin eder. Kemoterapi

34 34 Olgu-1 On aylık erkek hasta Dört aydır süren ağırlık kaybı Ateş yok Karaciğer 15 cm. palpabl Lenf nodu yok Ana laboratuar testleri normal AFP: 165 IU VMA sınırda pozitif Abd. USG: Karaciğer sol lobdan orijin alan septasyon içermeyen kistik alanları da olan ekojenik kitle Abd BT: 17*14*12 cm boyutlarında karaciğer sol lob orijinli, 4 adet kistik alan içeren solid ağırlıklı kitle

35 35 Laparotomi de:19*19*15 cm 1480 g Olgu-1

36 36 Cerrahi uygulanamayacak hastalarda başlangıç kemoterapisinden sonra bir seçenek olarak uygulanabilir. Transplantasyon

37 37 Bazı hepatoblastoma olgularında arteriel kemoembolizasyon uygulanmasına ait çalışmalar mevcuttur. Diğer Tedavi Yöntemleri

38 38

39 39

40 40

41 41 Karaciğer tümörlerinin optimal tedavisi cerrahidir. Aşağıdaki özellikleri taşıyan tümörler cerrahi için seçilirler.  Sağ loba sınırlı tümörler  Sağ lobdan orijin almış ancak sol lobun medikal segmenti aşmamıl tümörler  Sol loba sınırlı tümörler Cerrahi

42 42 Her iki karaciğer lobunu tutan tümörler cerrahi için düşünülmezler, bu olgulara biyopsi uygulanır. Radikal hepatik rezeksiyon hipglisemi, hipovolemi, hipoalbuminemi ve hipofibrinojenemi gibi komplikasyonlar içerebilir. Cerrahi

43 43 Radyoterapi intrahepatik hastalıklta karaciğerin doz sınırlayıcı etkisi nedeniyle küratif değildir. Bununla birlikte cerrahi olarak çıkarılamayan hastalarda tümör küçültücü etkisi vardır. Doz 1200-2000 cGy Nadiren tam tümör sahasına verilen dozlarda tümör regresyonu sağlanabilir. Radyoterapi

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 Türkiye’nin İlk Kadın Başbakanı Kimdir?  Prof. Dr. Tansu Çiller Türkiye’nin İlk Kadın Bakanı Kimdir?  Prof. Dr. Türkan Akyol Türkiye’nin İlk Kadın Belediye Başkanı Kimdir?  Sadiye Hanım

49 49 Türkiye’nin İlk Kadın Belediye Başkanı Sadiye Hanım

50 50 Kılıçkaya Artvin ili Yusufeli İlçesine bağlı belde. Eski adı Ersis 1889-1926 yılları arasında ilçe merkezi idi. Yusufeli ilçe merkezinin güneydoğusunda yer alır. İlçeye 24 km uzaklıkta olup 1997 yılı nüfus sayımına göre nüfusu 1.911’dir. Belde nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 15.000 civarındadır. Doğusunda Erzurum’un Uzundere ilçesi, batısında Erzurum’un İspir ilçesi, güneyinde yine Erzurum’un Tortum ilçesi, kuzeyinde ise Çoruh Nehri ve Yusufeli ilçesi yer alır. Yusufeli – İspir devlet yolu ile Artvin ve Erzurum’a bağlanır. Rakımı yaklaşık 1100 m.dir.

51 51

52 52 Ne kadar çok insanla tanışırsam, köpeğimi o kadar, daha çok seviyorum. Rus Atasözü


"Karaciğer Tümörleri Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Ankara, 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları