Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTERİOSKLEROZ VE İLİŞKİLİ NÖROLOJİK PROBLEMLERE GENEL YAKLAŞIM Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Prof. Dr. Talip ASIL Konuşmacı:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTERİOSKLEROZ VE İLİŞKİLİ NÖROLOJİK PROBLEMLERE GENEL YAKLAŞIM Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Prof. Dr. Talip ASIL Konuşmacı:"— Sunum transkripti:

1 ARTERİOSKLEROZ VE İLİŞKİLİ NÖROLOJİK PROBLEMLERE GENEL YAKLAŞIM Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Prof. Dr. Talip ASIL Konuşmacı:

2 Beyin Damar Hastalıklarına Yaklaşım Prof Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

3 Alt Başlıklar Tanımlar ve istatistikler İnme geçiren hastaya yaklaşım İnmeden korunma

4 İnme Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre İnme, vasküler nedenler dışında görünür bir neden olmaksızın, fokal serebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleşmesi ile karakterize klinik bir sendromdur. Semptomlar tanım gereği 24 saatten uzun sürer veya ölümle sonlanabilir

5 İnme Gelişmiş ülkelerde kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra üçüncü, dünya genelinde ikinci ölüm nedenidir. Erişkin çağda en önemli uzun dönem özürlülük kaynağıdır. Alzheimer hastalığından sonra ikinci sırada demansa yol açar Hastaneye yatışa neden olan en sık nörolojik hastalıktır

6 İstatistikler Amerika’da Tahmini 3 milyon inme geçirmiş hasta yaşamaktadır. Her yıl 500 bin kişi ilk kez veya tekrarlayıcı inme geçirmektedir İnme geçiren hastaların yaklaşık %20’si uzun dönem özel bakıma gereksinim göstermektedir Her yıl yaklaşık 150 bin ölüme neden olmaktadır.

7 Yıllık İnme İnsidansı 55- 64 yaşında 1.3- 3.6/ 1000, 65- 74 yaşında 4.9- 8. 9/1000, 75 yaş üzerinde 13. 5- 17.9/ 1000 Tüm inmelerin ancak % 3- 5’ i ise 44 yaşından önce görülmektedir. Kadınlarda 55- 64 yaşları arasında inme insidansı erkeklerden 2- 3 kat daha azdır. Bu fark 85 yaşına doğru azalmaktadır

8 İnme Alt Grupları Tıkayıcı İnme %80 İntraserebral Kanama%15 Subaraknoid Kanama %5

9

10

11 Kritik Serebral Kan Akımı

12 Etyoloji Stroke 2001;32:2735 Neurology 1994;44:626 Geniş Damar Hastalığı Küçük Damar Hastalığı Kardiyoembolik 25% Diğer etyolojiler ve sebebi bulunamayanlar 25%

13 İntraserebral Kanama

14 Vaka 70 Y Erkek Yakınma görmede bulanıklaşma (tek göz emin değil) Bulguları birkaç dakika içinde düzelmiş Risk faktör HT Muayene Normal

15 Vaka 42 Yaş bayan 14 kez sol vücut yarısında 2-20 dakika süren uyuşma Risk faktörü yok Muayene normal

16 Vaka 52 yaş erkek 3 hafta önce sağ tarafta güçsüzlük ve konuşma bozukluğu (afazi) Risk faktorleri : sigara ve obez MUAYENE : normal (sadece sol karotiste üfürüm)

17 Vaka 75 y erkek Sağ tarafta güçsüzlük 4 gün önce olmuş 2 saatte düzelmiş Risk faktor HT Muayene normal

18 ABCD2 Skorlaması Yaş >601A (age) Kan basıncı > 140/90 mmHg 1B (Blood Pressure) Klinik Özellikler Tek taraflı güçsüzlük Konuşma bozukluğu 2121 C (Clinical Features) Semptomların süresi >60 dakika 10-59 dakika < 10 dakika 210210 D (Duration) Diabetes Mellitus1D (Diabetes)

19 ABCD2 Skorlaması 0-3 risk düşük 4-5 orta derecede risk >5 yüksek derecede risk

20 Minör inme veya Geçici İskemik Ataklı hastalarda zamanlama

21 77 yaşında erkek hasta DM, HT, Hiperlipidemi öyküsü var 40 yıl 1 paket/gün sigara öyküsü var 1 yıl önce sağ hemiparezi geçirmiş damar tıkanıklığı olduğu söylenmiş Aspirin 300 mg, ACE inhibitörü ve insülin kullanıyor

22 Risk Faktörleri Değiştirilemeyen Risk Faktörleri Yaş Cinsiyet Etnisite Genetik Faktörler Modifiye Edilebilir Risk Faktörleri HT AF ve diğer kardiyak nedenler DM Hiperlipidemi Sigara Fiziksel Aktivite Karotis Darlığı ve TIA Potansiyel Risk Faktörleri Alkol Hiperhomosisteinemi Migren Oral Kontraseptifler İnfeksiyonlar……

23 İnme Semptomları Hemiparezi/ monoparezi Konuşma Bozukluğu Görme Problemleri Başağrısı Dengesizlik

24 Fasiyal Paralizi NORMAL ANORMAL

25 PRIMARY PREVENTION SECONDARY PREVENTION İNME ÜNİTESİ ORGANİZASYO NU İKİNCİL KORUMA PRiMER KORUMA ACİL MÜDAHELE LER REHABİLİTASYON

26 Beyin Krizi Akut İnme: Beyin Krizi Her Dakika önemlidir Zaman beyindir Terapötik çaresizlikle mücadele

27 İnmeli hastalar için görüntülemede teknolojik yenililikler 197019801990 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 İnme Ünitesi tPA ASA CT TCD Toshiba Aquilion 320 Power Mmode TCD 4 - slice CTA CTP 64 slice-CTA DWI- MRI PWI-MRI 4 th gen CT

28 İnme Tedavisinde Gelişmeler (Level A Kanıtlar) 197019801990 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 İnme Ünitesi tPA ASA CT hemikranyektomi

29 Akut İnmeli Hastaya Yaklaşım

30 İnmeli Hastada Acil Yaklaşım Hedefleri Progresyonu engellemek Rekürrensi engellemek Komplikasyonları engellemek Hayatı tehdit eden durumlarla mücadele etmek Nöroprotektif tedaviler Tedavi edici yaklaşımlar

31 Vital Fonksiyonlar Airway- entübasyon koma hipoventilation aspirasyon riski Breathing- pulse oxymetry - normoventilasyon Circulation- i.v. yol, No Dekstroz - EKG - Kan Basıncı Kontrol et Kan Şekeri (hypoglisemi) tansiyon, hipotansiyonu düzelt Hidrasyon sağla Ateş yüksekliğine izin verme

32 Nörostatus Glasgow koma skoru (Koma) Kas güçsüzlüğü, unilateral/bilateral Fasial parezi veya göz deviasyonu Konuşma (Afazi dizartri) Hemianopi veya major duysal defisit Semptomlarda düzelme veya kötüleşme? Nöbet, travma, ense sertliği? * 2 dakika maximum

33 Laboratuar incelemeler Hb, Hcr, thromb, leuc gluc, CRP, SR, CK, CK-MB, creat APTT, TT-SPA/INR Elektrolitler İdrar incelemesi EKG PA Akciğer BT

34 Kritik Fonksiyonlar Kardiyak BP EKG PA Akc Vücut Isısı > 37.5°C tedavi et Kan Gazları

35 Acil i.v. Tedaviler Kusma anti-emetik Hyperglisemi: insulin Çok yüksek BP (sistolik > 220, diastolik > 130 mm Hg): Kaptopril Furosemid Ajitasyon: Kısa süre, sedatifler

36

37 İnmeden korunma

38 Birincil Korunma İnme için yüksek riskli hastaları belirlemek ve inmeden korunma stratejileri oluşturmak -Aile öyküsü, özgeçmiş bilgileri ve risk faktörlerinin belirlenmesi -Yaşam tarzı değişiklikleri -Kan Basıncı ayarlaması -Kan Şekeri düzenlemeleri -Kan Kolesterol düzeyi takibi ve tedavisi -Sigara ve alkol

39 Damarsal Yaşlanma

40 Risk Faktörleri İnme ilişkisi Wolf PA, Stroke 1991

41 Kan Basıncı İnme İlişkisi

42 Hipertansiyon Tedavisi ve İnme Riski

43 İnmeli hastalar için kan basıncı ile ilgili öneriler İlk inmeden korunmak için Sistolik KB <140 mmHg (Kanıt düzeyi C) Diastolik KB<90 (Kanıt Düzeyi A) İnme veya TİA geçiren hastalarda tekrarı önlemek için KB <140/90 (Kanıt Düzeyi C) diabetik hastalarda <130/80 (Kanıt Düzeyi B) İnmeli hastalarda antihipertansif ACE inhibitörü veya diüretik (Kanıt Düzeyi B) İnmeli hastada antihipertansif tedavi başlama zamanı ile ilgili net veri yok

44 Diabet İnme İlişkisi Abbott RD.JAMA 1987

45 Diabet-İnme Mortalitesi İlişkisi Stamler J Diabetes Care 1993

46 İnmeli hastalar için kan şekeri ile ilgili öneriler 40 yaş üstü tüm bireylerde her 3 yılda bir açlık kan şekeri bakılması (Kanıt Düzeyi C) Diabet için ilave risk faktörü varsa test daha sık tekrar edilmeli ve/veya yükleme testi yapılmalı (Kanıt düzeyi C) İnmeli hastalarda kan şekeri ayarlaması bireysel olmalı ancak HbA1c düzeyi<7 olmalı (Kanıt Düzeyi A) Tüm erişkin diabetik hastalarda kontrendikasyon yoksa düşük doz ASA (Kanıt Düzeyi A)

47 İnmeli hastalar için kan lipitleri ile ilgili öneriler 40 yaş üstü erkeklerde ve postmenapozal kadınlarda açlık kan lipit düzeyleri (HDL, LDL, total kolesterol ve total trigliserit) her 1-3 yılda bir ölçülmeli (Kanıt Düzeyi C) Herhangi bir yaşta ilave vasküler risk faktörü olan her hastada kan lipitleri ölçülmeli (Kanıt Düzeyi C) İskemik inmeli hastalarda LDL 100 mg/dl’nin altında tutulmalı (Kanıt Düzeyi A) İskemik inmeli hastalarda kan lipit düzeyinden bağımsız olarak statin başlanmalı (Kanıt Düzeyi A)

48 Sigara ve İnme Günde 20 veya fazla sigara içenlerde inme riski 2-4 kat daha fazla Aktif sigara içenlerde inme veya TİA geçirme oranı %18 Sigara inme ilişkisi günlük sigara sayısı ile doğru orantılı Günlük 20 den az sigara içenlerde inme riski 1.56 kat 20 den fazla sigara içenlerde 2.25 kat artmaktadır Aktif sigara içenlerde ölümcül inme oranı1.60 kat artar

49 Yaşam tarzı ile ilgili öneriler Diyetle günlük Na alımı 9-50 yaş arası 1500 mg, 50- 70 yaş arası 1300mg 70 yaş sonrası 1200 mg olmalı Haftada 4-7 kez 30- 60 dk egzersiz (hızlı yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme, jogging vs) Vücut kitle indeksi <25 göbek çevresi kadınlarda <88cm erkeklerde <102cm olmalı Alkol kullanımı { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2838529/slides/slide_49.jpg", "name": "Yaşam tarzı ile ilgili öneriler Diyetle günlük Na alımı 9-50 yaş arası 1500 mg, 50- 70 yaş arası 1300mg 70 yaş sonrası 1200 mg olmalı Haftada 4-7 kez 30- 60 dk egzersiz (hızlı yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme, jogging vs) Vücut kitle indeksi <25 göbek çevresi kadınlarda <88cm erkeklerde <102cm olmalı Alkol kullanımı


"ARTERİOSKLEROZ VE İLİŞKİLİ NÖROLOJİK PROBLEMLERE GENEL YAKLAŞIM Prof. Dr. Abdülkadir KOÇER Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Prof. Dr. Talip ASIL Konuşmacı:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları