Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 İsmail Safa Bey ve Fikirleri  Maarif Misakı Ana İlkeleri 1.İlmiye Heyeti İncelenecek Konular Alınan Kararlar  Maarif Vekaleti Merkez Örgütü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " İsmail Safa Bey ve Fikirleri  Maarif Misakı Ana İlkeleri 1.İlmiye Heyeti İncelenecek Konular Alınan Kararlar  Maarif Vekaleti Merkez Örgütü."— Sunum transkripti:

1  İsmail Safa Bey ve Fikirleri  Maarif Misakı Ana İlkeleri 1.İlmiye Heyeti İncelenecek Konular Alınan Kararlar  Maarif Vekaleti Merkez Örgütü

2  Şam İdadisi’nde tarih-coğrafya öğretmenliği, Adana Halkevi Başkanlığı, gazetecilik ve çiftçilik yaptı.  TBMM’ de 1.,2. ve 6. dönemlerde milletvekilliği, kısa dönemlerde Dahiliye ve 1,5 yıl Maarif Vekilliği yapmıştır.

3  Terbiye, tahsil ve ihtisas. *Gençleri, kardeşlik ve memleket sevgisine dayalı millî bir duygu ile yetiştirmek, *Ekonomik inkılâpların yakın olması dolayısıyla gençliğe çalışma fikrini, üretim amacını ve üretim yollarını iyice öğretmek, *Eski yorgun uygarlığın ve onun kurumlarının yıkılmasına karşı gençliği soğukkanlı ve metin yetiştirmek

4  İlköğretim; İlk ve ortaöğretim amaçsızlıktan kurtarılarak sanat, ticaret ve ziraata yönelmelidir. Hayata ve geleceğe öğrenci hazırlayacak olan ortaokullarda geçmiş ile ilgilenen bilimler yer alamaz. Ortaokulların yanında atelyeler ve uygulama odaları yer almalıdır.  Liselerde; gençler hem meslekî hem de edebî-kültürel yönden eğitilmelidirler.  İlk ve ortaöğretimin ıslâhı için Anadolu 15 Öğretmen Okulu bölgesine ayrılmıştı. Her bölgede tam devreli bir lise, birer kız ve erkek öğretmen okulundan oluşan bir "Maarif Merkezi" kurulacaktı.  Halkın eğitimine ilgi ve fedakârlığın arttırılması, halk ile okul ve öğretmenleri birbirine yaklaştırmak, zorunlu öğretimle beraber eğitimi her sınıf halkın arasında yaymak gibi önemli istekler vardı.

5  Yabancı okullar; "Bütün dünyaya ve bilhassa bu müessesatla alâkadar olanlara kat'i sûretle bildirmek istiyoruz ki, artık eski oyunların tekrar edilmesi imkânsızdır. Onun için memleketimizde yaşamak isteyen her ecnebi müessessesi kanunlarımıza ve mektepler hakkında koymuş olduğumuz ve koyacağımız esasata harfiyen riayet edeceklerdir. Bu esasata riayet edilip edilmediğini dâimi surette teftiş ve murakebe etmek en büyük hakkımız ve bir dakika olsun gözden kaçırmayacağımız bir esastır."

6  1921’de toplanan Maarif Kongresinde Mustafa Kemal, kongreyi açış söylevinde savaşın kazanılmasından sonra, Türkiye’nin ulusal bir devlet olacağını ve ancak, çağdaş bilince erişmiş ulusal eğitim ile yetişmiş bir ulus tarafından birliğin sağlanabileceğini vurgulamıştı.  1923 başında Maarif Nazırı (Millî Eğitim Bakanı) İsmail Sefa (Özler) öğrenimin birleştirilmesinde gözetilecek esasları bir genelge halinde yayınlayıp, bütün ülkedeki öğrenim kurumlarına ve okullara gönderdi.

7 SEÇİLDİĞİ VEYA TEMSİL ETTİĞİ KURUM ÜYE SAYISI Telif ve Tercüme Encümeni3 İlk Orta ve Yüksek Tedrisat Müdürlüğü 3 Teftiş Heyeti3 Hars Müdürlüğü1 İhsaiyat Müdürlüğü1 Dârülfünun müderrisleri4 Serbest Ali Dersler Müderrisi 1 Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimat-ı Âliyeden 2 Sanayi-i Nefiseden1 Galatasaray Lisesinden1 Ortaöğretim mensuplarından 2 İlköğretim mensuplarından2 Bakanlığın Seçeceği Uzmanlar 6 İlgili Bakanlıklardan6 Basın mensubu2 Türkocağı'ndan1 Büyük İzci Ortasından1 Toplam40 Bakanlığın Maarif Heyeti İlmiyesi'nin 15 Temmuz 1923 de başlayan toplantısı, hazırlık dönemi Cumhuriyet eğitiminin en olumlu çalışması, Maarif şûralarının bir çeşit başlangıcıdır.

8 1) Maarif-i umumiyye icraat programı 2) Millî hars 3) Çevirilerde uyulacak esaslar 4) İstatistik Umum Müdürlüğü teşkili 5) Millî kamus ve sarf 6) Millî musiki, lisan ve edebiyat 7) Millî Tarih Kütüphanesi 8) Millî Hazine-i Evrak 9) Millî Tarih ve Coğrafya Enstitüleri 10) Etnografya Müzesi 11) Millî Müze 12) Mektep Müzesi 13) Ankara'da Âli Dersler

9 14) İlköğretim programları 15) İlkokul sonrası hayatî öğretim programı 16) Tedrisat-ı İbtidaiye Kararnamesinin tadili lâyihası 17) Öğretmen okulları program ve yönetmelikleri 18) Sultani teşkilatı, ad değiştirme ve öğretim süresi 19) Sultani programlarını değiştirme 20) Ortaöğretim muallimleri yasa tasarısı 21) İzcilik teşkilât-ı esasiyesi 22) Heyet-i Teftişiye Nizamname lâyihası 23) Asâr-ı Atika Nizamnamesi tadili 24) İstanbul öğretmen okullarında tâli kısımların açılması 25) Galatasaray Sultanisi teşkilât ve programı 26) Dârülmuallimîn-i Âliye öğrencilerine meslekî bilgi verilmesi.

10 Toplantıda 6 komisyon kurulmuş çalışmalara bu şekilde devam edilmiştir  Millî ve İlmî Komisyon  İstatistik Müdiriyeti Teşkilâtı Komisyonu, İlköğretim Komsiyonu  Öğretmen Okulları, izcilik, eğiticilik komisyonu  Ortaöğretim Komisyonu  Bakanlığın genel çalışmaları ve programı komisyonu

11  İlköğretim altı yıldır. Öğretim zorunluluğu 7-14 yaşları arasındadır. Birinci ve ikinci sınıf mevcudu 30'u, diğerleri 40'ı aşamaz; öğrenci çok olursa şûbelere ayrılır.  Zorunlu eğitim yaşında bulunan çocukların yabancı okullara devamları yasaktır.  Maarif Vekâletinden başka bakanlıklar ilköğretim yaptıramaz. Bu bakanlıkların elinde var olanlar Maarife devredilecektir. Yabancılar dâhil, bütün özel okullar Maarif Vekâleti'nin denetimi altındadır. Yasa ve yönetmeliklere uymayan ve başka amaçlarla açıldığı anlaşılanlar, derhal kapatılacaktır.

12  Küçük köyler için, seçilecek yerlerde "Leylî Köy Mektepleri" kurulacak, hattâ gezici öğretmenler kullanılacaktır  İlköğretimden sonra ortaöğretime gidemeyecekler için, zorunlu öğretim iki yıl daha devam eder. İki yıllık "ihzarî mektepler"de hayatî ve meslekî eğitim yaptırılır.  İlkokul öğretmenleri hakkında bir yasa hazırlanmıştır.  Kadınlar, Heyet-i İlmiye'ye girebilecekler ve ilköğretim müfettişi olarak da atanabileceklerdir.

13  Din dersi öğretmenlerinin seçiminde, diğer öğretmenlerdeki gibi şartlar aranılacaktır. Din dersleri programı, din ve eğitim adamlarından kurulu bir komisyonca yapılacaktır.  "Sultani" adının "lise" olmasına karar verilmiştir. Liselerin 4+4+3 = 11 yıl olmasına; fen ve edebiyat şûbelerinin lise son sınıfta ayrılmasına karar verilmiştir.  Lise ve dengi okullarla yüksek okullar ve yüksek medrese mezunları için "hidmet-i maksureden istisna yoktur".

14  Göreve başlayınca askerlik yaşları gelen öğretmenlerin bir defa ve bir yıldan fazla tecil haklar yoktur. Yüksek okul ve medresede okuyanlarla Avrupa'da tahsil yapanların "hidmet-i maksure"leri tecil olunur.  Diplomalı ve ehliyetnameli ilkokul öğretmenleri, askerliklerini, öğretimi aksatmayacak şekilde yaparlar.  Öğretmenlerin nedensiz azlini önlemek için, Meclis'ten yasalar çıkartılacaktır. Ama o zamana kadar, Heyet-i İlmiyece bu hususta uygulanacak esaslar önerilmiştir.

15  Bu arada Millî Hars Komisyonu da Hars Genel Müdürlüğü'nün ve birçok enstitü, müze vs.. kurulmasını öneren raporunu sunmuş; Heyet-i İlmiye de halk eğitimi hakkında Ziya Gökalp ve İsmail Bey tarafından verilen bir taslağı kabul etmiştir.  Heyet-i İlmiye toplantısında en çok önem verilen konulardan biri de, beden eğitimi alanı olmuştur. Selim Sırrı (Tarcan) Bey toplantıya sunduğu bir tasarıda Beden Eğitimi Öğretmen Okulu ve Genel Müfettişliğinin kurulmasını, beden eğitimi öğretmenlerine diğer öğretmenler kadar maaş verilmesini, her okulda birer jimnastik salonu kurularak okullarda ilmî bir şekilde spor ve jimnastik yapılmasını istemiştir.  Toplantının sonunda Beden Eğitimi ve İzcilik Komisyonu da çok önemli kararları içeren raporunu yayınlamış, Bakanlığın bir izci ve keşşaf teşkilâtı kurması hakkında somut öneriler getirmiştir.

16 ANA İLKELERİ  Türk milletini medeniyet safında en ileriye götürmek ve yeni nesilleri, Türk olmak haysiyetinin gerektirdiği bu amaca en kısa zamanda varmayı mümkün kılacak aşk, irade ve kudretle yetiştirmek;  Milliyetçi, halkçı, inkılâpçı ve lâik cumhuriyet vatandaşları yetiştirmek;  İlköğretimi yaygınlaştırmak; herkese okuma-yazma öğretmek;  Yeni nesilleri bütün öğretim kademelerinden geçirmek, onları, ekonomik hayatta başarılı kılacak bilgilerle donatmak;  Toplum hayatında dünya ve âhiret cezaları korkusundan doğan ahlâk yerine, hürriyet ve barış içindeki gerçek ahlâk ve erdemleri hâkim kılmak

17

18

19 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 100908026 BETÜL OKCAN

20  1920 yılında Maarif Vekilliği kurulduğunda merkez örgüt İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü ve Telif Tercüme Heyetinden oluşan basit bir yapıda idi. Bakanlığın merkez örgütü, 1923 yılında, İ. Safa Bey'in bakanlığı sırasında yeniden kurulmuştur. Bu örgütlenmede -Fransa ve İspanya merkezî eğitim örgütü esas alınarak- ilmî ve idarî bölümlere yer veriliyordu.  Bilimsel örgütlenme, Osmanlı eğitim sistemindeki Meclis-i Maarif-i Kebir gibi bir kurul idi. 30 üyeden oluşan kurul, yılda iki ay toplanacaktı. Fransa'da 50 üyeli, İspanya'da 70 üyeli, aynı tarzda eğitim kurulları vardı.  İdarî kısımda ise, ilk ve ortaöğretimde genel müdürlükler kuruluyor; yükseköğretim de bir müdürlük şeklinde örgütleniyordu. Bunun yanı sıra Heyet-i Teftişiye, İstatistik ("İhsaiyat") Müdürlüğü, Hars ve Sanayi Dairesi de kuruluyordu


" İsmail Safa Bey ve Fikirleri  Maarif Misakı Ana İlkeleri 1.İlmiye Heyeti İncelenecek Konular Alınan Kararlar  Maarif Vekaleti Merkez Örgütü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları