Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Yüksel VARDAR TOBB Ankara, Aralık 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Yüksel VARDAR TOBB Ankara, Aralık 2011."— Sunum transkripti:

1 ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Yüksel VARDAR TOBB Ankara, Aralık 2011

2 2 Oda borsaların var oluş nedeni? TOBB’un var oluş nedeni? Şu anda oda/borsalarda yapılan faaliyetler, verilen hizmetler yeterli değil mi? Şu andaki durum ne? Hizmetler kimin için? Kime rağmen? Oda ve borsalarda nasıl bir seçim ve yönetim? Özel sektör ne durumda? Kalkınma nasıl olacak? 500 milyar $ ihracat, gelişmiş ilk 10 ülke hedefleri nasıl tutturulacak? Oda borsalarda Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim sorunu mu var? Birincil ve İkincil mevzuat yeterli değil mi? İngiltere oda sistemi (gönüllü üyelik) NEDEN AKREDİTASYON?

3 3 Kabul görmüş kriterlere göre hizmet sunma YETKİNLİK Akreditasyon:

4 4 AKREDİTASYON KURULU STANDARD BAĞIMSIZ DENETİM TOBB ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ

5 5 Odalar ve borsaların “Genel Sekreterleri” ve “Meclis Üyelerinden” oluşur 5 adet GS (2 yıllığına göreve gelir. Maksimum 4 defa seçilebilir) 5 Adet MÜ (2 yıllığına göreve gelir. Maksimum 4 defa seçilebilir) 1 adet Kurul Sekreteri (TOBB Başkanı tarafından atanır) ve Kurul Başkanı (TOBB Başkanı tarafından atanır) AKREDİTASYON KURULU Akreditasyon Kurulu Standardın uygulanmasından sorumludur.

6 6 Sistemin başında İngiltere’den gelen ekip bu görevi üstlendi. 2005’ten 2010’a kadar itibaren Türk Loydu yürüttü 2010 yılından bu yana TSE yürütmektedir. Kılavuzdaki kriterlere göre denetimleri yapar. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

7 7 AMAÇ Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynayan Oda ve borsalarımızın “hizmet kalitelerini geliştirmek” üzere; Kapasite ve yeterliliklerini artırmak, ve profesyonelliklerini ortaya koymalarını sağlamak. Bu da ancak “Akreditasyon Standardını” başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır. STANDARD

8 8 Akreditasyon Standardı hizmetlerin k alite sini geliştirme li. kullanılmakta olan kalite sistemleriyle bağlantılı bir metodoloji ye sahip olmalı, Kriterler i basit, anlaşılır ve oda ve borsaların ana faaliyet konularıyla ilgili olmalı, Kriterler i ve kanıtları çıktılar bakımından ifade edilmeli, Zaman içinde kriterlerin değiştirilebilmesine olanak sağlamalı, bürokrasiden uzak olmalı, öznel ve nesnel bir karışımı içeren değerlendirme kullanmalı, Güçlü ve etkili kontrol mekanizmaları sağlamalı ve denetimler yetkin personelce gerçekleştirilmelidir. İLKELER STANDARD

9 9 Standard’ta bulunan 13 kriterin her biri 5’li skala üzerinden puanlanır BEŞ Sürekli üstün performans göstererek, açık bir biçimde tüm kriter gerekliliklerinin ötesine geçer ve iyi uygulamalar konusunda model olur. DÖRTÇoğu alanda kriterlerin öngördüğü gerekliliklerin ötesine geçer ve mükemmel bir performans sergiler. ÜÇTüm kriterlerin asgari gerekliliklerini yerine getirmekte ve makul bir seviyede işlemektedir, gelişmeye yönelik bazı fırsatları bulunmaktadır. İKİBazı alanlarda gerekliliklerin gerisinde kalmakta ve beklentilerin altında bir performans göstermektedir, gelişmeye yönelik açık fırsatlar yer almaktadır. İKİ puanın verildiği hallerde detaylı eylem planlarının sunulması gerekmektedir. BİRKriterlerin gerekliliklerini karşılayamamaktadır ve kabul edilemez düzeyde çalışmaktadır. En fazla 2 kriterden 2 alınmalı…. Hiç 1 alınmamalı PUANLAMA STANDARD

10 10 A Seviyesi: 60-65 Puan (mükemmel) B Seviyesi: 50-59 Puan (tam) C Seviyesi: 37-49 Puan (gelişmeye açık) SEVİYELER ODA AKREDİTASYONU STANDARD

11 11 A Seviyesi: 55-60 Puan (mükemmel) B Seviyesi: 45-54 Puan (tam) C Seviyesi: 34-44 Puan (gelişmeye açık) SEVİYELER BORSA AKREDİTASYONU STANDARD

12 12 Akreditasyon Sistemi TOBB tarafından kurulmuştur ve ona aittir. Akreditasyon Kurulu vasıtasıyla oda ve borsalar tarafından uygulanır. Oda ve Borsalara katma değer sağlamak ve işlerini geliştirmek için süreç; Odaların ve borsaların yıllık olarak kendilerini değerlendirmesi esasına dayanmaktadır. Akreditasyon Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından her 3 yılda bir yapılacak denetimle Akreditasyon Kılavuzuna uygunluğunun dışarıdan doğrulanması gerekmektedir. Bir oda/borsanın Akredite olmada zorlanması halinde, akredite olan oda ve borsalarla, TOBB'un personel desteği vasıtasıyla, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak bir mekanizma kurulmuştur. Bir itiraz süreci içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Kriterleri diğer ilgili akreditasyon standartlarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. STANDARD SÜREÇ

13 13 1. Ba ş vuru: Her sene Temmuz ayı içerisinde TOBB Oda/Borsa Akreditasyon sayfasında bulunan ba ş vuru formu doldurularak sisteme ba ş vuru yapılabilir. Bu ba ş vurular yapılacak ilk Akreditasyon Kurul Toplantısında de ğ erlendirilir ve sonuçlar ba ş vuru sahiplerine bildirilir. 2. Geli ş tirme Ziyareti: Aralık-Ocak ayları içerisinde yapılır. Oda/borsaların akreditasyon standardı gereklerini hangi seviyede kar ş ıladıklarını ve eksiklerinin neler oldu ğ unun tespiti için oda/borsalara ziyarete gidilir. Bu ziyaret sonrasında belirlenen bulgular oda/borsaya bir rapor halinde sunulur. 3. E ğ itimler: Geli ş tirme ziyaretinde belirlenen eksiklikler do ğ rultusunda oda/borsalara e ğ itimler verilir. STANDARD SÜREÇ

14 14 4. Denetleme Ziyareti: Üç yıllık periyotlarla Mayıs-Haziran ayları içerisinde yapılır. Oda/borsa ile ilgili olarak geli ş tirme ziyaretinde tespit edilen eksikliklerin ne derecede tamamlandı ğ ı, kılavuzdaki kriterlerin ne ölçüde yerine getirildi ğ i kontrol edilir ve buna göre denetleme uzmanları tarafından kriter bazlı puanlama yapılır. 5. Özde ğ erlendirme: Akredite olmu ş oda/borsaların her yıl Mart ayında yapacakları bir iç denetim ile kendilerini de ğ erlendirmeleri ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon sayfasındaki özde ğ erlendirme formunu doldurarak Akreditasyon Kurul Sekreterli ğ ine sunmaları ve teyidini almaları gerekmektedir. Ba ş vuruları kabul edilmi ş ve akredite olmamı ş oda/borsalar ise, özde ğ erlendirmelerini kendilerine yapılacak olan denetimden bir ay önce Akreditasyon Kurul Sekreterli ğ ine sunmaları ve teyidini almaları gerekmektedir. STANDARD SÜREÇ

15 15 6. Stratejik Planlama: Akredite oda/borsa her seçim döneminden sonra Mayıs ayı içerisinde ve en az dört yıllık olmak kaydıyla hazırlanan stratejik planlarını TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterli ğ ine gönderir. 7. Bilgi ve Danı ş manlık : Akreditasyon Standardının herhangi bir unsuruna ili ş kin her türlü bilgi ve danı ş manlık talebi TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterli ğ i tarafından kar ş ılanır. 8. Akredite olan bir oda/borsa matbu formlarında ve web sayfasında akreditasyon logosu kullanmak zorundadır. STANDARD SÜREÇ

16 16 TEMEL YETERLİLİKLER TEMEL HİZMETLER DOKÜMANTASYON SÜREKLİLİK- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İZLEME- KONTROL ÖLÇME- DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEMEL PRENSİP: ÜYE, MÜŞTERİ GİBİ DÜŞÜNÜLECEK!!! AKREDİTASYON SORUMLULARININ ROLÜ STANDARD

17 17 TEMEL YETERLİLİKLER TEMEL HİZMETLER STANDARD BELİRTİLEN HİZMETLER (Min) «KURUMSAL» BİR BİÇİMDE «KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİYLE» VERİLMELİ

18 18 1. Temel Yeterlilikler Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı Mali Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi İş Planlaması ve Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Üye İlişkileri Kalite Yönetimi TEMEL YETERLİLİKLER

19 19 2. Temel Hizmetler 1. 1. İletişim Ağı İletişim Ağı 2. 2. Politika ve Temsil Politika ve Temsil 3. 3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek Bilgi, Danışmanlık ve Destek 4. 4. İş Geliştirme ve Eğitim İş Geliştirme ve Eğitim 5. 5. Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret TEMEL HİZMETLER

20 20 Yönetim Kurulu oda/ borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini taahhüt etmelidir. Şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim. Kalıcı ahlaki değerler. Açık stratejik hedefler, vizyon ve misyon. Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısı. 1. Temel Yeterlilikler 1.1. Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı Önce Kurumsallaşma sonra Kurumsal Yönetim İlkeleri ile yönetme Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Paydaşların haklarının korunması, Profesyonel Yönetim, Menfaat sahiplerinin haklarının korunması. Yeni TTK

21 21 Kabul görmüş muhasebe ilkelerine (Tek Düzen) göre faaliyet göstermeli, Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmelidir. Kaynakların yeterliliği ortaya konmalıdır. Oda/ borsa tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve oda/borsalarla ilgili tüm kanunlara uymalıdır. Oda/borsa Meclisinin onayladığı bir bütçeyle faaliyet göstermelidir. 1. Temel Yeterlilikler 1.2. Mali Yönetim Etkin bir Portföy Yönetimi Şeffaf Mali Planlama İlkelerine uygun olarak faaliyet gösterme Bütçe, Mali Rapor, Nakit Akış tahmini, Mali politika (harcama yetkilileri, fon yönetimi, bütçe talimatı, Risk yönetimi vb kayıtlar)

22 22 Oda/borsa işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Oda/borsa Yönetimi çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmelidir (etkinlik ve verimlilik için). Personele eğitim. İ.K. YÖNETİM SİSTEMİ, PROSEDÜRLER vb…. Etkin bir Performans Yönetim sistemi Çalışanların Değerlendirilmesi için KIYASLAMA 1. Temel Yeterlilikler 1.3. İnsan Kaynakları Yönetimi

23 23 Oda/borsa Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık Çalışma Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmalıdır. STRATEJİK PLAN Kaynaklar??? Hedefler düzenli olarak ölçülmeli. Hedeflere ulaşacak açık stratejiler olmalı. Üyelere yıllık rapor. (performans raporu!! klasik FR değil) 1. Temel Yeterlilikler 1.4. İş Planlaması ve Yönetimi

24 24 Oda/ borsa amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanmalıdır. İş toplumunda tanımlı hedefleri var olmalı ve ilgili kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planları mevcut olmalıdır. Haberleşme Stratejisi ve Uygulama Planı. Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olmalı. Basın bültenleri. Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliliğini değerlendirir. Yabancı dil destekli web sitesi 1. Temel Yeterlilikler 1.5. Haberleşme ve Yayınlar (Yönetimi) Çok faaller ancak, bu konuda da kurumsal değiller (sürdürülebilirlik?????)

25 25 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle; Oda/ borsa üyeleriyle etkin iletişim kurmak, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olmalıdır. Güncel “Üye Yönetim Sistemi” Güçlü ve entegre bir yazılım, donanım ve iletişim altyapısı. Fonksiyonel web sayfası Bilgi ve İletişim Teknolojisi Planları, Politikaları ve Prosedürleri 1. Temel Yeterlilikler 1.6. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı (Yönetimi)

26 26 Oda/ borsa üyeyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmalıdır. Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamalıdır. Oda/ borsanın üyesiyle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette olmalıdır. Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmalıdır. CRM…ÜYE MEMNUNİYETİ… ÜYE-MÜŞTERİ… MEMNUNİYET-SADAKAT 1. Temel Yeterlilikler 1.7. Üye İlişkileri (Yönetimi) Üye ve iş ihtiyaçları konusunda personel eğitim programı Şikayet Politika ve Prosedürleri Üye ilişkileri ile ilgili stratejik ve yıllık iş planları

27 27 Oda/ borsa sürekli ilerleme sürecine kendini adamalı ve etkin bir kalite yönetimi sayesinde kaliteyi üyelerin yararına olacak biçimde oda/borsanın kalbine yerleştirmelidir. Özetle; KURUMSALLAŞMIŞ olmalıdır. Oda/borsa süreçlerini geliştirmek ve izlemek için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanmalıdır. 1. Temel Yeterlilikler 1.8. Kalite Yönetimi

28 28 Oda/borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmelidir (Üyelerimiz bizi yönlendiriyor. Biz onların isteklerini yerine getiriyoruz…). Oda/ borsa, üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmelidir. Oda/borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir. Üyelerinin sorunlarına yönelik (Kurumsallaşma, verimlilik, vb konularda) eğitim ve danışmanlık… İş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyü, üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketi (Hangi üye hangi hizmetlerden ne kadar faydalanıyor!!) Rapor, İyi Uygulamalar bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağlarınde paylaşılmalı 2. Temel Hizmetler 2.1. İletişim Ağı

29 29 Oda/borsa, üyeleri için önemli olan konuları tanımlamalı ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmalıdır. İş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda/borsa ağının meslek ve oda/borsa düzeyinde gelişimine katkı sağlamalıdır. Oda/borsa, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalıdır. (Politika belirmek için) Oda/borsa temsil ve lobi faaliyetlerinin etkinliğini ölçmelidir. 2. Temel Hizmetler 2.2. Politika (belirleme) ve Temsil (etme) Bu TOBB sayesinde belli bir oranda gerçekleşiyor. Ancak, Oda/borsalar üyelerinin görüşlerini alamamakta. (Meslek Komiteleri??)

30 30 Oda/borsa, geniş bir yelpazede bilgi tanımlama, değerlendirme, analiz ve yayma konularında yetkin danışmanların desteklediği bilgi servisleri sunmalıdır. İş dünyasına faaliyet koluyla ilgili problem çözme araçları sunan daha üst düzey bilgi kaynaklarına erişim sağlamalıdır. Üyelerine ve daha geniş iş kesimlerine bilgi desteği ve çözümleri konusunda liderlik edebilecek yüksek kaliteli üye odaklı bilgi servisleri sağlamalıdır. Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı bilgi Üyelerin ihtiyaçları tanımlanmalı ve çeşitli faaliyetlerle desteklenmeli, Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim sağlanmalı 2. Temel Hizmetler 2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek Ekonomik istatistikler Elektronik ortamda veya basılı bilgi sayfalarının kopyaları Bilgi ve danışmanlık hizmetinin etkinliğini ölçen müşteri memnuniyet anketi ve değerlendirme sonuçları Bilişim ve bilgi destek personelinin görev tanımları

31 31 Oda/borsa yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir dizi İş Geliştirme programlarına erişim sağlamalıdır. Hizmet sadece oda/borsa, sadece 3. taraf sağlayıcılar tarafından olabileceği gibi ortaklaşa da yürütülebilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın oda/borsa içerik ve kaliteyi kontrol edebilmeli, eğitim ve gelişmenin ihtiyaca uygun ve en yüksek standartta olmasını sağlayacak yönetim kararları alabilmelidir. Düzenli anketler Eğitimlerin etkinlik analizi Bu konuda yeterli kaynak İş piyasasındaki boşluklar ve fırsatları belirlemek için “piyasa analizleri” 2. Temel Hizmetler 2.4. İş Geliştirme ve Eğitim

32 32 Oda/borsa uluslararası ticaret faaliyeti geliştirme ve sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki yerel ihtiyaçları karşılamaya yönelik geniş bir program yelpazesine erişim sağlayabilmelidir. ihracat teşvikleri konusunda geniş bilgi Uluslararası piyasalar ve odalar/borsalar ile bağlantılar Nitelikli uluslararası piyasa araştırma raporları Sektörler, ülkeler, ekonomiler hakkında uzman bilgisi Üyelerin ihracat potansiyellerini analiz etmede ve yeni piyasaların gelişmesinde yardımcı olmada yetkin deneyimli ve kalifiye uluslararası ticaret ekibi 2. Temel Hizmetler 2.5. Uluslararası Ticaret

33 DÜNDEN BUGÜNE TOBB ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ 2002 – 2011

34 1999-2001 - «Türk Oda Geliştirme Sistemi» 26.01.2002 tarihli Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlük kazanmıştır. Mart 2002 İlk Kurul Toplantısı (10 oda seçiliyor) İngiliz uzmanlar ilk denetimleri yapıyor Bu 10 oda (1. dönem) akredite ediliyor 2005 yılında 14 oda daha (2. dönem) akredite ediliyor 2005- Denetimler Türk uzmanlarca yapılmaya başlanıyor (Türk Loydu) 2008 yılında Borsalar sisteme dahil ediliyor Üçüncü dönemde 14, dördüncü dönemde 15, beşinci dönemde de 15, altıncı dönemde 17 Oda/Borsa ile birlikte akredite olmuş oda/borsa adedi 85’e ulaşmıştır. Bunların 17’si Borsadır. Denetimleri bu yıl içerisinde tamamlanacak 17 oda/borsanın da 4’ü Borsadır. Sertifika Törenleri 2006 yılından itibaren Sistemi ve Akredite olan Oda/Borsaları tanıtmak amacıyla “Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi El Kitabı” basılmaktadır. AB Projesi olarak «SÜRDÜRÜLEBİLEN» az sayıdaki projelerdendir

35 2008 - İngiltere kılavuzu revize ediyor 2009 - İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzunun” Türk oda/borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti ve Sistemin etkinliğinin gözden geçirilmesi Bu protokol çerçevesinde İngiltere Odalar Birliği Uzmanları John Lockett, Peter Ralphs, Sue Deans ile 9 ay süreli bir çalışma yapılmış, bu çalışmada TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin geldiği nokta ile 2008 Akreditasyon Kılavuzunun uygulanabilirliği incelenmiştir.

36 Bu incelemelerinin sonucunda 2 Ekim 2009 tarihinde Akreditasyon Kuruluna bir rapor sunulmuş ve raporda sonuç olarak Standardın her üç seviye için oda/borsalara uygun olduğunu ve “2005 yılından itibaren devam eden süreçte büyük aşamalar kaydedildiği, özelikle kılavuzda yapılan değişiklikler, eğitim çalışmaları, oda/borsaların Stratejik Planlama hazırlama kabiliyetini artırıcı çalışmaları önemli gelişmeler olarak gördüklerini” ifade etmişlerdir. Bu aşamadan sonra revize Akreditasyon Kılavuzu Akreditasyon Kuruluna sunulmuş, Kurul yeni Kılavuzu onaylamıştır.

37 AKREDİTASYONUN KAZANDIRDIKLARI

38 İYİ UYGULAMALAR (AKREDİTASYON PLATFORMU) KIYASLAMA NETWORKING PLANLAMA HABERLEŞME STRATEJİSİ WEB SAYFASI ULUSLARARASI TİCARET MEMNUNİYET ANKETLERİ VE ANALİZLERİ KAZANIMLAR

39 İYİ UYGULAMALAR VE AKREDİTASYON PLATFORMU Akredite Oda ve Borsalar, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği tarafından düzenlenen eğitim ve toplantılar sayesinde, aralarındaki iletişimi geliştirmekte ve “iyi uygulamaları” paylaşmakta; böylece fiilen bir “Akreditasyon Platformu”nu oluşturmaktadırlar. KIYASLAMA Bu iletişim ve bilgi paylaşımı ile akredite Oda ve Borsalar, birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmakta ve hizmetlerini çeşitlendirebilmekte; böylece verdikleri hizmetleri “benchmarking” (çoklu mukayese) edebilmektedir. Çeşitlenen ve yükselen hizmet standardının nihai yararlanıcısı, üye şirketlerdir. KAZANIMLAR

40 NETWORKİNG Oda ve Borsaların Genel Sekreterleri, özellikle de Kalite & Akreditasyon sorumluları arasında oluşan “networking” (ilişki ağı) sayesinde; sadece kalite ve akreditasyon konularının değil, pek çok hizmet alanlarının iyileştirilme imkanı da oluşmaktadır. KAZANIMLAR

41 PLANLAMA Akreditasyon sistemi, akredite Oda ve Borsalar hizmetlerinin planlama anlayışlarını değiştirerek, Oda ve Borsaların sistem gereksinimi olarak ilk kez uyguladıkları iş planları, eğitim planları, stratejik planlar ve çalışan performans sistemleri ile Oda ve Borsa hizmetlerinin “sürekli iyileşmesine” imkan yaratmış; böylece Oda ve Borsaların kurumsallaşmalarına katkı sağlamıştır. Bu durum, akredite olmayan Oda ve Borsalar için de bir model oluşturmaktadır KAZANIMLAR

42 HABERLEŞME STRATEJİSİ Sistemin istediği iç ve dış dünya ile doğru iletişim kanalları oluşturma ile ilgili maddesi olan Haberleşme ve Yayınların kriterleri doğrultusunda kurumlarımızın iletişim alışkanlıkları değişmiş ve kurumlar kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri dağınık ve maliyetli iletişim faaliyetlerini “haberleşme stratejileri” oluşturarak daha derli toplu bir iletişim sistemi kurmuşlardır. KAZANIMLAR

43 WEB SAYFASI Akreditasyon sisteminin istemiş olduğu yabancı dil destekli web sayfası oda/borsalar tarafından önemsenmiş, kurumlarının dünyaya açılan en ciddi yüzleri olan web sayfalarını sistem sayesinde yenilemiş, geliştirmiş, yenilediği web sayfalarını birkaç yabancı dilde de erişime açmış ve üyelerin uluslararası ticari faaliyetinde bulunmasına imkan sağlamıştır. Bu durum, sistemin sağladığı en ciddi faydalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. KAZANIMLAR

44 ULUSLARARASI TİCARET Akreditasyon sisteminin önemli elementlerinden birisi olan uluslararası ticaretin gelişmesi amacıyla oda/borsalar, bir çok uluslararası faaliyete imza atmışlardır. Akredite Oda ve Borsalar fuarlara katılmaya ve heyet ziyaretlerini artırmaya önem göstermişlerdir. “İçinde dünya olmayan, dünya içinde olamaz” anlayışı akreditasyon sistemi tarafından oda/borsaların vizyonlarının bir parçası haline gelmiştir. KAZANIMLAR

45 MEMNUNİYET ANKETLERİ VE ANALİZLERİ Akreditasyon sisteminin önemli elementlerinden diğer biri olan “Üyelik” bölümünde üye geri bildirimi önemle belirtilmiştir. Bu öneme istinaden oda/borsalar her yıl düzenli olarak “üye memnuniyet anketleri” düzenlemiş ve analizleri TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliği tarafından yapılarak bünyelerinde hangi birimleri daha çok desteklemeleri, üyenin neye daha çok ihtiyaç duyduğu gibi soruların cevaplarını geri bildirimlerde görme fırsatını yakalamışlardır. Akreditasyon sisteminden önce her ne kadar bazı oda/borsalar üye anketleri yapsa da, tüm oda/borsalara bunu yaptırmayı sistem başarmıştır. Kurumlarımız hizmet etmenin değil, doğru ve isabetli hizmet etmenin emarelerini bu geri bildirimler sayesinde daha iyi görmeye başlamışlardır. KAZANIMLAR

46 ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN KONULAR

47 EĞİTİMLER (Akreditasyon Akademisi) Akredite olmuş oda/borsaların hizmetlerinde bir değişim (yöntem, verimlilik, nitel, nicel vb.) olmuş mudur? (bu ölçüldü mü, veya nasıl ölçülebilir?) (üyelere sormak???) Verilen hizmetler kurumsal bir yapı içerisinde veriliyor mu? Her dönem için optimal sayı ne olmalı? Odalar ve borsalar üyeleri için var!!!! TOBB odalar ve borsalar için var!!!

48 AKREDİTASYON ETKİNLİK DEĞERLEME

49 EKSEN KAYMASI KAMU AJANLIĞI GÖREVLERİ Belgelendirme, Kayıt İşlemleri, ------- TİCARİ İŞTİRAKLER FAALİYETLER Eğitim, Danışmanlık, Bilgi Hizmetleri, Politika Temsil, Üye İlişkileri, İş geliştirme ODA HİZMETLERİ

50 EKSEN KAYMASI KAMU AJANLIĞI GÖREVLERİ Belgelendirme, Kayıt İşlemleri, ------- TİCARİ İŞTİRAKLER FAALİYETLER Eğitim, Danışmanlık, Bilgi Hizmetleri, Politika Temsil, Üye İlişkileri, İş geliştirme ODA HİZMETLERİ

51 TEŞEKKÜRLER


"ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Yüksel VARDAR TOBB Ankara, Aralık 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları