Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8 OCAK 2014 AÇIK H İ BE ROGRAMLARI. 1- SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Programın Amacı: Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8 OCAK 2014 AÇIK H İ BE ROGRAMLARI. 1- SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Programın Amacı: Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara."— Sunum transkripti:

1 8 OCAK 2014 AÇIK H İ BE ROGRAMLARI

2 1- SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Programın Amacı: Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini, Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) kapsamında desteklemektedir.

3 SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Uygun Başvuru Sahipleri: Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Üniversiteler tarafından geliştirilen, Proje geliştirme ve uygulama aşamasında ortaklıkları bulunan, Proje başına en az 40.000 TL, en fazla 250.000 TL hibe talep eden, Temel faaliyetleri Türkiye sınırları içinde olan ve en fazla 12 ay süren projeler başvuruda bulunabilecektir.

4 SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Hedef Kitle: Ayrımcılı ğ a maruz kalan kadın, genç ve engellileri hedef alan projelere destek verilecektir. 1- ‘Çifte dezavantajlı’ grupları hedefleyen (Genç Kadın, Engelli Kadın, Engelli Genç veya Engelli Genç Kadın) ve/veya 2- Farklı alanlarda çalışan kurumlarla işbirlikleri kurarak, “toplumsal cinsiyet”, “engelli” ve/veya “gençlik” yaklaşımlarını çalışmalarına entegre eden kurumların projelerine öncelik verilecektir. SON BAŞVURU TAR İ H İ : 21 ŞUBAT 2014

5 2- GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI Ğ I KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP) 8. ETAP ÇA Ğ RISI 2- GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI Ğ I KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP) 8. ETAP ÇA Ğ RISI PROGRAMIN AMACI Do ğ al kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sa ğ lanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenli ğ inin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

6 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI Ğ I KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP) 8. ETAP ÇA Ğ RISI UYGUN BAŞVURU SAH İ PLER İ Ekonomik yatırım konuları için gerçek kişiler, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından teklif edilen yatırımlar desteklenecektir. SON BAŞVURU TAR İ H İ : 27 OCAK 2014

7 GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI Ğ I KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEME PROGRAMI (KKYDP) 8. ETAP ÇA Ğ RISI PROGRAMI KAPSAMINDA UYGUN YATIRIM KONULARI * Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, * Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, * Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, * Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, * Tebli ğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, * Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe deste ğ i kapsamında de ğ erlendirilir.

8 3- 3- ÇOCUK HAKLARI H İ BELER İ İ Ç İ N TEKL İ F ÇA Ğ RISI Programın Amacı: 1- Çocukların hakları konusunda bilgilendirilme sürecinin yapısal düzeyde iyileştirilmesi. Başka bir deyişle, çocukların genel hukuki haklar ba ğ lamında bilgilendirilmelerine dair iyi uygulamaların pilot çalışmalarının yapılması ya da iyi uygulamaların yaygınlaştırılması.

9 ÇOCUK HAKLARI H İ BELER İ İ Ç İ N TEKL İ F ÇA Ğ RISI Programın Amacı: 2- Roman çocukların, kendilerini ilgilendiren meselelere dahil edilmeleri amacıyla etkili yaklaşımlar tespit edilerek geliştirilmesi yoluyla, katılımlarının desteklenmesi.

10 ÇOCUK HAKLARI H İ BELER İ İ Ç İ N TEKL İ F ÇA Ğ RISI Uygun Başvuru Sahipleri: Kamu Kurumları Üniversite STK’lar Araştırma Enstitüleri Yerel Yönetimler Kar amacı gütmeyen her türlü kurum ve kuruluş SON BAŞVURU TAR İ H İ : 12 MART 2014

11 4- BAŞBAKANLIK TANITMA FONU TANITMA FONU DESTE Ğİ Programın Amacı : Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını arttırmak, Türk kültür varlı ğ ının yayılmasını sa ğ lamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

12 BAŞBAKANLIK TANITMA FONU TANITMA FONU DESTE Ğİ Uygun Başvuru Sahipleri Üniversite KOB İ -Şirket Belediye Dernek-Vakıf (STK) Birlikler (Mahalli İ dare/Tarımsal Üretim/Kalkınma) Valilik/Kaymakamlık İ l Özel İ daresi Oda-Sendika-Meslek Birli ğ i İ lk-Orta Ö ğ retim Kurumu Kamu Kurumu

13 BAŞBAKANLIK TANITMA FONU TANITMA FONU DESTE Ğİ Uygun Başvuru Konuları: Turizm, Kültür, E ğ itim, Hizmetler alanında her türlü e ğ itim, araştırma ve tanıtım faaliyetleri (ülkemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına destek olacak basılı ve görsel yayın hazırlanması, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi, çeşitli e ğ itim programları, spor aktiviteleri gibi faaliyetler için başvuruda bulunulabilir. Son Başvuru Tarihi: Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.

14 5- ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF) KARADEN İ Z BÖLGESEL İ ŞB İ RL İĞİ FONU Fonun Amacı : Bir kamu–özel sektör ortaklı ğ ı olan Vakıf, birçok donörle işbirli ğ i içerisinde bölgesel işbirli ğ i, sivil toplum ve demokratik temelleri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışan yerli kuruluşlara hibe sa ğ lamaktadır.

15 ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF) KARADEN İ Z BÖLGESEL İ ŞB İ RL İĞİ FONU Uygun Başvuru Sahipleri : Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, topluluklar, di ğ er kuruluşlar uygun başvuru sahipleridir.

16 ALMAN MARSHAL VAKFI (GMF) KARADEN İ Z BÖLGESEL İ ŞB İ RL İĞİ FONU Son Başvuru Tarihi : Bu programın son başvuru tarihi yoktur ve proje önerileri yıl boyunca kabul edilmektedir. Her ay sunulmuş olan proje önerilerinin de ğ erlendirilmesi için bir komisyon toplanmaktadır. 25.000 Dolar üstünde olan projelerin desteklenmesi konusunda Karadeniz Bölgesel İ şbirli ğ i Fonu Yönetim Kurulu karar vermektedir. Detaylı Bilgi için : The German Marshall Fund of the Unites States’in internet sayfasından ulaşılabilir. (www.gmfus.org)www.gmfus.org)

17 6- HOLLANDA BÜYÜKELÇ İ L İĞİ MATRA PROGRAMI Programın Hedefi : Hollanda Büyükelçili ğ i tarafından yürütülmekte olan MATRA Programı, bir sosyal dönüşüm programı olup Orta ve Do ğ u Avrupa ile Türkiye’de sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yönelik bir fon imkanı sunmaktadır.

18 HOLLANDA BÜYÜKELÇ İ L İĞİ MATRA PROGRAMI Uygun Başvuru Sahipleri 1. Sivil Toplum Kuruluşları, 2. Merkezi, Bölgesel ve Yerel Otoriteler, 3. Kar Amacı Gütmeyen E ğ itim Kurumları. Uygun Başvuru Konuları : Programda ana hedef, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve AB müktesebatına uyumun desteklenmesidir.

19 HOLLANDA BÜYÜKELÇ İ L İĞİ MATRA PROGRAMI Aşa ğ ıda sunulan konular programın öncelikli konularıdır: Adalet ve İ çişleri (mevzuat ve kamu düzeni kanunu, yönetim, polis, yolsuzlukla mücadele) İ nsan Hakları (azınlıklar ve halkın bilinçlendirilmesi) Medya ve Bilgi E ğ itim Son Başvuru Tarihi : Başvurular için tarih sınırlaması yoktur..

20 7- YEREL G İ R İ Ş İ MLER İ Ç İ N KANADA FONU Programın Amacı: Teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınma deste ğ i veren küçük ölçekli projeleri finanse ederek, yerel halkın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşam standartlarının artırılmasıdır.

21 YEREL G İ R İ Ş İ MLER İ Ç İ N KANADA FONU Uygun Başvuru Sahipleri: Yerel Yönetimler STK’lar

22 YEREL G İ R İ Ş İ MLER İ Ç İ N KANADA FONU Uygun Başvuru Konuları Projeler; Fakirli ğ i azaltmak ve insani temel ihtiyaçlar, Cinsiyet eşitli ğ i, Kurumsal kapasite geliştirme, Çocuk sa ğ lı ğ ı ve korunması, Özel sektörün geliştirilmesi, Demokrasi ve iyi yönetişim (insan hakları, hukuk üstünlü ğ ü ve adalet) gibi konulara yönelik olarak hazırlanmalıdır. Tüm tekliflerde, projenin cinsiyet eşitli ğ i ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini açık bir şekilde belirtmek gerekir.


"8 OCAK 2014 AÇIK H İ BE ROGRAMLARI. 1- SABANCI VAKFI TOPLUMSAL GEL İ ŞME H İ BE PROGRAMI Programın Amacı: Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları