Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WCF Ö ğ reniyorum Ders 0 - Temeller Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WCF Ö ğ reniyorum Ders 0 - Temeller Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker"— Sunum transkripti:

1 WCF Ö ğ reniyorum Ders 0 - Temeller Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker www.buraksenyurt.comselim@bsenyurt.comhttp://twitter.com/bsenyurt http://friendfeed.com/burakselimsenyurt http://www.formspring.me/BurakSenyurt

2 Gündem  SOA(Service Oriented Architecture) Nedir  SOA’ nın 4 Atlısı  Bir Servisin Anatomisi  SOA Arkasındaki Teknolojiler  WCF Öncesi  WCF Çalışma Zamanı  WCF’ in ABC’si

3 SOA Nedir İ ş dünyasında çok sık de ğ işmeyen unsurlar vardır. Benzin istasyonlarında litre veya galon birimlerinden satış yapılır. Restoranlar müşterilerine satışlarını her zaman bir menü sunarak yaparlar. Çok sık de ğ işmeyen bu kuralları ele alan fonksiyonellikler Core Business Functions olarak adlandırılır.

4 SOA Nedir İ ş dünyasında çok sık de ğ işen unsurlar da vardır. FiyatlarVergi oranlarıKataloglarYeni ürünler Yeni pazarlama kampanyaları Yeni iş alanlarıYeni müşteri alanlarıVe dahası  Yaşamını sürdürebilmesi için İ ş(Business) çok hızlı ve çabuk bir şekilde de ğ işime ayak uydurulabilmelidir.  Bu de ğ işim Core Business Functions’ a olumsuz etkide bulunmamalıdır.

5 SOA Nedir  Prensip  Çok sık de ğ işen yazılımlar, sıklıkla de ğ işmeyenlerden ayrıştırılmış olmalıdır. Bireysel yazılımların veya sistemlerin uyguladı ğ ı bu prensip The Common Closure Principle olarak bilinir.  Buna göre SOA(Service Oriented Architecture)  Enterprise seviyedeki bilgi sistemlerine uygulanan Common Closure Principle olarak düşünülebilir.  Core Business Functions’ ları, çok sık de ğ işmeyen ba ğ ımsız servisler içerisine alan bir pratiktir.  De ğ işebilen elementler ile de ğ işmeyen elementlerin birbirlerinden ayrı tutulmasından(Seperation) fazlası ya da azı de ğ ildir.

6 SOA’ nın 4 Atlısı Explicit Boundaries (Belirgin Sınırlar) Bir Process veya bellek alanında çalışan servisler, istemcilerden tamamen ayrıştırılmıştır. Sınırlar, istemcilerin ulaşabilece ğ i adres(Address) ve sözleşmeler (Contract) ile tanımlanır. Sözleşme veya adres olmadan bir servisin içerdi ğ i iş mantı ğ ını çalıştırmak mümkün de ğ ildir. Autonomous (Özerk) Bir servis di ğ er bir servisin davranışlarına(Beha viors) ba ğ ımlı de ğ ildir. Bir servis di ğ er bir servisden ba ğ ımsız olarak da ğ ıtılabilir, kurulabilir, çalıştırılabilir. Loosely Coupled Class yerine Schema ve Contract Paylaşımı Servisler istemciler için Black-Box’ tır. Servis içerisindeki iş mantıklarının tutuldu ğ u sınıflar, istemciler ile paylaşılmazlar. Policy Based Compatibility( İ lke Temelli Uyumluluk) Mesajların işlenmesi için gerekli koşulların(Conditions ) tanımlanmasıdır. Mesajlaşma formatı, güvenlik(Security) gereksinimleri vb...

7 Bir Servisin Anatomisi Host Application Service Channel Message Protocol(HTTP, TCP, MSMQ...) Policy Schema Contract

8 SOA Arkasındaki Teknolojiler  SOAP(Simple Object Access Protocol)  Verinin kablo üzerinde nasıl de ğ iş tokuş edilece ğ ini XML bazlı yapısı ile standardize eder.  XML bazlı olması nedeniyle platform ba ğ ımsızdır.  SOAP zarfları(Envelope), başlık(Header) ve gövde(Body) kısımlarından oluşur.  WS-* Protocols  Mesajların de ğ iş tokuşunda seçilen protokole göre security, transaction ve reliable session gibi hususların, SOAP Header’ ları tarafından nasıl uygulanması gerekti ğ ini tanımlar.  WSDL(Web Service Description Language)  Sözleşmelerin XML formatındaki tanımlamasıdır.  Fonksiyon, parametre adları, parametre ve dönüş tipleri gibi bilgileri içerir.  Söz konusu bilgileri XML bazlı sunarak platform ba ğ ımsızlı ğ ı da sa ğ lar.

9 WCF Windows Communication Foundation WCF Öncesi Xml Web Services  WSE  SOAP  XML Based  HTTP Activation.Net Remoting  TCP Based  Intranet  Only.Net Framework COM+  Distributed Transactions  Unmanaged Codes MSMQ  Do ğ al Asenrkon Çalışma Deste ğ i  Kuyruk tabanlı işleme modeli

10 Channel Stack Message Protocol Encoder WCF Çalışma Zamanı Client Code/Objects Proxy Channel Stack Message Protocol Encoder Service Code/Objects Dispatcher Transport Stream

11 WCF’in ABC’si A ddress B inding C ontract

12 WCF’in ABC’si - EndPoint Client ( İ stemci) Servis (Service) Mesajlar (Messages) EndPoint AddressBindingContract Nerede ? Nasıl ? Ne ? CBAABC ABC

13 Hosting Seçenekleri WCF Servisleri için Hosting Seçenekleri IIS HostingSelf Hosting (WAS) WinClients Console App. Win Servis Windows Server AppFabric!!!


"WCF Ö ğ reniyorum Ders 0 - Temeller Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları