Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Muzaffer ATLI

2 DESTEK AMACI KOBİ’lerin TSE veya akredite edilmiş kuruluşlarından alacakları kalite güvence sistemi belgeleri,çevre yönetim sistemi belgeleri ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslar arası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelenmiş harcamaların desteklenmesidir.

3 KİMLER YARARLANABİLİR
Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım yada yazılım sektöründe çalışan şirketler,dış ticaret sermaye şirketleri desteklemeden yararlanabilir. DESTEK KAPSAMI CE işareti ( Ürünün insan hayvan ve çevre için uygunluk ve AB üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kullanılan işaret. ) ISO serisi (Çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayinlanmış olan standartlar serisidir )  ISO 9000 serisi ( ISO 9000 serileri, bir firmanın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime kadar uzanan Kalite Yönetim Sistemleri uygulamalarının tümünü kapsar. )

4 Uluslar arası nitelikli diğer kalite ve çevre belgeleri 
ISO Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri Tarım ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımında sadece belgelendirme masrafları %50 oranında desteklenmektedir. Destek şartı ve başvuru süresi: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve TSE veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Belgeyi aldıktan sonra 6 ay içinde başvurmak gerekir.

5 AR-GE YARDIMI Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (ARGE) Projeleri: Yeni bir ürün üretilmesi, Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir.

6 Yetkili Kuruluş : Ekonomi Bakanlığı
Başvuru Mercii : TTGV Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

7 Desteğin Kapsami Ar-Ge Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi
Desteğin Amacı:Kuruluşların kendi bünyelerinde yada Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir. Kimler Yararlanabilir: Sanayi kuruluşları,yazılım geliştirmeye yönelik firmalar. ( Harcamaların ölçülebilir ve faturalı olması gerekmektedir. )Projelere Sermaye Desteği Sağlanması Yetkili Kuruluş :Ekonomi Bakanlığı Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destek Oranı : % 50 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır.  UYGULAMACI KURULUŞ: Tübitak’tır. ( Teknoloji izleme ve değerlendirme başkanlığı ) 

8 DESTEKLENECEK HARCAMALAR
Personel giderleri Araştırma faaliyeti için kullanılan alet,teçhizat,yazılım giderleri Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmetleri Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı giderleri Patent başvuru giderleri Sağlanan Destek: Temel destek oranı en fazla %50, ek desteklerle beraber en fazla %60 olmaktadır.Destek süresi 3 yıldır.

9 B) Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
Destek şartı TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında imzalanır.Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır. UYGULAMACI KURULUŞ: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı DESTEK ORANI : %50 1)Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği  Yeni ürün oluşturma veya mevcut ürünlerin rekabet gücünü yükseltme yada bu amaçla üretim yöntemi,sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik destektir.Destek tutarı 1 milyon dolardır.Destek süresi 2 yıldır.

10 2) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
Türkiye’de mevcut sanayi yapısı,teknoloji ve insan birikimi ile uluslar arası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde projeye sağlanan sermaye destek miktarı projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından faiz oranları üzerinden destekleme ve fiyat istikrar fonuna gönderilir. UYGULAMACI KURULUŞ: TTGV DESTEK ORANI : PROJE GİDERLERİNİN TÜMÜ AZAMİ DESTEK TUTARI : $ AZAMİ DESTEK SÜRESİ : 1 YIL Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya gidilmesi durumunda projeye sağlanan sermaye destek miktarı projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı baslatan üçüncü şahıslar tarafından faiz oranları üzerinden geri ödenmektedir.

11 3)Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler
a)EUREKA projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın %50 oranında bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların $ a kadar. b)Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE harcamalarının %60 oranında desteklenmesidir. (1985 yılında kurulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu EUREKA Programı, pazar odaklı ve kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformu olarak nitelendirilmektedir.)

12 İSTİHDAM YARDIMI DESTEĞİN AMACI: Şirketlerin dış ticaret işlerini
yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamı sağlanmasıdır. BAŞVURU MERCİİ: Ekonomi Bakanlığı UYGULAMACI KURULUŞ: Ekonomi Bakanlığı DESTEKLENEN HARCAMALAR:Bir SDŞ’ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki eleman ücretleri için bir defa destek sağlanmasıdır. SAĞLANAN DESTEK: Sektörel dış ticaret şirketlerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli; a)Yöneticinin toplam azami $ karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75i b)Elemanların toplam azami 9000 $ karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75i için bir defa destek sağlanmaktadır.

13 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
AMAÇ: Yurtdışındaki fuar ve sergilere katılımın artırılmasıdır. KİMLER YARARLANABİLİR: Üretici firmalar,pazarlamacı firmalar,organizatör firmalar yararlanmaktadır.  UYGULAMACI KURULUŞ: İhracatçı Birlikleri’dir. DESTEKLENEN FAALİYETLER Bireysel düzeyde gerçeklestirilen fuar katılımları Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları Organizatörün desteklemesi Ürün gruplarına göre destekler BAŞVURU SÜRESİ: Fuar bitimini takiben 6 aydır.

14 SAĞLANAN DESTEKLER Yurtdışı fuar organizasyonu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50si katılımcıya ödenmektedir. Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.  Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin %75'i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

15 Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir.

16 Bireysel Katılımların Desteklenmesi
Müsteşarlıkça belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 50'si, Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75'i, Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının % 75'i,

17 Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği
İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.

18 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA,İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
AMAÇ: Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı Pazar paylarını artırmak ürünlerimizin yurtdışında tanıtımını yapmaktır. Destek Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Yurtdışı ofis, mağaza açma ve işletmeye ilişkin devlet desteklerinden kimler yararlanabilir? Yurtdışın da halihazırda faaliyet gösteren veya açılacak olan yurtdışı birim (şirket, mağaza, depo, şube, daimi stand ve showroom) destek kapsamındadır. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket üç farklı durumda destekten yararlanabilir. -Yurtdışında kendi ünvan ve markasıyla satış yapmak amacıyla yurtdışı birim açılması -Yurdışında mal ticaretine aracılık yapmak amacıyla yurtdışı birim açılması Bir şirketin veya sektörel dış ticaret şirketinin (SDŞ) yurtdışındaki bir firmaya temsilcilik/distribütörlük hakkı vermesi Ayrıca, SDŞ’ler yurtdışında doğrudan pazarlama amaçlı yurtdışı birim açmaları durumunda desteklerden yararlanabilir.

19

20 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ
VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ) Desteğin Amacı: Anılan Tebliğ ile İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

21 Bu çerçevede, anılan Tebliğ kapsamında firmalarımıza sağlanan desteklerin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi amacıyla “Turquality Otomasyon Sistemi” tasarlanmış ve 23/11/2009 tarihi itibarıyla canlı kullanıma geçilmiştir.  Mezkûr Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:  Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.  Başvuru Mercii : Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) Başvuru Süresi : 6 ay  Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Şirketler Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80) Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı)5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

22 Desteğin Kapsamı I. İhracatçı Birliklerinin;
Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla $  II. Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla $ III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin; İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:

23 a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla $, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla $, Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir), Açacakları mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere ilişkin; brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri yıllık en fazla $, Kiraladıkları birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla $,

24 Açacakları teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalarıyla ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, hizmet, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri yıllık en fazla $ Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri yıllık en fazla $, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla $,

25 Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin; Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla $, Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami $,  İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla $, İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla $, desteklenmektedir.

26 Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için: Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

27 Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir)  Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile mağazalar için dekorasyon giderleri, Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için),

28 Komisyon giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri, $’a kadar ve %75 oranında desteklenmektedir.

29 Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği
Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuru Mercii: İGEME ve İhracatçı Birlikleri Yararlananlar:Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler Desteğin Kapsamı Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla ABD Doları, Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

30 Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve program başına en fazla ABD Doları, Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları destek sağlamaktadır.

31 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
YETKİLİ KURULUŞ: Ekonomi Bakanlığı BAŞVURU MERCİİ : İhracat Bilgi Platformu ve İhracatçılar Birlikleri KİMLER YARARLANABİLİR : Sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketler,yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar DESTEK SÜRESİ Eğitim: Program bazında azami 6 ay Danışmanlık: En fazla 3 yıl Tasarım: En fazla 1 yıl Destek Oranı: Eğitim %70;danışmanlık %50,tasarım %100

32 DESTEĞİN AMACI Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketlerin çalışanlarının kalite,verimlilik,yönetim teknikleri,tasarım,uluslar arası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların tasarım konusunda yurtdışı eğitim giderlerinin destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanması amaçlanmıştır. KAPSAM Bu uygulama usul ve esasları kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de sınai ve ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar yararlandırılabilir.

33 ŞİRKETLERİN DESTEKLENECEK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KONULARI;
Dış Ticaret,gümrük ve kambiyo mevzuatı Yurtdışı pazarlama müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma Dış Ticarette ulusal ve uluslar arası finansman sağlama teknikleri ile fiyatlandırma Rekabet hukuku ve koşulları ile AB ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı,dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslar arası tahkim

34 EĞİTİM YARDIMI Şirketlerin yıllık toplam $ aşmamak üzere program bazında süresi 6 ayı ve 80 saati geçmeyen yurt içi eğitim giderlerinin % 70i desteklenir Bir eğitim programında bir şirketin en fazla 4 personeli bu destek kapsamında değerlendirilir


"ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları