Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge Serdar GÜMÜŞAY Gelirler Kontrolörü 06 Şubat 2009

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge Serdar GÜMÜŞAY Gelirler Kontrolörü 06 Şubat 2009"— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge Serdar GÜMÜŞAY Gelirler Kontrolörü 06 Şubat 2009
06 Şubat 2009

2 Sunum Planı * Genel Olarak Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
* Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısında Araştırma ve Geliştirme Harcamalarının Durumu * 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Açısında Araştırma ve Geliştirme Harcamalarının Durumu * Uygulamaların Karşılaştırılması * Soru ve Cevap

3 Ar-Ge * Ülkemizin kalkınmasında * Uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla içindeki payının artırılması büyük önem taşımaktadır.

4 Ar-Ge Anketi Sonuçları
2007 Yılı TÜİK Ar-Ge Anketi Sonuçları Tarihinde Sonuçlanan

5 Ar-Ge Harcamalarının Oranı
Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri * Yeni GSYİH ile hesaplanan 2006 ve 2007 yılı değerleri için yükseköğretim kesimi Ar-Ge personel harcamalarında brüt ücretler kullanılmıştır.

6 Ar-Ge Harcamalarının Tutarı
* 2008 sabit fiyatlarıyla Kaynak: TÜİK Ar-Ge istatistikleri

7 Ar-Ge Harcamalarının Finansmanı
2008 Sabit Fiyatlarıyla Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri

8 Ar-Ge Harcamalarının Dağılımı
2008 Sabit Fiyatlarıyla Kaynak: TÜİK Ar-Ge İstatistikleri

9 Ar-Ge Harcamalarına Yapılan Destek
TÜBİTAK ve DTM Tarafından Özel Sektör Ar-Ge ve Yenilik Hibe Destekleri 4 Yılda 5,2 Katına Çıkmıştır.

10 Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Zirveye...
Ar-Ge yapmayan sanayici... Ar-Ge yapan sanayici

11 Ar-Ge Ar-Ge harcamalarının gelir ve kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; * 193 Sayılı GVK ve 5520 sayılı KVK, * 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olmak üzere iki ayrı düzenleme vardır.

12 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE AR-GE İNDİRİMİ

13 Bu kapsamda beyanname üzerinde yapılacak indirimler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, kazancının tespitinde, ilgili dönem beyannamesinde gösterilmek suretiyle yapılacak indirimler düzenlenmiştir. Bu kapsamda beyanname üzerinde yapılacak indirimler * Ar-Ge İndirimi, * Sponsorluk Harcamaları, * Bağış ve Yardımlar.

14 Ar-Ge indirimi dışındaki indirimler, kazancın yeterli olması halinde indirilecek,indirilemeyen kısımlar ise sonraki yıllara devredilmeyecektir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri için kazancın yetersiz olması nedeniyle indirime konu edilemeyen Ar-Ge indirimi tutarı süre sınırı olmaksızın sonraki yıllara devredilebilecektir.

15 Ar-Ge indirimi oranı % 40 iken,
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesiyle yapılan değişiklikle, tarihinden itibaren bu oran % 100'e çıkarılmıştır. Kanunun yürürlük süresi tarihinde sona ereceğinden tarihinden itibaren ar-ge indirimi 5746 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce olduğu gibi % 40 olarak uygulanacaktır.

16 * Yeni teknoloji * Bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde işletmelerin bünyelerinde yaptıkları harcamaların %100'ü kazancın tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.

17 Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılan harcamalarının Ar-Ge indirimi olarak değerlendirilebilmesi için işletmelerin bünyelerinde ayrı bir Ar-Ge Departmanı kurmaları zorunludur.

18 Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirime konu edilebilmesi için, doğrudan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili olması gerekmektedir. Dolaylı olarak Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olan giderler üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanması kabul edilmemiştir.

19 ATİK için hesaplanan amortisman giderleri üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanması için söz konusu iktisadi kıymetlerin tamamen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler olması gerekmektedir. Kısmi kullanımlar için indirim hesaplanması kabul edilmemektedir.

20 Ar-Ge İndirimi * Doğrudan gider olarak dikkate alınan Ar-Ge harcamaları * ATİK üzerinden amortisman hesaplanan Ar-Ge harcamaları üzerinden %100 oranında hesaplanacak ve ilgili dönem kurum kazancından indirilecektir.

21 Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmektedir.

22 Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı - I
* Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi. * Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi.

23 Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı - II
* Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri. * Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi. * Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması.

24 Ar-Ge Faaliyetlerinin Sınırı - I
Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla * denemelerin son bulduğu * ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır.

25 Ar-Ge Faaliyetlerinin Sınırı - II
Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir. Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamındadır.

26 Ar-Ge Faaliyetlerinin Sınırı - III
* Ticari üretimin planlanmasına ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar * Ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar Ar-Ge faaliyeti kapsamı dışındadır.

27 Ar-Ge Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar - I
* Pazar araştırması ya da satış promosyonu, * Kalite kontrol, * Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, * Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, * İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, * Biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon v.b., estetik ve görsel değişiklikler),

28 Ar-Ge Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar - II
* Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler * İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, * Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, * Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri.

29 Ar- Ge Harcamaları İlk Madde ve Malzeme Giderleri - I Her türlü * direkt ilk madde, * yardımcı madde, * işletme malzemesi, * ara mamul, * yedek parça ve benzeri giderleri * amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayrimaddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar.

30 İlk Madde ve Malzeme Giderleri - II
Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge harcaması kapsamındadır. Henüz Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stoklar hesabında; * kullanılan, * satılan * elden çıkarılanların malzemelerin stoklar hesabından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekmektedir.

31 Personel Giderleri Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. İşletmenin Ar-Ge departmanında çalıştırılan * Hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel * Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda girmemektedir.

32 Genel Giderler - I Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla * elektrik, su ve gaz, * bakım-onarım, * haberleşme, * nakliye * Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi Ar-Ge faaliyetinin devamlılığını sağlamak için katlanılan giderleri kapsar.

33 Genel Giderler - II * Sigorta giderleri, * Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri * kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler bu kapsamdadır.

34 Genel Giderler - III Genel giderlerin, Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez.

35 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Ar-Ge faaliyetleriyle ile ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan * mesleki veya teknik destek alınması * bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir.

36 Vergi, Resim ve Harçlar Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olan ve gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. * Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, * Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

37 Amortisman ve Tükenme Payları - I
Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan * bina, * makine-tesis ve cihazlar, * taşıtlar, * döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur.

38 Amortisman ve Tükenme Payları - II
İktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir.

39 Finansman Giderleri Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir.

40 Ar-Ge Harcamalarının Aktifleştirilmesi veya Doğrudan Gider Yazılması - I
UFRS’na uyumlu 38 nolu Türkiye Muhasebe Standardında ( TMS) (Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı) işletme içi bir * Araştırma projesine ilişkin harcamaların doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, * Geliştirme safhasının araştırma safhasına göre daha ileri bir safha olması ve ilgili varlığın işletmeye gelecekte muhtemel ekonomik yarar sağlayacağı muhtemelse işletme bünyesinde yürütülen harcamaların maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilebileceği belirtilmiştir.

41 1 nolu KVK Genel Tebliğine göre yapılan Ar-Ge harcaması sonucunda
Ar-Ge Harcamalarının Aktifleştirilmesi veya Doğrudan Gider Yazılması - II 1 nolu KVK Genel Tebliğine göre yapılan Ar-Ge harcaması sonucunda * bir değer elde ediliyorsa * bu değerden işletmenin gelecek yıllarda da yararlanması kuvvetle muhtemelse o harcama ar-ge niteliğinde olsun veya olmasın aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir.

42 Ar-Ge Harcamalarının Aktifleştirilmesi veya Doğrudan Gider Yazılması - III
Örneğin, tıbbi cihaz geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetleri sonucunda patent, lisans gibi bir gayrimaddi hak ortaya çıkacağından, yapılan araştırma harcamalarının aktifleştirilmesi gerekecektir. Proje sonucu ortaya bir gayrimaddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir.

43 Mükelleflerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını,
işletmenin diğer faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkan verecek şekilde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.

44 Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi - I
Aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gereken Ar-Ge harcamaları Tekdüzen Hesap Planında 263 numaralı Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında izlenmektedir. Doğrudan gider yazılabilecek Ar-Ge harcamaları ise, 750 numaralı Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına kaydedilecektir.

45 Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi - II
* Aktifleştirilmeyen ar-ge giderleri * Aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları 750 Nolu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, "751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.

46 Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi - III
"750- Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı"nın borcuna kaydedilen tutarlar bu hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında "630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri" veya ilgili aktif hesaplara (263 numaralı Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına) borç kaydedilir. Ar-ge projesi sonucunda patent alındığı takdirde harcama tutarının 260- Haklar hesabına aktarılması gerekir.

47 Ar-Ge İndiriminin Uygulanması - I
Ar-Ge indirimi, Ar-Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamelerinde hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. “Ar-Ge Projesi Değerlendirme Raporu” nun olumsuz olması halinde, Ar-Ge indirimi dolayısıyla eksik ödenen vergilerle ilgili olarak gerekli tarhiyat yapılacaktır.

48 Ar-Ge İndiriminin Uygulanması - II
Ar-ge indirimi geçici veya yıllık beyannamede “kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler” bölümünde gösterilmesi gerekmektedir YTL ar-ge indirim hakkı bulunan bir kurumun beyannamesi aşağıdaki gibi düzenlenecektir. Ticari Bilanço Karı (29) TL Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (31) TL İndirime Esas Tutar (54) TL Ar-ge İndirimi (56) TL Dönem Safi Kurum Kazancı ( Matrah) (67) Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi (108) TL ( )

49 Ar-Ge Projesi İçin İstenecek Belgeler - I
Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak hazırlanacak Değerlendirme raporu, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecektir.

50 Ar-Ge Projesi İçin İstenecek Belgeler - II
Gelir İdaresi Başkanlığı, raporun değerlendirmesini yaptıktan sonra, projeyi TÜBİTAK ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. Mükellefe, proje bütçesinin %0,3’ü oranında bir tutarı incelemeyi yapan kuruluşa ödemesi için bir yazı gönderilecek, ancak bu tutar TL’yi aşmayacaktır.

51 Ar-Ge Projesi İçin İstenecek Belgeler - III
Ar-Ge projesine ilişkin incelemeyi yapacak kuruluş, gerekli incelemeleri kısa sürede yaptıracak, düzenlenen değerlendirme raporunun bir örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve başvuru sahibine gönderecektir. Ar-Ge projesi bittikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

52 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarına istinaden uygulanan Ar-Ge yardımına ilişkin mevzuat çerçevesinde TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu tür Ar-Ge projesi bulunan mükelleflerin desteklenmesi uygun bulunmuş projelere ilişkin * Ar-Ge değerlendirme raporları * TÜBİTAK'dan alınan destek karar yazısının bir örneğinin YMM tasdik raporuna eklenmesi yeterli olacaktır.

53 YMM Tasdik Raporu - I Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge proje değerlendirme raporlarının, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler Ar-Ge indiriminden yararlanabileceklerdir.

54 YMM Tasdik Raporu - II Değerlendirme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise Ar-Ge indiriminden yararlanılamayacaktır.

55 YMM Tasdik Raporu - III Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. YMM tasdik raporunda bulunması gereken hususlara ise 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

56 Ar-Ge İndirimi İle İlgili Özellikli Konular

57 Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri
Henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruma satılması halinde * Aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınacak * Ar-Ge projesini devralan kurumun bu projeye ilişkin olarak ilave yaptığı harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecek * Devreden kurumda yapılan Ar-Ge harcamaları için indirimden yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

58 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerin Ar-Ge İndirimi Karşısındaki Durumu - I
Ar-Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir. Fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri, işletme bünyesinde yapılmış sayılacaktır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamdadır.

59 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlerin Ar-Ge İndirimi Karşısındaki Durumu - II
Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, * Proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması * Bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlarla ilgili olarak yapılan ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilecektir.

60 ATİK’lerin Ar-Ge İndirimi Karşısındaki Durumu - I
Ar-Ge indiriminin hesabında ATİK alımı için yapılan harcamaların tamamı değil, bunlar üzerinden ayrılan amortisman giderleri ilgili dönem Ar-Ge indirimi hesaplamasında dikkate alınacaktır. Örnek : Yürütülmekte olan bir Ar-Ge projesi kapsamında YTL’ye alınan ve faydalı ömrü 5 yıl olan makine için, ilgili yılda dikkate alınabilecek Ar-Ge indirimi tutarı YTL değil, bu tutar üzerinden amortisman gideri olarak hesaplanan YTL’dir.

61 ATİK’lerin Ar-Ge İndirimi Karşısındaki Durumu - II
Ar-Ge harcaması için amortisman ayırmaya gayrimaddi hakkın elde edildiği yani projenin tamamlandığı yıldan itibaren başlanmalıdır. Proje başarı ile sonuçlanmış olmakla birlikte patent veya lisans alınması için başvuru yapılmasa dahi Ar-Ge harcaması bilançoda Haklar hesabına alınmak suretiyle amortismana konu edilmelidir.

62 ATİK’lerin Ar-Ge İndirimi Karşısındaki Durumu - III
333 ve 389 nolu VUK Genel Tebliğleri ekindeki amortisman listelerine göre, * işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve gayrimaddi hak niteliği kazanan harcamalar için 5 yıllık faydalı ömür esasına göre * işletme dışından sağlanan araştırma ve geliştirme harcamaları sonucunda elde edilen gayri maddi haklar için 15 yıllık faydalı ömür esasına göre, amortisman hesaplanacaktır.

63 Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri için
Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri - I 98/10 sayılı (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde DTM tarafından, Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri için * giderlerin belirli bir oranı hibe * geri ödeme koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.

64 * Bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları
Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri - II Geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değildir. * Bu mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları * Diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, bu tür desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır.

65 Ar-Ge Projesinden Sonraki Yıllarda Vazgeçilmesi veya Projenin Tamamlanmasına İmkan Kalmaması Durumunda Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının Durumu - I Ar-Ge projesinden, * Daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi, * Projenin tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurum tarafından Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılmış ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkündür.

66 Ar-Ge Projesinden Sonraki Yıllarda Vazgeçilmesi veya Projenin Tamamlanmasına İmkan Kalmaması Durumunda Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının Durumu - II Örnek : Bir kurum tarafından 3 yıl süreli Ar-Ge projesi hazırlanarak, ön fizibilite çalışmalarının akabinde, Ar-Ge faaliyetine başlanılmıştır. İkinci yılın sonunda, kurum Ar-Ge projesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı düşüncesiyle projeden vazgeçme kararı almıştır. Dolayısıyla, projenin başlama tarihinden itibaren aktifleştirilen Ar-Ge harcamaları, projeden vazgeçildiği tarih itibarıyla doğrudan gider yazılabilecektir.

67 Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları
Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmeyen projeler nedeniyle mükellefler tarafından * haksız yere indirim konusu yapılan tutarlar, * vergi ziyaı cezası * gecikme faizi mükelleften aranacaktır.

68 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
Ağustos 2008 İtibariyle Kanun Kapsamında Ülkemizde; * 31 Teknoloji Geliştirme Bölgesi * 887 Firma * Çalışan * 2598 Proje Bulunmaktadır.

69 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin,
münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, tarihine kadar uygulanacak olup istisna süresinin başlangıç tarihi olarak, yönetici şirketten izin alınarak bölgede fiilen faaliyete geçilen tarih esas alınacaktır.

70 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflere, istisnadan yararlanan Ar-Ge projelerine ilişkin olarak, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumların bu mahiyetteki her türlü bağış ve yardımları, gelir ve kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

71 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları - I
gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Kanununda ya da 3218 sayılı Kanununda yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

72 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları - II
Teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin * İşletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması * Anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir.

73 5746 Sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna Göre Ar-Ge İndirimi

74 5746 sayılı Kanun’un 3/1. Maddesi Uyarınca;
* Teknoloji merkezi işletmelerinde, * Ar-Ge merkezlerinde, * Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, * Rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve * Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, GVK’nın 89. ve KVK’nın 10. maddesine göre kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.

75 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde;
İlgili yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da indirim konusu yapılabilir.

76 Ar-Ge Merkezi Sermaye şirketleri bünyesinde, * Ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, * Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, * En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden * Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

77 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
Birden fazla işletmenin; * verimliliği artırmak, * ölçek ekonomisinden yararlanmak, * standardizasyon oluşturmak, * mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere Ortak parça, sistem ve platform kullanabilmek amacıyla yürütecekleri Ar-Ge çalışmalarına yönelik, fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında sürdürülen, bilimsel niteliği olan projelerdir.

78 Teknogirişim Sermayesi
* Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi * Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğidir.

79 Teknogirişim Sermayesi Desteği
Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın TL’ye kadar sermaye desteği verilecektir. Ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için Türk Lirasını geçemeyecektir. Bu tutarlar, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranında arttırılacaktır.

80 Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri
Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

81 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği uygulanmasında aşağıda sayılan faaliyetler Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyecektir. * Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, * Kalite kontrol, * Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, * Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, * İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

82 * Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amaçlarına yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, * Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri, * Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, * İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,

83 * Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, * Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar, * Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, * Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, * Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

84 İlk Madde ve Malzeme Giderleri - I
Her türlü * doğrudan ilk madde, * yardımcı madde, * işletme malzemesi, * ara mamul, * yedek parça, * prototip ve benzeri giderler * Vergi Usul Kanununa göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderleri kapsar.

85 İlk Madde ve Malzeme Giderleri - II
Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamındadır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stok hesaplarında; * kullanılan, * satılan * elden çıkarılanların stok hesaplarından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekir.

86 Amortismanlar Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlardan oluşur. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar, bunların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

87 Personel Giderleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge personeliyle ilgili giderlerdir. Tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri ile bu mahiyetteki giderler de personel gideri kapsamındadır. Kısmi çalışma hâlinde, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınır.

88 Genel Giderler - I Münhasıran Ar-Ge merkezlerinin * elektrik, su ve gaz, * bakım-onarım, * haberleşme, * nakliye giderleri * ar-ge merkezlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

89 Genel Giderler - II Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez. Genel giderlerin, Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge merkezinde fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez.

90 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak * işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması * bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımlarına ilişkin harcamalar Ar-Ge ve yenilik harcaması kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının % 20’sini geçemez.

91 Vergi, Resim ve Harçlar Doğrudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olan gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilen vergi, resim ve harçları kapsar. * Doğrudan Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, * Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

92 Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinde Genel Giderlerin Durumu
İşbirliğini oluşturan kuruluşlarca bu işbirliğine ait özel hesaba aktarılan tutarlar, ar-ge harcamaları kapsamında olmak şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak kabul edilir.

93 5746 Sayılı Kanuna Göre Ek Ar-Ge İndirimi Uygulaması - I
5746 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde, ayrıca, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da indirim konusu yapılabilecektir. Örneğin, 2008 yılında yapılan Ar-Ge harcaması 100 birim, 2009 de yapılan Ar-Ge harcaması 200 birim ise; 2009 yılında yararlanılacak Ar-Ge indirimi { [( ) x ½]=} 50 birim olarak hesaplanacaktır.

94 5746 Sayılı Kanuna Göre Ek Ar-Ge İndirimi Uygulaması - II
Ek Ar-Ge indirimi sadece, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamaları yararlanacaktır. Bir işletmenin ayrı yerleşkelerde kurulmuş birden çok Ar-Ge merkezi bulunması hâlinde, işletmenin toplam Ar-Ge personeli sayısı, bu merkezlerde çalışan Ar-Ge personelinin toplamı olarak dikkate alınacaktır.

95 Ar-Ge İndiriminin Sonraki Dönemlere Devredilmesi
Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarların, sonraki hesap dönemlerine devredilebilecektir. Devredilen tutarların, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, ilgili olduğu yılda yararlanılmayan indirim tutarı Ar-Ge indirimi tutarı süre sınırı olmaksızın sonraki yıllara devredilebilecektir.

96 Ar-Ge ve Yenilik Projesinin Devredilmesi - I
* Projelerin tamamlanmasına zorunlu nedenlerle imkân kalmaması * Projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iktisadi kıymet oluşmaması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılan ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar doğrudan gider yazılır.

97 Ar-Ge ve Yenilik Projesinin Devredilmesi - II
Tamamlanmamış Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi hâlinde, devri gerçekleştiren işletmelerce aktifleştirilen tutarlar kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınır. Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletmelerce devir tarihinden sonra proje kapsamında yapılan harcamalar Ar-Ge indirimine konu olur. Projenin devri için ayrıca bir bedel ödenmişse, bu bedel Ar-Ge indirimine konu edilemez. Tamamlanmış bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar-Ge ve yenilik projesini devralan işletme Ar-Ge indiriminden yararlanamaz.

98 Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlişkin Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kanunla Kurulan Vakıflar İle Uluslararası Fonlardan Alınan Destekler - I Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak * kamu kurum ve kuruluşları, * kanunla kurulan vakıflar * uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz.

99 Toplam Ar-Ge Harcaması 1.500.000.-TL TÜBİTAK Desteği -300.000.-TL
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlişkin Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kanunla Kurulan Vakıflar İle Uluslararası Fonlardan Alınan Destekler - II Örneğin, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir Ar- Ge projesini yürüten bir şirket TL tutarında Ar-Ge harcaması karşılığında TÜBİTAK’tan TL karşılıksız destek aldığı takdirde, bir sonraki dönem için yaptığı TL tutarındaki Ar-Ge harcamasının TL’lik kısmının söz konusu karşılıksız destekten karşılamış olduğu kabul edilecektir. Hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 2008/3. Dönem Harcaması TL 2008/4. Dönem Harcaması TL Toplam Ar-Ge Harcaması TL TÜBİTAK Desteği TL Ar-Ge İndirimine Esas Tutar TL

100 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki - I
Kamu Personeli Hariç * Teknoloji merkezi işletmelerinde * Ar-Ge merkezlerinde * Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde, * Rekabet öncesi işbirliği projelerinde * Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek Personelinin Bu görevleri ile ilgili ücretlerinin doktoralı olanlar için % 90’ı, diğerleri için % 80’i gelir vergisinden istisna edilecektir.

101 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki - II
Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.  Ar-Ge merkezleri dışında, teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

102 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki - III
Kanun kapsamında faaliyette bulunan personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olması halinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de 50 (elli) tam zaman eşdeğerin hesabında bu kapsamda değerlendirilerek gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınacaktır. Ancak, bir günde 8, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri 50 (elli) tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmaz.

103 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki - IV
Kısmî çalışma halinde ise, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları Ar-Ge ve yenilik harcaması olarak dikkate alınacaktır. Kısmî çalışan personelin hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri dikkate alınmayacaktır. Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret matrahına uygulanacaktır. Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

104 * Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan personel
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki – V Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan personel için işverenler 5084 sayılı Kanun hükümlerinden aynı vergilendirme dönemi içinde ayrıca yararlanamazlar. * Ar-Ge ve destek personeli dışında kalan personel * tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10'unu aşan destek personeli için gerekli şartların taşınması halinde, 5084 sayılı Kanunda öngörülen destek ve teşvik unsurlarından yararlanılabilir.

105 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki – VI
Tarihleri arasında, 5746 Sayılı Kanun ve buna ilişkin yayımlanan yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları yerine getirmiş olup da tarihine kadar gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmamış olanların talepte bulunmaları halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacağı hususu tebliğde belirtilmiş.

106 Örnek: (X) Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı personel Bay (A)'ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin YTL brüt ücret ödenmektedir. (X) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

107 - Brüt Ücret Tutarı 2.000 YTL (Doktoralı)
- Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ (2.000 x % 15 =)] TL (SSK. Primi İşçi Payı %14 + İşsizlik Sig. Primi İşçi payı %1=%15) - İstisna Edilen Vergi Mat. Tutarı (1.700YTL x 0.90 = )1.530 TL - İstisna Dışı Ücret Matrahı ( =)170 TL - Hesaplanan Vergi Tutarı (170 YTLx%15=) 25,5 TL  - Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi  (265 seri no.lu Tebliğe göre hesaplanan tutar) 45,63 TL - Vergi dairesine ödenecek tutar (25,5-45,63=)  -

108 Örnek: Bir yıldan beri yürütülmekte olan iki adet Ar-Ge projesinden birisinin (M) Kamu kurumu tarafından desteklenmesine karar verilmiş ve destek karar yazısı 01/07/2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir. Bu projede çalışan araştırmacı ve bekar Bayan (B)'nin almış olduğu YTL'lik brüt ücrete ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

109 - Brüt Ücret Tutarı 3.000 YTL (Diğer Personel)
- Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ (3.000 x % 15 =)] TL (SSK. Primi İşçi Payı %14 + İşsizlik Sig. Primi İşçi payı %1=%15) - İstisna Edilen Vergi Mat. Tutarı (2.550YTL x 0.80 = )2.040 TL - İstisna Dışı Ücret Matrahı (2.550 – =) 510 TL - Hesaplanan Vergi Tutarı (510 YTLx%15=) 76,5 TL  - Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi  (265 seri no.lu Tebliğe göre hesaplanan tutar) 45,63 TL - Vergi dairesine ödenecek tutar (76,5-45,63 =) 30,87 TL

110 Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki
Kamu Personeli Hariç * Teknoloji merkezi işletmelerinde * Ar-Ge merkezlerinde * Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde, * Rekabet öncesi işbirliği projelerinde * Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek Personelinin Bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

111 Damga Vergisi İstisnası
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacaktır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kuruluş tarafından onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli.

112 Ar- Ge İndirimi İçin Beyanname Ekinde Verilecek Belgeler
* Kanun kapsamında ilk defa Ar-Ge indiriminden yararlanacak olan Ar-Ge merkezlerinden "Ar-Ge Merkezi Belgesi" * Proje esaslı Ar-Ge indiriminden yararlanacak olanlardan ise teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan "Ar-Ge ve Yenilik Projesi Değerlendirme Raporu" veya "Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Kararı" * Proje sözleşmesi istenir. Ar-Ge indirimine devam eden işletmelerden, izleyen vergilendirme dönemlerinde bu belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

113 Ar- Ge İndirimi İçin Beyanname Ekinde Verilecek Belgeler
* Proje sözleşmesi ve eki iş planının, * Ar-Ge merkezleri ile teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinin hangi aşamada bulunduğu, * Projelerin veya iş planının uygulama durumuna ilişkin belgeler, * Ar-Ge indirimine konu olan harcamaların ana gruplar itibarıyla yıllık tutarları ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste,

114 Ar- Ge İndirimi İçin Beyanname Ekinde Verilecek Belgeler
* İşletmelerde çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretleri, kesilen ve istisna edilen vergi tutarlarını gösteren liste, * Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin olarak, hizmet sağlayan kişi/kurum adı, T.C. kimlik no/vergi kimlik numarası, alınan hizmetin mahiyeti, fatura tarihi ve numarası, tutarı, stopaj ve KDV tutarına ilişkin liste.

115 Ar-Ge merkezlerinde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde Ar-Ge indiriminin uygulanabilmesi için yukarıda belirtilen belgeleri de içeren yeminli malî müşavir tasdik raporunun ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi zorunlu olup, Ar-Ge merkezleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri için yukarıda sayılan belgelerin beyannameyle birlikte ayrıca verilmesi istenilmez. Söz konusu belgelere tam tasdik raporu ekinde yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek yoktur.

116 AR-GE İNDİRİMİ YÖNÜNDEN,
KVK VE GVK UYGULAMALARI İLE SAYILI KANUN UYGULAMASININ FARKLILIKLARI

117 5746 SAYILI KANUN UYGULAMASI İşletmelerin Bünyesinde
FARKLILIKLAR KVK VE GVK UYGULAMASI 5746 SAYILI KANUN UYGULAMASI İNDİRİMİN KAPSAMI İşletmelerin Bünyesinde Teknoloji ve Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik Projelerinde Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Destekleri AR-GE FAALİYETLERİNİN KAPSAMI Ar-Ge Faaliyetlerinin Kapsamı Konusunda Her İki Kanunda da Farklı İfadelerle Yer Verilmiştir. Ar-ge Tanımları Konusunda Her İki Kanunda da Farklı İfadelerle Yer Verilmiştir. EK AR-GE İNDİRİMİ YOK 500 ve Üzeri tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli İstihdam Eden Ar-Ge Merkezlerinde İNDİRİM HAKKININ SONRAKİ DÖNEMLERE DEVRİ Süre Sınırı Olmaksızın Devir Mümkündür. Süre Sınırı Olmaksızın Devir Mümkündür. Ancak Devreden Tutarlar İzleyen Yıllarda Yeniden Değerleme Oranında Artırılacaktır. DİĞER KURUMLARDAN SAĞLANAN DESTEKLER Geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler, borç mahiyetinde olup ticari kazanca dahil edilmesi söz konusu değildir. Hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları, ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri, Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan alınan destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fonda yer alan tutarlar, Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz.

118 5746 SAYILI KANUN UYGULAMASI
FARKLILIKLAR KVK VE GVK UYGULAMASI 5746 SAYILI KANUN UYGULAMASI Personel Giderleri Destek Personeli Kapsama Dahil Değil. Kısmi Çalışma Süreleri de Dikkate Alınmıyor. Destek Personeli Kapsama Dahil Kısmi Çalışma Süreleri Dikkate Alınıyor. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Sınır Yok Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları % 20’yi Geçemez. Amortisman ve Tükenme Payları Kısmi Çalışma Esası Geçerli Değil Kısmi Çalışma Esası Geçerli Finansman Giderleri Yerli, Yabancı ve Uluslar arası Kurumlardan Temin Edilen Kredilere İlişkin Finansman Giderleri Kapsama Dahil Değildir.

119 TEŞEKKÜRLER...


"Ar-Ge Serdar GÜMÜŞAY Gelirler Kontrolörü 06 Şubat 2009" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları