Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Küreselleşme ve Liderlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Küreselleşme ve Liderlik."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon

2 Küreselleşme ve Liderlik

3 Küreselleşme ve liderlik 20. yüzyılın ikinci yarısında Bili ş im ve İ leti ş im Teknolojilerinin geli ş mesiyle ortaya çıkan ekonomik, politik ve sosyal alanlarda etkisini gösteren bir süreç, i ş letmelerin küresel rekabet kurallarına uyma gereksinmesi do ğ mu ş tur. Süreçi besleyen temel kaynaklar Ticaret Seyahat İ leti ş im Süreci etkileyen küresel güçler Sosyal güdülemeye ili ş kin Teknolojik yeniliklere ili ş kin Ekonomik yenile ş tirmeye ili ş kin (yabancı yatırımlar, borsalar, döviz, enerji piyasası) Politik reformasyona ili ş kin

4 Küreselleşme ve liderlik İş letmeler Uluslararası rekabet > Yatırım ve ticaret Ba ş arı > Uluslararası yönetimsel bakı ş açısı Yönetici: vizyon sahibi, yönetim+liderlik yetileri Liderlik: Bir organizasyonu ve çalı ş anlarını ba ş arıya ula ş tıran bir etkileme süreci Formal bir süreç olmayabilir Yetkileri olmayabilir Lider<>Strateji<> İş letme amaçları Stratejik planlama ile i ş letmeyi dı ş etkilere, zayıf oldu ğ u durumlara kar ş ı koruma Üstünlükleri fırsatlara dönü ş türebilme

5 Küreselleşme kavramı Belli fikirler, görü ş ler, pratikler, teknolojiler, kurumlar, vb. küresel ölçekte bulunur hale gelmesi Dünya ölçe ğ inde ulusal kimliklerin, ekonomilerin, sınırların çözülmesi Sosyal hayatın küresel süreçler tarafından belirlenmesi Dünyada ekonomik bir bütünün olu ş ması Küresel kültürün ortaya çıkması Dünya pazarlarına açılma Dünya ile bütünle ş me Tüm dünyayı serbest küresel bir pazar olarak görme B İ T geli ş meleri ile mekansal uzaklıklardan kaynaklanan farklılıkların ortadan kalması

6 Küreselleşmenin boyutları Uluslararası yatırım (yabancı sermaye yatırımı) Bir ülkede yerle ş ik ki ş i ve kurulu ş ların kendi ülke sınırları dı ş ında varlık edinmeleri. Mali yatırım (uluslararası portföy yatırımı): tahvil, hisse senedi Do ğ rudan yabancı sermaye yatırımları: bina, fabrika, arazi, üretim tesisi Dı ş yardım, ticari krediler Teknoloji transferi ve istihdam artı ş ı İ leri teknoloji ve yönetim bilgisi getirerek i ş fgücü verimlili ğ i, mal ve hizmet üretiminin kalitesi artar İ hracatı artırarak döviz kazancı İş letmecilik ile iç ve dı ş pazarlamanın geli ş mesi Ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile bütünle ş mesi

7 Küreselleşmenin boyutları Uluslararası i ş letmeler Küresel ş irket birçok ülkede faaliyet gösterir ama dünya tek bir pazarmı ş gibi görür Çok dü ş ük maliyet farkları ile ve önemli ölçüde sabitlik ta ş ıyan biçimde üretimde bulunur Her yerde aynı ürünü aynı biçimde satar Hammaddeyi uygun herhangi bir ülkeden alır, eme ğ i daha dü ş ük bir de ğ ere ba ş ka bir ülkeden temin eder ve ürünü ba ş ka bir ülkenin pazarında satı ş a sunar Düzgün i ş leyen bir küresel mekanizma olu ş turarak birden fazla ülkede ş ubelere veya ba ğ lı ş irketlere sahiptir

8 Küreselleşmenin boyutları Uluslararası ticaret 1990 yıllardan itibaren hız kazanmı ş tır Hem yabancı ülkelere daha fazla mal ve hizmet satı ş ı, hem de di ğ er ülkelerde i ş letmeler kurulması ABD, Japonya ve Almanya endüstrile ş mi ş güçler Do ğ u Avrupa ülkeleri birle ş ik Pazar ekonomisi Hong Kong, Güney Kore, Tayvan ve Singapur ile ba ş lamı ş Rusya ve Çin son yıllarda önemli bir yere sahip olmu ş tur

9 Küreselleşmenin boyutları Üretimde küreselle ş me Yenilikçilik ve buna ba ğ lı olarak geli ş en yeni rekabet anlayı ş ı i ş letmeleri Ara ş tırma-Geli ş tirme (ArGe) faaliyetlerine zorlamaktadır Çalı ş ma birimlerinin boyutları küçülmektedir Yeni teknolojik geli ş imler Ula ş tırma ve ileti ş im maaliyetlerini azaltmı ş tır Üretim sürecinin planlama ve tasarım a ş amasından en son montaj a ş amasına kadar farklı bölümlere ayırarak dünyanın çok farklı bölgelerinde sürdürülebilmesi ekonomik olarak mümkün hale gelmi ş tir

10 Küreselleşmenin boyutları Tüketimde küreselle ş me Birincil gereksinimler (nefes alma, yeme, içme, korunma) İ kincil gereksinimler (e ğ lenmek, payla ş mak, sevmek, sevilmek, kendini gerçekle ş tirmek, gruba ait olmak) Tüketimde sınırlar ortadan kalkmı ş tır Gıda maddesi üretildi ğ i bölgeden, çok uzak bir alana tazeli ğ ini koruyarak ula ş maktadır Küresel mallar geli ş mekte olan ülkelerin en ücra kö ş elerine bile ula ş abilmektedir

11 Küreselleşmenin boyutları Finansal küreselle ş me Sermayenin herhangi bir ülke, bölge, co ğ rafya sınırları içinde faaliyette bulunmasını engelleyecek bir düzenlemenin olmamasıdır Sermayenin küreselle ş mesi önündeki engellerin kaldırılması Uluslarası sermaye mobilitesinin kolaylıkla gerçekle ş tirildi ğ i bir süreçtir B İ T geli ş meler para ve sermaye piyasasındaki i ş lem hızını artırmı ş tır

12 Küreselleşmenin boyutları Teknolojik küreselle ş me Fiziki sınırlar ortadan kalkmı ş tır Resmi ve kamu hizmetleri ve kurulu ş ları, Sivil toplum örgütleri, meslek kurulu ş ları, uluslararası kurumlar, askeri kurumlar, ArGe kurumları, strateji kurulu ş larının A Ğ yapısı ile ba ğ lantıları sa ğ lanmı ş tır Teknoloji hem küreselle ş meyi desteklemekte hem de küreselle ş meye ba ğ lı olarak geli ş mektedir Rekabet ortamını yeniden ş ekillendirmekte Dünya üzerinde kurum ve bireylerin çalı ş ma tarzını de ğ i ş tirmektedir Strateji alanında etkileri:Bilgi Güvenli ğ i, Askeri operasyonlar

13 Küreselleşmenin boyutları Yönetimin küreselle ş mesi Bilimsel öncesi yönetim (1980 öncesi), Bilimsel yönetim (endüstri devrimi) Post-modern yönetim: Küresel rekabet ortamının getirdi ğ i güçlükten ivme alarak teknolojinin getirdi ğ i olanakları kullanarak yenilikçi, esnek, bilgiye dayalı, payla ş ımcı ve katılımcı yönetimi benimseyen insan merkezli bir anlayı ş

14 Küreselleşmenin boyutları Yönetimin küreselle ş mesi Amaca yönelik olma Grup faaliyetleri İ nsani özellik ta ş ıma İş birli ğ i gereklili ğ i İş bölümü ve uzmanla ş ma Koordinasyon (uyum) sa ğ lama Yetki bulundurma Hiyerar ş ik yapı Her türlü organize faaliyette bulunma

15 Küreselleşmenin boyutları Yönetimin küreselle ş mesi ABD: sosyo-kültürel de ğ erler göz ardı edilmi ş yenilikler ve teknolojiler önemsenmi ş Japonya: sosyo-kültürel de ğ erler çok önemsenmi ş ve çalı ş anlar ömür boyu i ş letmelere ba ğ lı kalmı ş Kar ş ılıklı etkilenmekte ve birbirine benzer, yada eksikleri kapatır hale gelmi ş lerdir «uluslararası dü ş ünmek» Ba ş arılı küresel yöneticiler için etkili yönetim için dünyanın her tarafını ve farklılıkları yönetmek gereklili ğ i

16 Küreselleşmenin boyutları Yönetimin küreselle ş mesi Uluslararası çalı ş an i ş letmelerin üst yönetimleri Ulusal faaliyetlerden çok farklı sorunlar ve çözümleri kendi insiyatifleri dı ş ında sorunlarla kar ş ıla ş maktadır Ülke dı ş ı pazarları ara ş tırmalı İş letmenin ihtiyaçlarını olu ş turan organizasyon yapısında de ğ i ş ikliklere gitmelidir Ülke dı ş ı faaliyetlere (ekonomik,vb) önem vermeli Seçilen personelin kültürel yapısını uygun (etnik merkezli, çok merkezli, co ğ rafik merkezli) seçmelidir.

17 Sağlık Sektöründe Küreselleşme uluslararası kurulu ş lar birçok ülkenin sa ğ lık politikalarını etkilemektedir sa ğ lık alanında özelle ş tirme uygulamalarını da desteklemektedir hizmet kalitesinin arttırılma çabaları küresel kamu mallarının olu ş umudur (Birle ş mi ş Milletler, Dünya Bankası ve IMF) “batı tipi” sa ğ lık hizmetleri Do ğ u (Çin, Asya) tıbbı ya da “alternatif tıp” ( ş ifacılık, bitkisel ve metafizik kürler vb.)

18 Sağlık Sektöründe Küreselleşme Küreselle ş me, teorik temellerini ve uygulanma gerekçelerini klasik liberal ekonomi teorisine dayandırmaktadır. Bu teorik yakla ş ım, devletin toplumsal ya ş amdaki rollerinin kısıtlanmasını, ekonomik müdahale alanlarının özelle ş tirilmesini, küresel sermayenin ulusal sınırlar içindeki alanının geni ş letil-mesi ve etkinli ğ inin ulusal düzenlemelerle artırılmasını adeta gerekli kılmaktadır. Küresel sürecin hızlanması geli ş mekte olan ülkeler için bazı fırsatları ve faydaları ortaya çıkarırken geli ş mi ş ülkeler tarafından kuralların duruma göre de ğ i ş tirildi ğ i ve uygulandı ğ ı, yerel ve ulusal üretim ve finans imkanlarının daralması giderek GOÜ için e ş itsizlik, i ş sizlik, yoksulluk ve daha az e ğ itimli, daha az sa ğ lıklı, di ğ er deyi ş le en temel be ş eri sermaye unsurlarına sahip olamayan kitlelerin olu ş umuna yol açmı ş tır.

19 Sağlık Sektöründe Küreselleşme Küresel düzeyde üretim ve sunum yapan çok uluslu ş irketlerin ilaç ve tıp teknoloji ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasında egemen güç olmaları sa ğ lık ekonomisini ve yönelimlerini istedikleri gibi biçimlendirmelerine izin vermektedir. Di ğ er yandan küresel sa ğ lık ekonomisinin geli ş imi birçok hastalı ğ ın yerel sınırlar dı ş ında ortak geli ş tirilen programlarla, teknolojilerle daha az maliyetli ve daha etkin sunumuna ortam sa ğ lamaktadır. Küresel sermayenin artmasına ve hareket hızına paralel olarak, birçok alanda oldu ğ u gibi sa ğ lık sektöründe de özelle ş tirme çabaları ortaya çıkmı ş tır. (tıp teknolojileri bili ş im teknolojileri)

20 Sağlık Sektöründe Küreselleşme Sa ğ lık konusunda artarak devam eden bir küresel i ş birli ğ i söz konusu-dur. Ba ş ta Dünya Sa ğ lık Örgütü (WHO) olmak üzere sa ğ lı ğ ın birçok alanında hizmet veren UNICEF, UNFPA, UNEP, FAO, ILO gibi uluslararası kurumlar bu kapsamda sayılabilir. Türkiye de bu kurumların çalı ş malarına aktif olarak katılmakta ve i ş birlikleri geli ş tirmektedir.

21 Sağlık Sektöründe Küreselleşme Küreselle ş menin sa ğ lık sektörüne olumlu etkileri: ileti ş im süreçlerini hızlandırma bilgiden kısa sürede yararlanma olanakları Rekabet mü ş teri odaklı bir anlayı ş ın Toplam kalite yönetimi, hasta memnuniyeti, sürecin hizmet yönünün iyile ş tirilmesi, verilen sa ğ lık hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından ölçülebilmesi, hasta bakım kalitesi, hasta hakları

22 sa ğ lık politikalarına yön vermek amacıyla Dünya Sa ğ lık Örgütü Ljubljana Bildirgesi’ (2000) Temel ilkeler; İ nsan onuru, e ş itlik, dayanı ş ma ve mesleki ahlak gibi de ğ erler tarafından motive olmak; Sa ğ lıkla ilgili kazanımları hedeflemek; Toplumu hizmetin merkezinde görmek; Sa ğ lık hizmetlerinde kaliteye odaklanmak; Sa ğ lam bir finansman yapısı olu ş turmak; Birinci basamak koruyucu sa ğ lık hizmetlerine yönelmek;

23 Küreselleşme sürecinde liderlik Yönetici ve Lider kavramları Yönetici: Ba ş ları vasıtasıyla i ş gören ki ş i Yönetim i ş ini meslek olarak yapan ki ş i Lider «Belirli ş artlar altında, belirli ki ş isel ve grup amaçlarını gerçekle ş tirmek üzere, bir kimsenin ba ş kalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönelndirma süreci» (Koçel, 2001) Yöneticilerden planlama ve örgütleme fonksiyonlarının gerçekle ş tirmesi beklenir, Liderlerden sadece kendilerini izlemeleri için ki ş ileri etkilemesi beklenir…

24 Küreselleşme sürecinde liderlik Liderlik yakla ş ımları 1. Özellikler yakla ş ımı: di ğ er ki ş ilerde olmayan özelliklerin bulunması sonucu lider olmak (fiziki, yetenek, bilgi, deneyim, kararlılık, tutarlılık). 2. Davranı ş sal Yakla ş ım: ki ş inin davanı ş larının di ğ er insanlar üzerinde etkili olması sonucunda (ba ş kalarına de ğ er verme, iyi ili ş kiler, ileti ş im, etki ve saygı uyandırma, güven verebilme) 3. Durumsal Yakla ş ım: Liderin ortaya çıktı ğ ı ortamın önem kazanmasıdır, ortamdaki ş artlar ki ş inin liderlik özelli ğ ini kazanmasına yol açar (Gerçekle ş tirilecek hedefin nitelikleri, grup üyelerininyetenekleri, lider ki ş inin yapısı, özellikleri, deneyimi)

25

26 Küreselleşme sürecinde liderlik Liderlik Tipleri Otoriter Lider Demokratik / Katılımcı Lider Özgür Bırakıcı (Serbestli ğ e dayalı) / Pasif Lider

27 Küreselleşme sürecinde liderlik İş letmeler için dı ş çevre evrensel olmakta Dünyanın tüm bölgelerinde ve ülkelerinde çıkan ve i ş letmeyi etkileyen yenilikler: Ekonomik Politik Teknolojik Sosyo-kültürel İş letme yönetimleri ve yöneticileri buunsurları yakından izlemeli Küresel rekabet ortamında varlı ğ ını sürdürmeli Lider yöneticiler tarafından yönetilmeli

28 Küreselleşme sürecinde liderlik Lider yöneticiler tarafından yönetilmeli Küresel lider farklı kültürleri anlamalı, onlara liderlik edebilecek özellikleri olmalı Çok kültürlü takım kurmalı Farklı kültürden ki ş ileri aynı vizyon altında motive etmeli Kültürel farklılıklardan i ş letmeye yarar sa ğ lamalı Kurulu ş larda etik anlayı ş a çok yönlü açıdan bakmalı Kendi standartlarını bölgesel standartları ve planlara göre yeniden düzenlemeli

29 Kaynaklar Altay, A. (2007). Sa ğ lik hizmetlerinin sunumunda yeni açilimlar ve Türkiye açisindan de ğ erlendirilmesi. Sayı ş tay Dergisi, 64, 34-58. Paksoy, H.M. (2008). Küreselle ş me, Liderlik ve Liderlik teorileri. Liderlik ve Motivasyon. (Ed.) C. Serinkan.Nobel Yayın:Ankara


"Yrd. Doç. Dr. Alev Elçi Liderlik ve Motivasyon. Küreselleşme ve Liderlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları