Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NADİR ŞAHAN – BİRİM SORUMLUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NADİR ŞAHAN – BİRİM SORUMLUSU"— Sunum transkripti:

1 NADİR ŞAHAN – BİRİM SORUMLUSU
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Hizmet Alımları ve Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı ANTALYA NADİR ŞAHAN – BİRİM SORUMLUSU

2 BİRLİKLERDE SATINALMA UYGULAMALARI
Hizmet Sunumu İhtiyaç Tespiti Satın Alma 2014 MART BİRLİKLERDE SATINALMA UYGULAMALARI

3 SUNUM PLANI 1-Yetki Devri işlemleri 2- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler 3- Birbirinden Mal ve Hizmet Alımı 4- Fiyat Farkı Uygulamaları 5- Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri

4 1-Yetki Devri işlemleri
*Harcama Yetkililiği: «Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.» (5018 sayılı Kanun,31.madde) *İhale Yetkililiği: «İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini» (4734 sayılı kanun, 4.madde)

5 Yetki Devri işlemleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine göre; Harcama yetkilisi harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilir. Bu devir, a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır. b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

6 Yetki Devri işlemleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 32 nci maddesinde; “(1) Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel Sekreterdir. (2) Harcama yetkililiğine yüklenilen görev ve yetkiler, ilgili kanuni düzenlemelerin izin vermesi halinde, bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler dahilinde başkanlara ve hastane yöneticisine devredilebilir…” hükmü yer almaktadır.

7 Yetki Devri işlemleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin “Satınalma işlemleri” başlıklı 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Süreklilik arz eden hizmet alımları ile doğrudan temin limitlerinin üstünde kalan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi Kurumun iznine tâbîdir.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

8 Yetki Devri işlemleri 663 sayılı KHK sonrası satınalma işlemlerinin yürütülmesi için yetki devri yapılması hususu, bu yetkinin kapsamı çeşitli Genelge ve genel yazılarımızla düzenlenmiştir. Son olarak tarihli ve 4452 sayılı genel yazımızla her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ilgili sağlık kurumu ölçeğinde yapılabilmesi için hastane yöneticisine yetki devredilebilmesi Genel Sekreterin takdirine bırakılmıştır.

9 Yetki Devri işlemleri Döner sermaye kaynaklarından yapılacak harcamalarla ilgili olarak Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine, genel bütçe kaynaklarından yapılacak harcamalarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nca yayımlanmış ve yayımlanacak olan “Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ”lere ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

10 Yetki Devri işlemleri Yetki devri yapılmış olsa da her türlü mal ve hizmet ile yapım işlerinin ihalelerine çıkmadan önce ilgili mevzuat ve Bakanlığımız ile Kurumumuz düzenlemeleri çerçevesinde gerekli olan onay/izinlerin alınması gerektiği unutulmamalıdır.

11 2- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
2005 yılında 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmiş ve anılan değişiklikle “Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

12 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” başlıklı 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri,

13 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

14 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28 inci maddesine «ilaç, tıbbi cihaz» ibaresi eklenerek bu alanda gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. ( RG)

15 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Gelecek yıllara yaygın yüklenme şeklinde yapılacak ilaç alımlarının ihale dokümanlarına yürürlükteki “Fiyat Farkı Esasları”na göre gerekli hükümler konulacaktır. Gerek ilaç ve tıbbi cihaz alımlarında gerekse ilgili mevzuat dahilinde gelecek yıllara yaygın yüklenme yapılabilen diğer alımlarda da 3 yılı aşan yüklenmelere girişilebilmesi için Kurum izninin alınması gerekmektedir.

16 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Tıbbi cihaz teminine yönelik yapılacak mal alımlarında bilindiği üzere yürürlükteki fiyat farkı esaslarına göre şuan için fiyat farkı verilememektedir. Bu nedenle bahse konu alımlarda gelecek yıllara yaygın yüklenmenin süresi 18 ayı geçmeyecektir.

17 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Gelecek yıllara yaygın yüklenmenin süresi ve bu sürede alınacak miktar belirlenirken, gelişen teknolojiye bağlı olarak olabilecek muhtemel değişiklikler ile özellikle ilaç ve tıbbi cihaz alımlarında personel, hasta ve hastalık değişkenlikleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Yukarıda belirtilen sürelerden daha az süreli ihale yapılması Birliklerin ve bağlı sağlık tesislerinin takdirindedir.

18 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yıl sonu stoklarının yıl içindeki diğer aylara göre yüksek çıkmasının temel nedenlerinden biri de bilindiği üzere söz konusu alımlara ait sözleşmelerin mali yıl (31 Aralık) ile sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Mezkûr Kanun değişikliği ile ilaç ve tıbbi cihaz alımlarında bu sıkıntının ortadan kalkacağı düşünülmektedir.

19 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Ancak ihtiyaç miktarlarının sağlıklı belirlenememesinin, eskiden olduğu gibi mali yıl sonunda yeni uygulamada ise süresi bir yılı aşan sözleşmelerin sonunda stokların yüksek çıkmasına sebep olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca ihtiyaçların sağlıklı belirlenmemesinden dolayı malın %80’inden daha az alınması durumunda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince yüklenici firmalara bir bedel ödenmek zorunda kalınabileceği de unutulmamalıdır.

20 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Bu nedenle mali yıl ile sınırlı mal alımlarında olduğu gibi gelecek yıllara yaygın yüklenme şeklinde yapılan mal alımlarında da ihtiyaç miktarlarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi, her zaman olduğu gibi idarelerin birinci önceliği olmalıdır. Bununla birlikte yukarıda belirtilen sıkıntılarla karşılaşılmaması için gelecek yıllara yaygın yüklenmeler şeklinde yapılacak ilaç ve tıbbi cihaz alımlarında, belirlenen ihtiyaç miktarlarından %17 eksiltilerek ihaleye çıkılacak miktarın belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

21 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
İhale dokümanlarında %20 iş artışı/iş eksilişi dikkate alınmalıdır. İhtiyaç Tespiti 200 İhale 166 Sözleşme Sonu İş Eksilişi 133 İş Artışı 199 İhaleye 166 birim üzerinden çıkılacak ve sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme süresince ihtiyaç duyulması halinde %20’ye (166+(166/100*20)=199,20 birim) kadar iş artışı yapılarak ihtiyaç temin edilecektir. Örnekte görüleceğe üzere 18 aylık ihtiyaç miktarı olan 200 birime, iş artışı yapılarak ulaşılmaktadır.

22 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler
Tıbbi cihazın tanımı içerisinde hangi ürünlerin yer aldığı ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi için; 07/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin “o” bendinde yapılan “Tıbbi Cihaz” tanımının ve ilgili diğer mevzuatların dikkate alınması gerekmektedir. Konu hakkında Kurumumuzun yayımlamış olduğu tarihli ve 406 sayılı genel yazıda önemli hususlar hatırlatılmıştır.

23 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme
. Bütçede Ödeneğin %50’sini Ertesi Yüklenme süresi 12 ay Yıla Geçen Gelecek Yılın Haziran Ayını Geçemez Yüklenme

24 3- Birbirinden mal ve hizmet alımı
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde; “ … Bu Kanuna tâbi döner sermayeli işletmeler, gerekli gördükleri hallerde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyecekleri fiyat üzerinden, birbirlerinden temin edebilirler...” şeklinde hüküm yer almaktadır. Anılan hükme istinaden Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri belirleyecekleri fiyat üzerinden birbirlerinden temin edebilmektedirler.

25 Birbirinden mal ve hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (h) bendinde; “…sağlık hizmeti sunan bu Kanun kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları,” şeklinde yer alan hüküm ile sayılı Kanun kapsamında bulunan ve sağlık hizmeti sunan idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olmak üzere birbirlerinden yapacakları tüm mal ve hizmet alımları istisna kapsamına alınmıştır.

26 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Anılan hükmün uygulamasına yönelik olarak Bakanlığımız ve Kamu İhale Kurumu’nun görüşleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca “Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Ayrıca: Kurumumuzca uygulamayı yönlendirmek amacıyla; tarih ve 2013/06 sıra nolu Genelge tarih ve 3211 sayılı genel yazımız yayımlanmıştır.

27 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Bu yeni yapılanma doğrultusunda Birliklere bağlı sağlık tesislerinin birbirleri arasında, Birliklerin kendi aralarında, Birliklerin Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarla, Birliklerin diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarla anılan yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapacakları teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında nasıl hareket edileceğine ilişkin hususlar söz konusu genelge ve genel yazıyla Kurumumuzca yeniden düzenlenmiştir. Hizmeti veya malı alan idare Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandıracaktır.

28 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge gereği Birliklerin harcama yetkilisi Genel Sekreterler olduğundan, Birliklere bağlı sağlık tesislerinin kendi aralarında yapacakları teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında bundan sonra protokol düzenlenmeyecektir.

29 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Ancak söz konusu alımlarla ilgili olarak Genel Sekreterliklerce; hangi sağlık tesisinin hangi mal veya hizmeti verdiğinin / sunduğunun veya vereceğinin / sunacağının belirlenmesi, hangi sağlık tesisinin mal veya hizmeti aldığının tespit edilmesi, alınan mal veya hizmetin ne şekilde, nasıl, kim tarafından verileceğine veya sunulacağının belirlenebilmesi için Birlik içinde uygulama esaslarının belirlenmesi gerekmektedir.

30 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Birliğe bağlı sağlık tesislerinin birbirleri arasında yapacakları mal veya hizmet alımlarında mutlaka bir bedel öngörülecektir. Bu bedel ise mal veya hizmeti sunan/veren sağlık tesisinin katlandığı maliyet bedeli veya ihale bedelidir. İlgili tarifeleri ile belirlenmiş olanların bedelinin tespitinde, tarifeleri ile belirlenen fiyatın geçilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bedel tespitlerinde kanuni kesintiler ilave edilmeyecektir.

31 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Birlikler arasında yapılacak teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem (protokol düzenlenmesi, faturalandırma gibi işlemler) tesis edilecektir. Hazırlanacak protokoller Birlik Harcama Yetkilisi olan Genel Sekreterler tarafından imzalanacaktır.

32 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Birliklerin, İl Sağlık Müdürlükleri veya Halk Sağlığı Müdürlükleri İle Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları; Birliklerin, İl Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yapacakları teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem (protokol düzenlenmesi, faturalandırma gibi işlemler) tesis edilecektir. Hazırlanacak protokoller Birlik Harcama Yetkilisi olan Genel Sekreter ile İl Sağlık Müdürü/Halk Sağlığı Müdürü tarafından imzalanacaktır.

33 Birbirinden mal ve hizmet alımı
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde “Maliyet bedeli: Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya değerinin artırılması için yapılan harcamalar veya verilen kıymetlerin toplamı” şeklinde tanımlanarak maliyet bedelinin, yapılan harcamaların veya verilen kıymetlerin toplamından oluştuğu açıkça ortaya konulmuştur. İhale bedeli ise; Bir mal veya hizmetin üçüncü şahıslardan satın alındığında ödenen karşılıktır.

34 Birlikler Arasında ve Birlikler ile İl Sağlık Müdürlükleri veya Halk Sağlığı Müdürlükleri İle Yapılacak Mal Alımlarında Fiyatlandırma; İlgili tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bedeli; tarifeleri ile belirlenen fiyatı geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve amortismana tabi olmayan malların bedeli; maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve amortismana tabi olan malların bedeli amortisman tutarları da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecektir.

35 Birlikler Arasında ve Birlikler ile İl Sağlık Müdürlükleri veya Halk Sağlığı Müdürlükleri İle Yapılacak Hizmet Alımlarında Fiyatlandırma; İlgili tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bedeli; tarifeleri ile belirlenen fiyatı geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin bedeli; ihale bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin bedeli; maliyet bedelinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.

36 Birlikler ile Diğer Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları Arasında Yapılacak Teşhis ve Tedaviye Yönelik Mal Ve Hizmet Alımları Birlikler ile diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımlarında mezkûr yönetmelik hükümleri ile Bakanlığımızca yayımlanan 13/02/2009 tarihli ve 2009/10 sıra nolu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmeye devam edilecektir.

37 Birlikler ile Diğer Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları Arasında Yapılacak Teşhis ve Tedaviye Yönelik Mal Alımlarında Fiyatlandırma İlgili tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bedeli; tarifesindeki fiyat esas alınarak belirlenecek ve bu fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve amortismana tabi olmayan malların bedeli; maliyetinin üzerine %10 ilave edilerek belirlenecek ve bu fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve amortismana tabi olan malların bedeli amortisman tutarları da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecektir.

38 Birlikler ile Diğer Kamu İdarelerine Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları Arasında Yapılacak Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmet Alımlarında Fiyatlandırma İlgili tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bedeli; tarifesindeki fiyat esas alınarak belirlenecek ve bu fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. Tarifelerinde fiyatı bulunmayan ve hizmet alımı yolu ile üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin bedeli; kanuni kesintiler ihale bedeline ayrıca dâhil edilmek kaydıyla, ihale bedelinin üzerine %10 ilave edilmek suretiyle belirlenecek ve bu fiyat üzerinden faturalandırılacaktır. Tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarelerce üretilen hizmetlerin bedeli; kanuni kesintiler maliyet bedeline ayrıca dahil edilmek kaydıyla, maliyet bedelinin üzerine %10 ilave edilmek suretiyle belirlenecek ve bu fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.

39 Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olan malların bedeli
BİRLİKLERİN BİRBİRLERİNDEN VE DİĞER KURUMLARDAN YAPACAKLARI MAL ALIMLARINDA FİYATLANDIRMA Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olan malların bedeli Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve amortismana tabi olmayan malların bedeli Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve amortismana tabi olan malların bedeli AYNI BİRLİK İÇİNDE MALİYETİNDEN BİRLİKLER ARASI Maliyetin üzerine Kanuni Kesintiler İlave Edilerek Faturalandırılacaktır. Maliyetin üzerine kanuni kesintiler ilave edilerek Faturalandırılacaktır. Amortisman tutarları da dikkate alınarak satış fiyatı belirlenecek. BAKANLIĞA BAĞLI DİĞER KURUMLARLA Maliyetin üzerine kanuni kesintiler ilave edilerek faturalandırılacaktır. DİĞER KAMU İDARELERİNE BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI Fiyat tarifesindeki fiyat esas alınarak faturalandırılacaktır. Maliyetin üzerine %10 ilave edilerek faturalandırılacaktır.

40 BİRLİKLERİN BİRBİRLERİNDEN VE DİĞER KURUMLARDAN YAPACAKLARI HİZMET ALIMLARINDA FİYATLANDIRMA
Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların bedeli Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve hizmet alımı yoluyla alınan hizmetin bedeli Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve idarece üretilen hizmetin bedeli AYNI BİRLİK İÇİNDE MALİYETİNDEN BİRLİKLER ARASI Maliyetin üzerine kanuni kesintiler ilave edilerek faturalandırılacaktır. İhale bedelinin üzerine kanuni kesintiler ilave edilerek faturalandırılacaktır. Maliyet bedelinin üzerine kanuni kesintiler ilave edilerek faturalandırılacaktır. BAKANLIĞA BAĞLI DİĞER KURUMLARLA Maliyetin üzerine Kanuni Kesintiler İlave Edilerek Faturalandırılacaktır. DİĞER KAMU İDARELERİNE BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI Fiyat tarifesindeki fiyat esas alınarak faturalandırılacaktır. İhale bedeline kanuni kesintiler dahil edilerek ihale bedeli üzerine %10 ilave edilerek faturalandırılacaktır. Maliyet bedeline kanuni kesintiler dahil edilerek maliyet bedelinin üzerine %10 ilave edilerek faturalandırılacaktır.

41 4-Fiyat farkı uygulamaları:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin yeni esaslar tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu esaslar tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler ile sözleşmeye bağlanmış ihalelerde bu değişikliklerin uygulanmayacağı duyurulmuştur.

42 Fiyat farkı uygulamaları:
tarihinden önce yürürlükte olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar, petrol ürünleri ile 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen malların alımlarında uygulanmaktaydı. tarihi itibariyle yürürlüğe giren Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar ise; elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarını kapsamaktadır.

43 Fiyat farkı uygulamaları:
Konu hakkında Kurumumuzun yayımlamış olduğu tarihli ve 4907 sayılı genel yazıda bazı hususlar hatırlatılmıştır. Mal Alımlarındaki Değişiklikler: Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında fiyat farkı uygulanabilmesi için; ihale dokümanlarında bu esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması gerekmektedir.

44 Fiyat farkı uygulamaları:
Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Çerçeve anlaşma ihalelerinde de Elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında fiyat güncellemeleri yapılabilecektir. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan fiyat farkı esasları kapsamındaki mal alım sözleşmelerinde de bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir.

45 Fiyat farkı uygulamaları:
Hizmet Alımlarındaki Değişiklikler: SUT’ta fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile elektronik haberleşme hizmet alımlarında idari şartname ve sözleşmelere gerekli hükümlerin konulması kaydıyla fiyat farkı hesaplanabilecektir.

46 Fiyat farkı uygulamaları:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6 ncı maddesinde; 1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.

47 Fiyat farkı uygulamaları:
2) İhale dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

48 Fiyat farkı uygulamaları:
3) Uygulama ayına ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile idari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta kolları prim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.

49 Fiyat farkı uygulamaları:
Anılan fiyat farkına ilişkin esasların “Uygulama Esasları” başlıklı 7 nci maddesinde; «7.3. İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.» düzenlemesi yer almaktadır.

50 Fiyat farkı uygulamaları:
Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı 81 inci maddesinde; “81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” şeklinde hüküm yer alıyor.

51 Fiyat farkı uygulamaları:
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanması zorunlu hale getirilmiştir.

52 Fiyat farkı uygulamaları:
Anılan fiyat farkına ilişkin esasların “Uygulama Esasları” başlıklı maddesinde; “Teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından dolayı fiyat farkı hesaplanması mümkün bulunmamaktadır.

53 Fiyat farkı uygulamaları:
Diğer taraftan; Bakanlığımız Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti konulu 2011/56 sıra nolu ve Kurumumuzun 2013/07 sıra nolu genelgeleri uyarınca; Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hizmet Alımlarında yaklaşık maliyet tespitinin “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül” kullanılarak yapılacağı belirtilmiş ve diğer tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımlarının yaklaşık maliyet tespitinde de hizmeti oluşturan iş gruplarını ve maliyet bileşenlerini (Hizmet alımı kapsamında istenecek cihaz/cihazların kullanım bedeli, personel maliyeti, sarf malzeme maliyeti gibi) dikkate alınarak yaklaşık maliyet tespiti yapılacağı belirtilmiştir.

54 Fiyat farkı uygulamaları:
Söz konusu yaklaşık maliyet tespitlerinde sözleşme süresi boyunca yükleniciye gelebilecek muhtemel maliyetler (cihaz kullanım maliyeti, finansman maliyeti, cihaz bakım onarım maliyeti, sarf malzeme gibi maliyetler) öngörülerek yaklaşık maliyet tespit edildiğinden, ayrıca 2011/56 sıra nolu genelgede “…Kurumlarımız bundan sonra çıkacakları Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları ihalelerinde fiyat farkı hesaplamayacaklardır. İhale dokümanları bu yönde oluşturulacaktır…”hükmü yer aldığından SUT’ta fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına dair bir düzenlemeye yer verilmeyecektir.

55 Fiyat farkı uygulamaları:
Ancak, söz konusu hizmet alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama Esasları” başlıklı 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.” şeklinde yer alan hükme istinaden mesaisinin tamamını idarede geçiren ve ihale dokümanında sayısı belirtilen işçiler için anılan esasların 6 ncı maddesine istinaden fiyat farkı hesaplanabilecektir.

56 5- Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri;
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen mal, hizmet ve yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri ilgili muayene ve kabul yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

57 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri
Birliklerimize toplu alım yetkisi verilmek suretiyle kurulmuş olan Merkezi Satınalma Birimlerince gerçekleştirilen alımlarda genellikle şu şekilde muayene kabul durumları oluşmaktadır: 1-) Merkezi Satınalma tarafından yapılan toplu alımın, oluşturulan komisyon tarafından muayene ve kabulünün topluca yapılması. 2-) Yine merkezi satınalma tarafından yapılan toplu alımın sağlık tesislerince muayene ve kabulünün yapılması 3-) Bir sağlık tesisine yetki devri ile yaptırılan alımın yine tek merkezde veya diğer sağlık tesislerince muayene ve kabulünün yapılması.

58 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri Yöntem-1

59 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri Yöntem-2

60 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri Yöntem-3

61 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri
Bir sözleşme kapsamında teslim alınması gereken mal ve malzemelerin fiili olarak muayene kabul ve taşınır işlemleri gerçekleştirilmeden bazı birliklerin ve bağlı sağlık tesislerinin birbirinden mal ve hizmet alımı ile stok fazlası ve ihtiyaç fazlası malzeme devirleri uygulamaları kapsamında yüklenicilerden ihale konusu mal veya malzemeyi özellikle il dışında devir alacak sağlık tesisine teslim etmesinin istendiği yönünde geri bildirimler alınmıştır.

62 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri
4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihaleler sonucunda yükleniciler tarafından teslim edilen mal ve malzemelerin muayene ve kabul işlemleri “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Yine “Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin” “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı 10 uncu maddesine idarelerce; alım konusu malın veya malların teslim yeri ve teslim tarihleri belirtilmesi gerektiğinden, alınacak malların sözleşmesinde belirtilen teslim yerlerine teslim edilmesi ve muayene ve kabul işlemlerinin mezkûr yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

63 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri
Yapılan sözleşmeler kapsamında alınan ve muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilen ürünlerin taşınır işlemleri (depo kayıt, giriş, çıkış, kullanıma verilme gibi) ise Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Anılan yönetmeliğin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin görev ve sorumluluklarının belirtildiği 6 ncı maddesinde; “Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek” şeklinde hüküm yer aldığından, kesin kabulü yapılmayan malların kullanıma verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

64 Satınalma ve Muayene Kabul İşlemleri
Bir ürünün stok fazlası olup olmadığı taşınır işlemleri yapıldıktan sonra başka bir ifadeyle Malzeme Kaynakları Yönetim Sitemine (MKYS) kayıt yapıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Sonuç itibarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmesinde belirtilen teslim yerine teslim edilmeyen, muayene kabul işlemleri yapılmamış hiçbir mal ve malzemenin kullanıma verilemeyeceği veya başka bir sağlık tesisine devredilemeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Konu hakkında Kurumumuzun yayımlamış olduğu tarihli ve 4459 sayılı genel yazı çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

65 Sterilizasyon ücreti Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine ihale veya doğrudan temin yoluyla ürün temin eden (Özellikle ortopedi ve beyin cerrahisi branşlarında) özel sektörün temsilcilerinden Kurumumuza intikal eden müracaatlarda; bazı sağlık tesislerimizin alınan ürün kapsamında ameliyatlarda kullanılan ameliyat setlerinin sterilizasyonu amacıyla “sterilizasyon bedeli” adı altında ücretler talep ettiği ve bu bedelin makbuz karşılığı tahsil edildiği bildirilmektedir.

66 Sterilizasyon ücreti Kamu alımlarında; saydamlık, rekabet eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamak esastır. İhale dokümanı ve sözleşmelerde belirtilmeyen ilave şartların yüklenicilerden yerine getirilmesinin talep edilmesi ihale mevzuatında yer almayan bir husustur.

67 Sterilizasyon ücreti Diğer taraftan herhangi bir tıbbi malzemenin steril olarak kullanılması gerekiyorsa bu malzeme piyasadan temin edildikten sonra ya sağlık tesislerimizin kendi imkanlarınca steril edilmekte veya ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde firmalardan ürünü steril halde getirmeleri istenmektedir. İşin doğası gereği de firmalarda tekliflerini oluştururken idarenin isteğine göre sterilizasyon maliyetlerini teklif fiyatlarına eklemekte veya çıkarmaktadırlar.

68 Sterilizasyon ücreti Sonuç olarak sağlık tesislerimizce bir ürünün steril mi yoksa nonsteril olarak mı teslim edileceğine; sterilizasyon işleminin sağlık tesisince yapılması halinde ortaya çıkan maliyetleri, ürünün steril halde piyasadan alınması halindeki maliyetleri, sterilizasyon için yeterli nitelikte personelinin olup olmadığı, ürünün steril olarak piyasadan alınmasının hizmet sunumuna olumlu veya olumsuz etkilerini dikkate alarak karar verilmesi gerekmektedir. Konu hakkında Kurumumuzun yayımlamış olduğu tarihli ve 4502 sayılı genel yazı çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

69 TEŞEKKÜRLER HİZMET ALIMLARI VE TEDARİK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Nadir ŞAHAN Düzenleme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu TEŞEKKÜRLER


"NADİR ŞAHAN – BİRİM SORUMLUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları