Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURK İ NA FASO. 2 3 DEVLET İ N ADI : Burkina Faso (Eski Adı Yukarı Volta) BAŞŞEHR İ : Ouagadougou YÖNET İ M ŞEKL İ : Cumhuriyet NÜFUSU : 9.261.000 YÜZÖLÇÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURK İ NA FASO. 2 3 DEVLET İ N ADI : Burkina Faso (Eski Adı Yukarı Volta) BAŞŞEHR İ : Ouagadougou YÖNET İ M ŞEKL İ : Cumhuriyet NÜFUSU : 9.261.000 YÜZÖLÇÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 BURK İ NA FASO

2 2

3 3

4 DEVLET İ N ADI : Burkina Faso (Eski Adı Yukarı Volta) BAŞŞEHR İ : Ouagadougou YÖNET İ M ŞEKL İ : Cumhuriyet NÜFUSU : 9.261.000 YÜZÖLÇÜMÜ : 274.200 km2 RESM İ D İ L İ : Fransızca D İ N İ : İ slam, Putperestlik, Hristiyanlık PARA B İ R İ M İ : Frank 4

5 Fiziki Yapı Fiziki Yapı Burkina Faso topraklarının ço ğ u Volta Nehrinin üç ana kolu (Beyaz Volta, Kırmızı Volta ve Kara Volta) arasında yer alan alçak bir yayla halindedir. Ülkenin do ğ usunda ve güneybatısında alçak da ğ silsileleri yükselir. 5

6 İ klimİ klim Bütün yıl boyunca sıcak olan Burkina Faso’da, biri ya ğ ışlı, di ğ eri kurak olmak üzere iki mevsim vardır. Takriben mayıs ayı sonundan ekime kadar bol miktarda ya ğ mur düşer. Yıllık ya ğ ış ortalamaları kuzeyden güneye do ğ ru artmaktadır. Kurak mevsim kasımda başlar mayısta son bulur. Bu mevsimde kuraklı ğ a ek olarak Sahra’dan kavurucu rüzgarlar eser. Ortalama sıcaklıklar 25°C ila 30°C derece arasındadır. 6

7 Tabii Kaynakları Tabii Kaynakları Burkina Faso toprakları kuzeyde bozkır ve fundalıklarla kaplıdır. Güneyde ise yüksek otlar ve a ğ aç kümeleri ile kaplı çok sayıda yuvarlak tepeler bulunur. Başlıca yeraltı zenginlikleri olarak Burkina Faso’da manganez, altın, demir ve elmas vardır. 7

8 Tarihi Tarihi Burkina Faso tarihi M.S. 11. yüzyılda Mossi kabilesinin ülkeye girmesiyle başlar. Bu kabile ülkede dört büyük krallık kurdu. 1400 ve 1500 yılları arasında Mossi kabilesi, güneyde Gana’dan kuzeydeki Timbuktu şehrine kadar olan toprakları hakimiyeti altında tuttu. Fakat 16. asrın ikinci yarısında Songhai imparatorlu ğ u bunları yaylalara attı. 1893’te Mossi ülkesinin kuzeyini ele geçiren Fransa, 1896’da ülkeyi tamamen kontrolü altına aldı. 1919’da Yukarı Volta kolonisi kuruldu. 1950’lerde ba ğ ımsızlık hareketleri başladı. Bu hareketler 5 A ğ ustos 1960’ta Yukarı Volta’nın ba ğ ımsızlı ğ ını kazanmasıyla sona erdi. 1958’de hazırlanan bir anayasa küçük de ğ işiklikler yapılarak 1960 Kasım’ında yürürlü ğ e kondu. 8

9 1966’da hükümet ve sendikalar arasındaki anlaşmazlı ğ ın ardından ordu yönetimi ele aldı ve 1960 Anayasası askıya alındı. Aralık 1970’te yeni bir anayasa hazırlanarak halk oylamasına sunuldu ve kabul edildi. Bu anayasa 1971’de yürürlü ğ e konuldu. 1970’li yıllarda meydana gelen kuraklıklar ülke ekonomisine büyük ölçüde tesir ederek açlık getirdi. 1982’de yapılan bir darbe sonucunda yönetimi ele geçiren Yüzbaşı Blaise Compaoré 1992 senesinde genel seçimlere gitti. Seçmenlerin büyük kısmının sandık başına gitmemesine karşılık Compaoré başkanı oldu ğ u Halk Cephesi seçimleri kazandı. 1984’te Yukarı Volta ismini Burkina Faso olarak de ğ iştirdi. 9

10 Nüfus ve Sosyal Hayat Nüfus ve Sosyal Hayat 9.261.000 nüfusu ile Burkina Faso Batı Afrika’da en fazla nüfus yo ğ unlu ğ una sahip ülkelerden biridir. Burkina Fasolular Batı Afrika etnik gruplarının yarısının karışımıdır. Fulse, Kibsi, Kipirsi, Kurumba ve Nioniosse çok öncelerden beri Burkina Faso’da yaşayan ülkenin asıl yerlileridir. Bu esas yerli halklara Ninisi (topra ğ ın çocukları) denir. Mali sınırına yakın kuzeybatıda Marka, Samo, Samogho ve Diula grupları yaşar. Gana ve Fildişi Kıyısı sınırları boyunca Lobi etnik grubu bulunur. Her etnik grup kendine has dile veya lehçeye sahiptir. Ülkenin resmi dili Fransızcadır. 10

11 Burkina Fasoluların yarısı (% 50-% 60) Müslüman (Sünni Maliki), %10-20 Hristiyan, geri kalanı da Putperesttir. Burkina Faso dünyanın en fakir ülkelerinden biri oldu ğ undan, pek ço ğ u her yıl Fildişi Sahili ve Gana’ya çalışmaya gider. Kötü beslenme, parazit taşıyıcılar, uyku hastalı ğ ı, cüzzam ve di ğ er tropikal hastalıklar ülkenin başlıca sa ğ lık meseleleridir. Burkina Faso’da e ğ itim Fransız sistemine göredir. Fakat yavaş yavaş de ğ işmektedir. Her ne kadar e ğ itim ücretsiz ve mecburi ise de 15 yaşından küçük okul ça ğ ındaki çocukların % 10’dan azı okula devam etmekte ve nüfusun % 13’ü okuma-yazma bilmektedir. 11

12 Ekonomi Ekonomi Burkina Faso ekonomisi, yiyecek bitkileri tarımına ve hayvancılı ğ a dayanır.Toprakların % 15’inden azı ekilidir. Verim düşüktür. Kuraklık, bitki hastalıkları, böcekler, kemiriciler ve iptidai tarım teknikleri üretimi düşük tutmaktadır. Sı ğ ır, keçi, koyun ve tavuk, yetiştirilen belli başlı hayvanlardır. Akdarı, sorghum (süpürge darısı), fasulye, Hint yerelması, manyok, mısır, yerfıstı ğ ı, pamuk, susam ve Batı Afrika’ya has tohumundan ya ğ çıkarılan a ğ açlar en önemli bitkilerdir. Pamuk, yerfıstı ğ ı ve susam ihraç edilmektedir. Çiftlik hayvanları ve hayvan derileri ihracat gelirlerinin önemli bir kısmını meydana getirir. 12

13 Sanayi tesislerinin ço ğ u Banfora, Bobo, Dioulasso, Boromo, Koudougou ve Ouagadougou arasındaki demiryolu boyunca bulunur. Sabun, nebati ya ğ lar, şeker, pamuk ve kösele ürünleri imalatın ço ğ unlu ğ unu teşkil eder. Elektrik enerjisinin ço ğ u termal olarak üretilir. Fakat bir çok hidroelektrik projeleri Komod ve Kara Volta üzerinde tasarı halindedir. Makina, ecza ürünleri, petrol, giyim eşyası ve yiyecek ithali ço ğ unlukla Fransa, Fildişi Kıyısı, ABD ve Almanya’dan yapılır. İ hracatı Fransa, Fildişi Kıyısı, Gana ve Birleşik Krallı ğ a ( İ ngiltere)dır. Ülke sürekli olarak ticaret açı ğ ı verir. Dışarıda çalışan işçilerin gönderdi ğ i paralar önemli bir döviz kayna ğ ıdır. 13

14 Ülkenin 14.500 km civarındaki demiryolu a ğ ı Fransızca konuşan Batı Afrika ülkeleri arasında en uzunudur. Karayolları ço ğ u kasabaları ve şehirleri birbirine irtibatlar. Milletlerarası Hava alanı iki büyük şehir olan Ouagadougou ve Bobo Dioulasso yakınındadır. 14

15 Siyasi Hayat Siyasi Hayat Burkina Faso cumhuriyetle idare edilen bir ülke olup, 10 idari bölgeye ayrılmıştır. Cumhurbaşkanı ve Millet Meclisi üyeleri beş yılda bir seçilir. Ülke 1983’ten 1992’ye kadar Ulusal Devrim Konseyince yönetildi. Konseyin ve sonra kurulan Halk Cephesi Partisinin başkanı olan Yüzbaşı Compaoré 1992 seçimlerini kazanarak devlet başkanı oldu. Ülke, BM, İ KÖ ( İ slâm Konferansı Örgütü), Afrika Birli ğ i, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Toplulu ğ u, IMF (Uluslararası Para Fonu), İ slâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir. 15

16 İ slami Hareketİ slami Hareket Di ğ er Afrika ülkelerinde oldu ğ u gibi Burkina Faso'da da sömürge döneminde uygulanan cahilleştirme politikası halkın din kültürünü etkilemiştir. Bugün Burkina Faso'da Müslümanların yaşantılarında geleneksel dinlerin etkisi nispeten görülmektedir. Cahilleştirme politikası sonucu Müslümanlar kendi dini kültürlerini unutunca, di ğ er dinlerin mensuplarıyla olan yakın ilişkileri onların o kişilerden etkilenmeleri sonucunu do ğ urmuştur. Fransızların hâkim oldukları dönemde, ülkedeki İ slâmi geleneklerin ve yaşantının unutulması için Müslümanlara baskı yaptıkları bilinmektedir. 16

17 Fransızlar bu dönemde Müslümanların herhangi bir şekilde teşkilatlanmalarına da fırsat vermemişlerdir. Bu baskının kısmen yumuşadı ğ ı 1950'den sonra Müslümanlar teşkilatlanma çabası içine girdiler. 1958'de Vagadugu İ slâm Toplulu ğ u ve Bobo - Dioulasso İ slâm Kültür Konseyi kuruldu. Vagadugu İ slâm Toplulu ğ u ülkedeki Müslümanları yeniden şuurlandırmak, İ slâmi yönden bilgilendirmek, camiler, ibadet yerleri, Kur'an kursları ve dini medreseler açmak için faaliyetlere girdi. Örgüt Müslüman gençlerle yakından ilgilenerek 1972'de İ slâm Gençli ğ i Kültürel Konseyi'ni oluşturdu. Kısa zamanda çok sayıda cami ve Kur'an kursu açtı. İ slâm Toplulu ğ u çalışmalarını sadece Müslümanlara yöneltmekle kalmadı, Müslüman olmayanlar arasında da faaliyetler yürüttü. Bunun sonucunda çok sayıda insan Müslümanlı ğ ı seçti. Özellikle son yıllarda gruplar halinde İ slâm'a girenler oldu. 17

18 Burkina Faso'daki İ slâmi faaliyetlerin önünde duran en önemli engel misyonerlik faaliyetleridir. Sömürge döneminde misyonerlik faaliyetleri yo ğ un bir şekilde yürütüldü. Bu faaliyetler ba ğ ımsızlık sonrasında da durmadı. Misyonerler özellikle halkın fakirli ğ ini istismar ederek, maddi karşılıklarla onları hıristiyan yapmaya çalışmaktadırlar. Buna ra ğ men umdukları başarıyı elde edemiyorlar. İ slâmi faaliyetlerde karşılaşılan ikinci büyük problem maddi imkânların yetersizli ğ idir. İ lginin olmasına ra ğ men ihtiyacı karşılayacak kadar İ slâmi kitap temin edilememekte, aynı şekilde çocuklara ve gençlere İ slâm'ı ö ğ retecek, din e ğ itimi verecek ö ğ retici sıkıntısı çekilmektedir. İ nsanlara İ slâm'ın gere ğ ince anlatılması ve İ slâmi tebli ğ çalışmalarının hızlandırılması durumunda geleneksel dinlere ba ğ lı olanların ço ğ unun Müslüman olaca ğ ı beklenmektedir. 18


"BURK İ NA FASO. 2 3 DEVLET İ N ADI : Burkina Faso (Eski Adı Yukarı Volta) BAŞŞEHR İ : Ouagadougou YÖNET İ M ŞEKL İ : Cumhuriyet NÜFUSU : 9.261.000 YÜZÖLÇÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları