Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI"— Sunum transkripti:

1 3. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI

2 TEST SORULARI #1 İşletmedeki para ve vadesiz mevduata ne denir?
A)Döner varlık denir B)Nakit C)Fon denir D)Harcanacak para denir E)Ödeme aracı denir #2 İşletmedeki belli bir dönemde ödeme ve tahsilatlar arasındaki dengeyi zamansal açıdan kurmaya ne denir? A)Maliyet yönetimi B)Alacakların yönetimi C)Borçların yönetimi D)Nakit yönetimi E)Tahsilatı arttırma

3 3 İşletmelerin ellerinde nakit tutmalarının üç nedeni vardır bunlar.
A)Işletme çalışmalarını sürdürmek, ihtiyatlı olmak, spekülasyon yapmak isteği B)Faaliyetleri sürdürmek, para kazanmak, ödemeleri yapmak C)Spakülasyon, harcama güdüsü, yatırım D)Harcamaları kısmak, ödemeleri azaltmak, borçlanmamak E)Sermaye derleme zorluğundan, nakit avantajından, gelirleri arttırma güdüsünden #4 Mevsimlik değişmelerde kasa ve bankada. A)Kredi almak kolaylaşır B)Para ihtiyacı azalır C)Yüksek seviyede nakit bulundurmak gerekebilir D)Ödemeler dengesi kolay kurulur E)Işletmelerde ödeme sıkıntısı artar

4 5 Nakit bütçesinin işlevi nedir?
A)Nakit giriş ve çıkışlarının kontrol aracı B)Nakit çıkışlarını gösterir C)Nakit girişlerini gösterir D)Ödemeleri açıklar E)Tahsilatları gösterir #6 İşletmelerde tahsilatın hızlandırılması ve ödemelerin yavaşlatılması neye yarar? A)Para dengesini bozar B)Müşteri ilişkilerini zorlaştırır C)Fon kullanımını maksimium düzeye çıkartır D)Ödemelerini iyi yapar E)Tahsilatları geç de olsa alır

5 7 Kıymetli evrak (değerli kağıt) lar üçe ayrılır bunlar. A)Para değerli, Sermaye değerli, Mal değerli kağıtlardır B)Tahvil, pay senedi ve çektir C)Taşıma senedi, hazine bonosu ve kar ortaklığı belgesidir D)Çek, bono, poliçedir E)Temettü küponu, konişmento ve varantır #8 Sistematik riskin kaynakları. A)Faizlerin aşırı atmasıdır B)Kredi bulma kolaylığıdır C)Satın alma gücünün artmasıdır D)Satın alma gücünde değişmeler, faizlerdeki değişmeler, arz ve talepteki değişmelerdir E)Arzın artması talebin azalmasıdır

6 #9 Endüstri riski, finansal risk, yönetim riski A)Sistematik risklerdir B)Sistematik olmayan risklerdir C)Işletmelerin risklerinin tamamıdır D)Iş kolu risklerindendirler E)Sistemli bir risk göstergeleridir #10 Finansal yönetici menkul kıymetlere ne zamana kadar yatırım yapmaya devam etmelidir? A)Kasa dengesini bozuncaya kadar B)Ödmeleri yapmayıncaya kadar C)Gelirleri azalıncaya kadar D)Paraları bitinceye kadar E)Menkul kıymet gelirlerinin, nakit yetersizliğinin yol açacağı maliyet artışına denk gelinceye kadar,

7 Bölüm 4 Cevapları 1. b 2. d 3. a 4. c 5. a 6. c 7. a 8. d 9. b 10. e

8 İflas durumunda adi şirketin gizli ortağı ile komandit şirketin komanditer ortağı arasında ne fark vardır? Pay senedi ile elde edilen haklar nelerdir? Başkasına devir yönünden nama ve hamiline pay senetleri arasında ne gibi farklar vardır? Katılmalı finansmandan ne zaman söz edilir? Factoring teki temel fikri açıklayın.

9 Hangi koşullar altında amortismanların finansman etkisi görülebilir?
Amortisman yönetimi seçiminin bilançodaki etkisi nedir? Lohmann – Ruchti etkisi amortismanla finansmanda nerede görülür? Otofinansmanın enflasyona etkileri neler olabilir?

10 Gizli otofinansmanın ( açık otofinansmana göre ) işletme yönetimi açısından daha yararlı görüşünün gerekçesini yazınız. Gizli otofinansmanın, yasa koyucu tarafından bilinçle özendirildiğine örnek verebilir misiniz? Yasa koyucunun bazı durumlarda gizli otofinansmanı özendirmesinin gerekçesi ne olabilir? Bir A.Ş bilançoda gösterilen karı, sonraki yıllarda paydaşlara dağıtır.Sürekli bir karı alıkoyma söz konusu olmadığına göre, yine de zamansal bir otofinansmandan ne oranda söz edilebilir? Bir işletme için otofinansmanın, kredi alınmasından daha avantajlı olabilmesinin gerekçesini açıklayın.

11 Karşılıkları, öz sermaye mi yoksa dış kaynak sermayesine mi dahil sayılırlar?
İç finansman açısından, karşılıklar hangi koşullar altında elverişli sayılabilir? İşletme uzun süreli finansman etkisi gösterebilmesi için, emekli kesintilerinde hangi özellikler aranır? Ayırıma karar vermek ve oran açısından olağanüstü yedek akçe ile kanuni yedek akçe arasında ne fark varıdır?

12 1-İrtifa senedi şu haklardan hangisini içermez:
Bir patent satışından kendine düzen payı alma, A.Ş.’in genel kurulunda oy hakkı, Yıllık kardan pay alma, Tasfiye halinde artan şirket servetinde pay 2-Bir emtia karşığı kredide aşağıdaki teminat ( güvence ) lardan hangisi söz konusu olur? Makinaların işletme rehni, Kefalet, Malların rehnedilmesi, Taşınmaz mal ipoteği.

13 3-Bir kabul kredisinde aşağıdaki yapı özelliği vardır:
Müşteri henüz kabul edilmemiş bir poliçeyi iskontoya sunar, Kredi alan, kendisi tarafından kabul edilmiş poliçeyi bankaya iskontaya sunar, Banka, kredi alana, kabul etmesi için bir poliçe çeker; bu arada poliçe cari hesap kredisinin teminatını oluşturur. Müşteri, kabul etmesi için banka üzerine bir poliçe çeker. 4-Kredi ödüncünde söz konusu olan: Bankanın para yerine kendi krediye yaraşırlığını müşterisinin emrine sunmasıdır ( söz gelimi kefil olarak ) Sevkiyatçının malı, belli bir vade ile ve mülkiyeti saklı tutarak yollamasıdır. Ücretsiz bir kredinin açılmasıdır. Müşterinin kendi bankasının, öteki kredi kurumlarının kredilerini kendisi rizikoya girmeksizin kredi lehdarına iletmesidir.

14 6-İşletme finansmanına katkısı açısından özel birikimlerin yatırıldığı alanlardan bazılarını sayınız. 7-Taşınır değer (menkul kıymet) ve değerli kağıtlar ( kıymetli evrak) deyimleri arasındaki farkları belirtiniz. 8-İşletmenin taşınır değerler cüzdanının kaynaklarını sayınız. 9-Şirketin kendi pay senetlerine sahibi olamayışının üç istisnasını sayınız. 10-İştirakin yasal ölçüleri var mıdır ?

15 11-Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki başlıca farkları belirtiniz.
12-Çıkarılış koşulları bakımından hamiline ve nama yazılı pay senetleri arasında ne fark vardır? 13-Pay senedi piyasasının potansiyel alıcılarının özelliklerini belirtiniz. 14-Şu deyimi açıklayınız: Pay senedi, dolaşım yeteneği ve amaca yararlılık açısından biricik finansman aracıdır. 15-Şu iddia ne derece yerindedir, açıklayınız: Rüçhan (pay senedi ön alım) hakkı, işletmenin, eski paydaşlarına bir hediyesidir.

16 17-Pay senedi <<bilanço kuru>> nasıl hesaplanır?
15-Temettü ile sermaye artırımında ( dağıt-topla politikası da denir); dağıtılan temettüler, o miktardaki esas sermaye artırımı yoluyla işletmeye geri getirilir.Buna karşılık karın alıkonma yönteminde, karlar hemen işletmede bırakılırlar.Bu yöntemlerden her biri, vergi hukuku bakımından sermaye koyan için daha yararlı olabilir mi? 16-İşletme değerinin belirlenmesin bakımından, aşağıdaki kavramları açıklayın ve karşılaştırın: Pay senedi nominal değeri, Pay senedi bilanço (muhasebe) kur değeri, Pay senedi kur(borsa) değeri. 17-Pay senedi <<bilanço kuru>> nasıl hesaplanır?

17 18-Dağıtılan kara göre pay senedi nasıl değerlenir?
19-İşletmenin gelişme tahminlerine göre pay senedi değerlemesine yarayan yöntemler hangileridir? 20-Tahvillerin pay senedine göre işletmeye yararları nelerdir? 21-Başlıca kamu borç senetlerini sayın ve kısaca farklarını belirtin. 22-Özel tahvil çıkarılışında üst sınır nedir?

18 23-Özel tahvil alıcılarına faiz dışında çıkar vaad edilebilir mi?
24-Tahvil satışını kimler yapabilir? 25-Pay senedi ile değişebilir tahvil çıkarma arasındaki farkı açıklayınız. 26-Kar ortaklığı belgelerinin özellikleri nelerdir? 27-Tahvilin gerçek geliri nasıl hesaplanır?

19 28-Değişebilir ( konvertbl) tahviller, satın alana:
Bununla borçlu işletmenin pay senedini alabilme, Sabit bir faiz geliri ile, dağıtılan temettü, miktarına bağlı bir gelir sağlama imkanları arasında seçim yapma, Genel kurul kararlarında oylamaya katılma, Aynı ödünç almanın istikrarını daha sonra çıkacak tahvillerini nominal değerin belirli bir miktar altında satın alabilme hakkını sağlar.


"3. HAFTA KONULARI TEST VE BİLGİ SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları