Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi."— Sunum transkripti:

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi

2 STD Sınırlı Kaynaklar Bilimsel Veriler Öncelik Sıralaması
Yeni Teknoloji Uygunluk Değerlendirmesi Yeni Teknolojiye Ulaşma Arzusu Toplum Algısı ve Kabulu

3 STD Paydaşları Sağlık Bakanlığı SGK / Geri Ödeme Kur. Hastaneler
Akademik Çevre Maliye / Ekonomi İlaç / Tıbbi Cihaz Sek. Hasta ve Yakınları Sağlık Çalışanları

4 STD’den Öncelikli Beklentiler
Sağlık Bakanlığı İlaç / cihaz uygunluğu SGK / Geri Ödeme Kur. Tasarruf aracı Hastaneler Tasarruf aracı / öncelik sıralaması Akademik Çevre Bilimsel alan Maliye / Ekonomi Tasarruf aracı İlaç / Tıbbi Cihaz Sek. Ödeme alma / kabul edilme İlaç / cihaza ulaşabilme Hasta ve Yakınları İlaç /cihazı kullanabilme Sağlık Çalışanları

5 Klinik uygulamalar Bireysel tercihler
Makro düzey Ulusal düzey Mezo düzey Hastaneler Mikro düzey Klinik uygulamalar Bireysel tercihler

6 Klinik uygulamalar Bireysel tercihler
Makro düzey Ulusal düzey ULUSLAR ARASI STD Mezo düzey Hastaneler Mikro düzey Klinik uygulamalar Bireysel tercihler

7 Hastane tabanlı STD (HT-STD)
İnovatif sağlık teknolojilerinin planlama ve yönetiminde kullanılan bir yöntem Klinisyenler ve idareciler arasında diyaloğu geliştirir Sağlık bakım kalitesini artırma, kaynakların hakkaniyetli dağılımı konusunda bir strateji Hastane düzeyinde daha iyi politika ve klinik uygulamalar için bilgiyi artırır Hastanede akılcı ve kanıta dayalı karar alma sürecini destekler Karar sürecinde şeffaflığı arttırır Teknolojinin uygun kullanımını teşvik eder Hastane bütçesinin yönetimi ve kaynakların verimli dağılımı için bir araçtır

8 ANEAH HT-STD Birimi ‘’Hastanelerde mevcut kaynakların ve teknolojilerin akılcı ve verimli kullanımı için hastane tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme kavramı ve uygulamaları tüm dünyada artan bir şekilde kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yakın dönemde hastanemizde konu ile ilgili gerçekleştirilen etkinliklerden alınan geri bildirimlerle hastanemizde STD biriminin kurulması uygun bulunmuştur.’’ Prof. Dr. Nurullah Zengin 17 Şubat 2012

9 Çalışmalarımız

10 Çalışmalarımız Albumin Kemik bankası Etkin laboratuar kullanımı
İlaç Cihaz Disinvestment Prosedür Investment Çok partnerli Tek partner Özel diseminasyon stratejisi Etkin laboratuar kullanımı Preop tetkikler Tanısal yöntemler Tetkikler,Tanısal yöntemler Otomasyon entegrasyonu Verimlilik Komplike

11 Akılcı Human Albumin Kullanımı

12 Akılcı Human Albumin Kullanımı
Hastane eczanesinden kliniklerin HA tüketimi ile ilgili verilerin alınması. Proje ekibinin oluşturulması: İlgili kliniklerden birer temsilci, eczaneden bir temsilci, STD ekibinden dört temsilci. Literatür derlemesini ve HA kullanım endikasyonları için “öneri listesini”nin hastane yönetimine iletmesi. “Öneri listesi”nin hastane yönetimi tarafından hastane eczanesine tebliğ edilmesi. Hastane eczanesinin kliniklerden HA talebinde “öneri listesine” uyum gözetmesi. Uygulamanın etkisinin gözlenmesi ve alternatif kullanım yollarının engellenmesi. Zaman ilişkili maliyet analizinin yapılması.

13 ANHTA HA Kullanım Önerileri-I
1. Hipoalbuminemik hastalarda beslenme desteği olarak albümin kullanımının yeri yoktur. 2. Kristoloid ve kolloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen (veya kolloid kullanımı için kontreendikasyonu ve uygun kan ürünlerine hemen ulaşmanın mümkün olmadığı ağır hemorajik şok ve ağır yanıklarda) 3. Septik şok veya septik şoka meyilli sepsistekristoloid ve kolloidlerle sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda 4. Child C grubunda massifrefrakterasiti olan ve kan albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan kronik karaciğer hastalarında geniş volümlü parasentez uygulamalarında 5. Asit varlığında spontan bakteriyel peritonit gelişen ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olan hastalarda tedaviye yardımcı olarak 6. Hepatorenal sendromlu hastalarda tedaviye yardımcı olarak 7. Karaciğer veya GIS kaynaklı diüretik tedaviye dirençli refrakter ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda

14 ANHTA HA Kullanım Önerileri-II
8.Renalparankimal kaynaklı ve diüretik tedaviye dirençli refrakter ağır ödemi olan ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olarak saptanan hastalarda nefroloji konsültasyonu ile maksimum 3 gün süre ile 9.Klas IV kalp yetmezliğinde tedaviye dirençli ödem ve hipervolemi varlığında ve serum albümin düzeyi ≤2,5 g/dl olduğunda, diüretik tedaviye yardımcı olarak maksimum 3 gün süre ile 10. Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında, kan albümin düzeyinden bağımsız olarak 11. Kök hücre naklinde gelişen ve veno-okluzif hastalık tedavisinde 12. Gebelik toksemisinde serum albümin düzeyi ≤2 g/dl olan olgularda (preeklempsi ve eklempsi tablolarında) 13. İyatrojenikoveriyanhiperstimülasyon sendromunda (OHSS) kan albümin düzeyi ≤2 g/dl olan ve beraberinde plevralefüzyon, asit veya akciğer ödemi olan hastalarda

15 ANHTA HA Kullanım Önerileri: Etki Değerlendirmesi

16 ANHTA HA Kullanım Önerileri: Etki Değerlendirmesi

17 Ekonomik Etki Değerlendirilmesi
Proje dahilinde yapılan yeni düzenleme sonrasında HA tüketiminde: yılında %38, yılında %80, yılında %87 oranında azalma gözlenmiştir. Söz konusu azalmalar nedeniyle 2011 yılı Mayıs ayından başlamak üzere 2013 yılı Eylül ayına kadar toplam TL tasarruf sağlandığı tahmin edilmektedir.

18 TKHK Değerlendirmesi A Hastanesi B Hastanesi C Hastanesi D Hastanesi

19 TKHK Değerlendirmesi Ankara Numune EAH

20 Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi
Bu çalışmada Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedik cerrahide kullanılan hazır kemik allogreftlerin yerine, uygun donörden elde edilen allogreftlerin kullanılmasını sağlayan kemik bankasının hastanemizde kurulmasının Mini STD ile incelemesi yapılmıştır. Bu çalışma vesilesiyle mini-STD’nin pilot uygulaması yapılmıştır.

21 Kemik Bankası Kurulumunun Değerlendirilmesi
Literatürde kemik bankasının üstünlüğü lehine tatmin edici kanıta rastlanmamıştır. Kurulum maliyetleri yüksektir. Cihaza özgü sarf malzemelerin maliyeti yüksektir. Maliyetine değecek üstünlük görülmemiştir. Görüşümüz benzer nitelikteki hastanelere genelleştirilebilir. Teknoloji tek bir hastane için önerilmez. Ancak birden fazla hizmet verecek şekilde yapılanma veya ortopedi-travmatoloji ağırlıklı çalışan hastaneler için ayrı değerlendirme yapılabilir.

22 Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması
HAZIRLIK Etkin Laboratuvar Kullanım Komisyonunun Oluşturulması DUYURU Hastane İçi Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Bildirim ve Toplantılar ANALİZ Laboratuvar Kullanım Analizi ve Kanıta Dayalı Tıp Verileri Işığında Yanlış Kullanılan Testlerin Belirlenmesi EYLEM Yanlış Kullanılan Testlere Yönelik Düzeltici Faliyetlerin Planlanması ve Test İstem Ekranının bu Plana göre yeniden düzenlenmesi TAKİP Alınan kararların etki takibi ve sürekliliğin sağlanması

23 Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması
2012 2013 % Fark Urik Asit 136887 78.763 42% Lipaz 8115 2.009 75% Klor 231010 51% Pre Albumin 7297 1.572 78% ASO 14900 7.664 49% RF 34293 24.851 28% Ig G 6780 4.894 Ig M 6728 4.777 29% Ig A 6458 4.969 23% C3 4870 4.257 13% C4 5048 4.056 20% Serbest PSA 13359 7.451 44% CA 15-3 14970 10.522 30% CA 125 14162 9.381 34% CA 19-9 17627 12.877 27% Folic Acid 61907 20.012 68% Anti TG Ab 8663 6.675 Anti HBs 26214 9.875 62% CMV IgG 2545 537 79% Toxo IgG 3966 596 85% Rubella IgG 3776 762 80% LDH 186473

24 Etkin Laboratuvar Kullanımı Çalışması
İlk Aşamada Hedeflenen Testlerin Sayılarındaki Değişim

25 Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği
Proje Gerekçeleri ASA seçilmiş hastalar için lokal kılavuzlar hazırlamasını önerir. İstenen bir preoperatif test anestezi ve cerrahi yaklaşım ve riskleri hakkındaki kararları etkileme potansiyeli taşımalıdır. Rutin preoperatif testlerin hastanın değerlendirilmesinde ve yönetiminde önemli bir katkı sağlamadığı bilinmektedir.

26 Preoperatif Değerlendirmenin Verimliliği
Amaçlar Elektif cerrahi hastalarda ve komorbid durumu olan seçilmiş hastalarda rutin preoperatif testlerin değerini sistematik review literatür ışığında değerlendirmek. ASA 1, ASA 2 ve ASA 3 hastalarda kullanılmak üzere kılavuz geliştirmek. Ekonomik modelin araştırılmasını sağlamak.

27 H-STD’nin Avrupa’da benimsenmesi Projesi
Başlayış tarihi: 1 Eylül 2012 Süre: 36 ay Partnerler: İspanya, Danimarka, İsviçre, Türkiye, İtalya, Finlandiya, Estonya, Avusturya, Norveç İşbirliği partneri: Kanada Grant agreement no: FP7-Health-2012-Innovation-1

28 4 stratejik hedef Mevcut hastane tabanlı STD yapılanmalarının kritik analizi En iyi H-STD uygulamaları için prensiplerin oluşturulması İlgili olan diğer AB hastanelerinin yararlanacağı şekilde mevcut yapılar arasında işbirliğinin gelişeceği ortamın oluşturulması Hastane tabanlı yapılar ile ulusal yapılar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi

29

30

31

32

33

34

35 ANHTA EKİBİ Başkan: Doç. Dr. Rabia Kahveci Üyeler: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Doç. Dr. Altan Atasoy Doç. Dr. Tanju Tütüncü Uzm. Dr. Dilek Kanyılmaz Uzm. Dr. Erdem Gürkaş Dr. Ercan Bal Uzm. Mehmet Ziya Kelat Uzm. Osman Bahçekapılı Uzm. Ersin Gülcü Uzm. Hem. Emine Özer Ecz. Nigar Polat

36 Teşekkür ederim.


"Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Tabanlı STD Uygulamaları Prof. Dr. Nurullah ZENGİN Hastane Yöneticisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları