Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Nisan 2013

2 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Teşvik ve destek ibareleri çok yaygın olarak kullanılmakla beraber farklı bağlamlarda farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Devletin özel sektöre sağladığı finansal imkanlar dört başlıkta toplanabilir: Maliyet azaltıcı teşvik tedbirleri (Yatırım Teşvik Sistemi, Turizm Yatırım Teşvikleri, Ar-Ge ve Yenilikçilik Yatırım Teşvikleri vs.) Hibeler (ör. Tübitak, Ekonomi Bakanlığı ihracat destekleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri, Sanayi Bakanlığı Ar-Ge ve Yenilikçilik Destekleri) Düşük faizli ve/veya uzun vadeli krediler (ör. Ziraat Bankası, Kalkınma Bankası, Eximbank) Karma uygulamalar (ör. KOSGEB) Devlet destekleri

3 1967 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu kurulmuştur. 1970 yılında DPT Teşvik Uygulama Dairesi’ne dönüştürülmüştür. 1971 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devrolmuştur. 1980 yılında yine DPT’ye devrolmuştur. 1991 yılında ise bugünkü konumu olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanmıştır. 1994 yılında iki müstakil Müsteşarlık haline getirilmesi ile de Hazine Müsteşarlığı bünyesine alınmıştır. 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı’nın kurulması ile Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Teşvik Sisteminin tarihçesi YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

4 Teşvik Sisteminin tarihçesi 1980 öncesinde yeri sanayiyi koruma ve ithal ikamesine dayalı sistem çerçevesinde ucu kredi ve girdi teminine yönelik ve ithalatı caydırıcı kota ve gümrük politikası uygulanmıştır. 1980’den itibaren ihracata yönelik politikalar ve teşvik uygulamaları benimsenmiştir. 1986’dan itibaren yatırımlara %60’lara varan hibeler sağlanmıştır. 1990lardan itibaren hibe desteklemesinin kamu maliyesini zor durumda bırakması sonucu öncelikli sektörlerde %60’lara varan düşük faizli krediler sağlanmıştır. Türkiye’nin 1995’te DTÖ’ye üye olması sonucu teşvik politikalarında ihracata yönelik doğrudan sübvansiyonlar, yerli üreticiyi kayırıcı uygulamalar, sektöre yönelik doğrudan destekler yerine ihracatta dolaylı desteklere, ar-ge, çevre koruma kapsamındaki yatırımlara ve bölgesel nitelikli teşvik ve desteklere yönlenilmiştir. 2002’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelişmiş, Normal ve Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illerde yapılan yatırımlara Gümrük Vergisi muafiyeti ve Toplu Konut Fonu istisnası tanındı.

5 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Teşvik Sisteminin tarihçesi 2004’te yayınlanan 5084 sayılı kanunla (5568 sayılı kanun ile teşvik süreleri uzatıldı, 5350 sayılı kanunla il sayısı artırıldı, 5615 sayılı kanunla asgari çalışan sayısı şartı indirildi) kişi başına gelirin US$ 1500’ün altında oluğu ve sosyo-gelişmişlik endeksinde eksi durumda olan 49 ile gelir vergisi stopajı, sigorta primi işveren hissesi, enerji desteği ile OSBlerde bedelsiz arsa tahsisi (kalkınmada öncelikli +4 il dahil) destekleri getirilmiştir. 2006’da yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi istisnası, Faiz desteği unsurlarını içeren ve yürürlükteki Genel Teşvik Sistemine benzer bir teşvik sistemi getirildi. 2009’da yayınlanan BKK (2011’de BKK ile teşvik süreleri uzatıldı) ile İBBS2 bölgelerine yönelik genişletilmiş bölgesel teşvikler ve büyük ölçekli yatırımlara yönelik teşvikler uygulanmaya başlanmıştır. Yatırım yeri tahsisi, kurumlar/gelir vergisi indirimi, SGK primi işveren hissesi desteği geldi. 2012’de uygulanmaya başlayan Yeni Teşvik Sistemi ile teşvik kapsamları ve İBBS3 düzeyine göre teşvikli sektörler detaylandırılmıştır.

6 TEMEL YENİLİKLER Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel teşvikler il düzeyine (İBBS-3) dönüştürüldü. Buna göre daha önce Doğu Marmara Bölgesi’ni oluşturan 5 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) için aynı teşvikler uygulanırken yeni sistemle Kocaeli 1. Bölge kabul edilirken, Sakarya, Bolu ve Yalova 2. Bölge, Düzce 4. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Bölge düzey sayısı arttıkça sağlanan teşviklerin kapsamı büyümektedir. Bölgesel olarak Teşvik edilen sektörler de illere göre belirlenmiştir. Bölge sayısı yeni sistemle 4’ten 6’ya çıkmıştır. 6. Bölgeye yapılan yatırımlar asgari tutarı (500 bin TL) aşmak kaydıyla sektör sınırlaması olmaksızın Bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir. Cari açığı azaltmak ve ileri teknoloji ve katma değer içeren yatırımları teşvik için “Stratejik Yatırımlar” adı altında yeni bir teşvik kapsamı oluşturuldu. Stratejik Yatırımlar kapsamında sağlanacak teşvikler Bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye sathında geçerli olacaktır. Sanayi Odalarının yanı sıra Genel Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilen kurumlar arasına Kalkınma Ajansları ile Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek diğer odalar da eklenmiş oldu. Bakanlıkça görevlendirme yapılması halinde Yatırım Tamamlama Vizesi işlemleri de bu kurumlar üzerinden yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi. Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012’den itibaren geçerli)

7 OSBlere yapılan yatırımlar, aynı sektördeki asgari 5 firmanın yatay veya dikey entegrasyon sağlayacak ortak yatırımları bir alt Bölgenin teşviklerinden (daha geniş teşvik imkanı) yararlanacaktır. Öncelikli Yatırım Konuları başlığı altında 5. Bölge Teşviklerinden yararlanacak yeni bir teşvik statüsü getirildi. Teşvikli Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar listesindeki sektörlerin bazılarında asgari yatırım tutarlarında indirim yapılmıştır. 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgeye yapılan yatırımlarda Vergi İndirimi, ilgili yatırımdan kazanılacak kazançların yanı sıra Yatırıma Katkı oranının belirli bir yüzdesine varana kadar diğer tüm faaliyetleri için de geçerli olacaktır. Yani, İstanbul merkezli bir firma Diyarbakır’a yapacağı yatırım çerçevesinde alacağı teşvik belgesi kapsamında İstanbul’daki ve diğer illerdeki kazançları için de vergi indiriminden yararlanacaktır. Bina inşaatlarında KDV iadesi (asgari 500 milyon TL’lik Stratejik Yatırımlarda), Gelir Vergisi Stopajı Terkini (6. Bölgeye yapılan yatırımlarda) adı altında iki yeni teşvik unsuru gelmiştir. TEMEL YENİLİKLER

8 Kalkınma Ajanslarına verilen görevler 10 milyon TL’ye kadar yatırımlar için Uygulama Tebliği Ek-4’te yer alan sektörlerdeki yatırımlar için Genel Teşvik Belgesi başvuruları ilgili Kalkınma Ajansına yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, Teşvik Belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi. Kalkınma Ajansları, Teşvik Belgeli yatırımların 6’şar aylık dönemlerle gerçekleşme durumlarını Ekonomi Bakanlığı’na raporlamakla görevlendirildi. Kalkınma Ajanslarına Ekonomi Bakanlığı’nın görevlendirme yapması halinde Teşvik Belgeli yatırımlar için Yatırım Tamamlanma Vizesi düzenleme yetkisi verilecek. 2010-2012 yıllarında Doğu Marmara illerine orta ve büyük ölçekli 19 milyar TL’lik yatırım (Türkiye’nin %10,25’i) öngören 794 teşvik belgesi (Türkiye’nin %5,1’i) alınmıştır. 2012 yılında Kocaeli’de ayında toplam 166 teşvik belgesi kapsamında 2,5 milyar TL’lik yatırım (Türkiye’nin %4,4’si) öngörülmüştür.

9 YENİ VE ESKİ TEŞVİK BölgeLERİ HARİTALARI Eski Teşvik Bölgeleri Haritası Yeni Teşvik Bölgeleri Haritası

10 TEŞVİK UNSURLARI Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye şirketleri Kooperatifler Birlikler İş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları Dernekler ve vakıflar Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri Kimler teşvik belgesi alabilir?

11 TEŞVİK UNSURLARI Genel Teşvik Belgesi (Uygulama Tebliği EK-4’te yer alan sektörlerdeki azami 10 milyon TL’lik yatırımlar): Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası İlgili Kalkınma Ajansları Teşvik Belgesi için hangi kurumlara başvurulabilir?

12 TEŞVİK UNSURLARI Uygulama Tebliği EK-4’te yer alan sektörler Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) 15Gıda ürünleri ve içecek imalatı 17 Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18Giyim eşyası imalatı 19Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23Rafine edilmiş peol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 27Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28Metal eşya sanayi 29B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı 32Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

13 TEŞVİK UNSURLARI Türkiye sathında teşvik edilen ve asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki (Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova için 1 milyon TL, Düzce için 500 bin TL) yatırımlar Genel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Not: Teşviklerden yararlanamayacak sektörler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4’te yer almaktadır. Teşvik unsurları: KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir. Tersanelerde gemi, yat (asgari 24 m), yüzer tesis ve deniz araçları yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler (işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi dahil) için asgari ücrete tekabül eden SGK primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak. Genel Teşvik Sistemi

14 TEŞVİK UNSURLARI Ar-Ge Yatırımları: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar Çevre Yatırımları: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar. Doğrudan mal üretimine ve bertarafına yönelik olanlar Bölgesel Teşvik Sistemi altında değerlendirilmekte. Teşvik unsurları: KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir. Faiz desteği: Yatırım için kullanılan asgari 1 yıl vadeli TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan faiz indirimi. Faiz desteği tutarı, azami 50 milyon TL olabilir. Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Teşvik Sistemi

15 Bölgesel Teşvik Sistemi TEŞVİK UNSURLARI Asgari yatırım tutarını sağlayan Bölgesel olarak teşvik edilen sektörlerdeki yatırımlar Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 farklı Bölge tanımlanmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Bölgeler daha geniş teşviklerden yararlanmaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler US-97 kodlarına göre belirlenmektedir. US-97 kodları için: http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do?http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do? Vergi indirimi teşvikinden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Yatırım dönemiİşletme dönemi Kocaeli (1. Bölge)%0%100 Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) %10%90 Düzce (4. Bölge)%30%70 Örn. Düzce’de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %30 x %30 = %9

16 TEŞVİK UNSURLARI Bölgesel Teşvikler Kocaeli (1. Bölge)Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge)Düzce (4. Bölge) KDV İstisnası Var Gümrük Vergisi muafiyeti Var Yatırım yeri tahsisi Var Faiz desteği Yok TL kredilerde: 4 puan, Döviz krediler: 1 puan Gelir Vergisi stopajı desteği Yok Yıllık vergi indirimi oranı %50 (1.1.2014: %30) %55 (1.1.2014: %40) %70 (1.1.2014: %60) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı %15 (1.1.2014: %10) %20 (1.1.2014: %15) %30 (1.1.2014: %25) Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %55 (1.1.2014: %40) %60 (1.1.2014: %50) %80 (1.1.2014: %70) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %20 (1.1.2014: %15) %25 (1.1.2014: %20) %40 (1.1.2014: %30) Asgari ücrete tekabül eden Sigorta primi işveren hissesi desteği 2 yıl (1.1.2014: Yok) 3 yıl (1.1.2014: Yok) 6 yıl (1.1.2014: 5 yıl) Asg. ücr. Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) 3 yıl (1.1.2014: Yok) 5 yıl (1.1.2014: 3 yıl) 7 yıl (1.1.2014: 6 yıl) Sigorta primi işçi hissesi desteği Yok

17 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (detaylar için bkz. dip notlar madde 5) 1 milyon TL 500 bin TL 0500.0.4 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 milyon TL 500 bin TL 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (detaylar için bkz. dip notlar madde 6) 2 milyon TL 1 milyon TL 17 Tekstil ürünleri imalatı (detaylar için bkz. dip notlar madde 8) 2 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 1 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 18 Giyim eşyası imalatıDesteklenmiyor 1 milyon TL üzeri tevsi ve modernizasyon 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesiDesteklenmiyor 1 milyon TL Desteklenmiyor 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 milyon TL 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL

18 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 2511İç ve dış lastik imalatı 4 milyon TL Desteklenmiyor 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 2720, 273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 28Metal eşyaDesteklenmiyor 3 milyon TL 1 milyon TL 29Makine ve teçhizat imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 30Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 31Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 32Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 33Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 milyon TL 500 bin TL

19 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 34Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Yan sanayi: 4 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 1 milyon TL 3591, 3592Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 milyon TL3 milyon TL 1 milyon TL 361Mobilya imalatı4 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 1 milyon TL (sadece plastikten imal edilenler hariç) 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller (Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.) 3 yıldız ve üzeri 5510.3.01Öğrenci yurtları 100 öğrenci 6302.0.01Soğuk hava deposu hizmetleri 1000 m2 500 m2 6302.0.03Lisanslı depoculuk (Tahıl ambarlama hizmetleri) 2 milyon TL 1 milyon TL 80 (809 hariç)Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 milyon TL 500 bin TL

20 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi Hastane: 1 milyon TL Hastane: 1 milyon TL Hastane: 1 milyon TL Hastane: 1 milyon TL Hastane: 500 bin TL Huzurevi: 100 kişi Huzurevi: 100 kişi Huzurevi: 100 kişi Huzurevi: 100 kişi Huzurevi: 100 kişi Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 milyon TL 500 bin TL Seracılık 40 dekar 10 dekar

21 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili Bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi Bölgesel desteklerden yararlanır. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz. 6. Bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanabilir. Entegre hayvancılık yatırımlarında; ‒1. ve 2.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). ‒3., 4. ve 5.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). Dip Notlar

22 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece Organize Sanayi Bölgelerinde teşvik edilir. 6. Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanır. 6. Bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır: ‒Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. ‒Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları ‒İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar ‒Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil) Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek Bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2.Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Dip Notlar

23 TEŞVİK UNSURLARI Büyük Ölçekli Teşvik Sistemi Asgari yatırım tutarını sağlayan teşvik edilen sektörlerdeki tüm Türkiye’de sathında teşvik edilen büyük ölçekli yatırımlar. Teşvik unsurları Bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce organize edilen Yatırım Teşvik Sistemi’nde Türkiye’de gelişmişlik düzeyine göre 6 Bölgesel sınıflandırma altında toplanmıştır. Vergi indiriminden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Yatırım dönemiİşletme dönemi Kocaeli (1. Bölge)%0%100 Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) %10%90 Düzce (4. Bölge)%30%70 Örn. Düzce’de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %40 x %30 = %12

24 Yatırım sektörleriAsgari sabit yatırım tutarı Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı200 milyon TL (eski: 1 milyar TL) Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı1 milyar TL Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri yatırımları50 milyon TL Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları200 milyon TL (eski: 250 milyon TL) Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları50 milyon TL (eski: 100 milyon TL) Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı50 milyon TL Liman ve liman hizmetleri yatırımları200 milyon TL (eski: 250 milyon TL) Elektronik sanayi yatırımları50 milyon TL (eski: 1 milyar TL) Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı yatırımları50 milyon TL İlaç üretimi yatırımları50 milyon TL (eski: 100 milyon TL) Hava ve Uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı yatırımları50 milyon TL Makine (elektrikli makine ve cihazlar dahil) imalatı yatırımları50 milyon TL IV/c grubu metallerden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (entegre tesisler dahil) 50 milyon TL TEŞVİK UNSURLARI

25 Büyük Ölçekli Yatırım TeşvikleriKocaeli (1. Bölge) Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) KDV İstisnasıVar Gümrük Vergisi muafiyetiVar Yatırım yeri tahsisiVar Faiz desteğiYok Gelir Vergisi stopajı desteğiYok Yıllık vergi indirimi oranı%50%55%70 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı%25 (1.1.2014: %20) %30 (1.1.2014: %25) %40 (1.1.2014: %35) Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %55%60%80 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %30 (1.1.2014: %25) %35 (1.1.2014: %30) %50 (1.1.2014: %40) Asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesi desteği 2 yıl (1.1.2014: x) 3 yıl (1.1.2014: x) 6 yıl (1.1.2014: 5 yıl) Asg. ücr. Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) 3 yıl (1.1.2014: x) 5 yıl (1.1.2014: 3 yıl) 7 yıl (1.1.2014: 6 yıl) Sigorta primi işçi hissesi desteğiYok

26 TEŞVİK UNSURLARI Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için Türkiye sathında geçerli teşvikler sağlanacaktır. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da stratejik yatırımlar kapsamında teşvik edilen yatırımlar aynı teşviklerden yararlanacaktır. Bir yatırımın Stratejik Yatırımlar kapsamında olup olmadığının nihai tespitini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu yapacaktır. Stratejik yatırımlar: BBK EK-4’te yer alan teşvik edilemeyecek yatırım sektörleri içinde yer almayan, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50’den fazlası ithalat ile karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az US$ 50 milyon olan (rafineri ve petrokimya yatırımları ile yurt içi üretimi yoksa bu şart aranmayacaktır) yatırımlardır. Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi Vergi indiriminden yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Yatırım dönemiİşletme dönemi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova %50 Örn. Kocaeli’de bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %50 x %50 = %25

27 Katma Değer Oranı ile ilgili hesaplama Uygulama Tebliği Ek-10’da yer almaktadır. Katma Değer Oranı hesaplama formülü: (Yıllık Satış Tutarı/Yıllık Üretim Maliyeti) – 1 TEŞVİK UNSURLARI Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi K Ürününün Üretimi GTİP Yıllık Üretim Kapasitesi 1.000 Adet / Yıl Girdilerin Adı Miktarı (Adet, kg, m2...) Birim Fiyatı (TL) Girdi Maliyeti (Fiyat*Miktar) (TL) A) Hammadde ve Aramalı (birim ürün için) Hammadde-11 Kg1.000 Hammadde-2100 m22.000200.000 Aramalı-110 Adet5.00050.000 B)Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler (birim ürün için ) Yardımcı Madde-11 Kg500 Birim Girdi Maliyeti Toplamı251.500 B)Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık)251.500.000 B)Ürün Satış Tutarı (Yıllık)1.000350.000350.000.000 ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI% 39,2

28 TEŞVİK UNSURLARI Stratejik Yatırım TeşvikleriKocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova KDV İstisnasıVar KDV iadesi500 milyon TL üzeri yatırımların bina ve inşaat harcamaları için Gümrük Vergisi muafiyetiVar Yatırım yeri tahsisiVar Faiz desteğiYatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 milyon TL’ye kadar Gelir stopajı desteğiYok Yıllık vergi indirimi oranı%90 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı%50 Sigorta primi işveren hissesi desteği7 yıl Sigorta primi işçi hissesi desteğiYok

29 TEŞVİK UNSURLARI Aşağıdaki sektörlerdeki yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır: Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli vb. mahiyette yatırımlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (ör. Kocaeli-Sakarya Karadeniz Kıyı Bandı) yapılacak turizm yatırımları Asgari 50 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç) Sağlık Bakanlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören biyoteknolojik ilaç, onokoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Savunma Sanayi Müsteşarlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar Maden istihraç ve/veya işleme yatırımları (I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul’da yapılacak yatırımlar hariç) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.” Öncelikli Yatırımlar

30 Öncelikli Yatırım Teşvikleri (5. Bölge)Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova KDV İstisnasıVar Gümrük Vergisi muafiyetiVar Yatırım yeri tahsisiVar Faiz desteğiTL kredilerde: 5 puan, Döviz krediler: 2 puan Gelir stopajı desteğiYok Yıllık vergi indirimi oranı%80 Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %90 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı%40 (1.1.2014: %30) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %50 (1.1.2014: %35) Sigorta primi işveren hissesi desteği7 yıl (1.1.2014: 6 yıl) Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) 10 yıl (1.1.2014: 7 yıl) Sigorta primi işçi hissesi desteğiYok

31 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bölgesel (Öncelikli Yatırım Konularındakiler ve Alt Bölge Desteğinden yararlanacak olanlar dahil), Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için talep halinde Genel Teşvik Belgesi düzenlenebiliyor. (Ör. 50 milyon TL’lik Otomotiv Yan Sanayi yatırımı hem Büyük Ölçekli, hem Bölgesel hem de Genel Teşvik Belgesi ve hatta belki Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgesi alabilir.) Teşviklerden azami ölçüde yararlanılabilmesi için doğru yönlendirme ve bilgilenme büyük önem taşımaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler incelenirken US-97 koduna tekabül eden sektörün kontrol edilmesinde fayda görülmektedir. Örnek: Teşvikli sektörler listesinde Lisanslı Depoculuk görünürken US-97 kodundan kontrol edildiğinde Tahıl Ambarlama alanındaki Lisanslı Depoculuk yatırımlarının teşvik edildiği görülmektedir. Aynı şekilde Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler ile ilgili dipnotlarda yer alan bilgiler atlanmamalıdır. Teşvik Belgesi başvurularında en kritik hususlar, muaccel SGK prim ve idari para cezası olmamalı veya yapılandırılmış olmalı, ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı ile Uygulama Tebliği EK-2’de geçen izin ve ruhsat belgeleri Teşvik Belgesinin alınması sonrası Kalkınma Ajanslarınca Bakanlığa 6 ‘şar aylık bildirimlerle yatırımların gerçekleşme düzeyi izlenecektir. Teşvik Belgesi ile kullanılmış makine-teçhizat (Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımları hariç) ve komple tesis (izne bağlı) ithali mümkün.

32 teşekkürler


"YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları