Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Global Ticarette Rekabet Unsurları Olarak; -Kalite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Global Ticarette Rekabet Unsurları Olarak; -Kalite"— Sunum transkripti:

1 Global Ticarette Rekabet Unsurları Olarak; -Kalite
-Uygunluk Değerlendirme -Teknoloji -Marka Mahmut Kiper TTGV-Başuzman

2 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları
İnovasyon artan bir şekilde açık bir proses olma özelliği ve karakteristiği göstermektedir. Bu proseste şirketler, müşteriler, yatırımcılar, üniversiteler vb. pek çok kuruluş yer almakta ve bu kuruluşlar arasında kompleks yapılarda işbirlikleri görülmektedir. Bu işbirlikleri, bir proje özelinde Ar-Ge veya benzer özel bir işbirliği (co-operation) olabileceği gibi daha büyük ölçeklerde farklı amaçlar için oluşturulmuş ağyapı (network) ya da küme (cluster)lerde yer alma şeklinde de olabilmektedir. Bu tür işbirliği sistemlerinin önem kazanmaya başlamasının önemli bir sonucu olarak; Bu sistemleri doğal olarak içeren ya da kurulmasını kolaylaştıran bölgesel gelişme politikaları ağırlık kazanmaya başlamıştır

3 Son 50 Yılda Ekonomi Politikaları
Özellikle son dönemlerde, sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla birlikte eko-inovasyon kavramı da çok öne çıkmış ve ulusal, bölgesel ve firma ölçeğindeki inovasyon stratejilerinde kapsamlı bir yer almaya başlamıştır. Bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karşılayabilen kalkınma” olarak tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma, hızla gelişen bilim, teknoloji ve sanayi ile ekonomik açıdan yaşam kalitesini yükseltirken, çevrenin kirletilmemesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde tüketilmesini öngörmektedir.

4 ESİNKAP Çalışmaların bölgede farkındalık yaratılması, firmaların ATGİ kapsamında eşik atlaması ve ileride yapılacak kapsamlı BİS çalışmaları için birikim sağlaması ve potansiyel oluşturması bakımından yararlı olacağı düşüncesiyle; ESO öncülüğünde, bölgedeki bazı kurumlarla TTGV işbirliği ile bazı pilot çalışmaların hayata geçirilmesi Farkındalık Yaratma: Bölgedeki tüm paydaşlara proje konusunda bilgi vermek, farkındalık ve sahiplenme yaratma amacıyla toplantılar düzenlenecek, broşüler ve web sayfası hazırlanacaktır. Gereksinim Analizi: Bölgedeki firmaların, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, rekabet gücü, bilgi teknolojileri, çevre (temiz üretim, eko-verimlilik, enerji verimliliği vb.) gibi alanlarda bilgi ve uzmanlık gereksinimi duyduğu konular belirlenecektir. Temel Eğitim: Bir önceki adımda belirlenen konularda, firmalara gerekli eğitimler verilecektir.

5 ESİNKAP Teknoloji/Çevre Gereksinim/Yetenek Değerlendirmesi: Eğitime katılan firmalardan seçilen sınırlı bir grubun teknoloji ve çevre alanında yetenek ve gereksinimleri belirlenecektir. Ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması için firmalara önerilerde bulunulacak, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim için aracılık yapılacaktır. Proje Hazırlama Eğitimi: Yetenek değerlendirmesi yapılan firmalara, Ar-Ge çalışmalarında ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yararlanabilmelerine olanak sağlayacak projeler yazabilmeleri için eğitimler verilecektir. Projelerine ortaklar bulmalarında yararlanabilecekleri başvuru merkezleri ve kaynaklar gösterilecektir. Proje Pazarı: Bölgede yerleşik iki üniversitedeki bilgi birikiminin firmaların erişimine açılması amacıyla firmalar ve üniversite temsilcileri biraraya getirilecektir. Ortak proje fikirlerinin yaratılması için uygun işbirliği olanakları sunulacaktır.

6 Eğitim-1 Rekabet Üstünlüğü için Temel Yaklaşımlar
1. Gün Temel Kavramlar ve Uygulamalar (5 Ağustos 2008) 9:30-11:00 Başlıca Yüksek Katma Değer ve İleri Rekabet Araçları içinTemel Kavramlar Mahmut Kiper 11:30-13:00 İleri Yönetim Sistemleri Uygulamaları ve Analizleri (TQM, Yalın Üretim, 6 Sigma, Tam Zamanlı Üretim vb.) Prof. Nimetullah Burnak -Osmangazi Üniv. 14:00-17:15 İleri Tasarım ve İmalat Sistemleri Uygulamaları ve Analizleri (Cad/Cam, Hızlı Prototip, Lazer Uygulamaları vb.) Yrd.Doç. Osman Nuri Çelik -Osmangazi Üniv..

7 Eğitim-1 Rekabet Üstünlüğü için Temel Yaklaşımlar
2. Gün Analizler ve Planlama (6 Ağustos 2008) 9:30-11:00 Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Alper Karagöz- Teknoloji Yatırım AŞ. 11:30-13:00 Pazar Analizi ve Pazar Stratejileri Yrd. Doç. Gülfidan Barış -Anadolu Üniv. 14:00-15:30 Marka ve Yönetimi Doç. Dr. Ferruh Uztuğ- Anadolu Üniv. 15:45-17:15 Sınai Mülkiyet Hakları Kapsam ve Stratejileri (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka Tescili, Coğrafi İşaretler vb.) Mustafa Dalkıran, Cemil Paşpınar-TPE

8 Eğitim-2 Araştırma, Teknoloji Geliştirme Ve İnovasyon (ATGİ) Süreçleri ve Destekleri
1.Gün İnovasyonda yeni Yaklaşımlar ve Destek mekanizmaları (13 Ağustos 2008) 9:30- 11:00 İnovasyon’da Yeni Yaklaşımlar, Bu kapsamda Teknoloji Transferi Mete Çakmakçı- TTGV 11:30-13:00 Eko-İnovasyon (Kavramlar, Uygulama Araçları, Planlama Yaklaşımı vb.) Ferda Ulutaş-TTGV 14:00-15:30 Ulusal Ar-Ge Destekleri ve Bunlar için Stratejik Yaklaşım Önerileri Yücel Telçeken-TTGV 15:45-17:15 Uluslararası Ar-Ge Destekleri ve Bunlar için Stratejik Yaklaşım Önerileri Altan Küçükçınar-TTGV

9 Eğitim-2 Araştırma, Teknoloji Geliştirme Ve İnovasyon (ATGİ) Süreçleri ve Destekleri
2.Gün ATGİ Süreçleri ve Başarı Öyküleri (14 Ağustos 2008) 9:30- 11:00 Teknoloji Yetenek Değerlendirme Müfit Akyos- Serbest Danışman 11:30-13:00 Yeni Ürün Geliştirme Süreci D.Bayhan-TTGV 14:00- 15:30 Ar-Ge Proje Yönetimi T.Altay-TTGV 15:45-17:15 Başarı Öyküleri

10 Eğitim-3: Sanayici için Rekabet Odaklı Çevre Eğitimi
1. Gün: Sanayide Eko-Verimlilik ve Rekabet (19 Ağustos 2008) 10:00 – 10:45 Sanayide Çevre ve Temel Kavramlar 11:15 – 12:00 Çevre Yönetim Sistemi, Standartlar ve Uygulama Esasları 12:00 – 13:00 Sanayide AB Çevre Mevzuatına Uyum ve Alınması Gereken Önlemler 14:00 – 15:15 Temiz Üretim, Eko-Verimlilik ve Çevre Dostu Ürünler- Temel yaklaşım, teknikler, yöntemler ve bilgi kaynakları 15:45 – 16:45 Temiz Üretim, Eko-Verimlilik ve Çevre Dostu Ürünler- Uygulama Örnekleri 16:45 – 17:15 TTGV Çevre Destekleri

11 Eğitim-3: Sanayici için Rekabet Odaklı Çevre Eğitimi
2. Gün: Sanayide Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı(20 Ağustos 2008) 09:30 – 10:00 Sanayide Enerji Tüketimi – Mevcut Durum Değerlendirmesi 10:00 – 11:00 Enerji Alanındaki Ulusal Mevzuat ve AB Direktifleri 11:30 – 13:00 Enerji Yönetimi ve Enerji Etüdü Yöntemleri 14:00 – 14:45 Sanayide Enerji Kullanan Sistemler ve Verimlilik Esasları 14:45 – 15:45 Sanayide Enerji Verimliliği Uygulama Örnekleri 16:15 – 17:00 Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

12 Sanayi Kuruluşları İçin rekabet Evrimi
Daha çok ülke sınırları ile çevreli ve içe kapalı üretimin ağırlıkta olduğu 1960’larda üretmek en öncelikli amaçtı. Talebin ağır bastığı bu dönem için ‘üretim üstünlüğü’ rekabet için yeterli olmaktaydı. 1970’lere gelindiğinde, uluslararası ticaretin de artmasının etkisiyle, arz talebi geçmeye başladı. Üretim üstünlük için yeterli olmaktan çıktı ve ‘maliyet’ rekabet üstünlüğü için temel bir etken oldu. 1980’lerde üretim ve düşük maliyet rekabet için yetmemeye başladı. Tüketicilerin de bilinçlenmesi, beklentilerinin artması ve onları giderek öne çıkaran ve koruyan yaklaşım ve regülasyonların da etkisiyle ‘kalite’ olgusu rekabet için anahtar bir konuma geldi.

13 Sanayi Kuruluşları İçin rekabet Evrimi
1990’lar ise yeni üretim ve yönetim süreçleri ile en düşük maliyetli ve en kaliteli ürünü en kısa sürede pazara çıkarmak arayışlarının önem kazandığı bir dönem oldu. Yalın üretim (Lean manufacturing) , Çevik Üretim (Agile Manufacturing), Tam Zamanlı Üretim (Just in time), Kanban vb. uygulamalar üretim süreçlerini hızlandırarak, Toplam Kalite Yönetimi (Total quality management), 6 Sigma Metodolojisi vb. uygulamalar ise üretimde kaliteyi artırarak ürünün tasarımından, pazara sunumuna kadar dolaylı olarak üretim hızını etkilemişler ve ‘hız’ üstünlüğü ile rekabeti öne çıkaran unsurlar olmuşlardır. 2000’lere gelindiğinde ise tüm bunların ötesinde, ‘bilgi’ temelli üretim sanayide de rekabet üstünlüğü için en temel unsur olmuştur.

14 ÜRETİM GİRDİLERİ EMEK Kullanıldıkça eskir, azalır.
SERMAYE (MAKİNE, MALZEME) TEKNOLOJİ BİLGİ Kullanıldıkça eskir, azalır. Aynı anda kısıtlı kullanım. Kullanıldıkça çoğalır. Aynı anda sonsuz kullanım. Alvin Toffler

15 BİLGİ TANIMLARI Veri (data): Herhangi bir konuya bağlı olmayan sembol veya gruplardır. Bu nedenle, doğrudan anlamlı değildirler. Enformasyon (information): Veriler bir konu ile ilişkili olarak yorumlanmıştır. Bu haliyle bir anlam ve değer kazanmıştır. İşlenmemiş veya ham bilgi olarak da adlandırılabilir. Bilgi (knowledge): Enformasyonun anlamlı bir yapıda toplanmış durumudur. Bu yapıda bilgi, en azından bir deneyim içeren, insan aklıyla işlenmiş ve etki edebilecek bir hale gelmiştir. Bilgi, kompleks ve maliyeti yüksek bir “diğerlerinden (birbirinden) öğrenme” prosesi içeren araştırma ve inovasyon ile elde edilebilir.

16 BİLGİ TANIMLARI Açık Bilgi (codified or explicit knowledge): Bilginin bir dizi kod veya dil gibi formal yollarla ifade edilebildiği, edinilen tecrübelerden soyutlanabilen , ayrılabilen ve başkaları ile kolayca paylaşılabilen, aktarılabilen bilgi. Gömülü Bilgi (tacit knowledge): Pratikle elde edilen, tecrübe ve uygulamalarla geliştirilen, üst seviyede pragmatik ve duruma özel, bilinçaltına inen bir derinlikte özümsenmiş ve uygulanabilen, ifade edilmesi zor olan, genel olarak aktarılamayan ancak çok etkili paylaşım teknikleri ile aktarılabilen bilgi. Bilgi, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en değerli kaynak olarak öne çıkmaktadır.

17 Entellektüel Sermaye Yenilikçi yetkinlik ve çıktılar daha fazla
oranda maddi olmayan varlıklar ile ölçülüyor ve ifade ediliyor. “Eski ekonomi” firmalar için bile geçerli olmak üzere. Teknoloji ve süreçler Organizasyon ve kültür Yenilikçilik ve Uyumlanabilirlik Entellektüel Sermaye

18 niş/korumalı pazar/ürün/hizmet rekabete açık pazar/ürün/hizmet
Firma Kategorileri t 16 4 2 1 8 fiyat niş/korumalı pazar/ürün/hizmet öncel pazar/ erken giriş sınırlı (yeni ürün/pazar) yeni veya gelişmekte rakip yok veya standardlar + dinamik pazar/ açık rekabet durağan pazar/ korumacı rekabet Firma sayısı KOBİ’ler Teknoloji Lideri Firmalar Hızlı Takipçi Yavaş Takipçi çeşitlenme ve zenginleşme ürün özelliklerinde standardların kabulü pazar segmentlerinde çeşitlenme, ürünün metalaşması jenerik ürünler rekabete açık pazar/ürün/hizmet

19 Teknoloji Yeteneklerine Göre Firma Kategorileri
A-Geleneksel Firmalar: Geleneksel firmalar, geleneksel sektörlere yönelik kompleks olmayan ürünleri küçük üretim ölçeklerinde üretirler ve temel rekabet kaynakları olarak düşük maliyet ve üretimde esneklik en önemli avantajlarıdır. Belli bir kalitede üretim öncelikli hedeflerindendir. B-Teknoloji Takipçisi Firmalar: Bu kategorideki firmalar, üretim yöntemleri olarak otomasyonlu makinalar kullanırlar ve esnek çalışma ünitelerine sahiptirler.Yenilikçi, küçük partiler halinde kısa üretim periyotları ile ürünler üretirler. TKY gibi iyi yönetim uygulamalarını oturtmuşlardır. Firmalar arası ilişkilerde tam zamanlı teslimat sistemi, üretim ağları, servis, düzenli tedarikçi/üretici ilişkileri mevcuttur. Bu nedenle de ilgili uygunluk değerlendirme kriterlerini yerine getirerek eşik atlamaya çalışırlar (Co-producer, Co-Designer vb.) İşgücü olarak esneklik, yenilenen beceri, çok fonksiyonlu çalışma kültürüne sahiptirler. Belli düzeyde ve düşük risk içeren Ar-Ge yatırımı yapabilmektedirler. C-Teknolojiyi Yaratan Firmalar: Bu tür firmalar, ilk hareketi yapan sanayi lideridirler. Yüksek düzeyde ve riskli Ar-Ge yatırımı yaparak geliştirdikleri ürünlerinin çevresinde standart ve teknik regülasyonlar oluşmasını sağlayarak rakiplere teknik engeller oluşturabilirler.Patent, telif hakları ile taklitleri engellemektedirler. Teknolojik üstünlükleri nedeniyle kolay markalaşırlar.

20 Daha Yüksek Katmadeğer Sağlayan Unsurlar
Kalite Uygunluk Değerlendirme Teknoloji Marka

21 Daha Yüksek katma değer için;
1- Kalite

22 Tanım Kalite; Birşeyin iyi veya kötü olma özelliği; standarta göre, ihtiyaca göre, beklentilere göre ve artık müşteri hayallerine göre

23 Ancak, yukarıda belirtilen, kalitenin bir yaşam biçimi ya da öncelikli bir unsur olarak kabul görmesi binlerce kalite tanımını da ortaya çıkarmıştır. Bu tanımlardan birkaçı şunlardır; Kalite 1 no.lu iştir. Kalite yaşam yoludur. Kalite en önemli üründür. Kalite mükemmellik derecesidir. Kalite müşteri beklentilerini sağlayacak şekilde doğru ürünün doğru yere doğru zamanda sunumudur.

24 Tüm bu geniş kabulü ile kalite olgusunun sentezini yapmaya çalışırsak şunlar görülür;
Çok yönlüdür, Dinamiktir, Ölçülebilir karakteristikler ile ifade edilmelidir, Müşteri tatmini ile ifade edilmelidir, Tanımı ödenen fiyat karşılığı alınan değerin ölçülmesini de içermelidir.

25 Kaliteyi ölçülebilir kılmak için kullanabileceğimiz kriterler de şunlar olabilir;
Performans, Özel katkılar, Güvenilirlik, Dayanıklılık, Spesifikasyonları sağlama özelliği, Kullanım kolaylığı, Servis, Estetik, Hafızalardaki kalite. Son zamanlarda bunlara ek olarak, sorumluluk, söz vermek, empati ve teknoloji de kalite ölçüm araçları arasına katılmıştır.

26 Daha Yüksek Katma Değer İçin;
2- Uygunluk Değerlendirme

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 AVRUPA’DA AKREDİTASYON
Akreditasyon kuruluşu bağımsız olarak çalışmalı, ülke hükümetinden destek görmeli ve kar amacı gütmemelidir. Akreditasyon endüstriye sunulan bir servistir. Her ülkede sadece bir akreditasyon sistemi olmalı ve bu otorite şeffaf bir çalışma sistemi uygulamalıdır. Ulusal akreditasyon sistemi, akreditasyon kriterleri ve sertifika ve test raporlarının tüm ülkelerde çoklu tanınma anlaşmaları kapsamında (özellikle EA) tanınması için işbirliğinde bulunmalıdır.

38 ÜRÜN BELGELENDİRME 1985’e kadar Avrupa komisyonu, her bir ürün için ayrı direktifler oluşturmaktaydı. Bunun sonucu olarak çok fazla sayıda ve karmaşık direktifler yığını oluşmakta ve büyük zaman kayıplarının yanında giderek hızlanan teknik ve teknolojik gelişmeler sonucunda direktifler geçerliliğini yitirmekteydi.

39 ÜRÜN BELGELENDİRME 1985 sonrasında yeni bir çizgi belirlenmiş ve sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici koruma amaçları ile sınırlı olarak harmonize direktifler oluşturulmaya başlanmıştır. Ürünlerin serbest dolaşımının, Avrupa Birliği’nin tek pazar temel amacını oluşturması nedeni ilede sadece belirtilen amaçları karşıladığını belgeleyen ürünlerin dolaşımına müsaade edilmektedir.

40 Regülasyonlar: Her üye ülkede direk olarak uygulanması zorunludur
Regülasyonlar: Her üye ülkede direk olarak uygulanması zorunludur. (Örnek: Yol trafiği için sosyal regülasyonlar) Direktifler: Kapsam zorunludur ancak uygulama yöntemi için ülkeler serbesttir. (Örnek: Ürünlerin ticareti- EMC direktifi, Düşük Voltaj Direktifi VB.) Kararlar: İlgili kesimler için zorunludur. (Örnek: CE İşareti Modülleri) Tavsiyeler: Zorunlu değildir (Örnek: EMC direktifi ile ilgili öneriler)

41 Uygunluk değerlendirme ve CE İşareti

42 EC Direktifleri EC Direktif No. Direktif Adı
90/385/EEC Aktif İmplant Tıbbi Araçlar Direktifi 94/9/EC ATEX Direktifi(Patlayıcı atmosferde elektrik ekipmanları) 2000/9/EC Yolcu kabloyolu döşeme direktifi 93/15/EEC Sivil amaçlı patlayıcılar direktifi 89/106/EEC İnşaat malzemeleri direktifi 89/336/EEC EMC Direktifi 96/57/EC Ev buzdolabı ve soğutucuları için enerji verimliliği 92/75/EC Enerji sınıflandırma direktifi 90/396/EEC Gaz uygulamaları direktifi 92/42/EEC Sıcak su ısıtıcıları enerji verimliliği direktifi 98/79/EC In-vitro tanı tıbbi araçlar 95/16/EC Asansör güvenlik direktifi

43 EC Direktifleri 73/23/EEC Düşük voltaj direktifi
98/37/EC Makina güvenlik direktifi 93/42/EEC Tıbbi araçlar direktifi 2000/14/EC Ev dışı araçlar gürültü emisyon direktifi 90/384/EEC Otomatik olmayan tartı ekipmanları direktifi 89/384/EEC Personel koruma ekipmanları direktifi 97/23/EC Basınçlı ekipmanlar direktifi 1999/5/EC Radyo ve Telekominikasyon terminal ekipmanları direktifi 94/25/EC Gezinti tekneleri direktifi 98/13/EC Uydu yer istasyonları ekipmanları direktifi 87/404/EEC Basit basınçlı kaplar direktifi 98/13/EEC Telekominikasyon terminal ekipmanları direktifi 88/378/EEC Oyuncak güvenlik direktifi

44 Ürüne ait genel tanımlar,
Tasarım ve üretim süreçlerine ilişkin çizim ve diagramlar, Ürüne ilişkin detaylı teknik veriler, İlgili standart yada uygulanan çözümler, Uygulanan hesaplama ve test raporları, Sertifika ve muayene raporları, Seri üretim durumunda, direktif uyarınca uygulanan önlemler, Uygunluk deklerasyonu, CE kullanıcı kılavuzu.

45 Yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürün için modüllerden hangisinin uygunluk değerlendirmesi amacı ile kullanılacağı, direktiflerde açıklanmıştır. Seçme şansı olan durumlarda, üretici uygun gördüğü bir modeli uygulayabilir. Örneğin, düşük voltaj ekipmanlarında Modül A kullanımı istenirken, basınçlı kaplarda kapsama da bağlı olarak Fb dışındaki modüllerden biri seçilebilir.

46 Uygunluk deklerasyonu kapsamında sağlanması gereken asgari bilgiler için rehber doküman olarak EN kullanılabilmektedir. Bu standarda göre enaz şu bilgiler sağlanmalıdır: Deklerasyonda bulunan üretici yada yasal temsilcisinin adı ve adresi, Ürün tanımı (isim, tip yada model no.su ve gerekli diğer bilgiler) Referans standardlar yada normatif dokümanlar, Gerekli olabilecek ilave bilgiler (sınıf, kategori vb) Deklerasyon tarihi, Yetkili personel isim ve imzası, Sorumluluk beyanı, Varsa notifiye kuruluş bilgileri ve numarası.

47 Deklerasyonun kullanıldığı ülke dili ile yazılması ve AB’nin resmi dillerinden birine de tercüme edilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklanan uygunluk beyanı ardından ürün üzerine CE işaretini taşıyan etiket konulur. Bunun anlamı, CE etiketli ürün ilgili EC direktiflerinde belirtilen tüm koşulları sağlamaktadır ve bu ürünün Avrupa ekonomik alanı içinde serbest dolaşımı, uygunsuzluğun açık kanıtlarla ispatlanması hali dışında engellenemez. Bu etiket, ürünün sağlık, güvenlik ve tüketici koruma kapsamında belirtilen tüm koşulları sağladığını gösterir ancak kalitenin garantisi anlamı taşımaz.

48 CE işareti ile birlikte Notifiye kuruluşun kimlik No
CE işareti ile birlikte Notifiye kuruluşun kimlik No.su olmaması, ya üreticinin kendi sorumluluğu altında (Modül A) yada EC Tip inceleme ile (Modül B+C) uygunluk beyanı anlamı taşımaktadır. CE işareti ile birlikte bir kimlik no.su olması ise, uygunluk beyanı sürecinde notifiye kuruluşun bulunduğunu (Modül D-H) göstermektedir.

49 EC direktifleri genellikle, kullanıcı güvenliğini amaçladığı için, direktif kapsamındaki ürünlerle birlikte çoğu zaman riskleri tanımlamak ve kullanıcıların doğru ve güvenli olarak ürünü kullanmaları amacı ile CE kullanıcı kılavuzu da sağlanır. Bu kılavuzda aşağıdaki bilgiler bulunur; Risk bilgileri, Tehlikeli uygulamaların tanımı ve önlenmei, Ürünün güvenli kullanım bilgileri, Belirli işlemleri yapmak için yetkili kuruluş bilgileri, Dikkate alınması gereken güvenlik önlemleri.

50 HARMONİZE STANDARTLAR
Hiyerarşik sırada da en üstte regülasyonlar bulunmaktadır. Ancak harmonize regülasyonlar,kullanıcıların ilgili gerekleri nasıl yerine getireceğine ilişkin teknik spesifikasyonları içermezler. Teknik spesifikasyonlar, normalizasyon işlevini sürdüren bağımsız ve ilgili ülke ve kuruluş temsilcilerinin de çalışmalara katıldığı normalizasyon kuruluşları tarafından yayınlanan standartlar ile açıklanmaktadır.

51 STANDARTLAR Standardlar, regülasyon ve direktiflerin aksine uygulanması zorunlu dokümanlar değildir. Üreticiler, direktiflerde belirtilen gerekleri başka yollarla da kanıtlayabilirler. Ancak genellikle bu çok zaman ve fazla masraf gerektirdiği için, standartlar tercih edilmektedir.

52 Ulusal Standardizasyon Organizasyonları
Uluslararası Uluslararası Standardizasyon Uluslararası Elektroteknik Organizasyonu Komisyonu (ISO) (IEC) Avrupa Avrupa Standardizasyon Avrupa Elektroteknik Avrupa Telekominikasyon Komitesi Standardizasyon Komitesi Standard Enstitüsü (CEN) (CENELEC) (ETSI) Ulusal Ulusal Standardizasyon Organizasyonları

53

54

55

56 STANDARDİZASYON VE AKREDİTASYON’UN SERBEST DOLAŞIMA GETİREBİLECEĞİ ENGELLER
Ticarette teknik engellerin kaldırılması amacı ile yapıldığı bildirilen harmonize standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme sistemleri gerekler yerine getirilmediği zaman teknik engellerin en büyüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknik engeller, ticarette pek çok sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Bu sakıncalar; Ölçek ekonomisinin kaybedilmesi: Farklı ülkeler için farklı standartta ürünler nedeniyle farkllı hatların getirdiği maliyet.

57 Uygunluk Değerlendirme Prosedürlerinin Maliyeti: Tüm bu işlemler yüksek maliyet getirmektedir.
Bilgilenme Maliyeti: Teknik düzenlemelerin anlaşılıp, yorumlanma maliyeti. Sürpriz Maliyetler: Yeni ve değişen düzenlemelerin maliyeti. Gizli Korumacılık: Gümrük duvarlarının kalkması ardından en önemli korumacılıktır.

58 Serbest Ticaretin Önlenmesi: İç pazarlar daha cazip olabilmektedir.
Yeni Yatırımları Engelleyici Etkiler: Ülkelerarası farklılıklar, yatırımcıları caydırmaktadır. Teknoloji de geri kalma: Akreditasyon-Belgelendirme ile teknoloji arasında yakın paralellik vardır.

59 Daha Yüksek Katma Değer İçin;
3- Teknoloji

60 TEKNOLOJİ Teknoloji, belirli amaçlara ulaşmak için organize bilginin uygulamasını temel alarak, fiziksel objeler ve kuramsal formlarla ortaya çıkan bir sistemdir. Teknoloji bilgiye dayalıdır

61 TEKNOLOJİ Teknoloji, üretim makinalarında, üretim yöntemlerinde, ürünlerde “yenilik” yaratmayı; bu yeniliklerle, üretimi artırmayı, verimliliği yükseltmeyi, yani rekabet üstünlüğü ve karı artırmayı sağlayan bir anahtar olarak tanımlanabilir. Bu anahtar özellikle son yarım asırda emek ve sermayeye ilave olarak bir üçüncü üretim girdisi olarak yerini almış ve bu üç girdi arasında da etki olarak payını sürekli yükselterek % 50’lerin üzerine ulaşmıştır. Teknoloji = Bir kesimden diğerine aktarılabilen mal (Klasik Yaklaşım)

62 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”
TEKNOLOJİ / EKONOMİ Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi ABD % 50 Japonya % 55 İngiltere % 73 Fransa % 76 Almanya % 78 G.R. Mitchell, “The Global Context for U.S. Technology Policy”

63 TEKNOLOJİ İZDÜŞÜMÜ Kaynak: Linsu, K., 2000
Gelişmiş ülkeler için yenilik hızına karşılık zaman ekseninde ürün ve proses yeniliği eğrilerini yaratan teknoloji eğirisi ile gelişmemiş ülkelerde teknolojik yeterlilik-zaman ekseninde gelişmiş ülkelerden transfer edilen teknolojinin daha üst seviyelerde geliştirilmesine kadar olan evrimin izdüşümünü alırsak zamanın geriye doğru sarıldığı izlenimi edinilir. Kaynak: Linsu, K., 2000

64 TEKNOLOJİ SEÇİM KRİTERLERİ
Çevresel Tesirler (Küresel, Ulusal ve bölgesel etkiler olarak) Emisyon durumu, Atıkların rehabilitasyon maliyeti, Sosyal kabul görürlük. Teknoloji Tesirleri Teknolojinin doygunluk durumu, Teknolojinin yenilik ve ilerilik durumu, Teknolojinin güvenilirliği, Teknoloji uygulamalarının yayınımı, Geniş bir kullanım için kolaylığı ve hakimiyeti.

65 TEKNOLOJİ SEÇİM KRİTERLERİ
Ekonomik Tesirler; Şirketin fiyat ve mali politikalarına katkısı, Geri ödeme süresi, Adaptasyon ve sürdürülebilme maliyeti. Sosyal Tesirler; Sosyal verimlilik, İnsan kaynaklarının niteliğinin artmasına katkısı, Diğer sektör ve gruplara sağladığı katkılar, İstihdama ve gelir dağılımına yapacağı katkı.

66 Yeni Teknoloji Tanımı Teknoloji=Bir kesimden diğerine aktarılabilen mal (Klasik Yaklaşım) Bilgiye dayalı teknoloji, (Teknolojiyi bilgi olarak gören yaklaşım) Bilgi: Kompleks ve maliyeti yüksek bir “diğerlerinden (birbirinden) öğrenme” prosesi içeren araştırma ve inovasyon ile elde edilebilir.

67 Frascati Kılavuzu Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE)
Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE), insan, kültür ve toplumdaki bilgi stoğunu arttırmak ve bu bilgi stoğunu yeni uygulamalarda kullanımak yapılan sistematik temelli yaratıcı çalışmalardır. AR-GE terimi üç faaliyeti kapsamaktadır: Temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme.

68 İnovasyon Süreci BİLGİNİN EKONOMİK BİR FAYDAYA (ÖRNEĞİN TİCARİ ÜRÜNE) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ “BİLİM PARANIN BİLGİYE DÖNÜŞÜMÜ, İNOVASYON İSE BİLGİNİN PARAYA DÖNÜŞÜMÜDÜR”

69 Daha Yüksek Katma Değer İçin;
4- Marka

70 GLOBAL REKABETTE MARKANIN ÖNEMİ
Bir sınai mülkiyet hakkı olarak marka şöyle tarif edilmektedir: ‘Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzeri biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir.’ Marka koruma süresi 10 yıldır ve 10’ar yıllık sürelerle uzatılabilir.

71 Bu formal tanım dışında marka, özellikle iş dünyasındaki kişi ya da kuruluşların faaliyet sektörlerinde tanınabilmek, yer edinebilmek, pazar payı oluşturabilmek ve sürekliliği sağlayabilmek için peşinde koştukları bir değerdir.

72 Marka sahipleri için, süreklilik, gelişme, yüksek kar marjı demek, müşteri için ise aynı standartta yüksek kaliteli ürün ve hizmet edinebilmenin garantisi anlamındadır.

73 Marka dahisi olarak kabul edilen Cunningham, markalaşmanın ürünün neden var olduğunu ve ne beklendiğini anlatan bir kavram olduğunu söylüyor ve müşteri ile bir gecelik bir ilişki değil bir evlilik sağladığının altını çiziyor.

74 MARKA İKİ BOYUTLU BİR LOGO TASARIMI DEĞİL............
ÜÇ BOYUTLU KONSEPT 1- İŞ SÜRECİ 2- FİKİR VE ESASLA YARATILAN GÜZELLİK

75 ÜÇÜNCÜ BOYUT KORKU!

76 Marka olabilmek için ana kuralların şunlar olduğu belirtiliyor;
Çalışanlarca anlaşılmalı ve özümsenmeli, Markanın verdiği sözler net şekilde belli olmalı ve rakiplerden farklı olmalı (Volvo sağlamdır) Şirket odaklı değil müşteri odaklı olmalı ve müşteriyi şımartmalı.

77 Marka yaratmak için ise başlıca gerekler şunlardır;
Sağlam bir altyapı, Hızlı karar alabilen organizasyon, Muhteşem bir ürün, Pazarlama (açık ve net iletişim, lider olmak, müşteri zihninde ön planda yer almak) Göz önünde olmak, Süreklilik, sürdürülebilirlik ve belli bir kalitenin üstünde olmak.

78 VOLVO

79 Volvo= Kalite+ Uygunluk Değerlendirme+ Teknoloji+ Marka
Akıllı Kontrol Sistemleri Katalitik Konverter Araç ve Yol Güvenlik Sistemleri

80 Yüksek Katma Değerli Üretim Yolculuğunda Başarılar.......


"Global Ticarette Rekabet Unsurları Olarak; -Kalite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları