Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum kökenli pnömoniler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum kökenli pnömoniler."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum kökenli pnömoniler

2 ABD’de ölüm nedenleri 1980 - 1992 yaşlılarda infeksiyon nedenli ölüm 6 kat fazla solunum sistemi infeksiyonlarından ölüm son 12 yılda %20 artmış 25 - 30 / 100000 Pinner RW, JAMA 1996;275:189-93

3 ABD’de TKP Yıllık 2-3 milyon olgu 500.000 hastaneye yatış 45.000 ölüm Ayaktan izlenenelerde : % 1 Hastaneye yatırılanlarda: % 14 (% 2-30) Hastaneye pnömoni nedenli yatış sıklığı Tüm toplumda : 258 / 100.000 65 yaş üzerinde : 962 / 100.000 Barlett JG, CID 2000;31:347-82

4 TKP: mortalite ve morbidite İspanya, Barselona yıllık sıklık 1.62 / 1000 erkeklerde ve yaşlılarda daha sık hastaneye yatış oranı % 61 süresi 11 gün işten geri kalma 23 gün mortalite % 5 Almirall J, ERJ 2000;15:757-63.

5 Türkiye’de pnömoni mortalitesi hastane ölümleri 5. Sırada

6 Türkiye’de pnömoni mortalitesi Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000,TTB 1996 yılı 2496 ölüm Ölümlerin % 2’si

7 pnömoni ve yaşlılık mortaliteyi anlamlı olarak azaltanlar: 1. ilk 8 saatte ab başlanması : % 15 2. ilk 24 saatte hemokültür : % 10 Meehan TP, JAMA 1997;278:2080-4

8 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50 yaş (kadınsa - 10)+ yaş bakım evinde kalmak+ 10 kanser varlığı+ 30 karaciğer hst+ 20 konj.kalp yetmezliği+ 10 serebrovasküler hst+ 10 böbrek hst+ 10

9 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50 mental fonk. değişim+ 20 solunum sayısı > 30+ 20 sistolik kan basıncı< 90 + 20 vücut ısısı 40 0 C+ 15 nabız > 125 /dk+ 10

10 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50 pH < 7.35+ 30 BUN > 30+ 20 Na < 130+ 20 şeker > 250 mg+ 10 Htc < % 30+ 10 P a O 2 < 60 mmHg+ 10 plörezi+ 10

11 PORT/MEDIS çalışması;skorlar Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50 Risk sınıfı hasta sayısı % mortalite I - 772 / 30340.1 /0.1 II ( < 70 )477 / 57780.6/ 0.6 III (71 - 90)326 / 67900.9/ 2.8 IV (91 - 130)486 / 131049.3 / 8.2 V (>130)226 / 933327 / 29.2 toplam2287 / 380395.2 / 10.6

12 TKP Neill AM, Thorax 1996;51:1010-6 mortalite 36 kat artmış 4 kriterden 2’si başvuru anında varsa: solunum sayısı > 30 hipotansiyon (diastolik < 60) BUN > 30 konfüzyon sensitivite 0.95 ; spesifite 0.71

13 maliyet; PORT. Gilbert K, Am J Med 1998;104:17-27 2000 hasta, 5 büyük hastane ayaktan izleme 12 USD (10 - 58) yatırarak izleme 228 USD (180-315) merkezler arasında maliyet farkı var mortalite farkı yok ayaktan izlemek çok daha ucuz

14 TKP IDSA 2000 skor değerlendirilmesi ayaktanyatırarak makrolid,doksisiklin, fluorokinolon hemogram,biyokimya, O 2 sat, HIV serololojisi, 2 kan kültürü, Gram bakı ve kültür genel değerlendirme, antibiyotik < 8 saat servisyoğun bakım beta-laktam+makrolid fluorokinolon beta-laktam+makrolid beta-laktam+fluorokinolon etken saptanırsa, etkene özgün tedavi

15 hastaya ilişkin risk faktörleri 65 yaş ve üzerinde olmak altta yatan hastalık varlığı: KOAH diabet kronik böbrek yetmezliği koroner arter hst, kalp yetmezliği kronik karaciğer hastalığı alkolizm splenektomi kistik fibrozis malnütrisyon bağışıklığın baskılanması 1 yıl içerisinde pnömoni tanısı ile yatış sosyal endikasyon

16 pnömonin ağırlık faktörleri solunum sayısı > 30 / dk hipotansiyon 90 / 60 mmHg ateş 40 0 C siyanoz bilinç değişikliği

17 pnömoninin ağırlık faktörleri lökosit 30000 / mm 3 nötrofil < 1000 / mm 3 kan gazı : P a O 2 < 60 mmHg P a CO 2 > 50 mmHg pH < 7.35 Sa < % 92 BUN > 30 mg/dlNa < 130 mEq/L Hb < 9 gr/dl Hct < 30 sepsis,MODS: metabolik asidoz, kanama diatezi, FYÜ > 1:40

18 pnömoninin ağırlık faktörleri grafi: multilober tutulum parapnömonik plörezi hızlı progresyon kavite

19 yoğun bakıma yatırılma ölçütleri septik şok ağır solunum yetmezliği (P a O 2 / F i O 2 < 250) mekanik ventilatör gereksinimi Grafi: bilateral, multilober tutulum 48 saatte opasitelerde %50’den fazla artış solunum sayısı > 30 / dk bilinç bulanıklığı 4 saatten fazla vazopressör gereksinimi üriner debi < 20 ml/s, dializ gerekmesi

20 HASTAYA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİ YOK VAR PNÖMONİNİN AĞIRLIK KRİTERLERİ VARYOK GRUP 1 AYAKTAN TEDAVİ GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ GRUP 4 YBÜ’ de TEDAVİ a, b GRUP 3 KLİNİKTE TEDAVİ a, b

21 Grup 1: ayaktan tedavi (risk ve ağırlık faktörleri yok) etkenler: S.pneumoniae M.pneumoniae viruslar C.pneumoniae tedavi: tipik : penisilin atipik: makrolid, doksisiklin tipik / atipik ?: makrolid

22 penisilin ?!! penisiline dirençli pnömokoklar ülkemizden 1992-98 yılları 1045 suş duyarlılık % 69 orta düzeyde direnç 27 yüksek düzeyde direnç4 Öncül O, Flora 1999;4(Ek 2)

23 Kinolonlar S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis S.pneumoniae MIC 90 : klinafloxasin, sitafloxasin, gemifloxasin trovafloxasin, moxifloxasin, gatifloxasin, grepafloxasin, sparfloxasin, levofloxasin ofloxasin, siprofloxasin Hooper DC. CID 2000;30:243-54

24 Yeni kinolonlar Kanada TKP paralel gruplu, çift kör, randomize çalışmalar eşit etkinlik: Seftriakson, sefaklor eritromisin, klaritromisin, azitromisin, roksitromisin KAM, amoksisilin Mandell L,.. Canadian guidelines.. CID 2000;31:383-421

25 yeni kinolonlar : etkinlik Alexander projesi 2000 14 Avrupa ülkesi 1707 S.pneumoniae suşu direnç oranları: % 10 penisilin, % 19 eritromisin, % 0.4 ofloxacin dirençli suşlara etkinlik sıralaması: gemifloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin ICAC 2001

26 Yeni kinolonlar direnç gelişimi: H.influenzae ve S.pneumoniae parC geni (siprofloxasin) parC ve GyrA geni (sparfloxasin, klinafloxasin) dual mutasyon gerekli Hooper DC. CID 2000;31:S 24-S 28

27 levofloxasin : direnç gelişimi S.pneumoniae : 27 dirençli, 54 kontrol dirençli olgulardaki nedenler ve göreceli risk oranları (OR): bakım evinde yaşamak7 multipl hospitalizasyon4 hastane kökenli suş5 kinolon öyküsü10 betalaktam öyküsü8 KOAH5 Ho PL,.. CID 2001;32:701-7

28 Levofloksasin direnç gelişimi MIC > 4 mcg / mL Streptococcus pneumoniae 1997 % 0.2 1998 % 0.2 1999% 1 Jones RN, Pfaller MA. CID 2000;31: S 16 – S 23

29 ketolidler TKP, KOAH akut alevlenme S.pneumoniae, H.influenzae, M,catarrhalis, MSSA, C.pneumoniae, Legionella spp, M.pneumoniae penisilin ve eritromisine dirençli suşlarda da yüksek etkinlik Telithromisin, ABT-773 ICAC 2001

30 yeni karbapenemler Gram (+) ve (-) etkinlik, anaeroblar H.influenzae, M.catarrhalis, S.pneumoniae, MSSA Gram (–) etki: 3.kuşak nonpsödomonal ss Enterobacteriaceae: ESBL,AmpC, diğer beta laktamaz üreten suşlar oral alım TKP ve KOAH akut alevlenme Faropenem Ertapenem

31 Grup 2 : hst polikliniğinde tedavi (risk faktörü +, ağırlık faktörü -) etkenler: S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae H.influenzae mikst infeksiyon enterik Gram - viruslar tedavi: 2.kuşak sefalosporin beta laktam + betalaktamaz inh + / - makrolid doksisiklin

32 Grup 3a: hastanede tedavi (risk faktörü -, ağırlık faktörü + ) etkenler: S.pneumoniae H.influenzae M.pneumoniae C.pneumoniae mikst infeksiyon L.pneumophila viruslar tedavi makrolid iv penisilin iv / im

33 Grup 3b: hastanede tedavi (risk faktörü +, ağırlık faktörü + ) etkenler : S.pneumoniae H.influenzae C.pneumoniae mikst infeksiyon enterik Gram – anaeroblar viruslar Legionella tedavi: 2-3.kuşak nonpsödomonal sefalosporin betalaktam+betalaktamaz inh + makrolid doksisiklin veya tek başına yeni fluorokinolon

34 TKP, Grup 3 346 hasta ayrıntılı mikrobiyolojik dökümantasyon etken saptanma oranı % 80 S.pneumoniae 42 M.pneumoniae 29 C.pneumoniae 17 Legionella 16 %38 multipl patojen varlığı tipik + atipik birlikteliği Lieberman D, Thorax 1996;51:179-84

35 yeni kinolonlar TKP,Grup 3 88 olgu, paralel gruplu,çift kör gatifloksasin seftriakson + eritromisin başarı bakteriyolojik % 92 ve % 92 klinik %98 ve % 97 yeni kinolon anlamlı olarak daha ucuz Dresser LD,Niederman PD. Chest 2001;119:1439-48

36 Grup 4: Yoğun bakım (psedomonas riski : var / yok) Yapısal akciğer hastalığı Bronşektazi Kistik fibroz Ağır KOAH Kortikosteroid tedavi > 10 mg/gün Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi Son 1 ayda, >7 gün Malnütrisyon

37 Grup 4a: Yoğun bakım (psedomonas riski yok) etkenler: S.pneumoniae Legionella H.influenzae enterik Gram – S.aureus M.pneumoniae viruslar tedavi: 2-3.kuşak nonpsödomonal sefalosporin betalaktam+betalaktamaz inh + makrolid doksisiklin veya tek başına yeni fluorokinolon

38 Grup 4b: Yoğun bakım (psedomonas riski var) etkenler: S.pneumoniae P.aeruginosa Legionella H.influenzae enterik Gram – S.aureus M.pneumoniae viruslar tedavi: antipsödomonal beta laktam + makrolid + siprofloksasin ofloksasin aminoglikozit

39 TKP, Grup 4 Fransa, çok merkezli çalışma 472 olgu verisi mortalite %23 prognostik faktörler: multilobar tutulum 40 yaşın üzerinde olmak aspirasyon pnömonisi dışı pnömoniler MV gerektirecek ASY septik şok Leroy O, Chest 1999;116:157-65

40 HASTAYA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİ YOK VAR PNÖMONİNİN AĞIRLIK KRİTERLERİ VARYOK GRUP 1 AYAKTAN TEDAVİ GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ GRUP 4 YBÜ’ de TEDAVİ a, b GRUP 3 KLİNİKTE TEDAVİ a, b

41 Yanıt yoksa IDSA Tanı yanlıştırTanı doğrudur KKY PE Kanser Sarkoidozis İlaç reaksiyonu Hemoraji Hasta kaynaklı Bronş obstrüksiyonu Komplikasyon İmmun yanıt eksikliği İlaç kaynaklı İlaç seçimi hatası Doz/yol hatalı Uyum sorunu İlaç yan etkisi Etken kaynaklı Dirençli mo Bakteriler(tb?,nocardia) Nonbakteryel(fungus, virus) CID, 2000;31:347-82

42 korunma : pnömokok aşısı KOAH, bronşektazi,kronik kalp hst, DM kronik alkolizm, siroz, KBY 65 yaş üzeri splenektomi / dalak disfonksiyonu lenfoma, MM, HIV (+), Tx SSS kaçağı

43 korunma: grip aşısı pnömokok aşısı endikasyonları ve: astım sağlık personeli, riskli hasta temaslıları 18 yaşın altında kronik aspirin alımı olanlar riskli gebeler influenza geçirmek istemeyen kişiler yaş sınırı : 65 ? / 50 ??

44

45

46


"Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum kökenli pnömoniler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları