Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin Yapısı MADDE B İ LG İ S İ KÜTLES İ HACM İ VE EYLEMS İ ZL İĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DEN İ R. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin Yapısı MADDE B İ LG İ S İ KÜTLES İ HACM İ VE EYLEMS İ ZL İĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DEN İ R. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde."— Sunum transkripti:

1

2 Maddenin Yapısı

3 MADDE B İ LG İ S İ KÜTLES İ HACM İ VE EYLEMS İ ZL İĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DEN İ R. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir Maddeler do ğ ada katı sıvı gaz halinde bulunabilir 2

4 A-Maddenin KATI hali Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır Moleküller titreşim hareketi yaparlar. Örnekler :Bardak saat masa sıra vs 3

5 B-Maddenin SIVI hali Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır Şekilleri yoktur İ çinde bulundukları kabın şeklini alırlar Tanecikler arası boşluk daha fazladır Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar) Örnekler :Süt su zeytinya ğ ı vs vs 4

6 C-Maddenin GAZ hali Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. İ çinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır. Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler. Örnek :hava, duman,su buharı vs vs… 5

7 Madenin hal de ğ işimi 6 KATIISIVIGAZ ER İ ME BUHARLAŞMA DONMA YO Ğ UNLAŞMA SÜBL İ MLEŞME KIRA Ğ ILAŞMA ISI VER İ R DÜZENL İ L İ K ARTAR DÜZENS İ ZL İ K ARTAR Isı alır

8 Maddelerin görülebilen hissedilebilen özelikleri RENK SAYDAMLIK VE OPAKLIK KOKU TAD SERTLİK YUMUŞAKLIK 7

9 Maddenin ORTAK özellikleri KÜTLE HACİM EYLEMSİZLİK ELEKTRİKLİ YAPI 8 BU ÖZELL İ KLER MADDE M İ KTARINA GÖRE DE Ğİ Ş İ RLER

10 MADDE KATISIVIGAZ TANECİKLİ BOŞLUK ÇOK AZ BİRAZ BOŞLUK VAR BOŞLUKLAR ÇOK 9

11 Maddenin adıKatıSıvıGaz AğaçX ÇorbaX YağmurX Sıcak çikolataX SütX KayaX PeynirX Ateş ve dumanX KolonyaX RüzgarX 10 Katı mı-sıvı mı- gaz mı

12 MADDEGözlemlerAÇIKLAMALAR DEMİR________Yapısında boşluk olmadığı için SU________Yapısında boşluk olmadığı için HAVAXYapısında boşluk olduğu için 11 Hangisi Sıkışır? Gaz haldeki maddelerin yapısında boşluklar vardır. O halde bu maddeler tanecikli olabilir mi?

13 Maddelerin özelliklerini bulalım: 12 ÖzelliklerKatıSıvıGaz Şekli değişebilir.XX Sıkıştırılabilir.X Tanecikler arasında çok boşluk vardır. X Tanecikler birbirine çok yakındır.XX Sıkıştırılamaz.XX Şekli değişemez.X Hacmi değişmez.XX

14 Okulumuzun binası bir bütün mü? 13 Okulumuz Kumu Oluşturan tanecikler var mı? Kum tanesi ??????????? Tuğla

15 14 ORGAN İ ZMAYI OLUŞTURMAK İ Ç İ N HÜCRELER B İ RARAYA GEL İ R ATOMU OLUŞTURAN DAHA KÜÇÜK PARÇACIK VARMI????? ATOMLAR HÜCREY İ OLUŞTURAN KARBONH İ TRAT VE YA Ğ ORGAN HÜCRE

16 15 OLUŞTU Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturdu ğ u maddeye ELEMENT denir.

17 16 Hidrojen,oksijen,iyot gibi bazı elementler kümeler halinde bulunur. Bu atom kümelerine MOLEKÜL denir.

18 17 Molekülleri oluşturan farklı çeşitteki atomların büyükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır Bazı moleküller tek çeşit atomdan oluşurken; bazı moleküller farklı çeşit atomlardan oluşur Moleküller iki atomdan oluştu ğ u gibi çok fazla sayı da atomdan da oluşur

19 MOLEKÜLLER 18 BAS İ T YAPILI MOLEKÜLLER ( AZ SAYIDA ATOM) KARMAŞIK YAPILI MOLEKÜLLER (ÇOK SAYIDA ATOM)

20 19 B İ LEŞ İ K İ ki yada daha fazla çeşitte element atomlarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye denir.

21 Atomlar KÜRE biçimlidir. Deneyde alkolün içine atılan iyot kristallerine ne olmuştu? İ yot kristalleri alkolün içinde çözünerek alkole renk verdi ğ ini gözlemlemiş miydik? Bu gözlemlerden yola çıkarak, çözünen iyodun alkolün içinde yayılmasını nasıl açıklarsınız? İ yodun alkolde da ğ ılması ile, şekerin suda da ğ ılmasını karşılaştıralım. 20

22 Her madde gözle görülemeyecek kadar küçük ve bölünmesi zor yapı taşları olan …………….. Oluşmuştur. Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler olmasına karşılık, ancak günlük yaşantımızda pek çok gözlem sonucu atomların varlı ğ ı …………………… 21 ATOMLARDAN KANITLANMIŞTIR.

23 . Demir ya da bakır parçası da ardışık olarak yeterince bölünmeye devam edebilseydi resimlerde gördü ğ ümüz atomları elde edecektik 22

24 23

25 24 SU

26 25 İ YOT

27 Daha önce inceledi ğ imiz modellerden farkı var mı? Su ve iyotta gördü ğ ümüz bu “atom kümelerine” MOLEKÜL diyoruz. Su, su moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Su molekülleri iki hidrojen ve bir oksijen atomu içerir. 26

28 Tarihten ◦A◦A TOMUN TARİHÇESİ JJohn Dalton(1766-1844) JJ.J.Thomson(1856-1940) EErnest Rutherfort(1871-1937) NNiels Bohr(1885-1962) 27

29 28 Atom kavramı ile ilgili tarih boyunca de ğ işen düşünceler: Democritus ve di ğ er Yunan filozofları her maddenin hep aynı özdeş atomlardan oluştu ğ unu düşünüyorlardı. John Dalton atomun içi dolu berk ve bölünmez oldu ğ u fikrini taşıyordu. Becquerel ve Madam Curie’ nin çalışmaları ise atomların da bölünebildi ğ ini göstermiştir. Atom konusunda çalışmalar yapan bilim insanları: Democritus ve Yunanlı filozoflar, John Dalton, J.J.Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Becquerel, Madam Curie

30 29 Bugün kullanılan atom modeli “bulut modeli”dir. Bu modele göre; atomun merkezinde (çekirde ğ inde) (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirde ğ inin çevresinde ise (-) yüklü elektronlar sürekli hareket halindedir

31 MADDEDEK İ DE Ğİ Ş İ MLER F İ Z İ KSEL DE Ğİ Ş İ M K İ MYASAL DE Ğİ Ş İ M 30

32 MADDEN İ N ÖZELL İ KLER İ Fiziksel özellikler Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özellikleridir. Maddenin rengi, kokusu, tadı, çözünürlü ğ ü, sertli ğ i, hacmi, ısı ve elektrik iletkenli ğ i v.b. özelliklerdir 31

33 32 Fiziksel değişimler Kömürün toz haline gelmesi Demirin tel ve levha haline gelmesi Kağıdın yırtılması Suyun buharlaşması Şekerin suda çözünmesi *** Bu olaylar sonunda maddenin iç yapısında değişme olmaz. *** Bütün hal değiştirme olayları fiziksel

34 33 KAR YAĞMASI FİZİKSEL BİR OLAYDIR.

35 Kimyasal özellikleri Kimyasal özellikleri Maddenin maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. 34

36 35 Kimyasal değişimler Kâğıdın yanması Mumun yanması Sütün ekşimesi Yumurtanın bozulup çürümesi Demirin paslanması Fotosentez olayı Solunum olayı *** Kimyasal değişmeler sonucunda maddeler başka maddelere dönüşür. *** Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.

37 36

38 37 BALINI YAPAN ARI DA K İ MYASAL B İ R OLAY GERÇEKLEŞT İ R İ YORDUR.

39 SAF (ARI) MADDELER Tek tür tanecikten oluşan maddelere saf madde denir 38 moleküller atomlar

40 ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşmuş saf maddelere Element denir. Sembollerle ifade edilirler. H:H İ DROJEN O:OKS İ JEN C:KARBON Fe:DEM İ R 39

41 B İ LEŞ İ KLER ki yada daha fazla elementin belirli oranda birleşerek kimyasal yolla oluşturdu ğ u yeni özellikteki saf maddeye B İ LEŞ İ K DEN İ R Ancak K İ MYASAL YOLLA AYRILAB İ L İ R 40

42 SAF OLMAYAN MADDELER KARIŞIMLAR İki yada daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan topluluğa karışım denir Karışımı oluşturan maddeler kimliklerini kaybetmezler 41

43 fnbilgisi.wordpress.com 42

44 Heterojen kar ı ş ı mlar Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir-madde gibi gözükmeyen karışımlardır. maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yapra ğ ı, sis, ayran, petrol su karışımı, beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır. 43

45 süspansiyon Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak da ğ ılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi 44

46 EMÜLS İ YON Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde da ğ ılmış hâlidir. Su–zeytinya ğ ı karışımı, su–benzin karışımı, gibi. 45

47 HOMOJEN KARIŞIMLAR Her tarafında aynı özelli ğ i gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulundu ğ umuz hava homojen karışıma örnek verilir. 46

48 47 Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur ve tanecikler hareketlidir Katılar:T İ TREŞ İ M Sıvılar ve gazlar:ÖTELEME HAREKET İ yaparlar

49 48 Taneciklerin hareketi İskeleye bağlı Bir kayığın hareketine benzer

50 49 T İ TRE Şİ MÖTELEME

51 50


"Maddenin Yapısı MADDE B İ LG İ S İ KÜTLES İ HACM İ VE EYLEMS İ ZL İĞİ OLAN HERŞEYE MADDE DEN İ R. Maddenin şekil almış haline cisim denir Cam bir madde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları