Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doruk Yavuzkurt Mert Ozkayim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doruk Yavuzkurt Mert Ozkayim."— Sunum transkripti:

1 Doruk Yavuzkurt Mert Ozkayim

2 Introduction: The MR10 Neonatal Respiration Monitor is capable of continuously monitoring the respiration of infants up to the age of 18 months, and will give audible warnings and visual alarms if the infant stops breathing for more than the pre-set selected time. The Respiration Sensor consists of an encapsulated foam pad connected to a plastic tube. Expansion of the baby’s abdomen (with each breath) produces a change in pressure in the tube; this change is detected by the Monitor which shows the following: a flashing green light if the ON 10 sec alarm delay button is selected or an orange light ON 20 sec alarm delay button is selected an audible clicking sound. If the baby stops breathing the condition is called apnoea. After a programmable preset delay (10 or 20 seconds depending on which alarm delay was selected) an apnoea is indicated by both audible and visual alarms. Giriş: MR10 Yenidoğan Solunum Monitörü 18 aylığa kadar olan bebeklerin solunumunu izlemede kullanılan bir cihazdır. Bebeğin nefesi önceden seçilmiş sureden fazla durması halinde sesli ve görsel uyarılar verecektir. Solunum Sensörü, bebeğin karın boşluğuna yapıştırılır ve her nefeste bebeğin karnının genişlemesi ile sensörde bir basınç değişikliği meydana gelir. Bu değişikliğin gecikme zamanına göre cihaz uyarı verir. Bebeğin nefesinin durmasına apne denir. Önceden belirlenmiş bir gecikme süresinden sonra bir apne oluşursa hem sesli hem görsel uyarılar ile gösterilir (10 veya 20 saniye gecikme süresine bağlı olarak değişir) 10 saniye alarm gecikmesi düğmesi seçilmiş ise yeşil ışık yanıp sönecektir. 20 saniye alarm gecikmesi düğmesi seçilmiş ise turuncu ışık yanıp sönecektir.

3 Case design: The MR10 Neonatal Respiration Monitor has two different types of case design, although the actual monitor operates exactly the same. This manual covers both versions of the MR10 case design, where differences occur within the manual they are refered to as the old case or new case design. The 2 types of design are shown on the next page.the old case design covers monitors with serial numbers from to 80,000 see Figure 1-1. the new case design covers monitors with serial numbers from 80,000, see Figure 1-2. Kasa tasarımı: MR10 Yeni doğan Solunum Monitörünün iki farklı kasa tasarımı vardır. Özellik olarak iki kasa tipide birbirinden farksızdır. Tek farkı yeni kasanın modernleşmiş olmasıdır. Bu kılavuz MR10 kasa tasarımını ve sürümlerini kapsamaktadır. Tasarım 2 tiptir. Eski kasa tasarımı 'e kadar olan seri numaralı monitörleri kapsamaktadır. Yeni kasa tasarımı den sonra olan seri numaralı monitörleri kapsamaktadır.

4

5 CİHAZ ÖZELLİKLERİ Dimensions: Old case design 159 x 77 x 24 mm (H x W x D) for serial number below New case design 170 x 85 x 30 mm (H x W x D) for serial numbers above Boyutlar: Eski kasa tasarımı 159 x 77 x 24 mm (YxGxK) Yeni kasa tasarımı 170 x 85 x 30 mm (YxGxK) Weight: Old case design 240 grams (with batteries fitted). New case design 275 grams (with batteries fitted). Ağırlık: Eski kasa tasarımı (takılı pil ile) 240 gram. Yeni kasa tasarımı (takılı pil ile) 275 gram. Indicators: A green LED is lit when the 10 sec. Alarm delay button is set A orange LED is lit when the 20 sec. Alarm delay button is set Göstergeler: Yeşil LED 10 saniye gecikme ayarlandığı anlamına gelir. Turuncu LED 20 saniye gecikme ayarlandığı anlamına gelir.

6 Sensitivity: When delivered, the monitor will be adjusted to detect breathing within certain limits. These limits are defined in terms of a pneumatic signal connected to the transducer inlet port. This signal is measured in microlitres (p1) of air volume (limits 0.23 p1 to 0.37 p1). Hassasiyet: Monitör belli zaman aralıklarındaki nefesi tespit etmek için ayarlanır. Bu zaman, transformatör girişine bağlanan bir hava hacim sinyali cinsinden tanımlanır. Bu sinyalin hava hacmi (0.37 p p1) olarak mikrolitre (p1) olarak ölçülür. Timing accuracy: ~ % 0.8 or 0.5 second, whichever is the greater. Doğruluk Zamanı: ~ % 0.8 tolerans payı ile 0.5 saniyede algılama yapar Signal detection and filtering: The monitor expects the breathing rate to be between 40 and 140 per minute (this corresponds to a frequency range of 0.67 Hz to 2.3 Hz). The filter type is bandpass, with a frequency response of 0.5 Hz to 3.0 Hz (-3 dB). Sinyal algılama ve filtreleme: Solunum oranı dakikada 40 ile 140 olmalıdır. Frekans aralığıda 0.67Hz Hz olmalıdır. Filtre tipi 3.0 Hz Hz frekans tepkisi ile, band geçiren filtredir.

7 Batteries: 4 x 1.5 V (6 V), type IEC, LR6 (AA size), e.g. Duracell MN1500 (alkaline). The battery life should be approximately 60 days with continuous use. SIMS Graseby advises users not to use batteries other than the alkaline type. This is because the life of other battery types is much lower. Piller: 4 x 1.5 V (6 V),(AA), örneğin Duracell MN1500 (alkalin). Pil ömrü sürekli kullanımda yaklaşık 60 gündür. Bu cihazda alkalin pil dışında başka pil kullanmak uygun değildir. Diğer pil türlerinin verimliliği çok daha düşüktür. Low battery indicator: The low battery LED lights orange with each breath, when the supply voltage is 3.5 to 4.4V. The monitor produces a non-resetable alarm if the supply voltage falls 5 V +0.1V below the voltage at which the primary low battery detector is triggered. Düşük pil göstergesi: Besleme gerilimi 3.5V - 4.4V arasında olduğu zaman düşük pil uyarısı olan turuncu LED yanar. Besleme gerilimi düşerse monitör resetlenebilen alarm üretir. 5 V’tan 0.1V aşağı olduğu zaman ilk olarak düşük pil dedektörü tetiklenir.

8 External sensor: SIMS Graseby disposable item for single use (part No ). Harici sensör: Tek kullanımlık bir sensördür. (parça No ) Environmental conditions: Temperature range: Operating 10 °C to +40 °C Storage: -10 °C to +55 °C Humidity range: Operating 30 to 75 % RH Storage: 10 to 95 % RH Pressure range: Operating 700 hPa to 1060 hPa Storage: 500 hPa to 1060 hPa Çevresel koşullar: Sıcaklık aralığı: C 40 ° 10 ° C Depolama: -10 ° C ila +55 ° C Nem aralığı: 30-75% RH Depolama: 10-95% RH Basınç aralığı: hPa Depolama hPa Alarm: Alarm limits: Adjustable to 10 or 20 seconds Alarm output: Visual (red indicator lamp) and audible (3 kHz pulse) Alarm limitleri: 10 veya 20 saniye Ayarlanabilir Alarm çıkışı: Görsel (kırmızı gösterge lambası) ve sesli (3 kHz darbe)

9 Materials used: Monitor Case: ABS, Brass inserts, Acrylic Adhesive: PVC All metal components are of stainless steel, the printed circuit boards are made of epoxy glass fibre. Packaging: Expanded polystyrene foam,Corrugated cardboard Respiration Sensor: PVC, ABS Kullanılan malzemeler: Monitör Kasası: ABS, Pirinç ekler, Akrilik Yapıştırıcı: PVC Bütün metal parçalar paslanmaz çeliktir. Baskılı devre kartları epoksi ve cam elyaftan yapılmıştır. Ambalaj: Oluklu polistiren köpük ve karton Solunum Sensörü: PVC, ABS Operating position: Any. A loop is provided on top of the monitor to allow it to be attached to a suitable fixing for vertical operation using the hanging strap supplied with the monit Çalışma pozisyonu: Monitörle birlikte verilen kayış askısı kullanılarak dikey şekilde çalışmaya uygun bir sabitlemeye izin verir.

10 STANDARTLAR Electrical Safety: An electrical safety classification in the international safety Standard for medical electrical equipment, Type BF. If the Monitor is used as intended there will be no risk of a serious electrical shock. The Monitor is not suitable for direct connection to the heart. Elektriksel Güvenlik: Uluslararası güvenlik standardına bir elektrik güvenlik sınıflandırması olan tıbbi elektrikli ekipman Tip BF için uyundur. Monitör kullanılması gerektiği şekilde kullanıldğı surece ciddi bir elektrik çarpması riski yoktur. Monitör kalp’e doğrudan bağlanmamalıdır. EMC: Law relating to electromagnetic compatibility, Group I, Class B, emitted RF radiation to EN55011:1991, suitable for domestic use. EN55011 elektromanyetik uyumluluk, Grup I, Sınıf B, yayılan RF radyasyona ilişkin Kanun: 1991, ev kullanımı için uygundur. Design Standards: EN , EN Fluid Ingress Protection: IPX1 In the normal operating position the Monitor is protected against drops of water falling vertically onto it. It is not safe to use the Monitorin more severe wet conditions. Sıvı Giriş Koruma: Normal çalışma konumunda Monitör üzerine dikey olarak düşen su damlalarına karşı korumalıdır. Daha ıslak koşullarda Bu Monitor kullanmak güvenli değil

11 CE Marking: The CE mark demonstrates that the Monitor conforms to the requirements in the European Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices. The number 0473 identifies the Notified Body under which the Quality Systems operated within SIMS Graseby Ltd are assessed. CE İşareti: CE işareti Monitörü Tıbbi cihazlarla ilgili Avrupa Konseyi Direktifi 93/42 / EEC gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir. 0473 numaralı Kalite Sistemleri SIMS Graseby Ltd içinde onaylanmış kuruluşu tanımlar. RUTİN TESTLER Acceptance and Routine Tests: The following test procedures should be carried out to verify that the monitor is working correctly when the monitor is received, and at pre- determined intervals. Aşağıdaki test prosedürleri monitörün alındığı zaman düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak ve daha sonra belirlenmiş aralıklarla test yapılmasının gerektiğini anlatıyor. Press ON 10 SEC and check that the green LED lights briefly and a bleep is heard. Wait 10 seconds and check that the alarm sounds and the alarm lamp flashes. ON 10 SEC tuşuna basın ve yeşil LED kısaca yanacak ve bir bip sesi duyulacak daha sonra 10 saniye bekleyin, alarm sesi ve alarm lambasının yanıp söndüğünü kontrol edin.

12 Press @ / RESET and check that the alarm lamp and sound is cancelled.
@/RESET tuşuna basın, alarm lambası ve ses iptal olup olmadığını kontrol edin. Press ON 20 SEC and check that the orange LED lights briefly and a bleep is heard. Wait 20 seconds and check that the alarm sounds and the alarm lamp flashes. ON 20 SEC tuşuna basın ve turuncu LED kısaca yanacak ve bir bip sesi duyulacak daha sonra 20 saniye bekleyin, alarm sesi ve alarm lambasının yanıp söndüğünü kontrol edin. Using the Graseby Apnoea Sensitivity Test Rig apply a pneumatic volume change of 0.6 microlitres at 1.0 Hz (approx.) to the sensor inlet socket. Check that the orange LED flashes and an audible click occurs with each detected breath. Graseby Nefessiz Duyarlılık Düzeneği testinde, Sensör giriş soketine mikrolitre pnömatik hacim değişikliği ve 1.0 Hz frekans uygulandığı zaman Turuncu ledin yanıp sönmesi ve bir klik sesinin gelmesi gerekir bunu kontrol ediniz. If a Graseby Apnoea Sensitivity Test Rig is not available, use your finger tip to apply a light alternating pressure to the sensor inlet socket in order to obtain the above response. Bir Graseby Apne Duyarlılık Testi Düzeneği mevcut değilse, yukarıdaki yanıtı elde etmek için sensör giriş soketine hafif dalgalı basınç uygulayınız. Bunun için parmak ucunuzu kullanın.

13 Press ON 20 SEC and @ / RESET simultaneously and check that the audible click is inhibited.
ON 20 SEC tuşuna basınız aynı tuşuna basın ve klik sesi gelip gelmediğini kontrol edin. Remove the monitor input and wait 20 seconds until the red alarm lamp and the sounder become activated, then re-apply the monitor input. Monitör girişini çıkarın ve kırmızı alarm lambası aktif hale geldiyse, monitör girişini yeniden yerine takıp 20 saniye bekleyin. Check that the red alarm lamp keeps flashing (temporarily) and the sounder stops. Kırmızı alarm lambası (geçici olarak) yanıp söner ve tamamen durduğunu kontrol edin. Check that the red alarm lamp stops flashing 60 seconds after the monitor input has been re-applied. Monitör girişini yeniden taktıktan sonra kırmızı alarm lambası 60 saniye yanıp durur. Press and keep pressed HOLD FOR OFF and check that a short bleep sounds. • HOLD FOR OFF düğmesine basılı tutun ve kısa bir bip sesi gelip gelmediğini kontrol ediniz. Release HOLD FOR OFF and check that the audible clicks disappear. HOLD FOR OFF tuşunu bırakdığınızda sesin kesilip kesilmediğini kontrol ediniz.

14 Temizlik ve Bakım Temizlik
Cleaning: Routine maintenance is limited to keeping the monitor clean. The Monitor should be wiped clean using only a cloth slightly moistened with a liquid disinfectant. Never use a dripping wet cloth. Do not use harsh solvents. Do not immerse the monitor in water. Ensure that water does not enter the sensor port. Temizlik: Rutin bakım monitörü temiz tutmakla sınırlıdır. Monitör sadece sıvı dezenfektanla nemlendirilmiş bir bezle silinmelidir. Damlayan ıslak bez kullanmayın. Sert çözücüler kullanmayın. Monitörü suya batırmayın. Sensör bağlantı noktasının suya girmemesini sağlayınız. Maintenance: When used as described in the Instruction Manual the Monitor does not require any routine maintenance apart from replacing the batteries and occasional cleaning. It is recommended that the performance of the Monitor is checked at least annually by a qualified SIMS Graseby engineer. If the Monitor is damaged in any way the performance must always be checked before it is used again. Bakım: Talimat Kılavuzunda belirtildiği gibi kullanınız ve Monitörün ne zaman pillerini değiştireceğimizi ve ne zaman temizlenmesi gerektiğini rutin bir bakım haline getiriniz. Bu Monitorün performansı açısından SIMS Graseby mühendisleri tarafından en az yılda bir defa kontrol edilmesi tavsiye edilir. Monitör herhangi bir şekilde zarar görürse tekrar kullanılmadan önce performansı her zaman kontrol edilmelidir.

15 CAUTION: Refer all service, repair and calibrations only to qualified technical personnel. Unauthorised modifications to the Monitor must not be carried out. CAUTION: Failure to observe the following cautions may cause internal damage to the monitor. Do not autoclave, steam sterilise, pressure sterilise or gas sterilise this monitor. Do not expose this monitor to temperatures in excess of 40°C (104° F). Cleaning Do not immerse the monitor in any liquid Wipe off any liquid spills immediately, do not allow any fluid or residues to remain on the monitor. Do not use abrasive agents or strong organic solvents. DİKKAT: Yalnızca yetkili teknik personel tüm onarım ve kalibrasyonlarını yapmalıdır. Monitör için Yetkisiz kişilere yaptırılmamalıdır. DİKKAT: Aşağıdaki uyarılara uyulmaması monitörde hasara neden olabilir. Otaklav cihazına koyamayın, buharla sterilize yapmayın, basınçlı sterilize veya gazlı sterilize yapmayın. Monitörü 40 ° C (104 ° F) aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Monitörü herhangi bir temizleme sıvısına batırmayın. Monitörde kalması için herhangi bir sıvı veya artıkları izin vermeyin, hemen herhangi bir sıvı dökülmeleri silin. Herhangı bir sıvı dokülürkenden monitörü silin. Monitör üzerinde herhangi bir sıvı veya kalıntı galmasına izin vermeyin. aşındırıcı maddeler veya güçlü organik çözücüler kullanmayın.

16 Battery replacement: To replace the batteries open the battery compartment cover located on the rear of the Monitor. To remove the battery cover push down and slide the away from the Monitor. The battery cover can be opened by inserting a small coin or other suitable tool into the locating screw on the cover. Turn the screw anti- clockwise and remove the cover. Remove the 4 old batteries Insert 4 new batteries type LR6 alkaline into the battery compartment. Observe correct polarity as shown inside battery compartment Close the battery compartment cover. Carry out the Alarm system test before use, see page İ-4 Alarm system test. Pil değişimi: Pilleri Monitor arkasında bulunan pil bölmesi kapağını açarak değiştirin. Pil kapağını aşağı iterek kaydırın ve açın. Pil kapağındaki vida uygun alet sokularak açılabilir. Vidayı saat yönünün tersine çevirin ve kapağı çıkarın. Eski pilleri çıkarın Pil bölmesine 4 yeni pili bölmenin içinde gösterildiği gibi doğru şekilde yerleştirin. Pil bölmesi kapağını kapatın. Kullanımdan önce alarm sistemi test ediniz.

17 Alarm system test: The operation of the alarm system must always be checked as follows before the Monitor is used: Before connecting a Respiration Sensor, press the ON 10 sec alarm delay button. The MRIO confirms the button selection by a short beep and the ON 10 sec light briefly illuminates. The audio visual alarm (flashing red alarm indicator) should trigger after İO seconds. The MRIO is turned off by pressing the HOLD FOR OFF button. (Keep the button pressed until you hear a short beep) If Alarm system test was unsuccessful, check that the batteries are fitted correctly and that they are not discharged. WARNING: Use only type LR6 alkaline batteries. Rechargeable batteries are unsuitable and must not be used as they could affect safe operation of the Monitor. Alarm sistemi testi: Monitör kullanılmadan alarm sisteminin aşağıdaki şekilde çalışması her zaman kontrol edilmelidir Bir Solunum Sensörü bağlamadan önce, ON 10 SEC alarmı gecikme düğmesine basın. kısa bir bip sesi çıkar. Görsel ve işitsel alarm (kırmızı alarm göstergesi yanıp söner) kısa bir süre sonra tetiklemesi gerekir. OFF düğmesine basılı tutunuz kısa bir bip sesi duyana kadar bekleyin daha sonra elinizi çekiniz. Alarm sistemi testi başarısız olursa, pillerin doğru takılmış olduğunu kontrol edin. UYARI: Monitöre sadece alkalin piller kullanın. Tekrar şarj edilebilen piller için uygun değildir.

18


"Doruk Yavuzkurt Mert Ozkayim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları