Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ergün Koca

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ergün Koca"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ergün Koca e.koca06@gmail.com

2 Bilim Adamı ve Bilimsel Problem

3 BI ̇ LI ̇ MSEL METODTA I ̇ ZLENECEK YOLLAR

4 Bilim adamı toplumdaki problemleri algılayabilmelidir. Problemi göremezsek araştırma yapamayız.

5 1.Problemi ortaya koymak veya konu tespiti yapmak : Bilimsel Araştırma bir problemin tespitiyle başlar. Merak edilen bir konu hakkında neden, nic ̧ in s ̧ eklinde yapılan soru o ̈ nermeleri bilimsel problemi ortaya koyar. Araştırma Problemi ( Research Question )

6 Araştırma Problemi Nedir? Nasıl Belirlenir? C ̧ o ̈ zu ̈ m bulunması ic ̧ in u ̈ zerinde c ̧ alıs ̧ ılan, planlama yapılan soruna ‘aras ̧ tırma problemi’ denir. Aras ̧ tırma soruları ise aras ̧ tırma probleminin alt problemleri olarak du ̈ s ̧ u ̈ nu ̈ lebilir. Problemi c ̧ o ̈ zmek ic ̧ in cevaplandırılması gereken sorulardır.

7 5N 1 K gibi. Ne-Nerede-Ne Zaman-Nasıl- Kim

8 Araştırma Fikri Problemi belirlemek ic ̧ in o ̈ ncelikle aras ̧ tırma fikri bulunmalıdır. Fikirler;  gu ̈ nlu ̈ k yas ̧ am ( Karşılaşılan ya da gözlemlenen sorunlar),  uygulamalar (öğrenme süreçlerinde karşılaşılan)  gec ̧ mis ̧ aras ̧ tırmalar ve  kuramlar veya yo ̈ ntem tekniklerdeki gelis ̧ meler gibi kaynaklar yoluyla belirlenebilir. Ve illaki gözlem

9

10

11 Aras ̧ tırılabilir iyi bir problem :

12 Araştırma yaparken problemin cevaplandırılabilir ve incelenebilir olmasına dikkat edilmelidir.

13 Araştırma problemi orijinal / özgün / yeni olmalıdır. Bilinen doğrular üzerine araştırma, bilime ve topluma bir yarar sağlamaz.

14 Yaptığınız araştırma, bilime katkıda bulunmalı veya bir problemimizi çözmelidir.

15 Eldeki problemi, konuyu ve araştırma coğrafyasını mutlaka sınırlandırmalıyız.

16  Akla yatkın (nitel ve nicel ayrıntıları ile ) olmalıdır.  Ac ̧ ık, seçik ve anlas ̧ ılır olmalıdır.  Sınanabilir, test edilebilir, o ̈ lc ̧ u ̈ lebilir olmalıdır.  C ̧ ok genis ̧ veya c ̧ ok dar kapsamlı olmamalıdır.  I ̇ fadeleri olasılık veya emir kipi s ̧ eklinde kurulmamalıdır.  Yasal ve Etik olmalıdır.

17 Araştırmacının; Alanında yeterli donanıma sahip olması, Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yeterlilik, Veri toplama izni alınması, Zaman ve olanak yeterliliği gibi. Biz bunlara özel ölçütler diyoruz. Bunlar dışında şu hususlarlar da çok önemlidir:

18 Problem Cümlesi… 3G ya da 4G telefonların medya sektöründe kullanımı haberleşmeyi kolaylaştırmış mıdır? Televizyon dizilerindeki dil yanlışları Türkçeyi bozuyor mu? İnternet üzerinden dil eğitim-öğretimi yapılabilir mi? Küreselleşme bağlamında Türkçenin geleceğini tayin için internet ortamında neler yapılabilir?

19 Spor yorum programlarında kullanılan sözlü dilin sporseverler üzerindeki etkileri nelerdir? Kitle iletişim araçlarında ayrımcılık unsuru taşıyan dil kullanımlarının toplum üzerindeki etkileri nelerdir? TRT Avaz kanalı Türk Dünyasında Türkçeye olan ilgiyi artırabilir mi? Kitle iletişim araçlarında dil kullanımının nesiller arası kültür taransferine etkileri nelerdir? Sanal dünyanın aileye olumlu / olumsuz etkileri nelerdir?

20 Problem üzerinde etkili olan tüm değişkenleri kontrol altına almamız gerekir. ( Identify Variables ) Peki Değişken nedir?

21 Deg ̆ is ̧ ken, bir durumdan dig ̆ erine farklılık go ̈ steren o ̈ zelliktir. En az iki değer alabilen her şey değişkendir. Örneğin Cinsiyet ( K – E ) Yaş (3, 7, 33, 56, vb.) Tedavi yöntemi (ilaç, terapi) Öğretim yöntemi (düz anlatım, soru cevap, problem çözme, vb.) Okul türleri (resmi, özel, mesleki, vb.)

22 Süreksiz (geçişsiz) değişkenler: Belirli bir aralık içinde sadece belirli değerleri alabilen değişkenlerdir. İki ölçüm arasında sınırlı sayıda değer alırlar. (Örneğin cinsiyet) Sürekli (geçişli) değişkenler: Alt ve üst sınırları içinde herhangi bir değer alabilen değişkenlerdir. Sonsuz sayıda eğer alabilirler. (Ağırlık, başarı, tutum) Değişken Türleri

23 Deg ̆ is ̧ kenler, o ̈ zelliklerine go ̈ re nicel ve nitel olarak sınıf landırılabilirler. Eg ̆ er deg ̆ is ̧ kenin o ̈ zellig ̆ i, du ̈ zeyleri sayı ve miktar olarak ac ̧ ıklanabiliyorsa buna nicel deg ̆ is ̧ ken, deg ̆ is ̧ kenin o ̈ zellig ̆ i, du ̈ zeyleri sınıflandırılıyorsa buna nitel deg ̆ is ̧ ken denir.

24 Proplem… Problem ortaya konduktan sonra, bu problemin önemi de tartışılır. Problem, kuramsal açıdan ve / veya uygulama açısından önemli olmalıdır. Araştırmada üzerinde çalışılan problem neden önemlidir? Bu probleme çözüm bulmanın ne faydası vardır? gibi Sorular sorulmalı ve cevapları bulunamıyorsa, araştırma problemi değiştirilmeldir.

25 Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması Problem ortaya konduktan sonra, konuyla ilişkili kaynaklar taranır ; elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek kaynak taraması bölümü yazılır. Araştırma raporlaştırılırken kaynak taramasına ilişkin bilgiler, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, diğer bir deyişle, genelden özele doğru sıralanmalıdır.

26 Bilimsel Bilgiye Ulaşım

27 “Gelecekte, cahil olarak tanımlanan kimseler okuma- yazma bilmeyenler deg ̆ il bilgiye nasıl ulas ̧ ılacag ̆ ını bilmeyenler olacaktır....” Alvin Toffler

28 Bilgi Kaynağı Türleri Birincil Kaynakar Kitaplar (Basılmış kitaplar ve e-kitaplar) Bilimsel dergi makaleleri Konferans sunumları Bilimsel raporlar Patentler Tezler ( Yök Ulusal Tez Merkezi, ProQuest Digital Dissertations) Resmi belgeler ( Resmi Gazete, TUİK Raporları vb.) İnternet Kaynakları

29 İkincil Kaynaklar: Birincil kaynaklardaki bilgiye ulaşmada yol gösterici kaynaklar Kütüphane Katalogları ( Üniversie Kütüphaneleri ve Ulusal Katalog Bibliyografik veritabanları Ansiklopediler Ders notları, el kitapları Alana özgü kitaplar İnternet kaynakar vb.

30 Alan Literatür Tarama Süreci İkincil Kaynaklar Konuyla ilgili ön bilgiler edinme Araştırma Problemini Anlama Online Tarama Yapma Birincil Kaynaklar İçin İndeks Belirleme Birincil Kaynaklar Anahtar Kelimeler ve Alanları Belirleme Formatlar

31 Online Tarama Ortamları Kütüphane ( Ulusal Toplu Katalog / To-kat) Web de Tarama (Google ve Akademik Google) Ulakbim (Ulusal Veri Tabanı) Tezler (YÖK Ulusal Tez Merkezi) Online Üniversite ve devlet kütüphaneleri Alan siteleri

32 Dünyanın Anahtarı GOOGLE ve diğer arama motorları (Arabul, Yahoo, Altavista, Yandeks, Copernic, Infoseek…)

33 Taramalarda anahtar kelime iyi seçilmeli Taramalarda kullanılacak anahtar kelimeler seçilirken mümkün olduğunca yalın kelimeler kullanılmalı, eklerden ve tam cümle ibarelerinden laçılmalıdır. Örneğin: Küresel ısınmayla ilgili bir yazı: Küresel ısınma Hedeflenen bilgiye en kestirme yoldan ulaşmakiçin spesifik anahtar elimeler ilave edin. Örneğin: İletişim hakkında power point bir sunu arıyorsak İletişim filetype:ppt Word dosyası için,filetype:doc, acrobat dosyası için filetype:pdf gibi

34 Altarnetif anahtar kelimeler de aranmalıdır. Örneğin işaretbilim kelimesini taamak için ayrıca göstergebilim, Medya kelimesini tramak için basın- yayın vb.

35 ULAKBİM ( Ulusal veri tabanları) www. http://ulakbim.tubitak.gov.tr/ SBVT (Sosal Bilimler Veri Tabanı)

36 Milli Kütüphane http://www.mkutup.gov.tr/ http://makale.mkutup.gov.tr/ Türkiye Makaleler Bibliyografyası

37 YÖK Ulusal Tez Merkezinden Tezlere Erişim https://tez.yok.gov.tr/Ulusal TezMerkezi/ https://tez.yok.gov.tr/Ulusal TezMerkezi/ Basit ve Ayrıntılı Arama

38


"ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ergün Koca" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları