Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Piyasası ve Organize Sanayi Bölgeleri İbrahim Etem ERTEN Enerji Uzmanı 4. OSB Enerji Zirvesi 30 Ekim 2010 Van.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Piyasası ve Organize Sanayi Bölgeleri İbrahim Etem ERTEN Enerji Uzmanı 4. OSB Enerji Zirvesi 30 Ekim 2010 Van."— Sunum transkripti:

1 Elektrik Piyasası ve Organize Sanayi Bölgeleri İbrahim Etem ERTEN Enerji Uzmanı 4. OSB Enerji Zirvesi 30 Ekim 2010 Van

2  Türkiye Elektrik Piyasası  OSB’ler  Yeni Organize Toptan Satış Piyasaları 2 Sunum Planı

3 www.epdk.gov.tr 3 Türkiye Enerji Sektörü “Temel Niteliği” § Hızlı talep artışı: § Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar § Rekabetçi piyasaların rolü § Yüksek ithalat bağımlılığı: § Yerli ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi fırsatı § Kaynak çeşitliliği § Enerji verimliliğini artırma potansiyeli: § Yapısal dönüşüm ihtiyacı

4 www.epdk.gov.tr 4 Elektrik ve Doğal Gaz Sektörleri 2000 - 2007 OECD Statistics “Dünyada en hızlı talep artışı yaşanan ikinci ülke”

5 www.epdk.gov.tr 5 Ekonomik Büyüme - Elektrik Talebi

6 www.epdk.gov.tr 6 Elektrik Tüketimi ABD Avustralya İsviçre Fransa Rusya Almanya İngiltere Yunanistan Çin

7 Elektrik Piyasası: Yapısı ve İşleyişi www.epdk.gov.tr 7

8 8 Elektrik Kanununda Amaç Elektrik Piyasası Kanunun Amaç Maddesine göre; Madde 1.- Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır.

9 9 ÜRETİM Santralı İLETİM DAĞITIM TRAFO (TM) PERAKENDE Elektrik Sektörünün Şematik İşleyişi TRAFO (DM)

10 www.epdk.gov.tr 10 Elektrik Piyasa Yapısı Serbest Olmayan Tüketiciler Serbest Olmayan Tüketiciler Üretim Perakende Satış Perakende Satış Toptan Satış Piyasası Perakende Satış Piyasası Perakende Satış Piyasası Serbest Tüketiciler Serbest Tüketiciler İletim Dağıtım Düzenlenen Faaliyetler Rekabetçi Faaliyetler Serbest Tüketici Limiti Sıfırlandığında

11 11 Öngörülen Piyasa Yapısı § Kanunun amaç maddesinde ; “rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması” ibaresi yer almıştır. § Niçin tam rekabetçi piyasa yapısı?

12 12 Tekel ve Tam Rekabetçi Yapı Karşılaştırma - Tekel Kaybı Tekelci firma Marjinal Gelir Toplam Talep= Tekelci firma talep eğrisi Toplam Arz = Marjinal maliyet Tam Rekabet Fiyatı 5 Fiyat Miktar 600 Tekel üretim miktarı 1000 Tam Rekabet üretim miktarı A B E H F G Tam Rekabet TekelTekel Etkisi Tüketici Faydası A+B+FA-B-F Üretici Faydası E+G+HB+E+HB-G Net Ekonomik Fayda A+B+E+ F+G+H A+B+E+ H -F-G Tekel Fiyatı 9 Tam rekabet firma talep eğrisi Marjinal Gelir= Piyasa Fiyatı

13 1970 İ letim TEK 19942001 TEDA Ş TEA Ş TETA Ş TE İ A Ş EÜA Ş TEDA Ş Da ğ ıtım Dikey Entegrasyon Üretim, İ letim, Ticaret Üretim Toptan Satı ş - Ticaret Da ğ ıtım Elektrik Piyasası Geçiş Süreçleri 13

14 Mali Uzlaştırma Başlangıç Günü 1 Aralık 2003 Dengeleme ve Uzlaştırma 1 Ağustos 2006 Nihai DUY (Aşama 1) 1 Aralık 2009 Nihai DUY (Aşama 2) 1 Mart 2011 ? (TASARLANAN) Reformun Kilometretaşları 14

15 TETAŞ TOPTAN SATIŞ (ÖZEL) TEİAŞ (İletim- Piyasa ve Sistem işletmecisi) Dağıtım ve Perakende Satış Şirketleri (Özel ve Kamu) Serbest Olmayan Tüketici Serbest Tüketici İthalat İhracat ÖZEL ÜRETİCİ OTOPRODÜKTÖR EÜAŞ Yİ-YİD-İHD Mevcut Piyasa Yapısı 15

16 Serbest Tüketici Uygulaması 16 2009 yılında 480 MWh/yıl olan serbest t ü ketici limiti; 28.01.2010 tarihli EPD Kurul Kararı ile 100 MWh/yıl. 2009 yılı serbest tüketici uygulamasında teorik piyasa açıklık oranı % 49,2 olarak hesaplanmasına rağmen fiili açıklık oranı % 10,6. 2010 Yılı Piyasa açıklık oranı (Teorik): % 63,3

17 17 Piyasa Hakkında Genel Bilgi 17 KURULUŞLAR (Üretim Tesissi) YENİLENEBİLİR+ ATIK TERMİK TOPLAM JEO- TERMAL HİDROLİK TOPLAM RÜZGAR GENEL TOPLAM KURULUŞLARIN KATKISI(%) EÜAŞ 8.690,9 11.677,9 20.368,845,3 EÜAŞ BAĞLI ORTAKLIKLARI 3.834,0 8,5 İŞLETME HAKKI DEVRİ 620,0 30,1 650,11,4 MOBİL ÜRETİM SANTRALLAR 262,7 0,6 YAP İŞLET 6.101,8 13,6 YAP İŞLET DEVRET 1.449,6 972,417,42.439,45,4 SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ 56,95.356,984,71.372,5824,27.638,317,0 OTOPRODÜKTÖR 29,63.086,5 553,51,23.641,28,1 TOPLAM 86,629.402,584,714.606,4842,8 44.936,4 KAYNAKLARIN KURULU GÜCE KATKISI (%) 0,265,40,232,51,9 %100 Kurulu Güç (12/3/2010 itibariyle-MW)

18 Piyasa Hakkında Genel Bilgi Birincil Kaynaklara Göre 2009 Yılı Üretimi (MWh)

19 Piyasa Hakkında Genel Bilgi Kuruluşlara Göre 2009 Yılı Üretimi (MWh)

20 20 2009 YILI İTHALAT-İHRACAT- TÜKETİM VERİLERİ (MWh) Üretim194.059.821 Gürcistan181.933 Nahçıvan125.307 Türkmenistan505.420 Toplam İ thalat 812.660 Irak1.215.042 Suriye334.828 Toplam İ hracat 1.549.871 Toplam Tüketim193.322.610

21 OSB- 4628/ Önemli Adımlar  4/05/2006 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu değişikliği ve 29/12/2006 tarihli “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile OSB’ler lisanslı piyasa aktörleri oldu.  Türkiye’de 822 bin çalışanı olan 262 OSB‘nin kapasite kullanım oranı yaklaşık %70,  EPDK’dan, OSB dağıtım lisansı alan 127 OSB bulunuyor. 21

22 4628 ve OSB’ler § g) (Ek: 3/7/2005 – 5398/21. md.; Değişik: 10/5/2006-5496/2. md.) Organize Sanayi Bölgeleri: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; onaylı sınırlar içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunur. 22

23 4628 ve OSB’ler § Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılır. 23

24 4628 ve OSB’ler § Organize sanayi bölgesi katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler, organize sanayi bölgesine dağıtım bedeli ödemek kaydıyla tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. 24

25 4628 ve OSB’ler § Organize sanayi bölgeleri sınırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAŞ'a devredilen tesislerin mülkiyeti ve işletme hakları üç ay içinde aynı bedelle ilgili organize sanayi bölgesine devredilir. 25

26  Henüz Lisans almayan OSB’lerin Kuruma zamanında lisans başvurusunda bulunması,  Dağıtım şirketlerinden OSB içindeki tüketicilerin abone devir işlemlerini geciktirmeden almaları,  OSB Dağıtım bedeli önerilerini Yönetmelikte belirtilen son tarihten (Ekim ayı sonu) önce mutlaka EPDK’ya sunmaları,  4628 sayılı EP Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirme konusunda gayret göstermeleri. 26 OSB’lere Tavsiyeler

27 Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası www.epdk.gov.tr 27

28 Yeni Organize Toptan Satış Piyasaları 28 Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizmasının Gelişimi 1. Mali Uzlaştırma Tebliği dönemi Aralık 2003 – Temmuz 2006 2. Geçici DUY ( G-DUY) dönemi: Ağustos 2006 – Kasım 2009 3. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (N-DUY) dönemi: Aralık 2009 – Nakdi uygulama.

29 Fiyat Oluşumları www.epdk.gov.tr 29 G-DUY’da ortaya çıkan Sistem Marjinal Fiyatlarının N-DUY’da oluşan Sistem Gün Öncesi Fiyatları ile Karşılaştırılması (Nisan - Haziran 2010)

30 Fiyat Oluşumları www.epdk.gov.tr 30 Tertiplenmiş Marjinal Fiyat Eğrileri Nisan – Haziran 2010 (G-DUY ve N-DUY)

31 Kurulu Güç Gelişimi (2005-2010) www.epdk.gov.tr 31

32 Hidrolik Kaynakların Elektrik Üretimindeki Paylarının Değişimi www.epdk.gov.tr 32 Aylar 2009 Hidrolik Elektrik Üretimin Payı 2010 Hidrolik Elektrik Üretimin Payı Değişim Yüzdesi Ocak % 14.55 % 24.07% 65.43 Şubat % 12.97 % 27.47% 111.80 Mart % 16.96 % 31.28% 84.43 Nisan % 22.55% 34.00% 50.78 Mayıs % 24.62% 30.27% 22.95 Haziran % 20.08% 25.16% 25.30

33 Fiyat Oluşumları www.epdk.gov.tr 33 N-DUY’da Oluşan SGÖF ve SMF’lerin Karşılaştırılması

34 N-DUY Tertiplenmiş Fiyat Eğrileri (SGÖF ve SMF) www.epdk.gov.tr 34

35 1 Kodlu YAL Hacimleri ve Ortalama Birim Fiyatlar www.epdk.gov.tr 35

36 1 Kodlu YAL Hacimleri ve Ortalama Birim Fiyatlar www.epdk.gov.tr 36

37 37 SORULARINIZ Teşekkürler


"Elektrik Piyasası ve Organize Sanayi Bölgeleri İbrahim Etem ERTEN Enerji Uzmanı 4. OSB Enerji Zirvesi 30 Ekim 2010 Van." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları