Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ambalaj Atıkları Bildirim, Belgelendirme Usul ve Esasları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ambalaj Atıkları Bildirim, Belgelendirme Usul ve Esasları"— Sunum transkripti:

1 Ambalaj Atıkları Bildirim, Belgelendirme Usul ve Esasları
Semanur KORUÇ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzin İşleri Şube Müd. V. 19 Şubat 2013

2 Sunumun İçeriği Ambalaj nedir, türleri ve cinsleri
Ambalaj üreticisi, piyasaya süren ve tedarikçi İdari Yaptırım Veri Kayıt Sistemi Neden Belgelendirme Belgeleme esasları Belgeleme dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler Belgeleme Örnekleri

3 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Ambalaj : Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürün

4 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Ambalaj Türleri: Plastik: Polietilen terftalat (PET) Polietilen (PE) Polivinilklörür (PVC) Polipropilen (PP) Polistiren (PS)

5 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Kağıt-Karton: Metal: Çelik-Teneke Alüminyum Ahşap Tekstil Cam

6 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Ambalaj Üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri, Ambalaj Üreticileri , bir önceki yıl ürettikleri ambalaj miktarlarını Bakanlığımızın Atık ambalaj sistemi üzerimden Ek-4 formunu doldurarak şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

7 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Piyasaya Süren Firmalar: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından doğrudan piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, Piyasaya süren işletmeler, bir önceki yıl piyasaya sürdükleri ambalaj miktarlarını Bakanlığımızın Atık ambalaj sistemi üzerimden Ek-5 formunu doldurarak şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

8 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları, Tedarikçiler, bir önceki yıl tedarik ettikleri ambalaj miktarlarını Bakanlığımızın Atık ambalaj sistemi üzerimden Ek-6 formunu doldurarak şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

9 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ: Yönetmeliğin 5. Maddesi d. Bendinde “Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.

10 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
ANCAK organize sanayi bölgeleri yönetimleri, organize sanayi bölgeleri bünyesinde yer alan sanayi işletmeleri ve diğer sanayi işletmeleri, satış noktaları ve alışveriş merkezleri, belediyenin yönetim sistemi dışında kalan sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler, belediye mücavir alan sınırları dışında kalan ambalaj atığı üreticileri Yönetmeliğin 23 üncü maddede belirtilen şartları sağlamaları durumunda, oluşan ambalaj atıklarını çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verebilirler.

11 AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ:
Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini, Yönetmeliğin 23 Maddesi : (4) Geri kazanılabilir ambalaj ve ambalaj dışı atıkların üreticisi tarafından getirilip bırakılacağı, teknik ve idari detayları Bakanlık tarafından belirlenecek getirme merkezi oluşturan satış noktaları ve alışveriş merkezleri ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istemeleri halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verirler.

12 İdari Yaptırım Şubat ayından sonra gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. Süresi içinde bildirimde bulunmayan Piyasaya süren işletmeye , toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 inci maddesine YTL para cezası uygulanmaktadır. Belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde lisanslı işletmenin lisansı iptal edilmektedir. Çevre Kanununun 12.maddesinde öngörülen bildirim ve belgeleme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. Çevre Kanununun 20 Maddesi ( r) bendine göre ambalaj atıklarını yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan  veya bertaraf edenlere TL Türk Lirası, idarî para cezası verilir.

13 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ambalaj Atıkları Bildirim, Belgelendirme Usul ve Esasları Veri Kayıt Sistemi İbrahim KAYA Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 19 Şubat 2013

14 VERİ KAYIT SİSTEMİ (Ambalaj Üreticileri, Piyasaya Süren ve Tedarikçiler)

15

16

17

18 Ambalaj Üreticisi

19 Piyasaya süren işletme

20

21

22

23

24 Belgelendirme Nedir? Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren işletmeler (marka sahipleri), piyasaya sürdükleri ambalajları yönetmelikte belirlenen hedefler doğrultusunda geri toplamak, geri kazanmak ve bu işlemleri Bakanlığa Belgelemekle yükümlüdürler.

25 BELGELENDİRME Yönetmeliğin 18. Madde 11. Bendi gereği, yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan işletmeler, belgelendirme yükümlülüğünden muaftır. Bu doğrultuda yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık üçbin kilogramdan fazla olan işletmelerin belgelendirme yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

26 AMBALAJ ATIĞI MİKTARI Eşdeğer Ambalaj Atığı Miktarı C=Ax B E= CxD
C.Belediyede Yıllık Olarak Oluşan Atık Miktarı (kg) A.Belediyenin Nüfusu: Uygun bulunan plan kapsamında yıl sonunda ulaşılan nüfus esas alınır. B. Kişi Başına Oluşan Yıllık Atık Miktarı: Kişi başına oluşan atık miktarının belirlenmesinde en son TÜİK verileri esas alınır.(Kişi başına belediye atık miktarı: ( /190000)/365= 1.37 kg/kişi-gün E.Eşdeğer Ambalaj Atığı Miktarı (kg)

27 AMBALAJ ATIĞI MİKTARI Sivas İlİ İçin Eşdeğer Ambalaj Atığı Miktarı
C=Ax B E= CxD Belediyede oluşan yıllık atık miktarı = *1,37 = ,56 kg Eşdeğer Ambalaj Atığı Miktarı = ,56 * %20 = ,712 kg

28 BELGELENDİRME MALİYETİ
Piyasaya süren işletme ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama çalışmalarında kullanılacak ekipmanları (poşet, kumbara, konteynır, iç mekan kutusu vb.) sözleşmeler doğrultusunda belediyelere temin eder ve kaynakta ayrı toplama ile ilgili maliyetleri karşılar. Piyasaya süren işletme ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa araştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirler. Maliyetlerin belirlenmesi, karşılanması ve maliyetle ilgili diğer teknik detaylar ilgili taraflarca imzalanan sözleşmelerde belirlenir.

29 Kaynakta Ayrı Toplama Son kullanıcı Piyasaya süren
Ambalaj atığı üreticileri (konutlar, satış noktaları, sanayi tesisleri, okullar) Maliyetli Kaynakta Ayrı Toplama Piyasaya süren Toplama ayırma ve eğitim maliyet karşılanır Sözleşme imzalanır Lisans/geçici çalışma izni almış TAT tesislerine getirilir

30 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gelişme raporu Gönderir Bildirim Gönderir Belgelendirme Bildirim ve Gönderir Piyasaya Süren İşletme Belgelendirme Dosyası gönderir Belediye Ambalaj Üreticisi Sözleşme Sözleşme Sözleşme Bildrim (Ek7B-Ek-7C,) Gönderir Lisanslı İşletmeler (tat ve/veya gdt) veya Yetkilendirilmiş kuruluş (Çevko-Tükçev)

31 Belgelendirme Esasları -1
Sadece Belediyeler belgelendirme yapabilmektedirler. Toplama ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleri belgelendirme yapamazlar. Belgelendirmede kullanılacak miktarlar :Toplama ayırma tesislerinin lisanslı oldukları dönemlerde sisteme girmiş oldukları miktarlar geçerlidir. Ambalaj atıklarının geri kazanılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerlidir.2012 yılına ait belgelendirme yapılması durumunda; tarihleri arasındaki belgeler geçerlidir.

32 Belgelendirme Esasları -2
Piyasaya süren işletmenin önceki yıllarda yapmadığı belgelendirmeler cezalı olarak toplanması gerektiğinden önceki yılların belgeleri gönderilmemelidir Toplama çalışmalarında A firmasının B markalı ambalajının toplanması söz konusu değil önemli olan aynı cins ambalajın toplanmasıdır. Belediyeler başka illerdeki piyasaya sürenin belgelendirmesi ni yapabilir. İl sınırlaması olmamalıdır. Belgelendirme dosyasındaki evraklar okunaklı olmalıdır. Kg yerine adet yazılmamalıdır. Farklı firmalar için tek bir belgeleme dosyası hazırlanmamalıdır. Her firmanınki ayrı olmalı kendisiyle ilgili belgeler yer almalıdır. Belgelendirmeler takip eden yılın şubat ayının sonuna kadar PS tarafından gönderilmelidir.

33 Belgelendirme Dosyalarında Neler Bulunmalıdır.
Özet tablo Sözleşme Örneği Onay Belgesi Giriş Belgesi Çıkış Belgesi NoT: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. evraklar konulmamalıdır.

34 1-ÖZET TABLO GİRİŞ VE ÇIKIŞ İÇİN
Piyasaya süren işletmenin adı : Piyasaya süren firma kodu : Belgelendirme Yılı : Belgelenen ambalaj cins ve miktarı : Belgelemeyi yapan lisanslı firma : TESİSE GİREN MALZEMELER Belge Tarihi Belge No Malzemenin Cinsi Kimden Alındığı Miktar (Kg) 4524 PE ASA Ltd. Şti. 5.650 4615 KAĞIT/KARTON OF Line Ltd. Şti. 2.600 4678 CAM Forsa Ltd. Şti 48.000 TOPLAM (Her Malzeme türü için olacak) TESİSTEN ÇIKAN MALZEMELER Kime Verildiği 45214 HAYAL Ltd. Şti. 6.500 45624 HAS Ltd. Şti. 3.800 45648 KARA Ltd. Şti. 56.000

35 2-Sözleşme Örneği Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda sözleşme, piyasaya sürenler , yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediye ve lisanslı toplama ayırma tesisleri arasında imzalanmalıdır. Sözleşmenin idari, teknik, hukuki ve mali şartları ilgili taraflarca belirlenmelidir.

36 3-Onay Belgesi BELGELENDİRME ONAY BELGESİ
Bu belgelendirme dosyası “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi Ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslara” göre hazırlanmış olup, ilgili taraflarca imza altına alınmıştır. Tarih:…/…/ ONAYLAYAN ONAYLAYAN ONAYLAYAN (Belediye Yetkilisi) (YK/PS) TAT

37 4-Giriş Belgeleri Faturalar Gider Pusulası
Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Makbuzları (Belediye tarafından onaylı) Kantar Fişleri

38 Kaynakta Ayrı Toplama Makbuzu
Belgelendirmede kullanılabilmesi için kaynakta ayrı toplanan ambalajların Belediye tarafından onaylanması gerekmektedir. Belediyenin Adı Tarih …/…/… Tarih …/…/…. Adresi ve İletişim Bilgileri No:………. AMBALAJ ATIĞI ALINDI MAKBUZU Malzemenin Cinsi Toplama Miktarı(kg) Toplama Bölgesi (Semt, Mahalle, Cadde vb) TOPLATAN ONAYLAYAN (TAT Yetkilisi) (Belediye Yetkilisi)

39 Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinsleri
Ambalaj atığı Karışık Ambalaj Plastik Ambalaj Kağıt Ambalaj PE Ambalaj PET şişe Cam Şişe Teneke kutu vb.

40 Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri
Çöp *Takoz Tel, kablo,saç *Naylon Kırpıntı *Üretim Artığı Gazete,dergi *Hurda 1. Hamur *Çöplükten toplanan atıklar Çapak, Granül *A4 kağıdı Cam Kırığı

41 5-ÇIKIŞ BELGELERİ Fatura Sevk İrsaliyesi
İhraç edildiyse gümrük çıkış beyannameleri

42 TAT Tesislerinde Çıkış Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinsleri
Çıkış belgelerinde mutlaka malzemenin cinsi yazılmalıdır. PE,PET, PVC, kağıt-karton, alüminyum, çelik, cam ambalaj atığı vb. gibi ifadeler yer almalıdır. Ambalaj cinsi olarak plastik naylon, metal, ambalaj gibi genel ifadeler olmamalıdır. Fatura ve irsaliyeler arasında ifade birliği olmalı, Faturada ambalaj cinsi olarak teneke, irsaliyede de alüminyum yazmamalı veya faturada kağıt ambalaj irsaliyede kırpıntı yazmamalıdır.

43 Belgelemede kullanılan evrakların üzerinde ıslak kaşe yer almalıdır.
Bu Belgenin ……..… kg ı ……………………..firması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır

44 Belgelendirme Örnekleri I
Alüminyum TAT Kompozit Ambalaj PE Kağıt Kompozit malzeme cinslerine göre de belgelendirilmemelidir.

45 Belgelendirme Örnekleri II
PE Alüminyum Kağıt Belgelemede aynı tür kompozit ambalaj toplanılması gerekmektedir

46 Toplama ayırma, geri dönüşüm veya geri kazanım tesisleri
Toplama ayırma tesisi tarafından, topladığı-ayırdığı ve sattığı ambalaj atıkları ile ilgili bilgileri içeren EK-7 formu bir sonraki ayın 15 ine kadar ambalaj elektronik yazılım programı üzerinden sisteme girilir. Toplama ayırma tesisi tarafından EK-7B doldurulurken toplanan ambalaj atıklarının kaynağı ve toplandığı belediye işaretlenir. Toplama ayırma tesisi tarafından EK-7C formu doldurulurken tesisten çıkan ambalaj atığı miktarı EK-7B deki ambalaj atığının temin edildiği belediyelere paylaştırılır.

47 Toplama ayırma, geri dönüşüm veya geri kazanım tesisleri
Toplama ayırma tesisinin plan kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ait sisteme girmiş olduğu veriler, plan uygunluk tarihi esas alınarak belediyelerin sistemine aktarılır. Toplama ayırma tesisi tarafından, belgelendirme usul ve esaslarına göre düzenlenen ve ambalaj elektronik yazılım programından gönderilen belgeleri içeren dosya hazırlanır, onaylanır ve belediyeye gönderilir.

48 Neden On-line Belgelendirme?
Belgelendirme sisteminin düzenlenmesi, Mükerrer belgelendirmelerin önüne geçilmesi, Kaynak israfının önlenmesi , Belgelendirmelerin takibinin daha sağlıklı yapılması, amacıyla ;Veri kayıt sisteminde düzenlemelerde bulunulmuştur.

49 Veri Kayıt Sistemi 2012 yılı belgelendirme dosyaları PS tarafından il müdürlüğüne gönderilmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşta il müdürlüğüne göndermektedir. PS işletme tarafından programda yer alan belgelendirme özet tablosunun bir çıktısı alınarak il müdürlüğümüze gönderilecektir. PS işletme toplama ayırma tesisinden belgelendirme dosyasının bir örneğini isteyebilir.

50 VERİ KAYIT SİSTEMİ (Belediyeler İçin)

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Belgeleme Miktarı Yönetmelikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esas olarak yer almaktadır. Piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediye ve lisanslı toplama ayırma tesisleri arasında sözleşme imzalanmaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetlerinin karşılanması gerekmektedir.

63 TEŞEKKÜRLER

64 Telefon : Faks :


"Ambalaj Atıkları Bildirim, Belgelendirme Usul ve Esasları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları