Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO – OSB B İ LG İ LEND İ RME SUNUMU 07.11.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO – OSB B İ LG İ LEND İ RME SUNUMU 07.11.2014."— Sunum transkripti:

1 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO – OSB B İ LG İ LEND İ RME SUNUMU 07.11.2014

2 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin SUNUM PLANI Oda Tanıtımı MMO Teknik Hizmetleri ve Hizmet Birimleri ile ilgili bilgilendirme 1.Periyodik Kontroller 2.Tahribatsız Muayene 3.Laboratuvar Faaliyetleri I.Merkez Laboratuvarı II.EGEKALMEM 4.Enerji Verimliliğine Yönelik Denetimler Asansör Yıllık Kontrolleri İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Mevzuat (İş Kazaları, 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Bilgilendirme) İş Hijyeni Ölçümleri Bacagazı Emisyon Ölçümleri Bilirkişilik Faaliyetlerimiz MMO – OSB İşbirliği

3 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

4 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Makina Mühendisleri Odası, 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube 56 İl Temsilciliği 43 İlçe Temsilciliği 7 Mesleki Denetim Bürosu Asansör Onaylanmış Kuruluşumuz, Akredite Muayene Kuruluşumuz (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK), Akredite Deney Laboratuvarımız (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarımız (KALMEM), Meslek İçi Eğitim Merkezimiz (MİEM), 5 Uygulamalı Eğitim Merkezimiz (UEM)) 2000’e ulaşan İşyeri Temsilcilikleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine sahiptir. Nisan 2014 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 91.115 üyemiz bulunmaktadır.

5 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO Örgütlülüğü ŞUBELERİMİZ 1.Adana 2.Ankara 3.Antalya 4.Bursa 5.Denizli 6.Diyarbakır 7.Edirne 8.Eskişehir 9.Gaziantep 10.İstanbul 11.İzmir 12.Kayseri 13.Kocaeli 14.Konya 15.Mersin 16.Samsun 17.Trabzon 18.Zonguldak

6 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin PERSONEL YAPISI

7 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

8 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO KURULUŞ AMAÇLARI MMO’nun kuruluş amaçları arasında, 15.03.2002 tarih ve 24696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana yönetmeliğinde belirtildiği üzere; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır.

9 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ODA ÇALIŞMALARI Oda kuruluş amaçlarına bağlı olarak, makina mühendisliği hizmet alanında bir çok faaliyet göstermektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse geçtiğimiz dönem içerisinde içerisinde; Farklı konularda başlıklarında, sanayinin gelişmesi ve üyelerin bilgilenmesi amacıyla, merkezi olarak 25 kongre ve sempozyum düzenlenmiş ve burada 1496 adet bildiri yayımlanmıştır. Mühendislik faaliyetlerini düzenlemek üzere, 25 konuda uzmanlık eğitimleri verilmekte ve bu dönemde 728 kurs açarak 12654 üye, toplamda 37368 üye yetkilendirmektedir. 228 adeti istanbul’ da olmak üzere zengin konu başlıkları ve çeşitlilikte toplam 586 adet seminer düzenlenmiştir. Mühendislik faaliyeti gösteren 5058 firmaya SMM Büro Tescil Belgesi düzenlenmiştir. 94 adeti teknik ve 127 adeti kongre, sempozyum vb. etkinliklerin kapsadığı toplam 221 adet yayını, 3 adet hakemli mesleki bilimsel makalelerin oluşturduğu süreli yayını, bültenleri, 16 adet sanayiine yönelik raporu bulunmaktadır. Farklı konularda on milyonlarca broşür hazırlanarak ülke genelinde dağıtımı yapılmıştır. Odanın sürekli ve süreli olmak üzere meslek ve meslektaş sorunlarının görüşüldüğü onlarca komisyonu vardır. Makina Mühendisleri Odası meslek alanlarıyla ilgili bir çok konuya müdahil olarak, ülke ve toplum yararı doğrultusunda kanun, yönetmelik vb. konulara görüş bildirmektedir.

10 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İSİG ÇALIŞMALARI / YAYINLARI İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Kongresi, Nisan 2013 İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Yerel Sempozyumu Kasım 2014 İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Oda Raporu Nisan 2014 Mühendis ve Makina Dergisi İ S İ G Sayısı A ğ ustos 2014

11 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Makina Mühendisleri Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. "Kamu Yararına Çalışmak" veya "Kamu Çıkarlarını Gözetmek" Odamızın çalışma ilkelerindendir. Bu anlayışla kendi meslek alanlarını da sorgulayarak Odamız birçok inceleme, yayın, eğitim, teknik hizmet vb çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını kamuoyu ve üyelerinin yararına sunmaktadır. Makina Mühendisleri Odası birçok kamusal denetim faaliyetinde görev almaktadır. Çalışma Anlayışımız

12 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Makina Mühendisleri Odası Teknik Faaliyetleri İ Ş EK İ PMANLARIN PER İ YOD İ K KONTROLLER İ TAHR İ BATSIZ MUAYENELER YORULMA TEST VE ANAL İ ZLER İ GÜRÜLTÜ VE T İ TREŞ İ M K İ Ş İ SEL MARUZ İ YET ÖLÇÜMLER İ GAZ YAKAN TES İ SLER İ N BACA VE YERLEŞ İ M UYGUNLUKLARI ISITMA VE HAVALANDIRMA TES İ SATLARININ GÖZET İ M H İ ZMETLER İ VE TEST,AYAR BALANS TELEFER İ K, TELESK İ, TELES İ YEJ KONTROLLER İ ASANSÖR YILLIK KONTROLLER İ B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ ANAL İ ZLER BACA GAZI ANAL İ Z UYGULAMALARI B İ L İ RK İ Ş İ L İ K – HAKEML İ K – EKSPERL İ K MOTOR – ŞAS İ TESP İ TLER İ LPG L İ ARAÇ KONTROLLER İ EGZOZ GAZI EM İ SYON ÖLÇÜMLER İ

13 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MERKEZ LABORATUVARI WWW.BACAGAZI.ORG İRTIBAT: 0 312 385 60 39 "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilen Baca Gazı Emisyon Ölçümlerinin ilgili standartlara uygun olarak yapılması için gereken çalışmalar Odamız tarafından tamamlanmış ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. 2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamında Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Odamız Merkez Laboratuvarı, 19.01.2007 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite olmuştur. Bacagazı Laboratuvarımız, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı tarafından 06.07.2007 tarihinde denetlenerek Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanmıştır.

14 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin WWW.KALMEM.ORG İRTIBAT: 0 232 348 40 50 MMO Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM), 1997 yılında sanayi kuruluşlarının talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda kurulmuştur. Elektrik, Basınç, Kütle, Tork, Boyut ve Sıcaklık Laboratuvarlarında ölçüm ve kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra çeşitli konularda eğitimler gerçekleştirmektedir. Laboratuvar ölçüm faaliyetlerini, TÜRKAK tarafından yayınlanan "Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ" yanı sıra TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak kurulmuş sistem çerçevesinde yürütmekte olan MMO KALMEM‘in, basınç, boyut, tork, terazi ve kütle laboratuvarları TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

15 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin AKREDİTE MUAYENE KURULUŞU BASıNÇLı KAPLAR – KALDıRMA MAKINALARı – TEKNIK ÖLÇÜMLER WWW.MMOMUAYENE.ORG TEL: 0 212 292 91 23 Kısaca Akreditasyon bir kuruluşun, yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini ve ürettiği hizmetleri; bağımsız, tarafsız, şeffaf ve güvenilir olarak yerine getirdiğinin, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla izlenmesidir. Akredite muayene kuruluşları, yaptıkları teknik ölçümlerde bağımsız ve tarafsız olarak hizmet vermektedir. Makina Mühendisleri Odası Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17020:2005 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler" standardına göre akredite A tipi muayene kuruluşu olarak Basınçlı kaplar, Kaldırma makinaları ve gürültü, titreşim, egzoz gazı emisyon ölçümlerini konularında hizmet vermektedir.

16 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR KONTROL MERKEZİ WWW.ASANSORKONTROLMERKEZI.ORGİRTIBAT: 0 232 444 8 666 D: 119 Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uygunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı gütmeyen bağımsız bir merkezdir. Asansör Kontrol Merkezimiz Modül B AT Tip İncelemesi Modül F Asansörün Son Muayenesi Modül G Birim Doğrulaması Modül H Tam Kalite Güvencesi kapsamında başvuruda bulunan asansör firmalarının asansörlerinin Uygunluk Değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek ve belgelendirmek üzere yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Odamız Asansör Direktifi Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Basit Basınçlı Kaplar Direktifi konularında onaylanmış kuruluştur.

17 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin KONTROL SAYILARIMIZ GERÇEKLEŞEN BAŞLICA KONTROLLER İ M İ Z 201120122013 Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri269642536929457 Kaldırma İ letme Makinalarının Periyodik Kontrolleri99133110283138507 İ nsan Taşıyan Kablolu Taşıma Tesisatı (Teleferik vb)--5416 Gürültü ve Titreşim Ölçümleri437221445 İ ş Makinalarının Kontrolleri--4101044 Gaz Yakma Tesisleri Kontrolleri--12651304 Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri18536254 Asansör Yıllık Kontrolleri--4558850706 Kalibrasyon Sayıları743793388367 Bacagazı Analiz18716311154

18 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

19 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş EK İ PMANLARININ PER İ YOD İ K KONTROLLER İ MUAYENE ALANISTANDART/ŞARTNAME Kazanlar ve Basınçlı Kaplarİş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Buhar Kazanı TRD, AD 2000 Code, ASME Sec.VIII Div.1, EN 286-1, EN 1442, EN 13530-1,2, EN 12493, EN 12542, EN 12953 Serisi, EN 13445 Serisi, EN 14222, TS EN 1012-1, TS 11490, TS 1911, TS 10576, TS EN 13831, TS 713, TS EN 285, TS EN 13060, TS EN 13458-1/2/3, TS EN 13648-1/2/3, TS 1449, TS 1446, TS 11939, TS EN 12817, TS EN 12819, TS EN ISO 4126, DIN 4680-1-2, TS 9669, DIN 4681-1-2-3, EN 13458, TS EN 303 serisi, TS 497, EN 12952 serisi, ASME Sec.1 ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Kızgın Yağ Kazanı Kızgın Su Kazanı Sıcak Su (Kalorifer) Kazanı Basınçlı Kap Otokolav Basınçlı Kap Emniyet Cihazı Sanayi Gazları Depolama Tankları Hidrofor Hava Tankı Akaryakıt (Kara) Tankeri Sanayi Gazları Kara Tankeri Tankı

20 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş EK İ PMANLARININ PER İ YOD İ K KONTROLLER İ MUAYENE ALANISTANDART/ŞARTNAME Kaldırma ve İletme Makinalarıİş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Vinç (Monoray, Köprülü, Pergel, Portal) TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 1074, TS 10201 ISO 3184, TS 10116, TS ISO 8566-1, TS ISO 12480-1, TS EN 1757-2, TS EN 1808, TS EN 13439, TS EN 81-3, TS EN 280, TS EN 1495, TS EN 12159, EN 13001 Serisi ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Mobil Vinç Kule Vinç Rüzgar Tribünü Servis Asansör İnşaat Vinci - Cephe Asansörü Servis Asansörü Kaldırma ve İletme Makinaları - Basit Kaldırıcılar Sapan Caraskal Platform Transpalet Forklift Araç Kaldırma Lifti

21 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş MAK İ NALARININ PER İ YOD İ K KONTROLLER İ MUAYENE ALANISTANDART/ŞARTNAME İş Makinalarının Kontrolüİş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Çekici TS EN 474-1/2/3/4/5/7/8/12, TS ISO 13200, TS EN ISO 3449, TS EN ISO 12100, ve bu standartlara göre geliştirilmiş kuruluş içi metodlar Çekici Dozer Yükleyici Kazıcı Yükleyici Skreyper Greyder Fore kazık (Sondaj) Silindir Hidrolik Kazıcı (Ekskavatör)

22 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin

23 TAHR İ BATSIZ MUAYENE H İ ZMETLER İ Özellikle kaldırma aparatlarının ve kaldırma makinalarını konstüksiyonlarında gerilmenin yo ğ un bölgeler yorulma çatlakları oluşabilmektedir. Bu çatlakların NDT metotları ile takip edilmesi gerekmektedir.  Görsel Muayene  Manyetik Parçacık ile Muayene  Sıvı Penetrant İ le Muayene  Ultrasonik Muayene  Radyografik Muayene

24 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin

25 MERKEZ LABORATUVARI H İ ZMETLER İ  Sanayi Kaynaklı Hava Kirlili ğ inin Kontrolü Yönetmeli ğ i kapsamında analizler gerçekleşmektedir.  İ şyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sa ğ lık ve Güvenlik Önlemlerine İ lişkin Yönetmelik  Ortamdan Toz Ölçümleri  Termal Konfor  Aydınlatma  Gürültü  Titreşim  Çevresel Gürültü Ölçümleri

26 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin

27

28 MMO KALMEM KAL İ BRASYON H İ ZMETLER İ M İ Z  Basınç Kalibrasyonu  Boyut Kalibrasyonu  Elektrik Kalibrasyonu  Hacim Kalibrasyonu  Sıcaklık Kalibrasyonu  Terazi-Kütle Kalibrasyonu  Tork Kalibrasyonu

29 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin UYGULAMALI KAYNAK E Ğİ T İ M MERKEZ İ VE KAYNAKÇI BELGELEND İ RME  Odamız kaynakçıların bilgi ve deneyimi arttırmaya yönelik uygulamalı e ğ itim programları oluşturmaktadır.  Aynı zamanda Personel Belgelendirme Kuruluşu ile ilgili standartlarda kaynakçıların belgelendirmesini yapmaktadır.

30 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin

31 ENERJ İ VER İ ML İ L İĞİ NE YÖNEL İ K KONTROLLER  Pompalarda ve Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimlili ğ i Kontrolleri Enerji Analizörü, Ultrasonik Sıvı Debimetresi ve Kayıt Fonksiyonlu Dijital Manometre cihazları eş zamanlı kullanılarak, pompaların oluşturdukları debi, suya aktardıkları enerji ve tükettikleri elektrik enerjisi kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen bu veriler do ğ rultusunda mevcut pompanın kendi e ğ risi üzerinde verimli bölgelerde çalışıp çalışmadı ğ ının kontrolü gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda, sistem ihtiyaçlarıyla pompanın uyumu karşılaştırılarak, aşırı boyutlandırılmış sistemlerin tüketti ğ i yüksek elektrik enerjileri engellenebilmektedir.

32 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ENERJ İ VER İ ML İ L İĞİ NE YÖNEL İ K KONTROLLER  Termal Kamera Ölçümleri Genel hatlarıyla Kayıplar; Yanmadan Kaynaklı : % 0 - 6 Radrasyon : % 0,3 - 1 Blöf Kayıpları : % 1 - 3 Baca Gazı Kayıpları : % 4 - 14 Buhar Hatları : % 1 - 3 Flaş Buhar : % 2 - 10 Kondenstoplar : % 8 - 20

33 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin YANGIN TES İ SATINA YÖNEL İ K KONTROLLER  Yangın Pompası Performans Testleri İ ş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğ lık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli ğ i kapsamında, işçi sa ğ lı ğ ı ve iş güvenli ğ i açısından yangın tesisatlarının projesinde belirtilen kriterlere göre uygunlu ğ u yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yangın pompalarının performans testleri yılda en az bir kez yapılmaktadır. Yangın pompalarının, çalışma basınçları ve ürettikleri debiler bu kapsamda de ğ erlendirilmektedir.

34 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin E Ğİ T İ MLER İ M İ Z İ Ş GÜVENL İĞİ ve ERGONOM İ SEM İ NERLER İ İ ş Güvenli ğ i ve Genel Emniyetli Çalışma Kuralları İ ş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analiz Metotları İ ş Yerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizinin Yapılması Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ofis Çalışanları ve Bilgisayar Kullananlar için Uygulamalı Ofis Ergonomisi Bedensel Çalışanlar için Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi

35 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

36 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de ilk olarak yayımlanmış ve altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. İlk yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddelerinde 1 Ocak 2012 tarihinden sonra asansörlerin yıllık kontrollerinin akredite kuruluşlar tarafından yapılması gereği bildirilmiştir. Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirilmiş yıllık kontroller daha net tanımlanarak akredite kuruluşların ve belediyelerin görevleri düzenlenmiştir. AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

37 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ Kapsam: Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar. TANIMLAR Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15°’den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve 1) İnsanların, 2) İnsanların ve yüklerin, 3) Bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin, taşınmasına yönelik bir tertibatı

38 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ A tipi muayene kuruluşu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşunu, Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi, İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları, Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü, Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Yetkili Servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak şekilde kendi adına kurduğu servis istasyonunu veya asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan ve iki yılda bir yenilenen sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

39 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ B İ NA SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLER İ Aylık Bakım ve Servis Hizmetleri Sözleşmesi yapmalıdır. Bu sözleşme montaj ve revizyon kurallarını içeremez. Garanti süresi içerisinde asansörü monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme yapması zorunludur. Garanti süresinin bitiminde herhangi bir asansör monte eden veya onun yetkisi servisi ile bina sorumlusu sözleşme yapabilir. Bakımcı defterini muhafaza eder. Asansörün uygun hale gelmesini sağlamakla yükümlüdür. Aylık olarak bakım hizmeti almak ve asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın sonundan itibaren yıllık kontrol hizmeti almakla yükümlüdür. Yıllık kontrol raporuna dair ücreti karşılamak ve raporları temin etmekle sorumludur. Yıllık kontrol sonucu asansörün kullanılması sakıncalı ise halen kullanılmasından bina sorumlusu sorumludur. Asansörde bir kaza olması durumunda yıllık kontroller tekrarlanmalıdır.

40 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ ASANSÖR MONTE EDEN Montajını yaptığı asansörlere iki yıl süre ile garanti vermelidir. Garanti süresi içerisinde kendisi veya yetkili servisleri ile bakım hizmeti vermelidir. 10 yıl süre ile yedek parça bulundurmalıdır. Asansöre müdahale etmek için özel şifre ve cihazlar kullanılmışsa bunlara ilişkin bilgi ve imkan sağlamalıdır. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapmalıdır. Bakım faaliyeti sonrası değişen parçalara en az 1 yıl garanti verilmelidir.

41 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ BAKIMCI F İ RMANIN YÜKÜMLÜLÜKLER İ Bakım defterini temin etmelidir. Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olmalıdır. Asansör monte eden ile iki yılda bir noter huzurunda sözleşme yapmalıdır. Asansörde can ve mal güvenliği açısından risk varsa bina sorumlusunu bilgilendirmek zorundadır. Bakım sözleşmesi sonrası detaylı bir durum tespit raporu hazırlamalıdır. İki kişiden az olmamak koşuluyla kurtarma eğitimi vermelidir. Eğitim tutanak altına alınmalı ve kurtarma talimatı oluşturulmalıdır. Bakım çalışması (Madde 7’de belirtilen) haricinde kalan değişiklikler herhangi bir asansör monte eden tarafından gerçekleştirilmelidir. Yıllık kontrollere katılması gerekmektedir

42 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ AKRED İ TE KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLER İ Akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliliği sağlamalıdır. Üç nüsha muayene raporu düzenlenmeli ve bir nüshası bakımcıya, bir nüshası Belediye/OSB’ye, bir nüshası bina sorumlusuna iletilmelidir. Yıllık kontrol yaptırmayan binaları belediye/OSB’ye bildirmekle yükümlüdür. Bakım defterini kontrol etmelidir.

43 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ BELED İ YE/OSB’N İ N YÜKÜMLÜLÜKLER İ Yıllık kontrolü yapacak A tipi muayene kuruluşunu belirlemekle yükümlüdür. Yıllık kontrol için kamuoyuna duyuru yapmalı, bina sorumlularını bilgilendirmelidir. A tipi muayene kuruluşunu denetlemekle sorumludur. Yıllık kontrol ücretini belirlemekle sorumludur. Yıllık kontrol yaptırmayan asansörleri hizmet dışı bırakılmalıdır. Yıllık kontrol yaptırılıp yaptırılmadığını denetlemelidir. Bakımcı firmanın kontrollere katılmakta imtina etmesi durumunda asansörü hizmet dışı bırakılmalıdır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmaması durumunda asansörleri hizmet dışı bırakılmalıdır.

44 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ASANSÖR YILLIK KONTROLLER İ Yıllık kontrollerin amacına uygun olarak yapılması, asansörlerin kullanıcıların can ve mal emniyeti açısından uygun hale getirilmesi için bakımcı, belediye/OSB ve akredite kuruluşlar beraberce hareket etmelidir. Firmalar BAKIMCI Belediye OSB Odamız

45 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin KONTROLLERDE KULLANILMASI GEREKEN ASGAR İ C İ HAZLAR

46 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin DENET İ M SONUCUNDA ASANSÖRLERDE YAPILAN İ ŞARETLEMELER

47 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Yıllık Kontrol Raporu – OBYS S İ STEM İ

48 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin KONTROL ET İ KET T İ P İ NE GÖRE DA Ğ ILIM KIRMIZISARIYEŞ İ L İ LK KONTROL %87%5.5%7.5 EKS İ KL İ K KONTROLÜ %26%22%52 İ stanbul’da Odamız 2012-2014 yılları arasında 21118 kontrol gerçekleştirmiştir.

49 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

50 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin PER İ YOD İ K KONTROL AMACI Bir işyerinde sadece periyodik kontrollerin yapılması işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini SAĞLAMAZ. Periyodik kontroller bir bütünün bileşenidir ve ancak diğer bileşenlerinde kuruluş içerisinde doğru yönetilmesi ile amaçlanan hedef SAĞLANABİLİR. GÜVENL İ İ ŞYER İ BAKIMLAR İ S İ G E Ğİ T İ MLER İ PER İ YOD İ K KONTROL

51 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT SÜRECİ  1971 – İ ş Kanunu (Resmi Gazete Tarihi: 01.09.1971 Sayısı: 13943)  1974 – İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş güvenli ğ i Tüzü ğ ü (1475 Sayılı Yasaya Dayanarak) 1 Ocak 1974 tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Tüzü ğ ünün 207. ve 208. maddeleri işletmelerde bulunan buhar, sıcak su, kızgın su ve kızgın ya ğ kazanlarının; 223. ve 227. maddeleri, her türlü basınçlı kapların (hidrofor tankı, boyler tankı vb.) 244. Maddesi ise kompresörlerin (hava tankı, hava kompresörü, amonyak kompresörü vb.) periyodik olarak yılda bir kez, aynı tüzü ğ ün 376. ve 378. maddeleri her türlü kaldırma makinalarının (gezer vinç, köprülü vinç, monoray vinç, caraskal, forklift, asansör vb.) periyodik olarak 3 ayda bir kontrol edilmesini ve gerekli testlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  2003 – 4857 Sayılı İ ş Kanunu (Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003 Sayısı: 25134) GEÇ İ C İ MADDE 2. - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır. Bu hüküm ile İ S İ G tüzü ğ ü yürürlükte kalmıştır.

52 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT SÜRECİ  2004 – İ ş Ekipmanlarının Kullanımında Sa ğ lık ve Güvenlik Şartları Yönetmeli ğ i (Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004 Sayısı: 25370) İ ş Ekipmanının Kontrolü Madde 7 — İ şyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşa ğ ıdaki hususlara uyulacaktır: a) İ ş ekipmanının güvenli ğ inin kurulma şartlarına ba ğ lı oldu ğ u durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer de ğ işikli ğ inde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, do ğ ru kuruldu ğ u ve güvenli şekilde çalıştı ğ ını gösteren belge düzenlenecektir. b) İ şverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; 1) Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerekti ğ inde testlerinin yapılması, 2) Çalışma şeklinde de ğ işiklikler, kazalar, do ğ al olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenli ğ in bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sa ğ lık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sa ğ lanacaktır. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istedi ğ inde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır. İ ş ekipmanı işletme dışında kullanıldı ğ ında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır. Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulaca ğ ı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılaca ğ ı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ınca belirlenecektir.

53 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT SÜRECİ  2012 – İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i K anunu (Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339) MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşa ğ ıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır: a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası. b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası. c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları. ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2’nci maddeler. 4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır. 6331 sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu ile 4857 sayılı İ ş Kanununda belirtilen geçici madde 2’nin yürürlükten kaldırılması sonucu İ şçi Sa ğ lı ğ ı ve İ ş Güvenli ğ i Tüzü ğ ü uygulamadan kaldırılmış oldu. Tüzüklerin yürürlükten kaldırılması konusu hukuki açıdan tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle tüzükler

54 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT SÜRECİ İ Ş EK İ PMANLARININ KULLANIMINDA SA Ğ LIK VE GÜVENL İ K ŞARTLARI YÖNETMEL İĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28628

55 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT SÜRECİ  2014 – Tüzüklerin Kaldırılması

56 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin PER İ YOD İ K KONTROL ÖNCE GEREKL İ SONRA ZORUNLUDUR. DO Ğ RUDAN MAL İ YETLER DOLAYLI MAL İ YETLER TEDAV İ TAZM İ NAT MAHKEME TAM İ R İ Ş GÜCÜ KAYBI ÜRET İ M KAYBI PERSONEL İ N MOT İ VASYON DÜŞÜŞÜ KONTROLLER İ N İ Z İ YAPTIRIN

57 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MEVZUAT KAPSAMINDA ZORUNLU KONTROLLER İ EKSGŞY EK-III MADDE 2. PER İ YOD İ K KONTROLE TAB İ İ Ş EK İ PMANI 2.1 BASINÇLI KAP VE TES İ SATLAR  Buhar kazanları  Kalorifer kazanları  Taşınabilir gaz tüpleri ve demetleri  Yeraltı ve yer üstü LPG tankları  Basınçlı hava tankları  LPG tüpleri  Kriyojenik tanklar  Tehlikeli sıvıların bulundu ğ u kaplar 2.2 KALDIRMA İ LETME EK İ PMANLARI  Kaldırma ve iletme araçları  Asansör  Yürüyen merdiven  Yapı iskeleleri 2.3 TES İ SATLAR  Elektrik, topraklama ve paratoner  Akümülatör, transformatör  Yangın Tesisatı, motopomplar  Havalandırma ve klima tesisatı 2.4 TEZGAHLAR

58 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

59 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin PER İ YOD İ K KONTROL ZAMANI  İ ş ekipmanının kontrolü MADDE 7 – (1) İ şyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşa ğ ıdaki hususlara uyulur. a) İ ş ekipmanının güvenli ğ inin kurulma ve montaj şartlarına ba ğ lı oldu ğ u durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer de ğ işikli ğ inde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, do ğ ru kuruldu ğ u ve güvenli şekilde çalıştı ğ ını gösteren belge düzenlenir. 2) Çalışma şeklinde de ğ işiklikler, kazalar, do ğ al olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenli ğ in bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sa ğ lık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması,

60 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin KONTROL PER İ YODU NASIL BEL İ RLEN İ R. 1.4. Periyodik kontrol aralı ğ ı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördü ğ ü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulundu ğ u işyeri ortam koşulları, kullanım sıklı ğ ı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk de ğ erlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralı ğ ının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

61 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin DENETÇ İ N İ N BA Ğ IMSIZLI Ğ I VE TARAFSIZLI Ğ I  Muayene faaliyetinde en önemli husus ba ğ ımsızlık ve tarafsızlıktır. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeli ğ inde belirtildi ğ i üzere; muayene işlemini, “muayene ettikleri malzemenin, tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi” yapamaz.  Her geçen gün yeni teknoloji cihazlar çıkmakta ve iş güvenli ğ i konusunda mevzuat yenilenmektedir. Tüm bu gelişimin takibi açısında periyodik kontrol yapan kişilerin ba ğ ımsız bir organizasyon içerisinde ve sürekli bir e ğ itim planına tabii tutulması gerekmektedir.

62 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

63 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ORTAM ÖLÇÜMLER İ MEVZUAT İ ŞYER İ B İ NA VE EKLENT İ LER İ NDE ALINACAK SA Ğ LIK VE GÜVENL İ K ÖNLEMLER İ NE İ L İ ŞK İ N YÖNETMEL İ K ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İ LE İ LG İ L İ R İ SKLERDEN KORUNMALARINA DA İ R YÖNETMEL İ K ÇALIŞANLARIN T İ TREŞ İ M İ LE İ LG İ L İ R İ SKLERDEN KORUNMALARINA DA İ R YÖNETMEL İ K TOZLA MÜCADELE YÖNETMEL İĞİ

64 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş H İ JYEN İ ÖLÇÜM, TEST VE ANAL İ Z İ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K Resmi Gazete: 20 A ğ ustos 2013, Tarih: 28741  Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeli ğ in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, 6 ncı maddenin di ğ er fıkraları ve bu Yönetmeli ğ in di ğ er maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlü ğ e girer.

65 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş H İ JYEN İ ÖLÇÜM, TEST VE ANAL İ Z İ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K KAPSAM MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar. KAPSAM DIŞI  Kendi işyeri ve çalışanlarına yönelik iç kontrol amacıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlarda.  İ ş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Enstitüsü Müdürlü ğ ü laboratuvarlarında.  Bu Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kendi mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdi ğ i iş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerini kapsamaz.  Çalışanlardan alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan ölçüm, test ve analizleri ve çalışanın sa ğ lık durumunu belirlemek üzere yapılan ölçüm, test ve analizler bu Yönetmelik kapsamının dışındadır.

66 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin 6331 İ Ş SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ KANUNU KAPSAM MADDE 2 – Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. KAPSAM DIŞI  Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İ stihbarat Teşkilatı Müsteşarlı ğ ının faaliyetleri.  Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.  Ev hizmetleri.  Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.  Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, e ğ itim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

67 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş H İ JYEN İ ÖLÇÜM, TEST VE ANAL İ Z İ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K KONTROL NE ZAMAN YAPILMALI? KONTROL NE ZAMAN YAPILMALI?  İ şveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk de ğ erlendirmesine ba ğ lı olarak yaptırır.  İ şyeri ortamının veya işin gere ğ i olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştu ğ unda, işyeri hekimi veya iş güvenli ğ i uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır. RAPORLAR NE KADAR SAKLANMALI?  İ şyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarının saklanmasında mevzuatla belirlenen süreler esastır. Ancak mevzuatta belirlenmeyenler için saklama süresi 10 yıldır.

68 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş H İ JYEN İ ÖLÇÜM, TEST VE ANAL İ Z İ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K AKRED İ TE OLUNMASI ZORUNLU PARAMETRE LISTES İ Sıra NoParametre 1Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 2 İ şyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu 3Kişisel Gürültü Maruziyeti 4 İ şyeri Ortamı Gürültü ölçümleri 5Kişisel Titreşim Maruziyeti 6Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 7Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 8Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 9Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 10Havadaki Benzen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 11Havadaki Toluen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 12Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 13Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 14Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 15Havadaki Civa Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı) 16Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı) 17Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu 18Aydınlatma 19Termal Konfor 20Manyetik Alan Ölçümleri 21Radyasyon Ölçümleri 22Asbest Ölçüm ve Numune Alma İ şlemleri

69 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin İ Ş H İ JYEN İ ÖLÇÜM, TEST VE ANAL İ Z İ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMEL İ K MMO MERKEZ LABORATUVARI AKREDITASYON KAPSAMI

70 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

71 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin BACAGAZI ÖLÇÜMLER İ  Merkez Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirlili ğ inin Kontrolü Yönetmeli ğ i” gere ğ i firmada bulunan emisyon kaynaklarında ölçüm gereklili ğ ine göre bacagazı, toz veya VOC ölçümlerini gerçekleştirilir.  Bacagazı ölçümleri laboratuvarımızda bulunan baca gazı analiz cihazları ile yerinde tespit edilir. Bu cihaz taşınabilir özel bir bilgisayar olup, kalibrasyonu bellekte otomatik olarak yapılmaktadır. Cihaz bir numune alma probu, toz ve nem tutan iki özel filtre, ayrı ölçüm sensörleri, Termokupl (NiCr- Ni), bilgisayar kutusu ve ekranından oluşmaktadır. Ölçüm sonuçları hemen yazıcıdan alınabilmektedir.  Toz Ölçümleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Laboratuvar şartlarında koşullandırılmış filtreler tartılıp de ğ erleri kayıt altına alınır. Kullanmış oldu ğ umuz toz örnekleme cihazları ile filtreler emisyon kayna ğ ına tutulur ve cihazın çekiş yapması ile belli bir hacimde gazı içine çekerek toz parçacıklarının filtreye tutulması sa ğ lanır. Daha önce koşullandırıldı ğ ı de ğ erlere tekrar gelmesi sa ğ lanan filtreler ikinci kere tartılarak ilk tartımdaki de ğ erle kıyaslanarak emisyon kayna ğ ının yaydı ğ ı toz miktarı ölçülmüş olur.  VOC ölçümlerinin ölçüm mantı ğ ı da hemen hemen toz ölçümleri ile aynıdır. Toz ölçümlerinden farklı olarak VOC ölçümlerinde filtre yerine sorbent tüpler kullanılır. Sorbent tüplerin daha sonra GC (gaz kromatografi) cihazı ile analizi yaptırılır. Bu analizden gelen de ğ erler raporlarımızda kullanılır.

72 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ÖLÇÜM C İ HAZLARI

73 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin

74 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

75 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin BAŞLICA B İ L İ RK İ Ş İ L İ K FAAL İ YETLER İ M İ Z  HAKEML İ K  EKSPERL İ K  B İ L İ RK İ Ş İ L İ K  Kazan dairesi uygunlu ğ u  Do ğ algaza uygunluk incelemeleri  Baca Çekişi Yeterlilik Kontrolleri  Isıtma Sistemlerinde Yaşanan Sorunlar  Asansör Uygunluk İ ncelemeleri  Taahhütlü işlerin şartname veya projeye göre son kontrol faaliyetleri  Trafik Bilirkişilikleri

76 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin Periyodik Kontrolde Temel Amaç; Çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların korunması ve iş emniyetinin oluşturulmasıdır.

77 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ORGAN İ ZE SANAY İ BÖLGELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ  Organize Sanayi Bölgeleri (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sa ğ lamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, e ğ itim ve sa ğ lık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini,  Ruhsat ve izin yetkisi MADDE 84 – (1) Yürürlü ğ e giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler, OSB tarafından verilir ve denetlenir.  Yapı inşa ruhsat başvurusu ve ekleri MADDE 85 – (1)  4) Mekanik tesisat projesi: Mimari projeye uygun olarak makine mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklü ğ üne ve özelli ğ ine göre belirlenen, sıhhi tesisat, ısıtma, so ğ utma-havalandırma projeleri ve ısı yalıtım projesi ve/veya raporudur. OSB, yapının özelli ğ ine göre gerekli olanları ister.  6) Yangın sistemi projesi: Mimari projeye uygun olarak elektrik ve makine mühendisleri tarafından hazırlanan ölçekleri yapının büyüklü ğ üne, özelli ğ ine ve üretim şekline göre hazırlanan yangın algılama, alarm-ikaz sistemleri ile sabit sulu-gazlı otomatik veya manuel yangın tesisatı, duman-alev yönlendirme sistem projeleridir. OSB, yapının özelli ğ ine göre gerekli olanları ister.

78 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin ORGAN İ ZE SANAY İ BÖLGELER İ UYGULAMA YÖNETMEL İĞİ  İ şyeri açma izni MADDE 91 – (1) OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir.  İ ŞYER İ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İ L İ ŞK İ N YÖNETMEL İ K  İ K İ NC İ BÖLÜM Ortak hükümler - İ şyerlerinde aranacak genel şartlar: « İ şyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşa ğ ıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: a) İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması»  Sadece, İ S İ G Kapsamında 60’ın üzerinde yönetmelik yayımlıdır.  ASANSÖR BAKIM VE İ ŞLETME YÖNETMEL İĞİ  ÇEVRESEL ETK İ LERE YÖNEL İ K YÖNETMEL İ KLER (BACA, ATIKLAR, GÜRÜLTÜ vb.)  İ MAR, RUHSAT, YANGIN vb YÖNETMEL İ KLER

79 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO – OSB İ ŞB İ RL İĞİ  Odamız Ana yönetmeliklerinden aldı ğ ı yetki ile kuruluş amaçları do ğ rultusunda birçok inceleme, yayın, e ğ itim vb çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarını kamuoyu ve üyelerinin yararına sunmakta, kongre, sempozyumlar düzenleyerek ülke ve toplum yararları do ğ rultusunda, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun olarak gerçekleşmesini ve mesle ğ in gelişmesini sa ğ lamaya çalışmaktadır.  Odamız meslek alanlarına giren konularda Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirli ğ i içerisinde üreti ğ i uzmanlıklarını halkın ve sanayinin yararına sunmaya çalışma istemektedir.  Proje kontrolleri  Laboratuvar Hizmetleri  İ S İ G Kontroller  E ğ itimler İ şbirli ğ i yapmak istedi ğ imiz ana konu başlıklarıdır.

80 Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin B İ Z İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z.


"Güvenli Bir Kent, Güvenli Bir İ şyeri, Güvenli Bir Yaşam İ çin MMO – OSB B İ LG İ LEND İ RME SUNUMU 07.11.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları