Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Kamu Muhasebe Sistemi 24 Aralık ÇARŞAMBA RESMİ GAZETE Sayı : 25326

2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

3 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri
Kamu idarelerinin malî hizmetler birimi yöneticisi ile malî kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar.

4 DEVLET MUHASEBESİNİN GENEL İLKELERİ
DEVLET MUHASEBESİNİN UYGULAMASINDA DEVLET MUHASEBESİ GENEL YÖNETMELİĞİNDE (MADDE 6-) BELİRLENEN ESASLAR İLE ULUSLARARASI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİNE UYULUR.

5 DEFTER VE BELGE DÜZENİ Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak özel yönetmeliklerin uygulanması sırasında kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından standart bir belge düzeninin oluşturulması için gerekli defterler, belgeler ve muhasebeleştirme fişleri ilgili kamu idarelerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Kamu idareleri, bunların dışında kendi iç ihtiyaçları doğrultusunda ilave belgeler oluşturup kullanabilirler.

6 KURUMLARCA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Kanunda öngörülen süre içerisinde, kendi bütçe ve muhasebe düzenlemelerini yapacaklardır.

7 5018 KMYKK Muhasebe sistemi
MADDE 49.- Muhasebe sistemi; mali raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin çerçeve hesap planına uygun detaylı hesap planları ilgili idarelerin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca; merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin uygulayacakları hesap planları ise Maliye Bakanlığı ile ilgili idareler tarafından birlikte hazırlanır.

8 MALİ RAPORLAR MALİ RAPORLAR, ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BÜTÜNLÜK, GÜVENİRLİLİK, KULLANIŞLILIK, YÖNTEMSEL GEÇERLİLİK VE ULAŞILABİLİRLİK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE; YETKİLİ, BAĞIMSIZ VE UZMAN PERSONEL TARAFINDAN MUHASEBE KAYITLARINDAKİ VERİLERE DAYANILARAK VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK HAZIRLANIR.

9 Mali Tablo Nedir ? Mali Tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kurumsal birimlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler.

10 MALİ TABLOLARIN AMACI NEDİR?
Mali tablolar kamu idarelerinin; Kaynaklarının dağılımı ve kullanımını, Faaliyetlerinin nasıl finanse edildiği ve nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını, Faaliyetlerini finanse edebilme ve sorumlulukları ile taahhütlerini yerine getirebilme yeteneğini, Mali durumu ve mali durumundaki değişiklikleri, Faaliyetlerindeki performans, etkinlik ve başarısını, Kendilerine sağlanan kaynakları bütçelerine uygun ve yasal şekilde kullanıp kullanmadıklarını, Mali işlemlerinde saydam olup olmadıklarını ve hesap verilebilirliğini, gösterir.

11 HAZIRLANACAK MALİ TABLOLAR NELERDİR ?
a) Bilanço (Örnek: 4) b) Faaliyet Sonuçları Tablosu (Örnek: 5) c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (Örnek: 6) d) Nakit Akım Tablosu (Örnek: 7) e) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu (Örnek: 8) f) İç Borç Değişim Tablosu (Örnek: 9) g) Dış Borç Değişim Tablosu (Örnek: 10) h) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu (Örnek: 11) i) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 12) j) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 13) k) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 14) l) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 15) m) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 16) n) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 17) o) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 18) p) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 19) r) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (Örnek: 20) s) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (Örnek: 21)

12 KİMLER MALİ TABLOLARI HAZIRLAYACAKLAR ?
Kapsama dahil kamu idarelerinin hepsi Kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dahil her kamu idaresi bir kurumsal birimdir. Kapsama dahil her kurumsal birim bir raporlama birimidir.

13 MALİ TABLOLARDA SORUMLULUK NASILDIR ?
Hazırlama Sorumluluğu : Muhasebe Yetkilileri Gözetme Sorumluluğu : Kurum Yöneticileri Kapsama dahil diğer kamu idarelerinin muhasebe yetkilileri, mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından ve belirlenen süreler içinde Bakanlığa gönderilmesinden; kurumların yöneticileri de bu hususları gözetmekten sorumludur.

14 MALİ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMASI NASIL OLACAK ?
Genel Yönetim Maliye Bakanlığınca derlenecek, Yayımlanma; Merkezi Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Maliye Bakanlığınca aylık, Sosyal Güvenlik Kurumları + Mahalli İdareler Merkezi Yönetim mali istatistikleri Maliye Bakanlığınca birleştirilir. Genel Yönetim Mali İstatistikleri elde edilir ve 3 aylık dönemler halinde yayımlanır.

15 MALİ İSTATİSTİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK ?
Değerlendirme işlemi Sayıştay tarafından; Değerlendirme kriterleri; Hazırlanma, Yayımlanma, Doğruluk, Güvenilirlik ve Önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından, Değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine + Maliye Bakanlığına gönderilir. Bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde

16 VERİ TEMİNATI NASIL OLACAK?
Mali Saydamlık, KMYKK / Madde 7, Hesap verme sorumluluğu, KMYKK / Madde 8, Veri hazırlayanların niteliği ve bağımsızlığı, KMYKK Madde 52 Mali istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır. Verinin doğruluğu ve güvenilirliği, KMYKK Madde 54, İç Denetim, Dış denetim

17 MUHASEBE MEMURLARININ NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI
Kamu idarelerinde mali işlemlerin kaydı, mali raporların hazırlanması ve birleştirilmesi görevlerini yürütecek memurların muhasebe ve mali istatistiklerin oluşturulması konularında bilgili olması ve her türlü müdahaleden bağımsız çalışması esastır. Bu görevleri yürütecek olan memurlar muhasebe kayıtlarının belirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak ve zamanında yapılmasından sorumludur.

18 MUHASEBE MEMURLARININ NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetmelikte belirlenen görevleri kamu idarelerinde yürütecek memurlara, bilgi ve becerilerinin arttırılması ve yaptıkları işlerden sorumlu tutulabilmeleri için, gerekli ve yeterli ön eğitim verilir. Bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanarak memurların bilgi ve becerilerinin güncel kalması sağlanır.

19 5018 KMYKK Kayıt zamanı ve kullanılacak belgeler MADDE 50.-
Bir ekonomik değer Yaratıldığında, Başka bir şekle dönüştürüldüğünde, Mübadeleye konu edildiğinde, El değiştirdiğinde Veya yok olduğunda muhasebeleştirilir.  

20 5018 KMYKK GEREKÇE MADDE 50: Maddenin 1. Fıkrasıyla Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin kullanılması ve her muhasebe kaydının bir belgeye dayanması öngörülmüştür.

21 5018 KMYKK Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi
MADDE 51.- Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.   Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.   Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

22 İÇ KONTROL SİSTEMİ Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

23 malî yönetim ve harcama öncesi kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

24 Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol
Süreç kontrolü: İşlemlerin ardışık kontrolü Gerçekleştirme görevlisi kontrolü Harcama yetkilisi kontrolü Muhasebe yetkilisi kontrolü Mali hizmetler birimi kontrolü

25 Ön malî kontrolün kapsamı
Madde 10- Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir. Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

26 Ön malî kontrolün niteliği
Madde 11- Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir. Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

27 Kontrol usulü Madde 13– Harcama birimlerinde ve malî hizmetler biriminde yapılan kontrol sonucunda, malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. Malî karar ve işlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilen bir görüş yazısı yazılarak kontrole tâbi karar ve işlem belgeleri eklenmek suretiyle ilgili birimine gönderilir. Malî hizmetler birimince, Usul ve Esasların 17 ve 26 ncı maddeleri uyarınca yapılan kontrollerde yazılı görüş düzenlenmesi zorunludur. Bu yazıda, yapılan kontrol sonucunda malî karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenleri açıkça belirtilir. Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde, bu eksiklikler ve nasıl düzeltilebileceği hususları belirtilmek ve bunların düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüldüğü şeklinde yazılı görüş düzenlenebilir.

28 BİRLEŞTİRİLEMEYECEK GÖREVLER
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar

29 Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; malî hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

30 Kamu idarelerinin malî hizmetler birimi yöneticisi ile malî kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar.

31 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL
Harcama öncesi kontrol süreci; ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girişilmesi, ihale yapılması, sözleşme yapılması, mal veya hizmetin teslim alınması, işin gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi tarafından alınacak benzeri malî kararları kapsar. Harcama öncesi kontrol görevi, ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu çerçevesinde malî kontrol yetkilisi tarafından yürütülür. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin merkez dışı birimlerinde harcama öncesi kontrol görevi il defterdarlıkları tarafından yerine getirilir.

32 Malî kontrol yetkilisi, alınacak malî kararların kullanılabilir ödenek tutarı, bütçe tertibi, ayrıntılı harcama programı ile harcamanın bütçe ve gider mevzuatına uygunluğunu kontrol eder. Malî kontrol yetkilisi tarafından vize edilen veya uygun görüş verilen malî işlemler gerçekleştirilir. Harcama öncesi kontrol sürecinde uygun görülmeyen veya vize edilmeyen işlemlerin gerekçesi harcama yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Harcama yetkilisinin ısrarı halinde, malî kontrol yetkilisine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmiş olması kaydıyla malî işlemler gerçekleştirilir. Bu durumda harcama yetkilisi, kişisel sorumluluk üstlenmiş sayılır ve bu işlemler en geç beş iş günü içinde malî kontrol yetkilisince ilgili üst yönetici ile Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya bildirilir.

33 MALÎ HİZMETLER BİRİMİ Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek. d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak.

34 e) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.
f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak. h) Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları, idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir

35 MUHASEBE HİZMETLERİ Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması muhasebe hizmetidir.

36 Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.

37 Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını, b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür.

38 Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.
Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Malî kontrol yetkilisine de bildirilmek şartıyla, belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

39 Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur. Muhasebe yetkilileri, ödemeye ilişkin hükümler ile ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

40 Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe mutemedidir. Muhasebe mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

41 MUHASEBE YETKİLİSİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMASI
a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak. c) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak. Muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esasları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

42 İÇ DENETİM İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

43 a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak. b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak. c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.

44 İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Maliye Bakanı tarafından önerilecek adaylardan birinin ekonomi, maliye, muhasebe, işletme alanlarından birinde doktora derecesine sahip öğretim üyeleri arasından olması şartı aranır.

45 DIŞ DENETİM Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. 

46 DIŞ DENETİM Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, Suretiyle gerçekleştirilir.

47 MUHASEBE YETKİLİSİ, MUHASEBE YETKİLİSİ YARDIMCISI VE MALİ KONTROL YETKİLİSİ OLARAK
tarihine kadar görevlere atanacak olanların Maliye Bakanlığınca iki aydan az olmamak üzere verilecek mesleki eğitimden geçmeleri ve yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati alınır. Bu görevlere atananlar, bu Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulurlar. Bu şekilde anılan görevlere atananlar, talepleri üzerine, önceki kurumlarında kariyerlerine veya mesleklerine uygun kadrolara tekrar atanırlar.

48 İLGİLİ MEVZUAT LİNKLERİ

49


"S.S.K.B. MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları