Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YUMURTACI TAVUKLARDA BESLENME İ LKELER İ 22.05.2010 KONYA M.Şahin AKDENİZLİ DSA Agrifood Products Co.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YUMURTACI TAVUKLARDA BESLENME İ LKELER İ 22.05.2010 KONYA M.Şahin AKDENİZLİ DSA Agrifood Products Co."— Sunum transkripti:

1 1 YUMURTACI TAVUKLARDA BESLENME İ LKELER İ 22.05.2010 KONYA M.Şahin AKDENİZLİ DSA Agrifood Products Co.

2 Yumurta üretim işletmeleri, di ğ er hayvancılık işletmeleri arasında en ciddi çabayı ve ilgiyi gerektiren bir üretimdir. 2  Dar alanda uzun bir yaşam ve yüksek performans beklentisi,  Aşırı stres faktörlerine (gaga kesimi, aşılama, yarka taşıma, ilaçlama, yumurta toplama, ayıklama vs.) maruz kalma. DSA Agrifood Products Co.

3 TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMLİ KRİTERLERİ 3  1. – HAVA KAL İ TES İ  2. – SU KAL İ TES İ  3. – YEM KAL İ TES İ (BESLEME)  4. – KÜMES KAL İ TES İ  5. – DAMIZLIK KAL İ TES İ İ Y İ OLDU Ğ UNDA BAŞARILI VE KARLI YET İ ŞT İ R İ C İ L İ KTEN BAHSED İ L İ R.  1. – HAVA KAL İ TES İ  2. – SU KAL İ TES İ  3. – YEM KAL İ TES İ (BESLEME)  4. – KÜMES KAL İ TES İ  5. – DAMIZLIK KAL İ TES İ İ Y İ OLDU Ğ UNDA BAŞARILI VE KARLI YET İ ŞT İ R İ C İ L İ KTEN BAHSED İ L İ R. DSA Agrifood Products Co.

4 BESLENME TAVUKLARIN BES İ N MADDES İ İ HT İ YAÇLARI: TAVUKLARIN BES İ N MADDES İ İ HT İ YAÇLARI:  PROTE İ NLER (aminoasitler)  KARBONH İ DRATLAR (nişasta ve şekerler)  YA Ğ LAR (ya ğ asitleri)  M İ NERAL MADDELER (kalsiyum,fosfor,sodyum vd.)  V İ TAM İ NLER Tüm bu ihtiyaçlar vücutta metabolizma dedi ğ imiz reaksiyonlar sonucu işlevsel hale gelerek vücutta de ğ erlendirilirler 4 DSA Agrifood Products Co.

5 METABOLİZMA - Hayvan vücudunda cereyan eden tüm beslenme reaksiyonlarına METABOL İ ZMA denir. - Vücuda alınan sayısız organik ve inorganik bileşikler sürekli olarak reaksiyona u ğ rarlar. - Hayvan türleri arasında beslenme bakımından en sıkıntılı olanı kanatlı hayvanlardır.Çünkü, - Kanatlı hayvanların beslenmesinde en az 40 kimyasal bileşik mutlak gerekli besin maddesidir. 5DSA Agrifood Products Co.

6 METABOLİZMA ÇEŞİTLERİ ENERJ İ METABOL İ ZMASI PROTE İ N METABOL İ ZMASI M İ NERAL METABOL İ ZMASI V İ TAM İ N METABOL İ ZMASI 6DSA Agrifood Products Co.

7 ENERJİ  KANATLILAR İLK ÖNCE HİSSETTİĞİ AÇLIK DUYGUSUNU TATMİN İÇİN YEM YERLER.BU AÇLIĞIN GİDERİLMESİ YEMİN ENERJİ İÇERİĞİNE BAĞLIDIR.  YEM TÜKETİM MİKTARI ENERJİ YOĞUNLUĞUYLA İLGİLİDİR. BUNUNLA BERABER PROTEİNLER(aminoasitler),V İTAMİNLER VE MİNERALLERDE ENERJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE AYARLANMALI Kİ YEM EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLSİN. ENERJİ KAYNAKLARI: 1 – KARBONHİDRATLAR – ( NİŞASTA VE ŞEKER ) 2 – YAĞLAR – (YAĞ ASİTLERİ) 3 – PROTEİNLER – (AMİNO ASİTLER) 7DSA Agrifood Products Co.

8 PROTEİN  PROTEİN CANLILARIN YAPITAŞIDIR.DOKULARINI OLUŞTURUR.  ÖZELLİKLE BÜYÜMEKTE VE YÜKSEK VERİMDE OLAN HAYVANLARDA ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTIR.  ANALİZDE TOPLAM AZOT MİKTARININ 6,25 KATSAYIYLA ÇARPILMASIYLA BULUNUR.BUNA DA HAM PROTEİN DENİR.  AMA ASLOLAN ELBETTEKİ BUNU MEYDANA GETİREN AMİNOASİTLERDİR.HAYVANA GERÇEK OLARAK YARAYAN DA BUDUR.  KANATLILARDA PROTEOLİZİ YANİ PROTEİN SİNDİRİMİNİ ARTTIRMAK ANCAK ÇOK DENGELİ AMİNOASİTLERLE MÜMKÜNDÜR.  PROTEİN ESASINA GÖRE YAPILAN YEMLER, PERFORMANSI GERİLETİR.GÜNÜMÜZDE ARTIK AMİNOASİTE DAYALI FORMÜLASYONLAR YAPILMAKTADIR. 8DSA Agrifood Products Co.

9 9

10 MİNERALLER KALSIYUM VE FOSFOR: VÜCUDUN İ SKELET YAPISINI VE YUMURTA KABU Ğ UNUN İ DEAL OLMASI İ Ç İ N GEN İ Ş M İ KTARDA GEREKL İ D İ R. SODYUM,POTASYUM VE KLOR: VÜCUDUN DE Ğİ Ş İ K KES İ MLER İ NDE GEREKL İ OPT.Ph (asit –baz dengesi),OSMOT İ K BASINÇ G İ B İ HOMEOSTAS İ S TEM İ N İ NDE ROL OYNARLAR VE AZ ÇOK GEN İ Ş M İ KTARLARDA İ HT İ YAÇ VARDIR. D İĞ ER M İ NERALLER: HORMONLARIN VE ENZ İ MLER İ N B İ R PARÇASI OLARAK VEYA ENZ İ M AKT İ VATÖRLER İ OLARAK ROL OYNARLAR.BUNLARA AZ KULLANILDI Ğ I İ Ç İ N İ Z ELEMENTLER DEN İ R. 10DSA Agrifood Products Co.

11 MİNERALLER 13 ESANS İ YEL M İ NERALDEN 8 İ KATYONDUR: Ca++, Na+, K+, Mg++, Mn++, Zn++, Fe++, Cu++ D İĞ ER 5 İ ANYONDUR: Cl -, I-, PO4--, MoO4--, SeO3— BU ANYON VE KATYONLARDAN FAYDALANAB İ LME ÖZELL İĞİ N İ ; B İ RÇOK FAKTÖR DE Ğİ ŞT İ REB İ L İ R.BU M İ NERAL MADDELER İ N EN ÇOK ÇÖZÜNEB İ LEN YAN İ EN FAZLA EM İ LEB İ LEN FORMU,ATOM İ K BAS İ T İ YON İ K HAL İ VEYA ATOMLARIN İ YON GRUBUNDA OLMASI DURUMUNDADIR.KISACA M İ NERAL MADDEN İ N FORMU YARARLANAB İ L İ RL İ K AÇISINDAN ÇOK ÖNEML İ D İ R. M İ NERALLER İ N DE AYNI ZAMANDA B İ RB İ RLER İ YLE C İ DD İ B İ R DENGE OLUŞTURMASI GEREK İ R.YOKSA B İ R İ N İ N FAZLALI Ğ I VEYA EKS İ KL İĞİ TÜM M İ NERAL DENGELER İ N İ ALT ÜST ED İ P HAYVANDA KIRIK YUMURTA VEYA M İ NERAL MADDE EKS İ KL İĞİ YADA FAZLALI Ğ IYLA PERFORMANS DÜŞÜKLÜ Ğ ÜNE VE HASTALIK R İ SK İ N İ ARTTIRMAYA MEYDAN VER İ R. 11DSA Agrifood Products Co.

12 VİTAMİNLER  V İ TAM İ NLER,YEMLERDEK İ K.H İ DRAT,YA Ğ VE PROTE İ NLERDEN FARKLI YAPI VE ÖZELL İ KLERE SAH İ P ORGAN İ K B İ LEŞ İ KLERD İ R.  TAVUKLAR V İ TAM İ N EKS İ KL İ KLER İ NE KARŞI OLDUKÇA HASSASTIRLAR.NEDENLER İ :  1- S İ ND İ R İ M KANALI M İ KROB İ YAL V İ TAM İ N SENTEZ İ YAPAMAZ.  2- İ NCE BA Ğ IRSAK M İ KROORGAN İ ZMALARI DIŞARDAN KAL İ TEL İ VE DENGEL İ V İ TAM İ NE İ HT İ YAÇLARI VARDIR.  3- TAVUKLAR V İ TAM İ NLERE HAYAT İ METABOL İ K REAKS İ YONLARI İ Ç İ N YÜKSEK DÜZEYDE İ HT İ YAÇ DUYARLAR.  4- TAVUKLARDA V İ TAM İ N İ HT İ YACINI ARTTIRAN ÇOK FAZLA STRES FAKTÖRÜ VARDIR.  V İ TAM İ NLER,HERGÜN BELL İ M İ KTARLARDA ALINMALIDIRLAR. İ HT İ YAÇ DÜZEYLER İ YEM TÜKET İ M İ VE STRES FAKTÖRLER İ NE BA Ğ LIDIR. 12DSA Agrifood Products Co.

13 Sindirim Metabolizması ProteinlerYağlarKarbonhidratlar AĞIZ MİDE İNCE BAĞIRSAK Peptides proteases Amino acids peptidases Fatty acids bile salts lipases Maltose amylase Glucose amylase maltase 13DSA Agrifood Products Co.

14 YEMİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER 14 ENERJİ (yağ,nişasta,şeker) PROTEİN (aminoasitler) MİNERAL (kalsiyum-sodyum) İZ MADDELER (vitaminler ve premiksler ) DSA Agrifood Products Co.

15 Bütün bu bileşenler,  Tavu ğ un, canlı a ğ ırlı ğ ına  Yaşına,  Verim dönemine,  Kümes ortamına,  Su kalitesine,  Yumurta a ğ ırlı ğ ına, göre farklılıklar gösterir. 15 DSA Agrifood Products Co.

16 YEM  HAMMADDELER  YEM KATKILARI  Enerji grubu.(tahıllar,ya ğ lar)  Protein grubu.(küspeler)  Makro mineral grubu.(mermer,tuz,fosfatlar)  Vitaminler – mikro mineraller  Aminoasitler (methionine,lysine,..)  Enzimler (fitaz,glukanaz,ksilanaz,amilaz,lipaz,vs.)  Koruyucular (salm.tox.küf.önleyici)  Di ğ er katkılar (renk,verim art.,vs) 16 DSA Agrifood Products Co.

17 ENERJ İ GRUBU HAMMADDELER ENERJ İ GRUBU HAMMADDELER 17 - tahıllar (mısır,bugday,arpa,...) % 60 -70 alım kriterleri: rutubet, toksin, yabancı madde oranı, buğdayda kör durumu, arpada sararma, mısırda kırık dane oranı DSA Agrifood Products Co.

18 ENERJ İ GRUBU HAMMADDELER ENERJ İ GRUBU HAMMADDELER -yağlar (bitkisel ve hayvansal yağlar) % 1- 4 alım kriterleri: rutubet, peroksit, tortu miktarı 18 DSA Agrifood Products Co.

19 ENERJİ HESAPLAMA 19 NİŞASTA x 41 = kcal / kg ŞEKER x 35,5 = kcal / kg HAM PROTEİN x 35 = kcal / kg Enerji= yağ X 78+nişasta X 41+şeker X 35,5+hamprotein X 35 YAĞ x 78 = kcal / kg DSA Agrifood Products Co.

20 PROTEİN GRUBU HAMMADDELER yağlı tohum küspeleri (soya,ayçiçek..) % 20 – 30 alım kriterleri: rutubet, toksin, soyada üreaz aktivitesi, 20 DSA Agrifood Products Co.

21 PROTEİN PROTEİN yemle alınması gerekli amino asitler 21 Lysine Histidin Methionine Valin Arginine Lösin Threonine İ zolösin Tryptophan Fenilalanin DSA Agrifood Products Co.

22 22 MİNERAL GRUBU HAMMADDELER - mermer tozu, % 7 – 10 alım kriterleri toz / iri oranı (30/70 ideal), magnezyum düzeyi %2 den az. -tuz, % 0,2 - 0,4 alım kriterleri rutubet, iriliği (karınca başı ideal) DSA Agrifood Products Co.

23 23 Vitamin - mineral premixi -- mangan -- çinko -- demir - -bakır -- selenyum --iyot --iyot VİTAMİN A NİASİN VİTAMİN D3 CAL.PANT VİTAMİN K BİOTİN VİTAMİN E FOLİK ASİT VİTAMİN B1 VİTAMİN B12 VİTAMİN B2 KIRMIZI VİTAMİN B6 SARI YEM KATKILARI (premixler) DSA Agrifood Products Co.

24 YEM KATKILARI (premixler)  ENZİMLER  SALMONELLA İNHİBİTÖRLERİ  KÜF ÖNLEYİCİLERİ  TOKSİN BAĞLAYICILAR  VERİM ARTTIRICILAR  ENZİMLER  SALMONELLA İNHİBİTÖRLERİ  KÜF ÖNLEYİCİLERİ  TOKSİN BAĞLAYICILAR  VERİM ARTTIRICILAR 24 DSA Agrifood Products Co.

25 YEM STANDARDI 25 1. TAHILLAR 2. YA Ğ LI TOHUM KÜSPELER İ 3. MERMER TOZU-TUZ 4. SODA 5. D.C.P. 6. METHIONINE 7. LYSINE 8. V İ TAM İ N PREM İ X 9. M İ NERAL PREM İ X 10. KORUYUCULAR(salm,tox.,küf,vs.) 11. ENZ İ MLER 12. VER İ M ARTTIRICILAR 1. TAHILLAR 2. YA Ğ LI TOHUM KÜSPELER İ 3. MERMER TOZU-TUZ 4. SODA 5. D.C.P. 6. METHIONINE 7. LYSINE 8. V İ TAM İ N PREM İ X 9. M İ NERAL PREM İ X 10. KORUYUCULAR(salm,tox.,küf,vs.) 11. ENZ İ MLER 12. VER İ M ARTTIRICILAR DSA Agrifood Products Co.

26 DOZAJLAMA-TARTIM  Loadcellerin periyodik kontrolü,topraklamanın muhakkak olması  Üretilen yem miktarının kantarda tartımı DSA Agrifood Products Co.26 YEM ÜRETİMİ

27 DE Ğİ RMEN  3000 d/d : hava çıkışını sa ğ layacak düzenek, çekiç – bıçak sayısını azaltma  1500 d/d : ideal  Mıknatıs düzene ğ inin olması  Elekler de delikler arası aralı ğ ın,delik çapının % 40 -50 si kadar olmalıdır.  İ deal elek çapı civcivlerde 30 günlü ğ e kadar 4mm,daha sonra 5 – 8 mm olmalıdır. DSA Agrifood Products Co.27

28 M İ KSER  İ deal devri 30-35 d/d olmalıdır.  Miksere Ya ğ boşaltma süresi max.1,5 dakikada bitmelidir  Yem katkıları direkt miksere hammadden 30 saniye sonra katılmalıdır  Mikser dış kelebe ğ i tabandan en fazla 1- 2 cm mesafede olmalıdır  Karıştırma süresi devir sayısına göre 90 – 120 tam devir karıştırıcı dönecek şekilde olmalıdır  Dış kelebe ğ in kalınlı ğ ı ince,iç ters kelebek kalın olmalıdır. DSA Agrifood Products Co.28 Dış kelebek İç kelebek

29  Yem dökme arabasına boşaltılırken,asla rüzgar,ya ğ mur almamalıdır. gözle görülmelidir.  Bitmiş yem herhangi bir hataya karşı,muhakkak gözle görülmelidir. DSA Agrifood Products Co.29

30 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.30 YEM FORMÜLÜ (RASYON) HESAPLANIRKEN HAYVANIN;  YAŞI (hafta),  CANLI AĞIRLIĞI,  VERİMİ,  YUMURTA AĞIRLIĞI VE KIRIK ORANI,  KÜMES SICAKLIĞI VE ORTAMI,  DAMIZLIK CİNSİ,  SU KALİTESİ, MUHAKKAK SURETLE TESPİT EDİLMELİDİR.

31 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.31  TAVUĞUN YAŞI İLERLEDİKÇE, YUMURTA VERİMİ AZALDIĞINDAN PROTEİN VE ENERJİ MİKTARI AZALIRKEN KALSİYUM İHTİYACI ARTAR.  ÇÜNKÜ KALSIYUMUN SİNDİRİLEBİLME VE YUMURTA KABUĞU TEŞEKKÜLÜNDE KULLANILMA KAPASİTESİ KEMİK REZERVLERİNE BAĞLIDIR.

32 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.32  TAVUĞUN CANLI AĞIRLIĞI YÜKSEKSE, RASYONDA PROTEİN MİKTARI AZALTILIR,  IŞIK ŞİDDETİ AZALTILIR.  TAVUĞUN CANLI AĞIRLIĞI DÜŞÜK İSE, RASYONDA PROTEİN MİKTARI YÜKSELTİLİR,  DİĞER BİLEŞENLERDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ.

33 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.33  YUMURTA A Ğ IRLI Ğ I DÜŞÜK İ SE KALS İ YUM VE PROTE İ N M İ KTARI YÜKSELT İ L İ R.  YUMURTA A Ğ IRLI Ğ I YÜKSEK İ SE PROTE İ N M İ KTARI DÜŞÜRÜLÜR VE IŞIK Ş İ DDET İ AZALTILIR.  KIRIK ORANI YÜKSEK İ SE HAYVANSAL KAYNAKLI HAMMADDELER,KAFES S İ STEM İ,SU KAL İ TES İ,YEMLEME SAATLER İ,SULUK AYARLARI MERMER TOZU KAL İ TES İ VE HAVALANDIRMA KONTROL ED İ L İ R.  BRONŞ İ T,VEBA,EDS,CRD,GUT VE NEWCASTLE HASTALIKLARI GEÇ İ REN SÜRÜLERDE KIRIK ORANI YÜKSEL İ R,YUMURTA KAL İ TES İ BOZULUR.

34 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.34 HAYVANIN YARKA DÖNEM İ NDE CANLI A Ğ IRLIKTA GER İ İ SE;  IŞIK UYARIMI GEÇ YAPILMALI,  YEM ÇOK İ R İ OLMAMALI  VE RASYONDA PROTE İ N ORANI ARTTIRILIP,  ENERJ İ M İ KTARI KONTROLLÜ DÜŞÜRÜLMEL İ D İ R.

35 PRATİK BİLGİLER DSA Agrifood Products Co.35  YUMURTAYA GEÇ G İ REN SÜRÜLER İ N YUMURTASI İ R İ OLUR VE KIRIK M İ KTARI ARTAR. BUNUN İ Ç İ N YARKA DÖNEM İ NDE;  IŞIK Ş İ DDET İ VE SÜRES İ,  YEM İ R İ L İĞİ,  HAYVAN SIKIŞIKLI Ğ I VE  HAVALANDIRMA KONTROL ED İ LMEL İ,  YARKALARI MÜMKÜN OLAN EN KISA HAFTADA YUMURTLAMA KAFES İ NE TAŞINMALARI GEREK İ R.

36 HEDEF DSA Agrifood Products Co.36 PROBLEM ÜRETİM DEĞİL,TÜKETİM VE İHRACATTIR.  KAL İ TEL İ YUMURTA ÜRETEREK, İ Ç TÜKET İ M İ ARTTIRMAK  İ HRACATTA TERC İ H ED İ LEN ÜLKE OLMAK VE PAZARI ARTTIRMAK  MARKALAŞMAK,  ÜRET İ M MAL İ YETLER İ N İ KAL İ TEY İ BOZMADAN AZALTMAK,  DÜNYA’ DA ARANAN YUMURTAYI ÜRETMEK

37 DSA Agrifood Products Co.37,   İ LG İ N İ ZE TE Ş EKKÜRLER…


"1 YUMURTACI TAVUKLARDA BESLENME İ LKELER İ 22.05.2010 KONYA M.Şahin AKDENİZLİ DSA Agrifood Products Co." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları