Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YÖNETİMİ PRENSİPLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YÖNETİMİ PRENSİPLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ YÖNETİMİ PRENSİPLERİ
Yönetici, başkalarının aracılığıyla iş gören, oluşturulan işten en olumlu sonucu alabilmek için işin yapılmasını planlayan, denetleyen, teşkilatlandıran, teşvik, koordine ve kontrol eden, eğiten kişidir. Yaptığı tüm bu işlem ve çalışmalara da iş yönetimi denir. Yöneticinin Genel Görevleri: Bütçe düzenleme ve planlama: Yönetici, işin öngörülen sürede tamamlanması için gerekli olan bütün çalışmaları tespit eder. Bu çalışmaların toplam süresini, kaynaklarını ortaya koyar. Bu amaçla, iş planlamasıyla mali kaynaklar arasında bir nakit bütçesi, iş planı ile planların günlük uygulamaları arasında da bir tahakkuk bütçesi hazırlar. *. Düzenlediği bütçede iş politikasının gerektirdiği hedeflere varabilmek için çalışmalar yapar. *. Gerekli kaynakları tahmin eder *. Çalışmalar için gereken personel, malzeme, makine ve sermayeyi tahmin eder *. Net nakit karını tespit eder, Hazırlanan uygulama program ve bütçesi üst makam onayından geçirilir ve onaydan sonra ilgili personele iletilir. Bundan sonra mevcut uygulama, bütçe planlama ve iş programlarıyla karşılaştırılır, uygun değişiklikler yapılır.

2 Örgütlendirme: Temel örgüt prensipleri: 1
Örgütlendirme: Temel örgüt prensipleri: 1.) Örgütteki her görev belirli bir kişi veya büroya verilmelidir 2.) Kişilere veya bürolara verilen sorumluluk kesin olarak sınırlanmalı ve anlaşılması sağlanmalıdır 3.) Yöntemler örgütün her kademesinde aynen uygulanmalıdır 4.) Örgütte görevli herhangi bir üye kime bağlı olduğunu ve kimin kendisine bağlı olduğunu bilmelidir 5.) Örgütteki her görevli bir denetçiye bağlanmalıdır (bir kişinin direkt olarak iki amirinin bulunması hiçbir zaman düşünülemez) 6.) Bir denetçiye doğrudan bağlı personel veya büroların sayısı verimli bir şekilde idare edilebilecek bir sayıdan fazla olmamalıdır

3 7.) Çalışmalardan sorumlu olan kişi veya bürolara mümkün olduğunca geniş iş yetkisi ve sorumluluğu verilmelidir. Ancak bu yetki ve sorumluluk, müessesenin politikasının gerektirdiği kontrol ve iş yöntemlerine engel olmamalıdır 8.) Üst düzeylerdeki amirler, bütün astlarının günlük işlerini incelemekten çok tüm müesseseyi ilgilendiren genel problemlerle uğraşmalıdırlar 9.) Örgütlendirmede işin başarısına engel olacak biçimde, çok geniş bir örgütlemeye kesinlikle gidilmemelidir

4 İŞ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bu yöntemler eldeki personel, makine-ekipman ve malzemeyi en iyi şekilde kullanarak ve en az giderle, en kısa zamanda en az çabayla daha çok sayıda ve en üstün kalitede mal-hizmet üretimini sağlayacak pratik bir plan oluşturur. Bu amaçla yapılacak işler şunlardır: 1.) İşler elemanlara ayrılır. Bir işi oluşturan bütün elemanların bir listesi çıkarılır 2.) Her elemana ya da iş için şu sorular ayrı ayrı sorulmalıdır: - Niçin gereklidir ? - Ne amaçla yapılır ? - Nerede yapılmalıdır ? - Ne zaman yapılmalıdır ? - Kim en iyi yapar ? - Nasıl yapılması uygundur ? 3.) Yeni yöntem geliştirirken de; a) Gereksiz işleri çıkarın b) Gerekli işlemleri birleştirin c) İş sırasını yeniden düzenleyin d) Bütün işlemleri basitleştirin. İş daha çok kolaylaştırılır, kontrol yöntemleri sadeleştirilir. Malzeme, makine ve teçhizat iş sahasına en uygun yere yerleştirilir. İşte çalışan personelin iki eli de faydalı şekilde kullanılmaya çalışılır. e) Bulduğunuz yeni yöntemi maddeler halinde yazın

5 Koordinasyon ve Kontrol: Koordinasyon, bir kuruluşun işlemesini kolaylaştıracak şekilde bütün çalışmaların uyumlandırılmasıdır. Diğer bir deyimle her çalışan bölümün parasal ve sosyal bünyesine kendisinden beklenen iş emin ve az giderle yapabilecek en uygun ölçüler verebilmektir. Koordinasyonun bulunduğu bir kurumda her şube ya da bölüm, diğer şubelerle beraber işi yürütür. Her kısım, hem kendisinin yapacağı hem de diğer kısımların yapacağı işlerdeki payının ne olacağını bilir. Çeşitli servislerin hazırladıkları iş programları, kurumun ana hedefine uygun olur. Kontrol ise, her işin yapılan programa, verilen emirlere, kabul edilen prensiplere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini yoklamak demektir. Amaç, yapılan hataları, yanlışlıkları ortaya çıkarıp onları düzeltmek ve bir kez daha tekrarlanmalarına olanak vermemektir. Kontrolün etkili olabilmesi için uygun zamanda yapılması ve ceza uygulaması bulunması gerekir. İdari, ticari, teknik, mali ve emniyet konularında kontrol gereklidir.

6 Personel Eğitimi: Bir yönetici, personel eğitimiyle ilgili olarak şunları yapmalıdır: a) Ünitede çalışacak personelin seçimi için gerekli yetenekleri belirlemek b) Ünite içinde disiplin kurmak, personeli çalışmalarından sorumlu tutmak, personeli tayin etmek, gerekirse işten çıkarmak, terfi gibi işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak c) Çalışmaların daha iyi yürütülmesini sağlamak için zaman zaman personelden teklifler istemek ve bu teklifleri olumlu bir tutumla karşılamak d) Personelin işten memnuniyetini arttıracak, moralini yükseltecek ve onları işe bağlayacak önlemler almak e) Anlaşmazlıkların zamanında ve adil bir şekilde çözümlenmesini sağlamak f) Personelin davranış, bilgi ve deneyimini geliştirici önlemler alınmasını sağlamak g) Personele kurum politikası ve planı hakkında bilgi vermek, kendi sorumluluklarının neler olduğunu açıklamak h) Sık sık personelle fikir alışverişinde bulunmak i) Ünitede çalışanların hepsine haklı ve eşit işlemler yapmak ve onları çalışmaya teşvik etmek j) Personelden herhangi birinin yokluğunda işlerin aksamaması için her duruma ait görevin bir başkasına öğretilmesini sağlamak.

7 ŞANTİYE KURULMASI: Şantiye Kurulmasının Nedenleri: Bir yapıyı en düşük maliyetle ve ekonomik olarak oluşturmak üzere o yapıya ait makine, malzeme ve insan gücü arasında optimum bir denge sağlamanın gerekli olması, şantiye kurulmasının başlıca nedenidir. İyi bir şantiye tesisi, başarılı bir yapım hizmetinin esası ve mühendisin başlıca görevlerinden birini oluşturur. Şantiyeye Gitmeden Önce Yapılacak İşler: a-) Proje, sözleşme, şartname ve diğer belgelerin alınması: Şantiye ve kontrolluğunuz altındaki işe at tüm projelerin (boykesit, enkesit, plan, sanat yapıları projeleri, planlama, Bruckner Epürü v.b.) sözleşme ve ekleri, şartnameleri (B.İ.G.Ş., Y.İ.G.Ş., B.İ.K.Y., İ.Y., M.K.Y. ve diğerleri), basılı yayını (emanet inşaatlarda, 1.nci keşif özet, emanet inşaat komisyon kararı, fiyat analizleri, birim fiyatlar v.b.) almak. b-) Şantiye personelinin tespiti ve bunlara ait listelerin alınması: Şantiyeniz veya kontrol işinizle ilgili personelin isimlerini, görevlerini ve gündeliklerini bir liste halinde hazırlayınız. c-) Şantiyeye gerekli tüm alet, ekipman ve malzemenin hazırlatılması ve gönderilmesi: Şantiyenizle ilgili olarak size ayrılmış makineler, malzemeyi (çimento, demir, kereste v.s.) ve diğer donatıyı (nivo, takeometre, yatak, yemek takımı v.s.), akaryakıt miktarlarını öğreniniz. Ayrıca kendiniz şantiye için gerekli malzeme, makine, akaryakıt v.s.yi hesap edip size ayrılan miktarla hesapladığınız arasındaki farkı bulun ve durumu üst organlara iletin. d-) Şantiyede kullanılacak basılı kağıt, kırtasiye ve formların sağlanması: Bu konuda gerekli olanlar

8 *.Kontrol işlerinde: Rölöve defteri, yeşil defter, ataşman defteri, hakediş raporu, yeni fiyat tutanağı, geçici kabul tutanakları, kayıt defteri, kesin metraj cetveli, kesin hesap cetveli, bol miktarda dosya ve klasör * Emanet işlerde veya yüklenimlerde: İşçi puantaj kartı, işçi karnesi, işçi çizelgesi, işçi bordrosu, makine puantaj kartı, kayıt defteri, enkesit defteri, rölöve, ataşman ve yeşil defterler, ambar kartı, makine kontrol kartı, aylık ilerleme raporu, çizim gereçleri, (gönyeler, pergel, T cetvel, dubl-desimetre), kübaj cetveli, not defteri, nüfus kaydı örneği, yeterince kağıt, kalem, mürekkep, dosya ve klasörler. e-) Şantiye için gerekli demirbaş malzemenin temin edilmesi ve gönderilmesi: Şantiyeye gerektiği kadar masa, dolap, ranza, karyola, çadır, v.s. nin merkez ambarlarından veya piyasadan temin edilmesi gereklidir.

9 ŞANTİYE KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İş başlamadan önce yapılması gerekenler: 1.     Sosyal sigortaların ilgili bölge veya şube müdürlüğünden işyeri numarası alınmalıdır. 2.     SSK’dan alınan imza sirküleri şantiye yönetimince doldurulup imzalanmalıdır. 3.     İlgili vergi dairesinden hesap numarası alınmalı ve kasa defteri noterde onaylatılmalıdır. 4.     İşyerinin bölge çalışma müdürlüğünden dosya numarası alınmalı, yapı iş defteri temin edilerek çalışma müdürlüğüne tasdik ettirilmelidir. 5.     İmar müdürlüğü veya belediyeye “TUS” için müracaat edilmelidir. 6.     Şantiyeye elektrik, su, telefon ve Internet bağlantı temini için ilgili kurumlara müracaat edilmelidir. 7.     İş kazalarında gidilecek sigorta hastanesi, acil durumlarda gidilecek en yakın poliklinik ve eczane tespit edilmeli, şantiye sağlık işleri sorumlusu ve şoförlere gidecekleri adres ve başvuracakları kişilerle ilgili bilgi verilmelidir. 8.     Gerekli  sigorta işlemleri yapılmalıdır.

10 Şantiye mobilizasyon plan -  projesi ön hazırlığı :
9.     Sahanın rölevesi alınarak çalışma sahası ve mobilizasyonun yapılacağı şantiye sınırları tespit ve dökümante edilmelidir. 10.   İnşaat sahasından geçen ve taşınması gereken alt yapı hatlarının varlığı araştırılmalı, mobilizasyon işlemleri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek deplasman işlemleri için girişimler yapılmalıdır. 11.   Şantiye yakınından geçen enerji hattı varsa, elektrikle çalışacak makinalar da dikkate alınarak o hattan yararlanılıp, yararlanılamayacağı öğrenilmelidir. 12.   Kurulacak ambarların gerekli malzemeye göre kapasite ve büyüklükleri tespit edilmelidir. 13.   Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların yaklaşık ortalama günlük ve toplam miktarları tespit edilmelidir. 14.   Araçlara park, tamirhane, yedek parça deposu için ayrılacak yerlerin ve şantiye içi yolların ölçülerinin tayini için şantiyede kullanılacak iş makinalarının çeşidi ve sayıları tespit edilmelidir. 15.   Yapılacak işin büyüklüğü göz önünde tutularak, ortalama ve en fazla kaç işçi ve teknik elamanın şantiyede çalışacağı, bunlardan ne kadarının şantiyede kalacağı tespit edilmeli ve bulunan sayılara göre işçilerin dinlenme, yemek yeme, soyunup giyinme, yatma, tuvalet yerleri, sayıları ve ölçüleri; evli personel için yapılacak lojmanların yerleri ve sayıları belirlenmelidir.

11 16.   Şantiye kuruluşunda, asgari ihtiyaçların minimum yatırım ve işletme maliyeti ile karşılanması prensibi esas olmalı, kurulacak tesis seçiminde bina, baraka, konteynır kullanılması gibi seçeneklerden en uygun olanı seçilmelidir. 17.   Şantiyenin büyük yerleşim merkezlerinden uzak olması halinde, şantiyede bulunacak personel ve işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak kantin ve benzeri binaların sayı ve büyüklükleri tespit edilmelidir. 18.   Şantiye içi ulaşım güzergahları ile dahili su ve elektrik dağıtım plan ve güzergahları belirlenmelidir. 19.   Haberleşme ihtiyaçları tespit edilerek, telefon hat sayısı, Internet hat kapasitesi, telsiz ihtiyacı vb. belirlenmelidir. 20.   Şantiye için gerekli olacak; bilgisayar, yazılımlar, printer, fotokopi ve faks makinesi gibi ofis donanım ve ekipmanları tespit edilmelidir. 21.   Jeneratör gerekiyorsa bunların sayı ve kapasiteleri tespit edilmelidir. 22.   Günlük kullanılacak ortalama su miktarı hesaplanmalı ve bu suyun nereden, ne şekilde temin edileceği ve şantiyede nasıl saklanacağı belirlenmelidir. 23.   Sahaya giriş çıkış noktaları tespit edilmelidir. 24.   Çevre çitinin tipi ve güzergahı tespit edilmelidir. 25.   Kanalizasyon ve fosseptik yerleri belirlenmeli, tesisatlar ihtiyaca yeter kapasitede olmalıdır.

12 26.   Beton santralı ve kule vinç gibi sabit tesislerin yerleri tespit edilmelidir.
27.   Beton tesisi dökülecek betonun yoğun olduğu merkeze yakın olacak şekilde kurulmalıdır. 28.   Beton tesis alanına açık drenaj yapılmalı, bu alanda büz kullanılmamalıdır. Atık suyun içindeki çimento büzün tıkanmasını kolaylaştıracaktır. 29.   Beton mikserlerinin beton santralı yanında birikmesini önlemek için park yeri tespit edilmelidir. 30.   Çöp ve atık malzeme toplama noktaları belirlenmelidir. 31.   Kantar gerekiyorsa şantiye girişine yakın bir yere kantar binası yapılmalıdır. 32.   Kablo ve hat çekimleri şantiyenin kalıcı bir tesis olduğu düşünülerek düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Elektrik şebekesinde kablo ek sayısının en az sayıda tutulması zamanla ortaya çıkacak arızaları büyük ölçüde önleyecektir. 33.   Elektrik direğinde elektrik panosu varsa paratoner tesisatı döşenmesi faydalı olacaktır. 34.   Hakim rüzgar yönü öğrenilmelidir. 35.   Şantiye tesislerinin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmalıdır. 36.   Şantiye sahası yağmur sularının birikmesine engel olacak şekilde, örneğin % eğimli olmalı, şantiye çevresi ve ünitelerin etrafında  gerekirse drenaj yapılmalıdır. 37.   Mobilizasyon projesinde, üstünde ileride bir yapılaşma olmayacak şekilde şantiye tesisleri, ulaşım yolları, açık ve kapalı stok sahaları yerleştirilmelidir.

13 Şantiye Güvenliği 38.   Şantiyenin çevre güvenliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır. 39.   Şantiyenin görünür yerlerine, iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin uyarı levhaları konmalıdır. 40.   Şantiyenin girişine işin adı, işvereni,  ada pafta no, yapımcı  firma veya firmaların isimleri,  teknik sorumluların isim ve unvanları, işin keşif bedeli gibi bilgilerin yazılı olduğu bir pano konmalıdır. DEPO YERLERİNİN TESPİTİ  Kum Deposu 41.   Harç yapılan yerlere yakın olmalı ve etrafında araçların manevrası için yeterli mesafe bulunmalıdır. Çakıl Deposu 42.   Beton hazırlanan tesise yakın olmalı, araçlar kolayca döküp uzaklaşabilmelidir. Kazıdan Çıkan Toprak 43.   Kazılardan çıkan toprak şantiye içinde dolgu olarak kullanılacaksa, bu durum proje safhasında tespit edilerek ara stok sahaları belirlenmelidir.

14 Çimento Depoları 44.   Beton hazırlanan tesise yakın olmalıdır. 45.   Çimento, beton veya taş zemin üzerine konursa rutubetin etkisiyle bozulabileceğinden, çimento depolarının döşemeleri adi ahşap döşeme ile kaplanmalıdır. Betonarme demirleri  stoklama ve hazırlama  yeri 46.   Stok sahası ve demir hazırlama sahası yükleme ve indirme için kolay ulaşılabilir,  vinçlerin etki alanı içinde olmalıdır. 47.   Betonarme demirleri kullanılmadan uzun süre bekletilecekse, yağışlarla aşırı derecede paslanmamaları, yağışlı havaların demir kesme bükme işlemlerini etkilememesi için demir kesme ve bükme makineleri bir sundurma altında olmalıdır.  Doğrama Atölyeleri 48.   Hazır alınan doğramalar bina içinde bir yere konabilirler. Fakat şantiyede imal edilecek doğramalar  için kereste deposu yakınında bir doğrama atölyesi planlanmalıdır. Demircilik işleri 49.   Sıcak demircilik işlerinin yapılacağı yerler kereste ve benzeri gereç depolarından uzakta düşünülmelidir. 50.   Soğuk demircilik işleri için ayrılan yerler, diğer gereç depoları ve işyerine uygun uzaklıkta tanzim edilmelidir.

15 Makina ve araç parkları,  bakım tamir atölyeleri
51.   Araç parklarının yeri şantiye girişinde, yola yakın olmalıdır. 52.   Bakım ve tamir atölyesinin yakınında m2 lik bir alana koltuk ambarı kurulmalıdır.  Yollar 53.   Şantiye içi yolların genişliği ve yüzey kaplaması, kullanılacak motorlu taşıtların özelliğine ve trafik yoğunluğuna göre belirlenmelidir. 54.   Şantiye içi yollar, çalışma yerleri ve depo yerlerine göre tanzim edilmelidir. Yolların  planlanmasında taşıt yolları ile yaya yollarının sık kesişmemesine dikkat edilmelidir. Mobilizasyonun projelendirilmesi : 55.   Mobilizasyon projesi alt yapı tesislerini de (su, telefon, elektrik, kanalizasyon, drenaj, yol) içerir bir şekilde,  sonradan yapılacak kazı ya da ekipman hareketi sırasında oluşabilecek kazaları da asgariye indirmek amacıyla herkesin görebileceği bir veya birkaç yere asılmalıdır. 56.   Mobilizasyon iş programı hazırlanmalıdır. 57.   Kurulması planlanan tesislerin inşaat + elektrik + mekanik imalat detayları ve planları hazırlanmalıdır.

16 Şantiyeye Gittikten Sonra Yapılacak İşler: a-) İşyerinin gezilmesi: İşyeri baştan aşağı gezilerek arazi tanınır, işin büyüklüğü hakkında fikir elde edilir. Çevredeki su kaynakları, yollar, telefon, telgraf hatları, köyler, kasabalar not edilir. b-) Şantiye yerinin seçimi: - Şantiye yeri, olabildiğince inşaat yerine yakın olmalıdır - Şantiye, inşaat yerinin ortalarına düşmelidir - Şantiye yerinde içme suyu ve temizlik içini bol miktarda temiz su bulunmalıdır - Şantiye yeri, telefon veya telgraf hat veya merkezlerine yakın olmalıdır - Şantiye, olabildiğince mevcut bir yola yakın kurulmalıdır - Şantiye, çalışanlara şehirden uzakta yaşamanın verdiği üzüntüyü unutturabilecek, manzara yönünden güzel bir yere kurulmalıdır c-) İşle ilgili malzeme, kazık v.s.nin kontrolü: - İşyerine gittiğimizde, eğer aplikasyon uzun süre önce yapılmışsa birçok aplikasyon kazığının kaybolduğu ya da yerinin değiştiği gözlenir. İlk iş, kaybolan kazıkların eski yerlerini tekrar bularak, ölçüp belirleyerek yerlerine çakmaktır. Örneğin, bir karayolu işinde öncelikle yol eksen kazıkları, sonra some kazığı, tanjant-orijin, tanjant-final ve röper kazıkları, sigorta ve çivili kazıklardan yararlanılarak çakılır. Bu yapılırken iki kazık ara uzaklığı düzlükte (alinyimanda ) 25 m.'yi, yatay kurbada 20, düşey kurbada ise 10 m.'yi geçmemelidir.

17 -Yol ekseni belirlendikten sonra yol boyunca nivelman (kot tespiti) yapılır. Bu şekilde boykesit ve röperler kontrol edilmiş olur. Röperler, birbirine 500 m.den daha uzak olmamalıdır. -Yeni röper yapıldığında, bunlara paralel daima kontrol nivelmanı da yapılmalıdır. -Nivelman ve kotlamalar son olarak sigortalanır. Bundan önceki röper ve eksen röperlerinden yararlanılır. Yol ekseni sigortalanırken tg-orijin, tg-final noktaları, düzlükte en az km'de bir birbirlerini gören çivili kazıklar yapılır. Yarmadan dolguya geçiş noktalarında da sigortalama yapmak gerekir. Sigortalar yol ekseninden en az 25 m. uzağa ve çalışma sahası dışına yapılmalıdır. d-) Şantiye sahasının düzeltilmesi ve servis yollarının yapımı: Şantiye yerine karar verildikten sonra her şeyden önce işe ait makine v.s.nin geçeceği servis yollarını bir greyderle düzelttirip şantiye yerine bağlamak gerekir. e-) Şantiye planının yapılması: Şantiyeyi bir plana göre kurmak gerekir. Tesviyeli bir plan üzerinde işçi yatakhaneleri, yemekhaneler, büro ve ambar yerleri, kum-çakıl depoları, servis yolları, makine park yerleri v.s. ölçekli olarak işaretlenir. f-) Şantiye binalarına at planın yapılması: Şantiye kuruluş planı hazırlandıktan sonra burada düşünülen şantye, idare binası, kantin, yemekhane, yatakhane, büro, revir, ambar, demirhane, marangozhane, misafirhane gibi binalara ait projeler hazırlanır. Bunların hazırlanmasında yöresel malzemelerden yararlanılması ve sökülüp takılması, tekrar kullanılması mümkün olan standart yapı elemanları kullanılması gibi iki önemli konu üzerinde durulmalıdır.

18 g-) Şantiye binalarının yapımı: Şantiyeye makine, malzeme, donatı ve işçiyi göndermeden önce şantiye binaları ve diğer tesisler büyük ölçüde yapılır. h-) Malzeme ocaklarının incelenmesi ve gerekli kamulaştırma, yapı için ayırma ve işletme ruhsatı alma işlemlerinin yapılması: Şantiye kurulurken gerekli kum, çakıl, taş ocakları, su kaynakları belirlenir; laboratuvar deneyleri, etütler sonunda şartname ve teknik bilgiye uygun çıkan malzemelere ait ocakların mülkiyeti araştırılır. Bu duruma göre kamulaştırma ve işletme ruhsatı almak için üst organlara, yöresel ya da yerel resmi yönetime başvurulur. i-) Kamulaştırma işleminin uygulanma olasılığının araştırılması, yapılacak işlerin tespiti, mal sahiplerine gerekli bildirimin (tebligatın) yapılması: j-) Eldeki projelerin araziye uygunluk derecesinin belirlenmesi ve gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması: Şantiye mühendis ya da mimarı olarak size verilen projelerin araziye uyup uymadıklarını, daha iyi ve ekonomik uygulama olanağının bulunup bulunmadığını incelemek görevinizdir. k-) İşyerindeki yöresel koşulların incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması: Başlıca parasal koşular, iklim durumu yağışlar, geçici işçi temini, yöreden sağlanacak yiyecek, içecek temini koşulları ve miktarları. Bunların yanı sıra şantiyenin güvenliği konusunda etüt edilmesi gerektiğinde en yakın hükümet yöneticisiyle bağlantı sağlanması gerekir l-) Diğer yönetimlerle ilgili bazı işlerin çözümlenmesi şantiye sahası içinde çalışmalara engel olabilecek bazı tesisler, elektrik, telefon direkleri, yeraltı kabloları, su boruları, kanallar, tarihi eserler, askeri yasak bölge v.s. bulunabilir. Böyle durumlarda ilgili yönetimle hemen ilişki kurularak bu konuların çözüme kavuşturulmasına çalışılır.

19 Şantiye Kurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar: Depo yerleri, yapının büyüklük ve biçimine, depo yerinin durumuna, eğimine, şantiyede kullanılacak makine ve gereçlere bağlıdır. Depoların yapımı için başlıca prensipler şunlardır: 1-) Düzeltme ve temizleme: Kazıdan çıkan toprak yapı yerinin düzeltilmesi ve rampaların yapılmasında kullanılır; fazlası işyerinden uzaklaştırılır 2-) Kum depoları: Harç yapılan yere yakın ve yanına ulaşılması kolay yerde olmalıdır. 3-) Çakıl depoları: Bunlar, betoniyerin yakınında yere veya bir huni içerisine depo edilmelidir 4-) Yağlı kireç çukuru: Harç yapılan yerin yanına yapılır 5-) Taş ve tuğla depoları: Elevatör kulesi varsa bunun yanında, eğik yapı iskelesi kullanılacaksa bu iskeleye en yakın yerde yapılır 6-) Çimento: Betoniyer yakınında bir barakaya veya çadıra depo edilir 7-) İskele, kemer ve kalıp şablonları: Bunlar kereste biçme yerine ve marangozhaneye yakın bir yere depo edilir 8-) Çivi, bulon, etriye: Bunlar aynı ambarlarda barındırılırsa demir malzeme için ayrı, cam, çini, fayans gibi malzeme için ayrı ve boyalar için ayrı bölümü olan bir ambar kullanılır 9-) Betonarme demirler: Demir bükme tezgahına yakın bir yere depolanır 10-) Doğramalar: Doğrama bina içinde yapılmış veya hazır alınmışsa bina içinde bir yere, şantiyede yapılacaksa kereste deposuna yakın bir yerde üretilir ve yine bina içinde depolanır 11-) Sıcak demir işleri: Kerestelerden, doğramalardan, patlayıcı madde deposundan uzak bir yerde yapılmalıdır. Soğuk demircilik işleri ise ekonomi şartları gözetilerek uygun bir yerde yapılır 12-) Park: Makineler ve büyük araçlar için park yapılır. Ufak araçlar ve aletler ambarlarda saklanabilir

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 ÖRNEK – 5) Bir karayolu beton yol kaplaması imalatı için toplam m3 C14 betonu döküm işi söz konusu olmuştur. Aşağıda, elde mevcut bir adet 1000 desilik cebri karıştırmalı veya iki adet 500 desilik serbest düşmeli betonyeri esas alarak her iki alternatif beton üretimi şekli için tesis verimi hesabı yapınız. Genel olarak, beton kabarma oranı 1 / , tesisin saatte çalışılabilen maksimum yararlı süresi 50 dakika olup betonyer 0.33 dakikada doldurulabilmekte, 0.25 dakikada boşaltılabilmekte, daha sonra 0.20 dakika boşta beklenilmekte (hazırlık) ve betonyer bir günde en fazla 7.5 saat, haftada 6 gün ve ayda da 26 gün çalışabilmekte; fazla çalışma yapılamamaktadır (4857 sayılı İş Kanununda öngörüldüğü şekliyle). ÇÖZÜM: *.)T=t1+t2+t3+t4 = 0,33+1,00+0,25+0,20=1,78 dak. 60 / 1,78 = 33,7 karışım / saat [ t2 : 1.00 dak. Cebri karıştırıcı işlem süresi] 7,5 * 33,7 = 252,75 karışım/gün; S * V = 252,75 * 1,00 = 252,75 m3 / gün B=V.S.K.R = 252,75 * 1,0795 * (50/60) = 227,37 m3/gün [1000 dm3 lük betonyerin kapasitesi] 72500 / 227,37 = 318,86 gün, 318,86 / 26 = 12,26 ay [1 yıl, 1 hafta, 1 gün] **.) T=t1+t2+t3+t4 = 0,33+1,50+0,25+0,20=2,28 dak. 60 / 2,28 = 26,3 karışım / saat [ t2 : 1.50 dak. Serbest düşmeli karıştırıcı işlem süresi] 7,5 * 26,3 = 197,25 karışım/gün; S * V = 197,25 * 1,00 = 197,25 m3 / gün B=V.S.K.R = 197,25 * 1,0795 * (50/60) = 177,44 m3/gün [2 x 500 dm3 lük betonyerin (kahve değirmenleri) kapasitesi] 72500 / 177,44 = 408,58 gün, 408,58 / 26 = 15,72 ay [1 yıl, 3 ay, 3 hafta] ***.) Sonuç olarak; (408,59 – 318,86) / 318,86 = 0,28, 2 ad. 500 dm3lük kahve değirmeni betonyer kullanılması halinde 1 ad lik cebri karıştırıcıya nazaran %28 verim kaybı olmakta

45 ÖRNEK- 6) Bir beton yol inşaatı şantiyesinde, “iki adet 250 dm3 lük” serbest düşmeli betonyer, 1046 m. uzunluğunda bir beton yol kaplaması yapımı işinde çalıştırılacaktır: Yol için metrajlarda öngörülen 7535 m3 lük toplam yol kaplama betonunun aşağıda verilen koşullarda ne kadar sürede (ay, hafta, gün olarak) dökülebileceğini hesaplayınız. Bulduğunuz sürenin %20 azaltılabilmesi için doldurma-boşaltma-boşta çalışma süreleri toplamının ne kadar azaltılması ve kaça indirilmesi gerektiğini hesaplayınız . VERİLENLER: *. Betonyer doldurma süresi sn. *. Betonyer boşaltma süresi sn. *. Betonyer boşta çalışma süresi sn. *. Randıman faktörü *. Malzeme kabarma faktörü /1.0732 *. Betonyer, günlük normal çalışma süresi olan 8 saat dışında fazla çalışma yapmamak- tadır. Toplam çalışma süreleri aylık 26 gün, haftalık 6 gün üzerinden hesaplanacaktır. ÇÖZÜM: a) Bir betonyer için bir periyotluk çalışma (beton hazırlama) süresi: T=t1+t2+t3+t4 = 0,25 + 1,50+ 0,17 + 0,30 = 2,22 dak / karışım (serbest düşmeli betonyer için t karıştırma=90 sn. alınmıştır). Bir betonyer için beton kapasitesi: 7355 / 2 = 3767,5 m3; Bir saatte hazırlanabilecek beton: 60 / 2,22 = 27 karışım / saat, 27 * 0,250 = 6,757m3/saat (S) ; Bir günde hazırlanabilecek beton ise: B =V.S.K.R = 6,757 * 8 * 0,65 * = 37,7 m3 / gün 3767,5 / 37,7 = 99,9 ≈ 100 gün olup bu süre; 100/26=3,846 ay 0,846*26 = /6=3,67 hafta 0.67*6=4 gün (3 ay + 3 hafta + 4 gün) olarak bulunmaktadır. b) ≈ 100 günün % 80’i→ 80 gün ve bu da → (3 ay 2 gün) yapar. B = 3767,5 / 80 = 47,1 m3/gün beton dökülebilmelidir. Bu da; V*S = 47,1 / (0,65 * 1,0732) = 67,52 m3/gün; 67,52 / 8 = 8,44 m3/saat; 8.44 / 0,25 = 33,76 karışım/saat; 60 / 33,76 = 1,777 karışım / dakika (toplam bir karışımın hazırlanma süresi), T=t1+t2+t3+t4 = 1,777 olmalı, karışım süresi düşürülürse 1,777 – 1,50 = 0,277 dak .≠ 0,25 + 0,17 + 0,30 Olduğundan doldurma, boşaltma ve bekleme süreleri toplamı çok kısalıp 0,277 dakikaya sığmamakta ve sonuç olarak da bu iş 80 günde asla tamamlanamamaktadır; 3 hafta 2 günlük iş eksikliği ya da boşluk kalır.

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64


"İŞ YÖNETİMİ PRENSİPLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları