Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 YAZIŞMA USULLERİ

3 2 Aralık 2004 Perşembe Sayı: 25658

4 Hazırlanan Yönetmeliğin gerekçesi:
Elektronik İmza Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanması, e-devlete geçişin güçlendirilmesi, Resmi kurumlar arasında bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde kağıt ve elektronik ortamda yürütülmesi, Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azaltılması, Posta, kırtasiye ve personel giderlerinde tasarruf sağlanması,

5 GEREKÇE Belge ve elektronik ortamda yapılacak yazışmaların düzene bağlanması, Karar ve işlem sürecinin hızlandırılmasıdır. Elektronik İmza Kanununun 22. maddesi ile Borçlar Kanununun 14. maddesine: “Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.”

6 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 5. ve 12. maddesi:
GEREKÇE Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 5. ve 12. maddesi: “Bilgi verme yükümlülüğü: Kurum ve kuruluşlar bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.” “Başvuruların cevaplandırılması: Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirir.”

7 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2004 / 8125 Sayılı BKK

8 AMAÇ Resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

9 TANIMLAR Resmî Yazı Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.

10 Resmî Belge Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belge.

11 Resmî Bilgi Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler.

12 Elektronik Ortam Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri.

13 Elektronik Belge Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge.

14 Dosya Planı Resmî yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait liste.

15 Yazı Alanı Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alandır.

16 YAZIM ALANININ TANIMI 2,5 cm Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı, 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm

17 Güvenli Elektronik İmza
Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan imza.

18 Resmî Yazışmalarda Güvenlik
Resmî yazılar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalar bu ortamın özellikleri dikkate alınarak kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir.

19 Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır
Gerekli durumlarda, gelen yazı kağıda dökülerek de işleme alınır. Her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmî elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Bu adreslerin belirlenmesinde koordinasyon,Başbakanlık tarafından yapılır. Elektronik ortamdaki resmî yazışmalar bu adresler arasında yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilir.

20 NÜSHA SAYISI Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir. _._ _._._ _._._._._ _._._._. _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._._ _._ _._._ _._._._._ _._._._. _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._.__._._._._ _._._._._._ _._._._._

21 Belge Boyutu Resmî yazışmalarda A4 (210x297 mm) ve A5 (210x148 mm) boyutunda kağıt kullanılır.

22 BELGE BOYUTU Resmi yazışmalarda 210 mm 210 mm 148 mm A5 297 mm A4

23 YAZI TİPİ VE KARAKTER BOYUTU
Bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunda kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

24 RESMİ YAZIŞMALARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

25 BAŞLIK Başlık, yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır.

26 Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
BAŞLIK Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. X.X. XXXXX XXXXXXX xxxxx xxxxx

27 ÖRNEK BAŞLIK T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı T.C. İZMİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

28 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BAŞLIK Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Bölge müdürlüklerinde ise bakanlığın adının altına hangi bölge teşkilatı olduğu yazılır. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

29 Örnek Başlık T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı EZİNE KAYMAKAMLIĞI Geyikli İlköğretim Okulu Müdürlüğü

30 Sayı ve Evrak Kayıt Numarası
Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir, başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki "Sayı:" yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır.

31 Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konulur. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır. Resmî yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur.

32 KOD FORMATI A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
KOD YAPISINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALAN (A) KURUMUN NİTELİĞİNE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR. (A) Yasama (B) Yürütme (C) Yargı (D) Dernekler olarak adlandırılır ve Alfabetik 1 karakterle gösterilir. Bizde sistem (B) ile başlar. KOD YAPISINDA İKİNCİ SIRADA GÖRÜLEN (BB) Numerik 2 karakter ile gösterilir. Y.Ö.K. 30 olarak belirlenmiştir. Doğal olarak ikinci hane Üniversitemiz içinde 30 dur. KOD YAPISINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA GÖRÜLEN (C) Numerik 1 karakter ile gösterilir. Merkez Kuruluş 0 Bağlı kuruluş 1 İlgili kuruluş 2, Bizde bu karakter (2) dir. KOD YAPISINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA GÖRÜLEN (DDD) Alfanumerik 3 Karakter. Kuruluşun kısa adını gösterir nitelikte olmalı. Bizde bu karakter HAC dır. KOD YAPISINDA BEŞİNCİ SIRADA GÖRÜLEN (E) Numerik 1 Karakter 0 Merkezi 1 Bölge 2 işletme 3 Yurtdışı teşkilatı 4 İl 5 Bağlı ortaklık. Bizde E (0) KOD YAPISINDA ALTINCI SIRADA GÖRÜLEN (FF) BİR ÖNCEKİ KARAKTER E (0) ise Bağlı birimler Üniversitelerde Başbakanlık genelgesi ile belirlenmiş ve İdari işler 73 olarak belirlenmiştir. Personel 71 Sağlık İşleri 79 gibi her bir birim numaralandırılmıştır. KOD YAPISINDA YEDİNCİ SIRADA GÖRÜLEN (GG) Bölümü bizde Başkanlık 00, Satınalma Müdürlüğü 03 ve Tahakkuk Şb. Md.lüğü 04 tür.

33 SAYI VE KAYIT BÖLÜMÜ ÖRNEK:
Sayı: B.08.0.TKB – / Kod no Dosya Kayıt Genel Evrak No No Kayıt No Sayı: Kod Kayıt No No

34

35 Tarih Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır.

36 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı
TARİH (ÖRNEK) T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / ….

37 KONU Konu, sayının bir aralık altına “ Konu: " yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “ T.C. " kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

38 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı
KONU (ÖRNEK) T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde

39 Gönderilen Makam Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirlenmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

40 GÖNDERİLEN MAKAM (ÖRNEK)
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

41 GÖNDERİLEN MAKAM Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

42 GÖNDERİLEN MAKAM (ÖRNEK)
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara ……………BANKASI Kemer Altı 123. Sokak 2 Ara

43 (KİŞİLERE YAZILAN YAZI)
GÖNDERİLEN MAKAM (KİŞİLERE YAZILAN YAZI) Kişilere yazılan yazılarda; “ Sayın " kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır

44 KİŞİLERE GÖNDERİLEN (ÖRNEK)
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara Sayın Prof. Dr. Recep TOPARLI Türk Dil Kurumu Başkan Danışmanı

45 İlgi Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, "İlgi" kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

46 İlginin birden fazla olması durumunda, a, b, c gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti ") " konularak kullanılır. İlgide, " tarihli ve sayılı" ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir

47 Örnek 12 / 03 / 2005 tarihli ve 542 / 273 sayılı yazı.
28 / 09 / 2006 tarihli ve B / 281 sayılı makamınız yazısı. 30 / 11 / 2007 tarihli ve B.05.O.03.G.608 / 3714 sayılı yazınız.

48 İLGİ (ÖRNEK) T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara İlgi: 13/02/2005 tarihli ve B.02.0.İGB. 542/263 sayılı yazı

49 İLGİ (a),(b),(c) (ÖRNEK)
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı 2 Ara Sayı: / .. / .. / …. Konu : TC’nin C sini geçmeyecek şekilde Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Yazının Uzunluğuna göre 2-4 ara İlgi: a) 13/02/2005 tarihli ve B.02.0.İGB. 542/263 sayılı yazı b) 17/02/2005 tarihli ve B.02.0.DİB /281 sayılı yazı c) 17/02/2005 tarihli ve B.05.0.PİGM /945 sayılı yazı d) 17/02/2005 tarihli ve B.05.0.PİGM /945 sayılı yazı ekinde gönderilen dosya

50 Metin Metin, "İlgi"den sonra başlayıp "İmza"ya kadar süren kısımdır. Metne,"İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır. Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Önemli sayılar rakam ile yazıldıktan sonra parantez içerisinde yazı ile de gösterilebilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta ( ), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33 -yirmi beş tam yüzde otuz üç) kullanılır.

51 Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu'nda bulunmayan kısaltmaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde parantez içinde kısaltmanın açık biçimi gösterilir. Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

52 Yazılar mümkün olduğunca yalın ve kısa olmalıdır
Yazılar mümkün olduğunca yalın ve kısa olmalıdır. Genel olarak bir cümledeki sözcük sayısı 20’yi aşmamalıdır. Yazı, iletilmek istenen tüm bilgileri kapsamalıdır. Resmi yazılarda nezaket kurallarına uyulmalı, olumlu, yapıcı ifadeler kullanılmalıdır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esaslar ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, en çok resmi yazı üretiminin yapıldığı bilgisayarla yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi, 12 karakter boyutunun kullanılması esas alınmıştır.

53 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı
METİN ÖRNEK Metne, "İlgi"nin son satırından itibaren iki aralık, "İlgi" yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır. Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlğı Sayı: ………………….. Konu: ……………………………. 15/02/2005 ……………… BAKANLIĞINA İlgi: ……………………………… 3 aralık 2 aralık ……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… (imza)

54

55 İmza Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun "imza yetkileri yönergesi"ne veya yetkili makamlarca verilen imza-yetkisine uyularak seçilir.

56 Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. Yazı vekaleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı "Başbakan V.", "Vali V." ve "Rektör V." biçiminde ikinci satıra yazılır.

57 Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda, ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır. Atama kararnamelerinde imza bölümü, Örnek: 6-D de olduğu biçimde düzenlenir

58 …………………………………………………………………………………….
İMZA Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. 2- 4 Aralık (imza) Adı SOYADI Başbakan a. Müsteşar

59 ADINA İMZA 6(A) Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı "Başbakan a.", "Vali a." ve "Rektör a.", biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. ……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… 2- 4 Aralık (imza) Adı SOYADI Başbakan a. Müsteşar (imza) Adı SOYADI Vali a. Vali Yardımcısı (imza) Adı SOYADI Başbakan V.

60 Genel Müdür Yardımcısı
İMZA 6(B) Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır ……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… (imza) (imza) Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı Adı SOYADI Genel Müdür

61 Genel Müdür Yardımcısı
İMZA 6(C) Yazının üç yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda yer alır ……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… (imza) (imza) (imza) Adı SOYADI Daire Başkanı Adı SOYADI Genel Müdür Adı SOYADI Genel Müdür Yardımcısı

62 İMZA 6(D) Atama kararnamelerinde imza bölümü ise
……………………………………………………………………………………..……….. …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… Atama kararnamelerinde imza bölümü ise (imza) CUMHURBAŞKANI (imza) (imza) Başbakan Bakan

63

64 Onay Onay gerektiren yazılar ilgili birim tarafından teklif edilir ve yetkili makam tarafından onaylanır. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR“ un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır. Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır (Örnek: 7-B).

65

66 ONAY ÖRNEK 2 …………..MAKAMINA Yazıyı teklif eden birim ile onay makamı arasında makamlar varsa bunlardan onay makamına en yakın yetkili "Uygun görüşle arz ederim." ifadesiyle onaya katılır. Bu ifade, teklif eden birim ile onay bölümü arasına uygun boşluk bırakılarak yazılır ve yazı alanının solunda yer alır ……………………………………………………………………………… ……..………..…………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… (imza) Adı SOYADI İdareyi Geliştirme Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 012/07/2004 Adı SOYADI Müsteşar Yardımcısı O L U R 02/07/2004 Adı SOYADI Başbakan a. Müsteşar

67 ONAY ÖRNEK Elektronik ortamda hazırlanan yazıya onay verecek yetkili kişi resmî yazıyı güvenli elektronik imzası ile imzalar. …………..MAKAMINA ……………………………………………………………………………… ……..………..…………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… (imza) Adı SOYADI İdareyi Geliştirme Başkanı Uygun görüşle arz ederim. 012/07/2004 Adı SOYADI Müsteşar Yardımcısı O L U R 02/07/2004 Adı SOYADI Başbakan a. Müsteşar

68

69 Ekler Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK/EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir. Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi yazılır.

70 EKLER ÖRNEK Yazının ekleri imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan "EK / EKLER:" ifadesinin altına yazılır. Ek adedi birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

71 EKLER ÖRNEK Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda, "Ek konulmadı" ya da "Ek-.... konulmadı", bazı eklerin konulması durumunda ise, "Ek-.... Konuldu" ifadesi

72 Dağıtım Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. "EKLER"DEN sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna "DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’in yerine yazılır. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır. "Bilgi" kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan "DAĞITIM" başlığının altına yazılır

73 DAĞITIM ÖRNEK Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “ EKLER "den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “ DAĞITIM:" yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER'in yerine yazılır.

74

75 Paraf Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda paraflar elektronik onay yoluyla alınır. Yazıyı paraflayan kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır

76 PARAF ÖRNEK Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir.

77 Koordinasyon Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak "Koordinasyon:" yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir (Örnek: 11).

78 KOORDİNASYON ÖRNEK Başka birimlerle işbirliği yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “ Koordinasyon: " yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir

79 Adres Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır (Örnek: 12).

80 ADRES ÖRNEK Yazının gönderildiği kurum ve kişilerin, gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için başvuracakları görevlinin adı, soyadı ve unvanı adres bölümünün sağında yer alır

81 RESMİ YAZIŞMA TÜRLERİ 1- Normal Yazılar 2- Acele ve Günlü Yazılar
3- Gizlilik Derecesine Göre Yazılar

82 Gizli yazılar Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir .

83 GİZLİ YAZILAR ÖRNEK Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde belirlenir

84 İvedi ve günlü yazılar Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür

85 İvedi ve günlü yazılar Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür

86 Tekit Yazısı Resmî yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

87 Sayfa numarası Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir Örnek: 1/9, 2/7, 5/32.

88 SAYFA NUMARASI ÖRNEK 1/9 Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir 2/7 5/32

89 Aslına uygunluk onayı Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğinin uygun bir yerine "Aslının aynıdır" ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.

90 Kayıt kaşesi Gelen evrak, Örnek 13'te yer alan kayıt kaşesi kullanılarak kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşları Örnek 13'te yer alan kaşeyi örnek alarak kendilerine uygun bir kaşe hazırlar ve kullanırlar. Bu kaşeler evrakın arka yüzüne basıldıktan sonra evrakın tarih ve sayısı yazılır, ünite içinde hangi bölümü ilgilendiriyorsa o bölümün karşısına gereği yapılmak veya bilgi vermek maksadıyla (x) işareti konulur. Ek olduğunda bunların adedi en alt sütunda rakamla belirtilir. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda, doğrulama yapıldıktan sonra yazı ilgili birime gönderilir

91

92 Yazıların gönderilmesi
Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek şekilde zarf kapatılır. İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak, yazının çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. İç zarf ve Örnek 14'te gösterilen iki suret evrak senedi dış zarfın içine konularak gizlilik derecesi olmayan yazılar gibi kapatılıp, üzerine gideceği yer ve evrak sayısı yazılır. Dış zarfın üzerinde gizlilik derecesi bulunmaz, varsa ivedilik derecesi kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamdaki yazışmalar kurum ve kuruluşların e-posta adresi üzerinden yapılır. Elektronik ortamda yapılan yazışmaların ve gönderilen belgelerin gizli olması durumunda bunlar bir iletinin ekinde gönderilir ve iletinin konu kısmına gizlilik derecesi yazılır.

93

94 EVRAK SENEDİ GÖNDEREN ALAN TARİH SENEDİ HAZIRLAYAN Sıra No
Belgenin Konusu (Tarih ve Sayısı) Kopya Adedi Kopya No Ekler Dil SENEDİ İADE EDENİN : Adı ve Soyadı : Görevi : İmzası : Tarih Saat

95 "Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması
“ Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili makama sunar. Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.

96 Teşekkür eder, Saygılar sunarım.


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları