Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEFALET KANUNU K ANUN N UMARASı : 2489 K ABUL T ARIHI : 2/6/1934 Y AYıMLANDı Ğ ı R. G AZETE : T ARIH : 6/6/1934 S AYı : 2720 Y AYıMLANDı Ğ ı D ÜSTUR :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEFALET KANUNU K ANUN N UMARASı : 2489 K ABUL T ARIHI : 2/6/1934 Y AYıMLANDı Ğ ı R. G AZETE : T ARIH : 6/6/1934 S AYı : 2720 Y AYıMLANDı Ğ ı D ÜSTUR :"— Sunum transkripti:

1 KEFALET KANUNU K ANUN N UMARASı : 2489 K ABUL T ARIHI : 2/6/1934 Y AYıMLANDı Ğ ı R. G AZETE : T ARIH : 6/6/1934 S AYı : 2720 Y AYıMLANDı Ğ ı D ÜSTUR : T ERTIP : 3 C ILT : 15, S AYFA : 393 Hazırlayan : Hamdullah KALKAN Defterdarlık Uzmanı

2 KAPSAM 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere ba ğ lı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişili ğ i haiz Kefalet Sandı ğ ı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır. Sandık, Maliye Bakanlı ğ ının ba ğ lı kuruluşudur.

3 KEFALET SANDI Ğ ININ SERMAYES İ a) Kefalete ba ğ lı görev alanların maaş veya ücretlerinden kesilen kefalet aidatından, b) Para cezalarından, c) Sandık sermayesinin işletilmesinden elde edilen kazançlardan, d) Sandı ğ a yapacakları yardımlardan, oluşur. Sandık, Maliye Bakanlı ğ ının ba ğ lı kuruluşudur.

4 KEFALET A İ DATI Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, ilk taksiti kefalete ba ğ lı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

5 Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete ba ğ lı görev verilenler, bu madde hükmüne ba ğ lı olmayıp (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı kefalet gösterirler.

6 KEFALET A İ DATLARININ İ ADE ZAMANI Kefalete tabi personelden, kefalete tabi olmayan bir hizmete geçen veya vefat edenlerle herhangi bir nedenle kefaletli hizmetten ayrılmış olanların Sandıktan ilişkileri aşa ğ ıdaki şekilde kesilir : Vefat edenlerin varisleri ile emekli olanlara bir ay içinde, bunlar dışındaki nedenlerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara ise izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar geri verilir.

7 ZAMANINDA GÖDER İ LMEYEN A İ DATLERDA CEZA SORUMLU Ğ ULU Kefalete ba ğ lı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılı ğ ını miadında kesmiyen veya kesip de bir ay içinde Kefalet Sandı ğ ı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldı ğ ı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek Sandık hesabına irat kaydolunur.

8 Kefalet Sandı ğ ı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.


"KEFALET KANUNU K ANUN N UMARASı : 2489 K ABUL T ARIHI : 2/6/1934 Y AYıMLANDı Ğ ı R. G AZETE : T ARIH : 6/6/1934 S AYı : 2720 Y AYıMLANDı Ğ ı D ÜSTUR :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları