Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir."— Sunum transkripti:

1 BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

2 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNUN VERGİLER AÇISINDAN KAPSAM VE TANIMLARI A-) KAPSAMI: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1- 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2- 2010 Yılına ilişkin olarak 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 3- 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 4- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı, 5- Diğer Alacaklar, hakkında uygulanır. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

3 B-) TANIMLAR: 1- Vergi Tabiri: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını, 2- Gümrük Vergileri Tabiri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük Müsteşarlığına bağlı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, 3- TEFE Aylık Değişim Oranları Tabiri: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 4- ÜFE Aylık Değişim Oranları Tabiri: Türkiye İstatistik Kurumunun 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için belirlediği üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 5- Beyanname Tabiri: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri, ifade eder. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

4 VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 1- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER a. Kesinleşmiş Alacaklar b. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulanan Amme Alacakları 2- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR a. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulanan Vergiler b. Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 3- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI a. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı b. Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı c. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Stopaj Artırımı 4. Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

5 4- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI a. Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı 5- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

6 Kesinleşmiş Alacaklar An independent member of Kapsama Giren Amme Alacakları Tahsil Edilecek TutarVazgeçilecek Tutar 31.12.2010 tarihinden “bu tarih dahil” önceki dönemlerde ödenmesi gereken Vadesi geçmiş veya ödeme Süresi geçmemiş vergi/gümrük vergileri Vergi Aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Fer’i Amme Alacakları (Vergi Aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) ile asla ba ğ lı vergi cezaları ve idari para cezaları ile bu cezalara ba ğ lı gecikme zamlarının tamamı Fer’i Alacaklar (Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) (Aslı daha önce ödenmiş olanlar dahil) TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Fer’i Alacakların tamamı (Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Vergi Aslına ba ğ lı olmayan usulsüzlük cezaları, iştirak, teşvik ve yardım fiili cezaları, gümrük idari para cezaları Cezanın %50’si + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Cezanın %50’si + Gecikme zammı İ htirazı kayıtla verilen beyannamelerVergi Aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Fer’i Amme Alacakları (Vergi Aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) ile asla ba ğ lı vergi cezaları ve idari para cezaları ile bu cezalara ba ğ lı gecikme zamlarının tamamı

7 Kesinleşmiş Amme Alacaklarına Örnek Vermek Gerekirse GEC İ KME FA İ Z İ /G.ZAMMI (ESK İ HESAPLAMA) Vergi AslıVadesiÖd. GünüTutarıOran %FaizToplam Borç Katma De ğ er Vergisi 01.02.200325.02.20111.000,00306,153.061,504.061,50 Katma De ğ er Vergisi 01.02.200525.02.20111.000,00180,151.801,502.801,50 Katma De ğ er Vergisi 01.02.201025.02.20111.000,0021,75217,501.217,50 GEC İ KME FA İ Z İ /G.ZAMMI (YEN İ HESAPLAMA) Vergi AslıVadesiÖd. GünüTutarıTefe/ÜfeFaizToplam Borç Katma De ğ er Vergisi 01.02.200325.02.20111.000,0065,28652,801.652,80 Katma De ğ er Vergisi 01.02.200525.02.20111.000,0042,82428,201.428,20 Katma De ğ er Vergisi 01.02.201025.02.20111.000,0010,37103,701.103,70 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

8 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları Kapsama Giren AlacaklarTahsil Edilecek TutarVazgeçilen Tutar Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Süresi Henüz Geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi/gümrük vergisi tarhiyatları Vergi Aslının %50’si + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi Aslının %50’si, vergi cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde İ tiraz, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergisi tahakkukları - Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar TERK İ N ise İ lk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergi/gümrük vergisinin %20’si + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Verginin %80’ni + Vergi cezaları, İ dari para cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı)

9 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına Örnek Vermek Gerekirse Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (ESKİ) Vergi AslıVadesiÖd. GünüTutarıOran %FaizToplam Borç Katma Değer Vergisi 01.02.200325.02.20111.000,00306,153.061,504.061,50 Vergi Ziyaı 01.02.200325.02.20113.000,00306,159.184,5012.184,50 Özel Usulsüzlük 01.02.200325.02.20115.000,000,00 5.000,00 TOPLAM 9.000,00 12.246,0021.246,00 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (YENİ) Vergi AslıVadesiÖd. GünüTutarıTefe/ÜfeFaizToplam Borç Katma Değer Vergisi 01.02.200325.02.2011500,0065,28326,40826,40 Vergi Ziyaı 01.02.200325.02.20110,0042,820,00 Özel Usulsüzlük 01.02.200325.02.20110,0010,370,00 TOPLAM 500,00 326,40826,40 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

10 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları Kapsama Giren AlacaklarTahsil Edilecek TutarVazgeçilen Tutar Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde İ tiraz, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergisi tahakkukları (Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar TASD İ K ise) Vergi Aslının Tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi cezaları, İ dari para cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde İ tiraz, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergisi tahakkukları (Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar KISMEN TASD İ K KISMEN TERK İ N ise) Tasdik Edilen Vergi Aslının Tamamı + Terkin Edilen Verginin %20’si + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Terkin edilen verginin %80’i + Vergi cezaları, İ dari para cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına ba ğ lı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Asla ba ğ lı vergilerin sadece vergi cezası veya gümrük idari para cezalarına karşı dava açılması – ( vergi veya gümrük vergisinin asıllarının daha önce ödenmiş olması koşuluyla) - Asla ba ğ lı cezaların ve bunlara ba ğ lı gecikme zamlarının tamamının.

11 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları Kapsama Giren AlacaklarTahsil Edilecek TutarVazgeçilen Tutar Asla ba ğ lı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük idari para cezaları (dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş) Cezanın %25’iCezanın %75’ı Asla ba ğ lı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük idari para cezaları (vergi mahkemesi kararı TERK İ N ise) Cezanın %10’uCezanın %90’ı Asla ba ğ lı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük idari para cezaları (vergi mahkemesi kararı TASD İ K ise) Cezanın %25’iCezanın %75’ı

12 Kesinleşmiş veya Kesinleşmemiş /Dava Safhasında bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Ortak Hükümler 1- Bu kanun kapsamında alacakların tespitinde esas alınacak olan en son mahkemenin kararı, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanunun yayımı tarihine kadar taraflardan birine tebliğ edilmiş olan mahkeme kararı esas alınacaktır. 2- Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kanunun 3. maddesinde yer alan hükümlerden yararlanır. 3- Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından mükelleflerin taksitlendirilen vergiler ile cari dönem vergilerinin çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 4- Kanunun 3 maddesinden yararlanmak için kapsama giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. 5- Mükelleflerden bu kanun kapsamında başvuruda bulunan ancak Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Yani eskiye dönülür.

13 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler Kapsama Giren AlacaklarTahsil Edilecek TutarVazgeçilen Tutar Devam eden incelemeler ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri Vergi Aslının %50’si + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi Aslının %50’sı, Vergi Aslına Ba ğ lı cezaların tamamı, Gecikme faizinin (dava açma süresinin bitim tarihine kadar) tamamı Vergi Aslına Ba ğ lı Olmayan CezalarCezanın %25’iCezanın %75’i İ ştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarıCezanın %25’iCezanın %75’i İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

14 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere İlişkin Ortak Hükümler 1- Bu kanun kapsamında kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında 4.madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının 4.madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için vergi aslının bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya kanunun 2.nci maddesine göre ödenmesi şarttır. 2- Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin bu kanunun yayım tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine 4.maddenin 1 ve 2. fıkrasında belirtilen şekilde hesaplanan tutarın birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılır. 3- Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için dava açılmaması şarttır. 4-Bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükmü uygulanır. 5- Bu kanunun 3 üncü maddesi ile 4.ncü madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 6- Kanunun 4. maddesinin uygulanmasında İncelemeye başlama, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; - Vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, - Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, - Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, - Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da, - Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, hallerini kapsar.

15 Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar Kapsama Giren AlacaklarTahsil Edilecek TutarVazgeçilen Tutar Pişmanlıkla veya kendili ğ inden yapılan vergi ve gümrük beyanları (Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar) Vergi aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi cezaları ile gecikme faizlerinin tamamı 4458 Sayılı Kanuna ve ilgili di ğ er kanunlara göre beyan edilmeyen aykırılıkların kendili ğ inden bildirilmesi (Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar) Vergi aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz İ dari para cezaları ile gecikme faizlerinin tamamı 2010 yılı ve öncesine ait emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirenler (Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar) beyan edenler için Vergi aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık de ğ işim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Gecikme faizi, Gecikme zammı, Vergi cezalarının, tamamı

16 MATRAH ARTIRIMI GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (B İ LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara 2006309.5502015 20072510.3202015 20082011.2202015 20091512.2302015 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

17 MATRAH ARTIRIMINDA ÖZEL HÜKÜMLER Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin ; 1- Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini yasal sürelerinde vermiş, 2- Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş, 3- Bu vergi türleri için Kanunun 2 nci (kesinleşmiş alacaklar) ve 3 üncü (ihtilaflı alacaklar) maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, artırılan matrahları % 15 oranında vergilendirilir. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

18 GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIM TABLOSU ( İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR ) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlar a (%) 2006306.3702015 2007256.8802015 2008207.4802015 2009158.1502015 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

19 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlar a (%) 2006301.9102015 2007252.0642015 2008202.2442015 2009152.4462015 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

20 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (BASİT USULDE OLANLAR İÇİN) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlar a (%) 2006309552015 2007251.0322015 2008201.1222015 2009151.2232015 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

21 Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı YıllarArtış Oranı (%) Asgari Matrah Artırımı (TL) Genel Ödenecek Vergi oranı (%) Vergisini Tam ve Süresinde Ödeyenler İ çin Vergi Oranı (%) 20063019.1102015 20072520.6502015 20082022.4402015 20091524.4602015 Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması, İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da, hiç beyanname verilmemiş olması hallerinde de asgari matrah artırımı tutarları vergilendirmeye esas alınır. Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50’si 2010 ve izleyen yılların karından mahsup edilmez.

22 Katma Değer Vergisinde Artırım YıllarYıllık Toplam Hesaplanan KDV Matrahı Üzerinden (%) 20063,0 20072,5 20082,0 20091,5 K.D.V. Mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin (İhtirazı kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan KDV nin yıllık toplamı üzerinden yukarıda gösterilen oranlara göre hesaplanacak KDV nin bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2 ayın sonu kadar beyan edilmesi halinde bu mükellefler nezdinde KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Verilmesi gereken KDV beyannamelerinden; En az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması halinde, bu beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas tutar bulunur.

23 Katma Değer Vergisinde Artırım Hiç beyanname verilmemiş veya 3’ten az beyanname verilmesi veya bir takvim yılında herhangi bir nedenle hesaplanan KDV nin bulunmaması halinde; Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında KDV artırımında bulunmak suretiyle KDV artırımından yararlanabilir. Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerin ; Hiç beyanname vermeyenler matrah artırımı yapmak şartıyla artırılan matrahın %18 i oranında, En az bir dönem beyanname vermiş olması halinde ise; Verilen beyannamede Hesaplanan KDV bir yıla iblağ edilerek bulunacak tutar artırıma esas matrah bulunur ve bu Tutar üzerinden yukarıdaki tablodaki oranlarda artırım yapılır. KDV mükelleflerinin artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için var ise önceki tarhiyatlarda KDV matrahına dahil edilerek artırımda bulunmaları zorunludur. İşe başlama ve terkinlerde ise ay kesirleri tam aya tamamlanarak faaliyette bulunulan dönemler için matrah artırımı yapılır. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

24 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı YıllarÜcret Ödemelerine Ait Yıllık Gayrisafi Tutar Üzerinden (%) 20065 20074 20083 20092 -Bu kanun hükmünden yararlanabilmek için en az bir döneme ilişkin muhtasar beyannamesi verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık matrah bulunur. -Hiç beyanname verilmemiş ise; Bu kanunun yayınlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen işçi sayısı kadar işçi, yada prim belgesi de hiç verilmemiş ise; kanunun yayımından önce verilmiş olması şartı ile izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, - Bu kanunun yayınlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemişse 2 kişiden az olmamak üzere aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı ve asgari ücret tutarı üzerinden hesaplama yapılır. -

25 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı Yıllar(GVK 94/1-3.bendi ve KVK 15/1-a bendile 30/1- a bendi) Yıllara Sari İ nşaat İ şleri stopaj matrahı Üzerinden (GVK 94/1-2 bendi ile Yıllık Gayrisafi Serbest Meslek Stopajı matrahı üzerinden (GVK 94/1-5 bendi) Yıllık Gayrisafi Kira Stopajı matrahı üzerinden (KVK 15/1-b bendi) Kooperatiflere Yapılan Kira Ödemeleri stp. Matrahı üzerinden 20061 5 20071 4 20081 3 20091 2 - Artırımda bulunulan yıllara ilişkin kesinleşen tarhiyatlar var ise matraha ilave olunur. -GVK 94/1-11 Zirai mahsul ve hizmet ödemelerinin 2006-2009 yıllarındaki yıllık tutarı üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranların %25 i oranında hesaplanan vergi, - GVK 94/1-13 Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan 2006-2009 yıllarındaki ödemeler üzerinden her bir yıl için ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranların %25 i oranında hesaplanan vergi,

26 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı Hiç Muhtasar beyannamesi verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde; a) Serbest Meslek Stopajlarına ilişkin olması halinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah tutarının %50 si esas alınarak belirlenen gelir stopaj matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, b) Gayrimenkul Kira Stopajına ilişkin olması halinde GMSİ oluşan matrah artırım tutarı esas alınarak bulunan matrah üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, c) Yıllara sari İnşaat İşlerindeki stopaj ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutun mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden %3, zirai ürünlerde %2, Diğer ödemelerde ise %5 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi matrah artırımından yararlanılır. - Bu stopaj artırımından yararlanılması halinde ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz. - Yıl içinde işe başlanması ya da işin bırakılması halinde kıst hesaplama yapılır.

27 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler 1- İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı(ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. 2- Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar da mükellefin beyanına eklenir. 3- Matrah artırımına ilişkin vergilerin zamanında ödenmesi şarttır. Bu vergilerin belirtilen şekilde ödenmemesi halinde gecikme zammı 1 kat fazlasıyla alınır. 4- Matrah artırım vergileri gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 5- Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. 6- Matrah veya vergi artırımında bulunulan mükellefler için de defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü devam eder. 7- Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.

28 8- Bu kanunun yayımından önce başlanmış vergi incelemeleri ve takdir işlemleri devam eder. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu karalarının vergi dairelerine intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartı ile inceleme ve takdir sonucu bulunulan fark bu kanunun 6-7-8 nci madde hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 9- Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapılabilir. 10- Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. 11- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamazlar. 12- Bu kanun hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.

29 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER (6111 SAYILI KANUNUN 10 ve 11’nci MADDESİ) Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

30 1- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI a. Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı 2- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

31 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI a.Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

32 31.12.2010 Tarihine Göre İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Stok Beyanlarında Ortak Hükümler 1- Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. 2- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme Defteri tutanlar ise söz konusu emtiayı defterinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

33 3- Birinci fıkra uyarınca beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, farklı orana tabi ise; tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatı ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 4- Emtia dışındaki KDV ödemeleri indirim konusu yapılamaz. 5- Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz. 6- ÖTV’ ye tabi malları bu şekilde beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyenler beyan tarihindeki emsal bedeli üzerinden geçerli ÖTV’ yi ayrı bir beyanname ile beyan edip vergisini aynı süre içinde öderlerse ÖTV Kanununa göre ÖTV tarhiyatı yapılmaz ve vergi cezası kesilmez. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

34 Stoklar, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar ile Kasa, Ortaklar Cari Hesabının Beyanları TürüFiilen İ şletmede Olup Olmadı ğ ı Kayıtlarda Olup Olmadı ğ ı Kayda Alınacak De ğ er Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV Açıklama EmtiaVarYokRayiç Bedel %10 veya indirimli orana tabi ise tabi oldu ğ u oranın yarısı Ödenen KDV İ ndirilir (2 nolu KDV bey ver. EmtiaYokVarMaliyet+kar ilave edilerek Tabi Oldu ğ u OranHer türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir Makine, teçhizat ve demirbaşlar VarYokRayiç Bedel %10 veya indirimli orana tabi ise tabi oldu ğ u oranın yarısı Ödenen KDV indirim konusu yapılmaz Kasa veya Net Ortaklar C/H YokVar-- Mevcut Olmayan Kasa veya ortaklardan net alacak üzerinden %3 vergi Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

35 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Emtiaların Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/5/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

36 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Emtiaların Muhasebe Kayıtları ________________20/5/2011________________________ 153 TİCARİ MALLAR 20.000.-TL 191 İNDİRİLECEK KDV 2.000.-TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. 20.000.-TL (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.000.-TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) ____________________ / __________________________ Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 20.000 TL’nin altında olamayacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

37 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Makine Teçhizat ve Demirbaşların Muhasebe Kayıtları (B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde yapılacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

38 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Makine Teçhizat ve Demirbaşların Muhasebe Kayıtları _________________ / _____________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 40.000.-TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR 4.000.-TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 40.000.-TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000.-TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ______________________ / ______________________ 689 Hesap için KKEG karşılı ğ ı ayrılacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

39 Makine ve Demirbaşını satarsa sattığı tarihte, satmaz ise; 31.12.2011 tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı ______________________ / __________________________ 526 DEMİRBAŞ MAK.VE TEÇH. 40.000.-TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000.-TL ______________________ / __________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

40 Yasadan yararlandığımız Makine ve Demirbaşları vadeli olarak 50.000,-- TL. sına satmamız halinde muhasebe kayıtları ______________________ / _____________________________ 120 ALICILAR HESABI 59.000.-TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 40.000.-TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 40.000.-TL 391 HESAPLANAN KDV 9.000.-TL 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 50.000.-TL ___________________ / _________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

41 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

42 31.12.2010 Tarihine Göre İşletmede Mevcut Olmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Stok Beyanlarında Ortak Hükümler 1 – Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde olmayan emtialarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3 ncü ayın sonuna kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayri safi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayri safi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu odanın belirleyeceği oran esas alınır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

43 2- Kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan Kasa ve Ortaklardan Alacaklar: a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 31.12.2010 tarihli bilançolarında görünmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmelerin esas faaliyetleri dışında ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 3 ncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. b) A bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde öderler. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

44 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan %18 KDV’ye tabi olan (A) emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali şu şekilde olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

45 _______________________ / _______________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL __________________ / ___________________________ Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: _______________________ / _______________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL GİDERLER ALACAKLI HESABI _______________________ / _______________________________ işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine, hasılat olarak kaydedilecektir. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

46 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudunun Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 15/4/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 200.000 TL olsa da, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarında örneğimize göre 145.000 TL olması gerekmektedir. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

47 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudunun Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek ___________________________ / _______________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 149.350 TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG) 100 KASA HESABI 145.000 TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kaps. Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.350 TL (145.000 X %3= 4.350 TL) ________________________ / ___________________________________ ______________________15/4/2011______________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 149.350 TL 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 149.350 TL GİDERLER ALACAKLI HESABI ________________________ / ___________________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

48 Kasa Mevcudunun Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 150.000 TL görünmekte olup, fiilen kasada bulunmayan tutar 145.000 TL. iken dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 28/3/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 110.000 TL’dir. Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 150.000 TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 110.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (110.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir. Bu tutarın 100.000 TL’lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır. Beyan tutarı: 100.000 TL Hesaplanan vergi: (100.000 x %3=) 3.000 TL Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

49 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Ortaklardan Alacakların Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 1/4/2011 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. - 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL - 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 75.000 TL - 331. Ortaklara Borçlar hesabı (85.000) TL - 431. Ortaklara Borçlar hesabı (60.000) TL Bu çerçevede; Beyan tutarı: [(150.000+75.000)-(85.000+60.000)=] 80.000 TL Hesaplanan vergi: (80.000 x %3=) 2.400 TL olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

50 Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi __________________________ / _________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR 82.400 TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 65.000 TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 15.000 TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2.400 TL _________________________ /__________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 82.400 TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 82.400 TL GİDERLER ALACAKLI HESABI _________________ / ______________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

51 Ortaklardan Alacakların Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar (Y) Limited Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir. - 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 200.000 TL - 431. Ortaklara Borçlar hesabı (80.000) TL Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve borç tutarları şu şekildedir. - 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 50.000 TL - 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı 180.000 TL - 331. Ortaklara Borçlar hesabı (100.000) TL Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; [(50.000+180.000)-(100.000)=] 130.000 TL olsa da 31/12/2010 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; (200.000-80.000=) 120.000 TL’dir. Buna göre; Beyan tutarı: (200.000-80.000=) 120.000 TL Hesaplanan vergi: (120.000 x %3=) 3.600 TL olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

52 Diğer Hususlar 1) 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. 2) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 3) Kurumlar vergisi mükelleflerince 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

53 Başvuru ve Ödeme Süresi ile Şekli 1- Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmak gerekmektedir. 2- Tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir. 3- Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde bu tutara bu kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faiz uygulanmaz. b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit ödeme Seçeneklerinden birin tercih etmeleri şarttır. c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için 1,05 2) Dokuz eşit taksit için 1,07 3) Oniki eşit taksit için 1,10 4) Onsekiz eşit taksit için 1,15 katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına Bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutar hesaplanır. Ancak tercih edilen vadeden kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

54 Başvuru ve Ödeme Süresi ile Şekli 4- Maliye Bakanlığı bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi mümkün hale geliyor. 5- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemeler iade alacaklarından mahsup edilebilir. 6- Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 7- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 8- Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

55 YILLAROcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkToplam 2003 2,21,73-0,82-0,98-0,240,360,54-0,091,062,120,476,35 20043,770,210,592,274,540,8-0,740,970,722,470-1,0814,52 2005-0,410,111,261,210,2-0,48-0,741,040,780,68-0,95-0,042,66 20061,960,260,251,942,774,020,86-0,75-0,230,45-0,29-0,1211,12 2007-0,050,950,970,80,39-0,110,060,851,02-0,130,890,155,79 20080,422,563,174,52,120,321,25-2,34-0,90,57-0,03-3,548,1 20090,231,170,290,65-0,050,94-0,710,420,620,281,290,665,79 20100,581,661,942,35-1,15-0,5-0,161,150,511,21-0,311,318,59 20112,36 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

56 AyYılTEFE/ÜFE (%)AyYılTEFE/ÜFE (%)AyYılTEFE/ÜFE (%) ŞUBAT200365,28EKİM200541,44HAZİRAN200812,07 MART200363,08KASIM200540,76TEMMUZ200811,75 NİSAN200361,35ARALIK200541,71AĞUSTOS200810,50 MAYIS200362,17OCAK200641,75EYLÜL200812,84 HAZİRAN200363,15ŞUBAT200639,79EKİM200813,74 TEMMUZ200363,39MART200639,53KASIM200813,17 AĞUSTOS200363,03NİSAN200639,28ARALIK200813,20 EYLÜL200362,49MAYIS200637,34OCAK200916,74 EKİM200362,58HAZİRAN200634,57ŞUBAT200916,51 KASIM200361,52TEMMUZ200630,55MART200915,34 ARALIK200359,4AĞUSTOS200629,69NİSAN200915,05 OCAK200458,93EYLÜL200630,44MAYIS200914,40 ŞUBAT200455,16EKİM200630,67HAZİRAN200914,45 MART200454,95KASIM200630,22TEMMUZ200913,51 NİSAN200454,36ARALIK200630,51AĞUSTOS200914,22 MAYIS200452,09OCAK200730,63EYLÜL200913,80 HAZİRAN200447,55ŞUBAT200730,68EKİM200913,18 TEMMUZ200446,75MART200729,73KASIM200912,90 AĞUSTOS200447,49NİSAN200728,76ARALIK200911,61 EYLÜL200446,52MAYIS200727,96OCAK201010,95 EKİM200445,8HAZİRAN200727,57ŞUBAT201010,37 KASIM200443,33TEMMUZ200727,68MART20108,71 ARALIK200443,33AĞUSTOS200727,62NİSAN20106,77 OCAK200544,41EYLÜL200726,77MAYIS20104,42 ŞUBAT200544,82EKİM200725,75HAZİRAN20105,57 MART200544,71KASIM200725,88TEMMUZ20106,07 NİSAN200543,45ARALIK200724,99AĞUSTOS20106,23 MAYIS200542,24OCAK200824,84EYLÜL20105,08 HAZİRAN200542,04ŞUBAT200824,42EKİM20104,57 TEMMUZ200542,52MART200821,86KASIM20103,36 AĞUSTOS200543,26NİSAN200818,69ARALIK20103,67 EYLÜL200542,22MAYIS200814,19OCAK20112,36


"BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları