Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

2 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUNUN VERGİLER AÇISINDAN KAPSAM VE TANIMLARI
A-) KAPSAMI: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, Yılına ilişkin olarak tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 4- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı, 5- Diğer Alacaklar, hakkında uygulanır. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

3 B-) TANIMLAR: 1- Vergi Tabiri: 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payını, 2- Gümrük Vergileri Tabiri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük Müsteşarlığına bağlı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü, 3- TEFE Aylık Değişim Oranları Tabiri: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 4- ÜFE Aylık Değişim Oranları Tabiri: Türkiye İstatistik Kurumunun tarihinden itibaren her ay için belirlediği üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 5- Beyanname Tabiri: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimleri, ifade eder. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

4 1- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 1- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER a. Kesinleşmiş Alacaklar b. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulanan Amme Alacakları 2- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR a. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulanan Vergiler b. Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 3- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI a. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı b. Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı c. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Stopaj Artırımı 4. Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

5 4- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI
a. Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı 5- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

6 Kesinleşmiş Alacaklar
Kapsama Giren Amme Alacakları Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilecek Tutar tarihinden “bu tarih dahil” önceki dönemlerde ödenmesi gereken Vadesi geçmiş veya ödeme Süresi geçmemiş vergi/gümrük vergileri Vergi Aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Fer’i Amme Alacakları (Vergi Aslına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) ile asla bağlı vergi cezaları ve idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Fer’i Alacaklar (Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) (Aslı daha önce ödenmiş olanlar dahil) Fer’i Alacakların tamamı (Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Vergi Aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezaları, iştirak, teşvik ve yardım fiili cezaları, gümrük idari para cezaları Cezanın %50’si Gecikme zammı İhtirazı kayıtla verilen beyannameler An independent member of

7 Kesinleşmiş Amme Alacaklarına Örnek Vermek Gerekirse
GECİKME FAİZİ/G.ZAMMI (ESKİ HESAPLAMA) Vergi Aslı Vadesi Öd. Günü Tutarı Oran % Faiz Toplam Borç Katma Değer Vergisi 1.000,00 306,15 3.061,50 4.061,50 180,15 1.801,50 2.801,50 21,75 217,50 1.217,50 GECİKME FAİZİ/G.ZAMMI (YENİ HESAPLAMA) Tefe/Üfe 65,28 652,80 1.652,80 42,82 428,20 1.428,20 10,37 103,70 1.103,70 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

8 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Kapsama Giren Alacaklar Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilen Tutar Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış veya Dava Süresi Henüz Geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi/gümrük vergisi tarhiyatları Vergi Aslının %50’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi Aslının %50’si, vergi cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde İtiraz, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergisi tahakkukları - Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar TERKİN ise İlk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergi/gümrük vergisinin %20’si Verginin %80’ni Vergi cezaları, İdari para cezaları ile

9 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına Örnek Vermek Gerekirse
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (ESKİ) Vergi Aslı Vadesi Öd. Günü Tutarı Oran % Faiz Toplam Borç Katma Değer Vergisi 1.000,00 306,15 3.061,50 4.061,50 Vergi Ziyaı 3.000,00 9.184,50 12.184,50 Özel Usulsüzlük 5.000,00 0,00 TOPLAM 9.000,00 12.246,00 21.246,00 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (YENİ) Tefe/Üfe 500,00 65,28 326,40 826,40 42,82 10,37 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

10 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Kapsama Giren Alacaklar Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilen Tutar Bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde İtiraz, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergisi tahakkukları (Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar TASDİK ise) Vergi Aslının Tamamı + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi cezaları, İdari para cezaları ile fer’i amme alacaklarının tamamı (vergi aslına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı) (Kanunun yayımı tarihi itibariyle en son karar KISMEN TASDİK KISMEN TERKİN ise) Tasdik Edilen Vergi Aslının Tamamı Terkin Edilen Verginin %20’si TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Terkin edilen verginin %80’i Asla bağlı vergilerin sadece vergi cezası veya gümrük idari para cezalarına karşı dava açılması – (vergi veya gümrük vergisinin asıllarının daha önce ödenmiş olması koşuluyla) - Asla bağlı cezaların ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamının.

11 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Kapsama Giren Alacaklar Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilen Tutar Asla bağlı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük idari para cezaları (dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş) Cezanın %25’i Cezanın %75’ı (vergi mahkemesi kararı TERKİN ise) Cezanın %10’u Cezanın %90’ı (vergi mahkemesi kararı TASDİK ise)

12 Kesinleşmiş veya Kesinleşmemiş /Dava Safhasında bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Ortak Hükümler
1- Bu kanun kapsamında alacakların tespitinde esas alınacak olan en son mahkemenin kararı, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanunun yayımı tarihine kadar taraflardan birine tebliğ edilmiş olan mahkeme kararı esas alınacaktır. 2- Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kanunun 3. maddesinde yer alan hükümlerden yararlanır. 3- Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından mükelleflerin taksitlendirilen vergiler ile cari dönem vergilerinin çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 4- Kanunun 3 maddesinden yararlanmak için kapsama giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. 5- Mükelleflerden bu kanun kapsamında başvuruda bulunan ancak Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Yani eskiye dönülür.

13 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler
Kapsama Giren Alacaklar Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilen Tutar Devam eden incelemeler ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri Vergi Aslının %50’si + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi Aslının %50’sı, Vergi Aslına Bağlı cezaların tamamı, Gecikme faizinin (dava açma süresinin bitim tarihine kadar) tamamı Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Cezanın %25’i Cezanın %75’i İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

14 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
İşlemlere İlişkin Ortak Hükümler 1- Bu kanun kapsamında kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında 4.madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının 4.madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için vergi aslının bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya kanunun 2.nci maddesine göre ödenmesi şarttır. 2- Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin bu kanunun yayım tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine 4.maddenin 1 ve 2. fıkrasında belirtilen şekilde hesaplanan tutarın birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılır. 3- Bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için dava açılmaması şarttır. 4- Bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükmü uygulanır. 5- Bu kanunun 3 üncü maddesi ile 4.ncü madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. 6- Kanunun 4. maddesinin uygulanmasında İncelemeye başlama, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; - Vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, - Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, - Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, - Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da, - Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, hallerini kapsar.

15 Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
Kapsama Giren Alacaklar Tahsil Edilecek Tutar Vazgeçilen Tutar Pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan vergi ve gümrük beyanları (Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar) Vergi aslının tamamı + TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz Vergi cezaları ile gecikme faizlerinin tamamı 4458 Sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre beyan edilmeyen aykırılıkların kendiliğinden bildirilmesi İdari para cezaları ile gecikme faizlerinin tamamı 2010 yılı ve öncesine ait emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirenler (Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar) beyan edenler için Gecikme faizi, Gecikme zammı, Vergi cezalarının, tamamı

16 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU
MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR VE SERBEST MESLEK ERBABI) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara 2006 30 9.550 20 15 2007 25 10.320 2008 11.220 2009 12.230 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

17 MATRAH ARTIRIMINDA ÖZEL HÜKÜMLER
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin; 1- Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini yasal sürelerinde vermiş, 2- Bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş, 3- Bu vergi türleri için Kanunun 2 nci (kesinleşmiş alacaklar) ve 3 üncü (ihtilaflı alacaklar) maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olmaları şartıyla, artırılan matrahları % 15 oranında vergilendirilir. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

18 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR)
Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara (%) 2006 30 6.370 20 15 2007 25 6.880 2008 7.480 2009 8.150 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

19 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI)
Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara (%) 2006 30 1.910 20 15 2007 25 2.064 2008 2.244 2009 2.446 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

20 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM TABLOSU
(BASİT USULDE OLANLAR İÇİN) Yıl Matrah Artırım Oranı (%) Asgari Artırım Tutarı (TL) Vergi Oranı (%) Beyannamesini ve Vergisini Aksatmayanlara (%) 2006 30 955 20 15 2007 25 1.032 2008 1.122 2009 1.223 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

21 Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı
Yıllar Artış Oranı (%) Asgari Matrah Artırımı (TL) Genel Ödenecek Vergi oranı (%) Vergisini Tam ve Süresinde Ödeyenler İçin Vergi Oranı (%) 2006 30 19.110 20 15 2007 25 20.650 2008 22.440 2009 24.460 Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması, İndirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da, hiç beyanname verilmemiş olması hallerinde de asgari matrah artırımı tutarları vergilendirmeye esas alınır. Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50’si 2010 ve izleyen yılların karından mahsup edilmez.

22 Yıllık Toplam Hesaplanan KDV Matrahı Üzerinden (%)
Katma Değer Vergisinde Artırım Yıllar Yıllık Toplam Hesaplanan KDV Matrahı Üzerinden (%) 2006 3,0 2007 2,5 2008 2,0 2009 1,5 K.D.V. Mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin (İhtirazı kayıtla verilenler dahil) beyannamelerindeki hesaplanan KDV nin yıllık toplamı üzerinden yukarıda gösterilen oranlara göre hesaplanacak KDV nin bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2 ayın sonu kadar beyan edilmesi halinde bu mükellefler nezdinde KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. Verilmesi gereken KDV beyannamelerinden; En az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması halinde, bu beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas tutar bulunur.

23 Katma Değer Vergisinde Artırım
Hiç beyanname verilmemiş veya 3’ten az beyanname verilmesi veya bir takvim yılında herhangi bir nedenle hesaplanan KDV nin bulunmaması halinde; Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında KDV artırımında bulunmak suretiyle KDV artırımından yararlanabilir. Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerin; Hiç beyanname vermeyenler matrah artırımı yapmak şartıyla artırılan matrahın %18 i oranında, En az bir dönem beyanname vermiş olması halinde ise; Verilen beyannamede Hesaplanan KDV bir yıla iblağ edilerek bulunacak tutar artırıma esas matrah bulunur ve bu Tutar üzerinden yukarıdaki tablodaki oranlarda artırım yapılır. KDV mükelleflerinin artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için var ise önceki tarhiyatlarda KDV matrahına dahil edilerek artırımda bulunmaları zorunludur. İşe başlama ve terkinlerde ise ay kesirleri tam aya tamamlanarak faaliyette bulunulan dönemler için matrah artırımı yapılır. Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

24 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı
Yıllar Ücret Ödemelerine Ait Yıllık Gayrisafi Tutar Üzerinden (%) 2006 5 2007 4 2008 3 2009 2 Bu kanun hükmünden yararlanabilmek için en az bir döneme ilişkin muhtasar beyannamesi verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık matrah bulunur. Hiç beyanname verilmemiş ise; Bu kanunun yayınlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen işçi sayısı kadar işçi, yada prim belgesi de hiç verilmemiş ise; kanunun yayımından önce verilmiş olması şartı ile izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, Bu kanunun yayınlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemişse 2 kişiden az olmamak üzere aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı ve asgari ücret tutarı üzerinden hesaplama yapılır. -

25 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı
Yıllar (GVK 94/1-3.bendi ve KVK 15/1-a bendile 30/1-a bendi) Yıllara Sari İnşaat İşleri stopaj matrahı Üzerinden (GVK 94/1-2 bendi ile Yıllık Gayrisafi Serbest Meslek Stopajı matrahı üzerinden (GVK 94/1-5 bendi) Yıllık Gayrisafi Kira Stopajı matrahı üzerinden (KVK 15/1-b bendi) Kooperatiflere Yapılan Kira Ödemeleri stp. Matrahı üzerinden 2006 1 5 2007 4 2008 3 2009 2 Artırımda bulunulan yıllara ilişkin kesinleşen tarhiyatlar var ise matraha ilave olunur. GVK 94/1-11 Zirai mahsul ve hizmet ödemelerinin yıllarındaki yıllık tutarı üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranların %25 i oranında hesaplanan vergi, GVK 94/1-13 Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan yıllarındaki ödemeler üzerinden her bir yıl için ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranların %25 i oranında hesaplanan vergi,

26 Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Matrah Artırımı
Hiç Muhtasar beyannamesi verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde; a) Serbest Meslek Stopajlarına ilişkin olması halinde ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah tutarının %50 si esas alınarak belirlenen gelir stopaj matrahı üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, b) Gayrimenkul Kira Stopajına ilişkin olması halinde GMSİ oluşan matrah artırım tutarı esas alınarak bulunan matrah üzerinden %15 oranında hesaplanan vergiyi, c) Yıllara sari İnşaat İşlerindeki stopaj ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutun mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı esas alınarak belirlenen gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden %3, zirai ürünlerde %2, Diğer ödemelerde ise %5 oranında hesaplanan vergiyi ödemek suretiyle Gelir ve Kurumlar Stopaj Vergisi matrah artırımından yararlanılır. Bu stopaj artırımından yararlanılması halinde ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz. Yıl içinde işe başlanması ya da işin bırakılması halinde kıst hesaplama yapılır.

27 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
1- İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı(ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. 2- Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar da mükellefin beyanına eklenir. 3- Matrah artırımına ilişkin vergilerin zamanında ödenmesi şarttır. Bu vergilerin belirtilen şekilde ödenmemesi halinde gecikme zammı 1 kat fazlasıyla alınır. 4- Matrah artırım vergileri gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. 5- Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmaz ve tahsil olunmaz. 6- Matrah veya vergi artırımında bulunulan mükellefler için de defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğü devam eder. 7- Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.

28 8- Bu kanunun yayımından önce başlanmış vergi incelemeleri ve takdir işlemleri devam eder. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu karalarının vergi dairelerine intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartı ile inceleme ve takdir sonucu bulunulan fark bu kanunun nci madde hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 9- Artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapılabilir. 10- Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. 11- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamazlar. 12- Bu kanun hükümlerine göre matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan edilmemesi veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılır ve bu kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilir.

29 (6111 SAYILI KANUNUN 10 ve 11’nci MADDESİ)
STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER (6111 SAYILI KANUNUN 10 ve 11’nci MADDESİ) Ali KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir

30 1- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI
a. Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı 2- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

31 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLARIN BEYANI
Emtia Beyanları b. Makine Teçhizat ve Demirbaşların Beyanı Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

32 Tarihine Göre İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Stok Beyanlarında Ortak Hükümler 1- Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3. ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. 2- Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Makine teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme Defteri tutanlar ise söz konusu emtiayı defterinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

33 3- Birinci fıkra uyarınca beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, farklı orana tabi ise; tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatı ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 4- Emtia dışındaki KDV ödemeleri indirim konusu yapılamaz. 5- Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz. 6- ÖTV’ ye tabi malları bu şekilde beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyenler beyan tarihindeki emsal bedeli üzerinden geçerli ÖTV’ yi ayrı bir beyanname ile beyan edip vergisini aynı süre içinde öderlerse ÖTV Kanununa göre ÖTV tarhiyatı yapılmaz ve vergi cezası kesilmez. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

34 Stoklar, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar ile
Kasa, Ortaklar Cari Hesabının Beyanları Türü Fiilen İşletmede Olup Olmadığı Kayıtlarda Olup Olmadığı Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV Açıklama Emtia Var Yok Rayiç Bedel %10 veya indirimli orana tabi ise tabi olduğu oranın yarısı Ödenen KDV İndirilir (2 nolu KDV bey ver. Maliyet+kar ilave edilerek Tabi Olduğu Oran Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir Makine, teçhizat ve demirbaşlar Ödenen KDV indirim konusu yapılmaz Kasa veya Net Ortaklar C/H - Mevcut Olmayan Kasa veya ortaklardan net alacak üzerinden %3 vergi Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

35 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Emtiaların Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek
(A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/5/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

36 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Emtiaların Muhasebe Kayıtları
________________20/5/2011________________________ 153 TİCARİ MALLAR TL 191 İNDİRİLECEK KDV TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ TL (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) ____________________ / __________________________ Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli TL’nin altında olamayacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

37 Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Makine Teçhizat ve Demirbaşların Muhasebe Kayıtları
(B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde yapılacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

38 _________________ / _____________________
Kayıtlarda Olmayan Ancak İşletmede Mevcut olan Makine Teçhizat ve Demirbaşların Muhasebe Kayıtları _________________ / _____________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ______________________ / ______________________ 689 Hesap için KKEG karşılığı ayrılacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

39 Makine ve Demirbaşını satarsa sattığı tarihte, satmaz ise; 31. 12
Makine ve Demirbaşını satarsa sattığı tarihte, satmaz ise; tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı ______________________ / __________________________ 526 DEMİRBAŞ MAK.VE TEÇH TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

40 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 40.000.-TL
Yasadan yararlandığımız Makine ve Demirbaşları vadeli olarak ,-- TL. sına satmamız halinde muhasebe kayıtları ______________________ / _____________________________ 120 ALICILAR HESABI TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TL 391 HESAPLANAN KDV TL 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR TL ___________________ / _________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

41 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLARIN BEYANI
a. Emtia b. Kasa Mevcudu c. Ortaklardan Alacaklar Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

42 Tarihine Göre İşletmede Mevcut Olmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Stok Beyanlarında Ortak Hükümler 1 – Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde olmayan emtialarını bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3 ncü ayın sonuna kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayri safi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayri safi kar oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu odanın belirleyeceği oran esas alınır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

43 2- Kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan
2- Kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan Kasa ve Ortaklardan Alacaklar: a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri tarihli bilançolarında görünmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmelerin esas faaliyetleri dışında ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 3 ncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. b) A bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde öderler. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

44 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek
(Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan %18 KDV’ye tabi olan (A) emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada TL satış bedeli ve TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali şu şekilde olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

45 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR 389.400 TL
_______________________ / _______________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL __________________ / ___________________________ Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER ALACAKLI HESABI işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine, hasılat olarak kaydedilecektir. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

46 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudunun Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 15/4/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olsa da, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarında örneğimize göre TL olması gerekmektedir. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

47 Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudunun Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek ___________________________ / _______________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG) 100 KASA HESABI TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kaps. Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL ( X %3= TL) ________________________ / ___________________________________ ______________________15/4/2011______________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TL 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER ALACAKLI HESABI Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

48 Kasa Mevcudunun Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar
(A) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görünmekte olup, fiilen kasada bulunmayan tutar TL. iken dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 28/3/2011 tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL’dir. Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2010 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu TL olsa da, beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar ( TL) kadar beyanda bulunabilecektir. Bu tutarın TL’lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi aşağıdaki gibi olacaktır. Beyan tutarı: TL Hesaplanan vergi: ( x %3=) TL Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

49 - 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı 150.000 TL
Kayıtlarda Olan Ancak İşletmede Mevcut Olmayan Ortaklardan Alacakların Beyanında Muhasebe Kayıtlarına İlişkin Örnek (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 1/4/2011 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklara Borçlar hesabı (85.000) TL Ortaklara Borçlar hesabı (60.000) TL Bu çerçevede; Beyan tutarı: [( )-( )=] TL Hesaplanan vergi: ( x %3=) TL olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

50 Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi
__________________________ / _________________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında (KKEG) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL 6111 Sayılı Yasanın 11/2 md Kapsamında Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL _________________________ /__________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER ALACAKLI HESABI _________________ / ______________________________ Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

51 Ortaklardan Alacakların Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar
(Y) Limited Şirketinin, 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklara Borçlar hesabı (80.000) TL Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve borç tutarları şu şekildedir Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; [( )-( )=] TL olsa da 31/12/2010 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; ( =) TL’dir. Buna göre; Beyan tutarı: ( =) TL Hesaplanan vergi: ( x %3=) TL olacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

52 Diğer Hususlar 1) 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. 2) Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 3) Kurumlar vergisi mükelleflerince 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. Ali KARAKUŞ - Yeminli Mali Müşavir

53 Başvuru ve Ödeme Süresi ile Şekli
1- Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmak gerekmektedir. 2- Tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir. 3- Bu kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde bu tutara bu kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faiz uygulanmaz. b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit ödeme Seçeneklerinden birin tercih etmeleri şarttır. c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için 1,05 2) Dokuz eşit taksit için 1,07 3) Oniki eşit taksit için 1,10 4) Onsekiz eşit taksit için 1,15 katsayı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına Bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutar hesaplanır. Ancak tercih edilen vadeden kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

54 Başvuru ve Ödeme Süresi ile Şekli
4- Maliye Bakanlığı bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi mümkün hale geliyor. 5- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemeler iade alacaklarından mahsup edilebilir. 6- Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 7- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. 8- Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

55 YILLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 2003 2,2 1,73 -0,82 -0,98 -0,24 0,36 0,54 -0,09 1,06 2,12 0,47 6,35 2004 3,77 0,21 0,59 2,27 4,54 0,8 -0,74 0,97 0,72 2,47 -1,08 14,52 2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,2 -0,48 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04 2,66 2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12 11,12 2007 -0,05 0,95 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15 5,79 2008 0,42 2,56 3,17 4,5 0,32 1,25 -2,34 -0,9 0,57 -0,03 -3,54 8,1 2009 0,23 1,17 0,29 0,65 0,94 -0,71 0,62 0,28 1,29 0,66 2010 0,58 1,66 2,35 -1,15 -0,5 -0,16 1,15 0,51 -0,31 1,31 8,59 2011 2,36 Ali Karakuş - Yeminli Mali Müşavir

56 ŞUBAT 2003 65,28 EKİM 2005 41,44 HAZİRAN 2008 12,07 MART 63,08 KASIM
Ay Yıl TEFE/ÜFE (%) ŞUBAT 2003 65,28 EKİM 2005 41,44 HAZİRAN 2008 12,07 MART 63,08 KASIM 40,76 TEMMUZ 11,75 NİSAN 61,35 ARALIK 41,71 AĞUSTOS 10,50 MAYIS 62,17 OCAK 2006 41,75 EYLÜL 12,84 63,15 39,79 13,74 63,39 39,53 13,17 63,03 39,28 13,20 62,49 37,34 2009 16,74 62,58 34,57 16,51 61,52 30,55 15,34 59,4 29,69 15,05 2004 58,93 30,44 14,40 55,16 30,67 14,45 54,95 30,22 13,51 54,36 30,51 14,22 52,09 2007 30,63 13,80 47,55 30,68 13,18 46,75 29,73 12,90 47,49 28,76 11,61 46,52 27,96 2010 10,95 45,8 27,57 10,37 43,33 27,68 8,71 27,62 6,77 44,41 26,77 4,42 44,82 25,75 5,57 44,71 25,88 6,07 43,45 24,99 6,23 42,24 24,84 5,08 42,04 24,42 4,57 42,52 21,86 3,36 43,26 18,69 3,67 42,22 14,19 2011 2,36


"BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları