Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

2 KANUNUN KAPSAMI 1- Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması)
Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler.  2- Matrah ve Vergi Artırımı Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım.

3 3- Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltimi
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Sayılı Varlık Barışı Kanununda İhlallere İlişkin Süre Uzatım

4 VERGİ, SGK VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Kanun kapsamına giren alacaklar; tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerlidir. Kanun sadece vergi ve SGK alacaklarını değil, trafik cezalarından ödenmeyen su borçlarına, ecrimisil ve kira bedellerinden TRT’ye kadar bir dizi alacağı yeniden yapılandırmaktadır. Kapsama giren alacaklar aşağıda yer almaktadır.

5 İlgili Kanun/Alacaklı Daire Kapsama Giren Alacaklar
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu VUK Vergi Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları 1111 Sayılı Askerlik Kanunu idari Para Cezaları 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında K. 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi K. 2918 Sayılı Karayolları Trafik K.

6 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
İdari Para Cezası 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 4925 Sayılı Karayolları Taşıma K. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri K. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.

7 6183 Sayılı AATUHK Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ile Madencilik Fonu, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı, Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer'i Amme Alacakları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Gümrük Vergileri İdari Para Cezaları Faizler Zamlar Gecikme Zammı Alacakları İl Özel İdareleri

8 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SGK Sigorta Primi Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı İşsizlik Sigortası Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları Topluluk Sigortası Primi Damga Vergisi Özel İşlem Vergisi Eğitime Katkı Payı İdari Para Cezası

9 213 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu Kapsamına Girenler
Emlak Vergisi Ve Diğer Vergiler Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları İdari Para Cezaları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Büyükşehir Belediyeleri Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer’i Alacakları ile diğer alacaklar

10 Organize Sanayi Bölgeleri
Su ,Elektrik ve Yönetim Aidatları Kültür Turizm Bakanlığı Kredi Alacakları Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Tarımsal Sulama Alacakları Orman Kanunu,Turizmi Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu Tahsis Alacakları SGK ,İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile İştirakleri Taşınmaz Kira Alacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Alacakları

11 Tedaş ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri
Elektrik tüketiminden kaynaklı alacakları Orman, Hazine Taşınmaz Kullanım, Kira, Tahsis Alacakları TOBB ve Bağlı Odalar Aidat Alacakları TÜRMOB ve Bağlı Odalar Aidat ve Birlik Payları Barolar Avukatların baro kesenekleri ve stajer kredi alacakları TRT Bandrol ücretleri ile paylar KOSGEB Desteklerden Alacaklar

12 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN
ÖDEME KOLAYLIĞI

13 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI
Getirilen kolaylıkla esas olarak BORCUN ANAPARASINDAN İNDİRİM YAPILMAMAKTA, anapara korunmakta ancak ceza ve feriler (gecikme faizi, gecikme zammı ) kaldırılmaktadır. Kaldırılan feriler yerine borcun normal vadesinden bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe 25 Şubat 2011’e kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık artış oranı esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır. ( anapara + Tefe/Üfe )

14 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI
Borcun, ( bu tarih dahil ) tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu kolaylıktan faydalanmak isteyen borçluların, bu Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna ( 30 Nisan/ 2 Mayıs son gün ) kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenen yeni borç tutarları defaten ödenebileceği gibi taksitlede ödenebilmektedir

15 Anaparanın yani kamu borcu aslının niteliği önem taşımaktadır
Anaparanın yani kamu borcu aslının niteliği önem taşımaktadır. Örneğin ödenmemiş anapara sadece vergi aslından kaynaklanabilir. Bu durumda yeniden hesaplanmış borç , (anapara + TEFE/ÜFE ) olacaktır.  Ancak anapara sadece fer’iden ibaretse örneğin gecikme faizi ise bu durumda TEFE/ÜFE esas alınacaktır. 

16 CEZALAR Eğer ki ceza vergi aslına bağlı ise örneğin vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası ise tamamı sıfırlanmaktadır. Ancak ceza vergi aslına bağlı değilse yani usulsüzlük yada özel usulsüzlük cezası ise bu durumda cezanın yarısı silinir yarısı ödenir. Bu cezaya işlemiş gecikme zammı var ise, gecikme zammı silinir yerine TEFE/ÜFE hesaplaması yapılır. Borcun türüne göre, yeniden hesaplanan ödenecek tutar ile silinen yani kamu tarafından vazgeçilen tutarlar aşağıda yer almaktadır.

17 KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI
KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergileri Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan faiz, Gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

18 Beyana dayanan ve beyan edildiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar
Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları Asılları tamamen ödenmiş olmakla birlikte, sadece vergi aslına bağlı fer’i alacaklar ( örnek gecikme faizi: gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkatealınarak gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE) Genel esaslara göre hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergicezalarına/idari para cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

19 Asılları tamamen ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları
Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları Cezaların % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve gecikme zammı

20 Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı

21 VUK uyarınca ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı Tecilli alacaklar Genel esaslarla hesaplanan Gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

22 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezaları
Cezaların % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve gecikme zammı Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları

23 2010 yılına ilişkin geçici vergiye ilişkin gecikme zamları
TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının ödeme şartı aranmaksızın genel esaslara göre hesaplanan gecikme zamlarının tamamı İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye gecikme zammı , vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı

24 Borcun vadesi:10 mayıs 2008 Gelir Vergisi Vergi Ziyaı Cezası
Gecikme Faizi Gecikme Zammı vergi aslı için Gecikme Zammı ceza için Toplam Borç 27.500 70.000 TEFE/ÜFE Gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE Gecikme zammı yerine Toplam AF Kapsamında Borç 10.000 10.600

25 YAZILI BAŞVURU- BASILI FORM
SON GÜN : 30 NİSAN MAYIS 2011 YAZILI BAŞVURU- BASILI FORM ÖDEME - SON GÜN : 31 MAYIS 2011

26 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI
TEFE/ÜFE ile yeniden toplam hesaplanmış olan borç defaten ödenebileceği gibi 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödenebilecektir. Bu durumda taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacaktır. Örneğin 18 taksiti seçen kişi sonuçta 36 ay kazanmış olacaktır. Ancak taksitlendirme halinde faiz alınmakta toplam borç katsayı ile çarpılmaktadır. Örneğin 18 taksit yani 36 ay seçilmesi halinde toplam borca uygulanacak katsayı 1.15 olmaktadır. Bu durumda TL borç TL olacaktır. Taksitle Ödeme Tablosu 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,15

27 ÖDEME Peşin yada Taksitle Kredi Kartı Mahsuben

28 TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Hali ihlal sayılmakta olup borç başlangıcına dönecektir.

29 CARİ DÖNEM VERGİLERİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ŞARTI - İHLAL
Bu madde kapsamında; - yıllık gelir/kurumlar - KDV - stopaj - ÖTV Vergileri yapılandırılan mükellefler taksit süreleri boyunca bu vergileri süresinde ödemelidir. Bir takvim yılı içinde en fazla 2 kez aksatabilirler.

30 Tablo:2- AFTAN YARARLANILMASI HALİNDE ÖDENECEK BORÇ
Tablo:1- MEVCUT BORÇ Borcun Türü Vergi Aslı Gecikme Faizi Toplam Ödenecek Kurumlar V. Vergi Ziyaı C. - Toplam Tablo:2- AFTAN YARARLANILMASI HALİNDE ÖDENECEK BORÇ ANAPARA + TEFE/ÜFE Kurumlar V. 42.000 TOPLAM

31 İHTİLAFLI ALACAKLAR

32 TARHİYATIN VARLIĞI İkmalen, resen yada idarece yapılmış bir tarhiyat sözkonusudur. Bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle, bu tarhiyata ilişkin olarak, ya dava açma süresi geçmemiş yada dava henüz nihai karara bağlanmamış olmalıdır.

33 ESAS ALINACAK EN SON KARAR
Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda ödenecek tutarın tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olacaktır.

34 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI /DAVA AŞAMASINDA OLAN BORÇLAR
KARAR AŞAMASINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İlk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş vergiler/gümrük vergileri Henüz Karar Çıkmamış Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile TEFE/ÜFE tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

35 Vergilerin/gümrük vergilerinin % 20’si ile TEFE/ÜFE
KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize konu edilmiş ya da bu mercilerde dava açma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak verilmiş en son kararın terkin kararı olması halinde ( Mükellef Kazanmış) Vergilerin/gümrük vergilerinin % 20’si ile TEFE/ÜFE Vergilerin/gümrük vergilerinin % 80’i ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

36 KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize konu edilmiş ya da bu mercilerde dava açma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde Mükellef Kaybetmiş Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı (% 100 ‘ü ) ile TEFE/ÜFE Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

37 Verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde
KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

38 Verginin/gümrük vergisinin ödenmiş olmasına rağmen sadece vergi cezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde -0- Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

39 Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş bulunan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları Henüz Karar Çıkmamış Cezanın % 25’i Cezanın % 75’i Terkin Kararı Mükellef Kazanmış Cezanın % 10’u Cezanın % 90’ı Tasdik Kararı Mükellef Kaybetmiş

40 İştirak, teşvik ve yardım
fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresigeçmemiş bulunan Henüz Karar Çıkmamış ÖDENECEK Cezanın % 25’i SİLİNECEK % 75’i Terkin Kararı Mükellef Kazanmış % 10’u % 90’ı Tasdik Kararı Mükellef Kaybetmiş

41 UZLAŞMA TALEPLİ OLANLAR
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ; Uzlaşma talep edilmiş ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş Uzlaşma günü verilmiş ancak günü gelmemiş Uzlaşmaya girilmiş ancak uzlaşılamamış fakat dava açma süresi henüz dolmamış ÖDENECEK KISIM SİLİNECEK Vergilerin % 50’si ile TEFE/ÜFE tutarı Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı

42 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
Yazılı başvuru/form Başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Ödeme defaten yada taksitle ( 6,9,12,18 ) Cari dönem borçlarının da ödenmesi İlk taksit son ödeme süresi 31 Mayıs 2011 Davadan vazgeçme zorunluluğu

43 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER
6111 sayılı yasanın yürürlüğünden önce 25 Şubat 2011 başlamış bulunan inceleme ve takdir komisyonu işlemlerine devam edilecektir. İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için de ödeme kolaylığından faydalanılabilmesi mümkündür. İncelemenin ne zaman tamamlandığı/tamamlanacağının önemi yoktur.İnceleme 2011 Mart ayında tamamlanabilceği gibi 2012 yılında da tamamlanabilir.

44 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER
Bu durumda ihbarnamede yazılı olan vergi aslının %50 ile vergi zıyaı ( kaçakçılık cezası da olabilir ) cezasının tamamı silinecek,ayrıca gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Bunun için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sonuçta ihbarnamede yazılı olan vergi aslı ile TEFE/ÜFE hesaplamasının toplamı ödenecektir. Defaten ödenebileceği gibi 6 eşit taksitle 12 ayda ödenmesi mümkündür

45 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İhbarname ile istenilen tutar;
İSTENİLEN TARHİYAT ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İhbarname ile istenilen tutar; Vergi Aslı Vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası(tekerrür ile artırılmış olabilir) Ayrıca hesaplanacak gecikme faizi Tarh edilen verginin %50’si ile bu tutar üzerinden hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı. Ayrıca Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı. Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı Taksitle ödeme Kolaylığı: Sadece 6 taksit mümkün olup 9,12 yada 18 taksit bu bölümdekiler için geçerli değildir.

46 PİŞMANLIK YA DA KENDİLİĞİNDEN BEYAN İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI
tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 2 Mayıs 2011 tarihine kadar verilebilir. Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; - vergi aslının tamamı - bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, ve ödenecek toplam tutar bulunmaktadır. Diğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır. Taksitle ödeme kolaylığı bunlar içinde geçerlidir.

47 MATRAH / VERGİ ARTIRIMI

48 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI Kapsamdaki Yıllar İle Vergi Türleri
Matrah/vergi artırımına sadece ; 2006 2007 2008 2009 yılları girmektedir.

49 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINA GİREN VERGİLER
1- 2- 3- 4- GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ STOPAJLAR - Ücret stopajları Serbest meslek stopajları Kira stopajları Yıllara sari inşaat taahhüt işlerinde istihkak hak ediş bedelleri üzerinden yapılan stopaj Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj Esnaf muaflığından doğan stopajlar

50 İnceleme aşamasında bulunan mükelleflerin de matrah artırıma girmeleri mümkündür. Bu durumda bulunan matrah farkından,artırılan matrah tutarı düşülerek tarhiyat yapılacaktır. Sadece belirli yıllar için ve sadece belli vergi türleri için matrah/vergi artırımında bulunmak mümkündür. Yani mükellef seçici olabilecektir. Herhangi bir yıl yada herhangi bir vergi türünden artırıma girilmesi, diğer yıllar yada diğer vergi türleri içinde matrah artırımına girilmesini gerektirmez.

51 GELİR VERGİSİNDE ARTIRIM
Gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir. Artırılacak matrahlar için asgari tutarlar hesaplanmış olup, artırılacak matrah bu tutardan az olamayacaktır. Keza zarar, yada indirim ve istisnalar nedeniyle ilgili yılda matrah çıkmamışsa yine asgari tutarlar esas alınıp üzerinden vergi ödenecektir.

52 Gelir vergisi mükellefleri için matrah artırımı ve ödenecek vergi tablosu
Yıl Matrah artış oranı (%) Bilanço esasında asgari matrah tutarı (TL)serbest meslek dahil Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 9.550 20 2007 25 10.320 2008 11.220 2009 15 12.230

53 Sadece kira geliri olan mükelleflerin dikkate alacağı tutarlar
Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 1.910 20 2007 25 2.064 2008 2.244 2009 15 2.446

54 asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek
Diğer mükellefler için dikkate alınacak tutarlar Menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 6.370 20 2007 25 6.880 2008 7.480 2009 15 8.150

55 Basit usulde vergilendirilen mükellefler için dikkate alınacak tutarlar
Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 955 20 2007 25 1.032 2008 1.122 2009 15 1.223

56

57 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Yıl Matrah Artış oranı (%) Asgari artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 19.110 20 2007 25 20.650 2008 22.440 2009 15 24.460

58 Yatırım İndiriminde vergi artırımı
1-Stopaj beyannamesini vermiş ise, 2006 için %30 2007 için %25 2008 için %20 oranında ödedikleri vergiyi artırmaları 2-Stopaj beyannamesini vermemiş ise, 2006 için TL 2007 için TL 2008 için TL üzerinden %15 vergi ödenmeli

59 VERGİ ORANININ %15 OLARAK UYGULANACAĞI MÜKELLEFLER
Artırımda bulunulan yılda yıllık gelir / kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler süresinde ödenmişse ( vadesinde ) yapılmış ise , Kesinleşmiş veya dava aşamasında olan alacaklar kapsamında sunulan yapılandırmadan bu vergi türü için yararlanılmamışsa, artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı: %20 olarak değil 5 puan düşürülüp % 15 olarak hesaplanacaktır.

60 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM
YILLAR HESAPLANAN KDV TOPLAMI ÜZERİNDEN % 2006 3,0 2007 2,5 2008 2,0 2009 1,5

61 BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU
Yıl Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Hesaplanan yıllık KDV tutarı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Bütün dönem KDV beyannamesini veren mükellefler En az üç döneme ait beyanname veren mükellefler (Aylık vergilendirilen mükellefler) En az bir döneme ait beyanname veren mükellefler (Üç aylık vergilendirilen mükellefler) 2006 Beyannamelerdeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı Verilen beyannamelerdeki hesaplanan KDV’nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV 3 2007 2,5 2008 2 2009 1,5

62 18 Yıl 2006-2009 BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU
Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Artırılan Gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki beyanname vermiş mükellefler (Bir aylık beyanname veren mükellefler) Hiç beyanname vermemiş mükellefler (Üç aylık beyanname veren mükellefler) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah 18

63 STOPAJ ÖDEMELERİNDE MATRAH ARTIRIMI

64 1- ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan; Ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden Yıllar Vergi Oranı 2006 yılı için 5 2008 yılı için 4 2006 yılı için 3 2008 yılı için 2 oranda hesaplanacak gelir vergisini,vergi dairelerine bildirmeleri ve belirtilen şekilde ödemeleri gerekmektedir.Artırım aylık değil yıllıktır.

65 a) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir
Vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak; a) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma  esas  olmak  üzere  yıllık  ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden ilgili yıl için belirlenen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

66 b) Hiç beyanname verilmemiş olması halinde,
her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az; 1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, 2) İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, 3) Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi, çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır.

67 Serbest Meslek Stopajında Vergi Artırımı
Yıllar Serbest Meslek Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 2006 5 2007 4 2008 3 2009 2

68 Serbest Meslek (Beyanname vermemiş)Stopajı Yapmamışlar İçin Vergi Artırımı
Yıllar Asgari Tutar Vergi Oranı Ödenecek Tutar TL 2006 4.775 15 716,25 2007 5.160 774,00 2008 5.610 841,50 2009 6.115 917,25

69 KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN STOPAJ ARTIRIMI
Yıllar Kira Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 2006 5 2007 4 2008 3 2009 2

70 Kira İçin Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar
Yıllar Asgari Matrah Tutarı -TL Vergi Oranı % Ödenecek Vergi -TL 2006 1.910 15 286,50 2007 2.064 309,60 2008 2.244 336,60 2009 2.446 366,90

71 İstihkak Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı
YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE İSTİHKAK ÖDEMELERİ İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI Yıllar İstihkak Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 2006 1 2007 2008 2009

72 HİÇ BEYANNAME VERİLMEMESİ YADA ÖDEME TÜRÜNÜN (İSTİHKAK) GÖSTERİLMEMESİ
Yıl Asgari Matrah TL Hesaplanacak vergi oranı (%) Ödenecek Vergi 2006 9.550 3 286,50 2007 10.320 309,60 2008 11.220 336,60 2009 12.230 366,90

73 MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

74 Yazılı Başvuru Ve Son Gün
  Matrah Artırmı İçin Yazılı Başvuru Ve Son Gün 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir. Başvuru mutlaka yazılı yapılmalıdır. Aksi takdirde yararlanılamayacaktır. Kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru yapacaklardır.

75 MATRAH ARTIRIMININ VERGİSEL SONUCU
İlgili yıllarda artırıma girilen vergi türleri için hiç bir şekilde vergi incelemesi yapılamayacak dolayısıyla vergi tarhiyatına konu edilmeyecektir.

76 Matrah/Vergi Artırımı Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi
Matrah/Vergi Artırımı Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi Matrah veya vergi artırımında hesaplanan vergilerin ödenmemesi bu kanun hükümlerinden yararlanmayı engellememektedir. Hesaplanan veya artırılan vergilerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların gecikme zammı oranının bir kat fazlası oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir

77 DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ
İncelemesi devam eden mükelleflerde matrah artırımında bulunabileceklerdir. 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 1 ay içerisinde 31 Mart 2011 tarihine kadar sonuçlandırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Bu durumda mükellefin beyanı geçerli olacaktır

78 MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAKLAR
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler Vergi incelemesine yetkili olanlarca tespit edilmelidir

79 Geçmiş Yıl Zararlarının %50 si Silinecektir
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2010 ve izleyen yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir.

80 STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİMİ

81 İŞLETMEDE FİİLEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTE KAYITLARDA YER ALMAYAN;
1- EMTİA, 2- MAKİNE,TEÇHİZAT 3- DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA ALINMASI

82 EMTİA, MAKİNA TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ
Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir Rayiç bedel, Envanter Listesi ve Beyanname Emtia: Hammadde, yarı mamul, mamul 31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan ve ödeme KDV Hesaplanır: Genel oran ise %10, indirimli oran 1/2 KDV :Emtia için indirilir, sabit kıymet için gider yazılır Özel Karşılık: Emtia için sermayenin unsuru, vergilenmez Özel Karşılık: Sabit kıymet için birikmiş amortisman

83 3- ORTAKLARDAN ALACAKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
KAYDEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTE FİİLEN OLMAYAN ; 1- EMTİA, 2- KASA 3- ORTAKLARDAN ALACAKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

84 OLMAYAN EMTİA Kaynağı: Geçmişte faturasız yapılan satışlar
Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir 31 Mayıs 2011 tarihine kadar fatura düzenlenir KDV hesaplanır Kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir Kanunen kabul edilmeyen gider yada gerçek durum ( kasa, banka, senet vs. )

85 FİKTİF KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
Sadece bilanço esasındaki gelir / kurumlar mükellefleri tarihli bilanço esas alınacaktır Ortaklardan alacaklar için net tutar Ortaklarla ilişkili fiktiflik ticari işlemden kaynaklanmamalıdır Fiilen olmayan tutar esas alınır ve beyan edilir Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 vergi hesaplanır 31 Mayıs 2011 tarihine kadar e-beyan ve ödeme Kar dağıtımına bağlı tarhiyat yapılamaz


"VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları