Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI."— Sunum transkripti:

1 6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

2 KANUNUN KAPSAMI 1- Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması) Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler. 2- Matrah ve Vergi Artırımı Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım.

3 3- Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltimi İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. 4- 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanununda İhlallere İlişkin Süre Uzatım

4 VERGİ, SGK VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Kanun kapsamına giren alacaklar; 31.12.2010 tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerlidir. Kanun sadece vergi ve SGK alacaklarını değil, trafik cezalarından ödenmeyen su borçlarına, ecrimisil ve kira bedellerinden TRT’ye kadar bir dizi alacağı yeniden yapılandırmaktadır. Kapsama giren alacaklar aşağıda yer almaktadır.

5 İlgili Kanun /Alacaklı Daire Kapsama Giren Alacaklar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu VUK Vergi Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları 1111 Sayılı Askerlik Kanunu idari Para Cezaları 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında K. 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi K. 2918 Sayılı Karayolları Trafik K.

6 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İdari Para Cezası 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun 4925 Sayılı Karayolları Taşıma K. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri K. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müd. Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.

7 6183 Sayılı AATUHK Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ile Madencilik Fonu, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı, Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer'i Amme Alacakları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat Gümrük Vergileri İdari Para Cezaları Faizler Zamlar Gecikme Zammı Alacakları İl Özel İdareleriİdari Para Cezaları

8 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SGK Sigorta Primi Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı İşsizlik Sigortası Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları Topluluk Sigortası Primi Damga Vergisi Özel İşlem Vergisi Eğitime Katkı Payı İdari Para Cezası

9 213 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu Kapsamına Girenler Emlak Vergisi Ve Diğer Vergiler Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları İdari Para Cezaları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Büyükşehir Belediyeleri Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer’i Alacakları ile diğer alacaklar

10 Organize Sanayi BölgeleriSu,Elektrik ve Yönetim Aidatları Kültür Turizm BakanlığıKredi Alacakları Sulama Kooperatifleri ve BirlikleriTarımsal Sulama Alacakları Orman Kanunu,Turizmi Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu Tahsis Alacakları SGK,İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile İştirakleri Taşınmaz Kira Alacakları Vakıflar Genel MüdürlüğüKira Alacakları

11 Tedaş ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri Elektrik tüketiminden kaynaklı alacakları Orman, Hazine Taşınmaz Kullanım, Kira, Tahsis Alacakları TOBB ve Bağlı OdalarAidat Alacakları TÜRMOB ve Bağlı OdalarAidat ve Birlik Payları Barolar Avukatların baro kesenekleri ve stajer kredi alacakları TRTBandrol ücretleri ile paylar KOSGEBDesteklerden Alacaklar

12 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI

13 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI Getirilen kolaylıkla esas olarak BORCUN ANAPARASINDAN İNDİRİM YAPILMAMAKTA, anapara korunmakta ancak ceza ve feriler (gecikme faizi, gecikme zammı ) kaldırılmaktadır. Kaldırılan feriler yerine borcun normal vadesinden bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe 25 Şubat 2011’e kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık artış oranı esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır. ( anapara + Tefe/Üfe )

14 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI Borcun,31.12.2010 ( bu tarih dahil ) tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu kolaylıktan faydalanmak isteyen borçluların, bu Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna ( 30 Nisan / 2 Mayıs son gün ) kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenen yeni borç tutarları defaten ödenebileceği gibi taksitlede ödenebilmektedir

15 A naparanın yani kamu borcu aslının niteliği önem taşımaktadır. Örneğin ödenmemiş anapara sadece vergi aslından kaynaklanabilir. Bu durumda yeniden hesaplanmış borç, (anapara + TEFE/ÜFE ) olacaktır. Ancak anapara sadece fer ’ iden ibaretse örneğin gecikme faizi ise bu durumda TEFE/ÜFE esas alınacaktır.

16 CEZALAR Eğer ki ceza vergi aslına bağlı ise örneğin vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası ise tamamı sıfırlanmaktadır. Ancak ceza vergi aslına bağlı değilse yani usulsüzlük yada özel usulsüzlük cezası ise bu durumda cezanın yarısı silinir yarısı ödenir. Bu cezaya işlemiş gecikme zammı var ise, gecikme zammı silinir yerine TEFE/ÜFE hesaplaması yapılır. Borcun türüne göre, yeniden hesaplanan ödenecek tutar ile silinen yani kamu tarafından vazgeçilen tutarlar aşağıda yer almaktadır.

17 KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler/gümrük vergileri Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan faiz, Gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

18 Beyana dayanan ve beyan edildiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslara göre hesaplanan gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları Asılları tamamen ödenmiş olmakla birlikte, sadece vergi aslına bağlı fer’i alacaklar TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar ( örnek gecikme faizi: gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkatealınarak gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE) Genel esaslara göre hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer’i amme alacakları ile vergicezalarına/idari para cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

19 Asılları tamamen ödenmiş olanlar dahil asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları 0 Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları Cezaların % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve gecikme zammı

20 Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı

21 V UK uyarınca ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı Tecilli alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Genel esaslarla hesaplanan Gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

22 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan vergi cezaları Cezaların % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve gecikme zammı Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezaları Cezaların % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50’si ve gecikme zammı

23 2010 yılına ilişkin geçici vergiye ilişkin gecikme zamları TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının ödeme şartı aranmaksızın genel esaslara göre hesaplanan gecikme zamlarının tamamı İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergiye gecikme zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer’i alacakların tamamı

24 Borcun vadesi:10 mayıs 2008 Gelir Vergisi Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi Gecikme Zammı vergi aslı için Gecikme Zammı ceza için Toplam Borç 100.000 27.500 70.000 367.500 Gelir Vergisi TEFE/ÜFE Gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE Gecikme zammı yerine Toplam AF Kapsamında Borç 100.000 10.000 10.600 124.600

25 BAŞVURU SON GÜN : 30 NİSAN 2011- 2 MAYIS 2011 YAZILI BAŞVURU- BASILI FORM ÖDEME - SON GÜN : 31 MAYIS 2011

26 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI TEFE/ÜFE ile yeniden toplam hesaplanmış olan borç defaten ödenebileceği gibi 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödenebilecektir. Bu durumda taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacaktır. Örneğin 18 taksiti seçen kişi sonuçta 36 ay kazanmış olacaktır. Ancak taksitlendirme halinde faiz alınmakta toplam borç katsayı ile çarpılmaktadır. Örneğin 18 taksit yani 36 ay seçilmesi halinde toplam borca uygulanacak katsayı 1.15 olmaktadır. Bu durumda 100.000-TL borç 115.000-TL olacaktır. Taksitle Ödeme Tablosu 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için1,05 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için1,07 2 4 a y (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için1,10 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için1,15

27 ÖDEME Peşin yada Taksitle Kredi Kartı Mahsuben

28 TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen bu taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, Hali ihlal sayılmakta olup borç başlangıcına dönecektir.

29 CARİ DÖNEM VERGİLERİN SÜRESİNDE ÖDENMESİ ŞARTI - İHLAL Bu madde kapsamında; - yıllık gelir/kurumlar - KDV - stopaj - ÖTV Vergileri yapılandırılan mükellefler taksit süreleri boyunca bu vergileri süresinde ödemelidir. Bir takvim yılı içinde en fazla 2 kez aksatabilirler.

30 Tablo:1- MEVCUT BORÇ Borcun TürüVergi AslıGecikme Faizi Toplam Ödenecek Kurumlar V. Vergi Ziyaı C. 150.000 225.000 152.656 - 302.000 225.000 Toplam375.000152.656527.000 Tablo:2- AFTAN YARARLANILMASI HALİNDE ÖDENECEK BORÇ ANAPARA + TEFE/ÜFE Kurumlar V. Vergi Ziyaı C. 150.000 0 42.000 0 192.000 0 TOPLAM150.00042.000192.000

31 İHTİLAFLI ALACAKLAR

32 TARHİYATIN VARLIĞI İkmalen, resen yada idarece yapılmış bir tarhiyat sözkonusudur. Bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle, bu tarhiyata ilişkin olarak, ya dava açma süresi geçmemiş yada dava henüz nihai karara bağlanmamış olmalıdır.

33 ESAS ALINACAK EN SON KARAR Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda ödenecek tutarın tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olacaktır.

34 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI /DAVA AŞAMASINDA OLAN BORÇLAR KARAR AŞAMASINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR KAPSAMA GİREN ALACAKÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İlk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş vergiler/gümrük vergileri Henüz Karar Çıkmamış Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile TEFE/ÜFE tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

35 KAPSAMA GİREN ALACAKÖDENECEK KISIMTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize konu edilmiş ya da bu mercilerde dava açma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak verilmiş en son kararın terkin kararı olması halinde ( Mükellef Kazanmış) Vergilerin/gümrük vergilerinin % 20’si ile TEFE/ÜFE Vergilerin/gümrük vergilerinin % 80’i ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

36 KAPSAMA GİREN ALACAKÖDENECEK KISIMTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize konu edilmiş ya da bu mercilerde dava açma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin olarak verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde Mükellef Kaybetmiş Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı (% 100 ‘ü ) ile TEFE/ÜFE Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

37 KAPSAMA GİREN ALACAKÖDENECEK KISIMTAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Verilmiş en son kararın bozma kararı olması halinde Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

38 Verginin/gümrük vergisinin ödenmiş olmasına rağmen sadece vergi cezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde -0- Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı

39 Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş bulunan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları Henüz Karar ÇıkmamışCezanın % 25’iCezanın % 75’i Terkin Kararı Mükellef KazanmışCezanın % 10’uCezanın % 90’ı Tasdik Kararı Mükellef KaybetmişCezanın % 25’iCezanın % 75’i

40 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresigeçmemiş bulunan Henüz Karar Çıkmamış ÖDENECEK Cezanın % 25’i SİLİNECEK Cezanın % 75’i Terkin Kararı Mükellef Kazanmış Cezanın % 10’u Cezanın % 90’ı Tasdik Kararı Mükellef Kaybetmiş Cezanın % 25’i Cezanın % 75’i

41 UZLAŞMA TALEPLİ OLANLAR Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ; 1.Uzlaşma talep edilmiş ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş 2.Uzlaşma günü verilmiş ancak günü gelmemiş 3.Uzlaşmaya girilmiş ancak uzlaşılamamış fakat dava açma süresi henüz dolmamış ÖDENECEK KISIMSİLİNECEK Vergilerin % 50’si ile TEFE/ÜFE tutar ı Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı

42 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ Yazılı başvuru/form Başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Ödeme defaten yada taksitle ( 6,9,12,18 ) Cari dönem borçlarının da ödenmesi İlk taksit son ödeme süresi 31 Mayıs 2011 Davadan vazgeçme zorunluluğu

43 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER 6111 sayılı yasanın yürürlüğünden önce 25 Şubat 2011 başlamış bulunan inceleme ve takdir komisyonu işlemlerine devam edilecektir. İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için de ödeme kolaylığından faydalanılabilmesi mümkündür. İncelemenin ne zaman tamamlandığı/tamamlanacağının önemi yoktur.İnceleme 2011 Mart ayında tamamlanabilceği gibi 2012 yılında da tamamlanabilir.

44 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER Bu durumda ihbarnamede yazılı olan vergi aslının %50 ile vergi zıyaı ( kaçakçılık cezası da olabilir ) cezasının tamamı silinecek,ayrıca gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Bunun için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sonuçta ihbarnamede yazılı olan vergi aslı ile TEFE/ÜFE hesaplamasının toplamı ödenecektir. Defaten ödenebileceği gibi 6 eşit taksitle 12 ayda ödenmesi mümkündür

45 İSTENİLEN TARHİYATÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM İhbarname ile istenilen tutar; 1.Vergi Aslı 2.Vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası(tekerrür ile artırılmış olabilir) 3.Ayrıca hesaplanacak gecikme faizi Tarh edilen verginin %50’si ile bu tutar üzerinden hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı. Ayrıca Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı. Vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı Taksitle ödeme Kolaylığı: Sadece 6 taksit mümkün olup 9,12 yada 18 taksit bu bölümdekiler için geçerli değildir.

46 PİŞMANLIK YA DA KENDİLİĞİNDEN BEYAN İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI 31.12.2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler 2 Mayıs 2011 tarihine kadar verilebilir. Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; - vergi aslının tamamı - bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, ve ödenecek toplam tutar bulunmaktadır. D iğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır. Taksitle ö deme kolaylığı bunlar içinde geçerlidir.

47 MATRAH / VERGİ ARTIRIMI

48 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI Kapsamdaki Yıllar İle Vergi Türleri Matrah/vergi artırımına sadece ; 2006 2007 2008 2009 yılları girmektedir.

49 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMINA GİREN VERGİLER 1- 2- 3- 4- GELİR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ STOPAJLAR -Ücret stopajları -Serbest meslek stopajları -Kira stopajları -Yıllara sari inşaat taahhüt işlerinde istihkak hak ediş bedelleri üzerinden yapılan stopaj -Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj -Esnaf muaflığından doğan stopajlar

50 İnceleme aşamasında bulunan mükelleflerin de matrah artırıma girmeleri mümkündür. Bu durumda bulunan matrah farkından,artırılan matrah tutarı düşülerek tarhiyat yapılacaktır. Sadece belirli yıllar için ve sadece belli vergi türleri için matrah/vergi artırımında bulunmak mümkündür. Yani mükellef seçici olabilecektir. Herhangi bir yıl yada herhangi bir vergi türünden artırıma girilmesi, diğer yıllar yada diğer vergi türler i içinde matrah artırımına girilmesini gerektirmez.

51 GELİR VERGİSİNDE ARTIRIM Gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir. Artırılacak matrahlar için asgari tutarlar hesaplanmış olup, artırılacak matrah bu tutardan az olamayacaktır. Keza zarar, yada indirim ve istisnalar nedeniyle ilgili yılda matrah çıkmamışsa yin e asgari tutarlar esas alınıp üzerinden vergi ödenecektir.

52 Gelir vergisi mükellefleri için matrah artırımı ve ödenecek vergi tablosu Yıl Matrah artış oranı (%) Bilanço esasında asgari matrah tutarı (TL)serbest meslek dahil Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006309.55020 20072510.32020 20082011.22020 20091512.23020

53 Sadece kira geliri olan mükelleflerin dikkate alacağı tutarlar Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 1.910 20 2007 25 2.064 20 2008 20 2.244 20 2009 15 2.446 20

54 Diğer mükellefler için dikkate alınacak tutarlar Menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar YılMatrah artış oranı (%) asgari matrah tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006306.37020 2007256.88020 2008207.48020 2009158.15020

55 Basit usulde vergilendirilen mükellefler için dikkate alınacak tutarlar Yıl Matrah artış oranı (%) asgari matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 30 955 20 2007 25 1.032 20 2008 20 1.122 20 2009 15 1.223 20

56

57 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Yıl Matrah Artış oranı (%) Asgari Matrah artış tutarı (TL) Artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı (%) 2006 3019.11020 2007 2520.65020 2008 2022.44020 2009 1524.46020

58 Yatırım İndiriminde vergi artırımı 1-Stopaj beyannamesini vermiş ise, 2006 için %30 2007 için %25 2008 için %20 oranında ödedikleri vergiyi artırmaları 2-Stopaj beyannamesini vermemiş ise, 2006 için 9.555-TL 2007 için 10.325-TL 2008 için 11.220-TL üzerinden %15 vergi ödenmeli

59 VERGİ ORANININ %15 OLARAK UYGULANACAĞI MÜKELLEFLER Artırımda bulunulan yılda yıllık gelir / kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve tahakkuk eden vergiler süresinde ödenmişse ( vadesinde ) yapılmış ise, Kesinleşmiş veya dava aşamasında olan alacaklar kapsamında sunulan yapılandırmadan bu vergi türü için yararlanılmamışsa, artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı : %20 olarak değil 5 puan düşürülüp % 15 olarak hesaplanacaktır.

60 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM YILLARHESAPLANAN KDV TOPLAMI ÜZERİNDEN % 20063,0 20072,5 20082,0 20091,5

61 BEYANNAME VEREN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU Yıl Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Hesaplanan yıllık KDV tutarı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Bütün dönem KDV beyannamesin i veren mükellefler En az üç döneme ait beyanname veren mükellefler (Aylık vergilendirilen mükellefler) En az bir döneme ait beyanname veren mükellefler (Üç aylık vergilendirilen mükellefler) 2006Beyannameler deki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı Verilen beyannamelerd eki hesaplanan KDV’nin ortalaması üzerinden bulunan 12 aylık toplam hesaplanan KDV 3 2007“““2,5 2008“““2 2009“““1,5

62 BEYANNAME VERMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN ARTIRIM TABLOSU Yıl Vergi Artırımında Üzerinden KDV Hesaplanacak Tutar Artırılan Gelir veya kurumlar vergisi matrahı üzerinden ödenecek vergi oranı (%) Hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki beyanname vermiş mükellefler (Bir aylık beyanname veren mükellefler) Hiç beyanname vermemiş mükellefler (Üç aylık beyanname veren mükellefler) İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV bulunmaması 2006-2009 Gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah 18

63 STOPAJ ÖDEMELERİNDE MATRAH ARTIRIMI

64 1- ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan; Ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden YıllarVergi Oranı 2006 yılı için5 2008 yılı için4 2006 yılı için3 2008 yılı için2 oranda hesaplanacak gelir vergisini,vergi dairelerine bildirmeleri ve belirtilen şekilde ödemeleri gerekmektedir.Artırım aylık değil yıllıktır.

65 Vergi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak; a) Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden, en az bir döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, beyan edilmiş ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar ortalaması alınmak suretiyle bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur ve bu tutar üzerinden ilgili yıl için belirlenen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

66 b) Hiç beyanname verilmemiş olması halinde, her ay için hesaplanacak asgari gelir (stopaj) vergisine esas olmak üzere en az; 1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi, 2) İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olmak şartıyla, izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi, 3) Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde en az iki işçi, çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda gelir vergisini ödemek suretiyle bu maddeden yararlanılır.

67 Serbest Meslek Stopajında Vergi Artırımı YıllarSerbest Meslek Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 20065 20074 20083 20092

68 Serbest Meslek (Beyanname vermemiş)Stopajı Yapmamışlar İçin Vergi Artırımı YıllarAsgari TutarVergi Oranı Ödenecek Tutar TL 20064.77515716,25 20075.16015774,00 20085.61015841,50 20096.11515917,25

69 KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN STOPAJ ARTIRIMI Yıllar Kira Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 20065 20074 20083 20092

70 Kira İçin Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar Yıllar Asgari Matrah Tutarı -TL Vergi Oranı % Ödenecek Vergi -TL 20061.91015 286,50 20072.06415 309,60 20082.24415 336,60 20092.44615 366,90

71 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE İSTİHKAK ÖDEMELERİ İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI Yıllarİstihkak Ödemelerinin G.Safi Tutarı Üzerinden Vergi Oranı % 20061 20071 20081 20091

72 HİÇ BEYANNAME VERİLMEMESİ YADA ÖDEME TÜRÜNÜN (İSTİHKAK) GÖSTERİLMEMESİ Yıl Asgari Matrah TL Hesaplanac ak vergi oranı (%) Ödenecek Vergi TL 20069.5503 286,50 200710.3203 309,60 200811.2203 336,60 200912.2303 366,90

73 MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

74 Matrah Artırmı İçin Yazılı Başvuru Ve Son Gün 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir. Başvuru mutlaka yazılı yapılmalıdır. Aksi takdirde yararlanılamayacaktır. K anun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru yapacaklardır.

75 MATRAH ARTIRIMININ VERGİSEL SONUCU İlgili yıllarda artırıma girilen vergi türleri için hiç bir şekilde vergi incelemesi yapılamayacak dolayısıyla vergi tarhiyatına konu edilmeyecektir.

76 Matrah/Vergi Artırımı Taksitlerinin Zamanında Ödenmemesi Matrah veya vergi artırımında hesaplanan vergilerin ödenmemesi bu kanun hükümlerinden yararlanmayı engellememektedir. Hesaplanan veya artırılan vergilerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların gecikme zammı oranının bir kat fazlası oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir

77 DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ İncelemesi devam eden mükelleflerde matrah artırımında bulunabileceklerdir. 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, 1 ay içerisinde 31 Mart 2011 tarihine kadar sonuçlandırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Bu durumda mükellefin beyanı geçerli olacaktır

78 MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAKLAR Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanla r Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler Vergi incelemesine yetkili olanlarca tespit edilmelidir

79 Geçmiş Yıl Zararlarının %50 si Silinecektir Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2010 ve izleyen yıl karlarından mahsup edemeyeceklerdir.

80 STOK BEYANI VE BİLANÇO DÜZELTİMİ

81 İŞLETMEDE FİİLEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTE KAYITLARDA YER ALMAYAN ; 1- EMTİA, 2- MAKİNE,TEÇHİZAT 3- DEMİRBAŞLARIN KAYITLARA ALINMASI

82 EMTİA, MAKİNA TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir Rayiç bedel, Envanter Listesi ve Beyanname Emtia: Hammadde, yarı mamul, mamul 31 Mayıs 2011 tarihine kadar beyan ve ödeme KDV Hesaplanır: Genel oran ise %10, indirimli oran 1/2 KDV :Emtia için indirilir, sabit kıymet için gider yazılır Özel Karşılık: Emtia için sermayenin unsuru, vergilenmez Özel Karşılık: Sabit kıymet için birikmiş amortisman

83 KAYDEN MEVCUT OLMAKLA BİRLİKTE FİİLEN OLMAYAN ; 1- EMTİA, 2- KASA 3- ORTAKLARDAN ALACAKLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI

84 OLMAYAN EMTİA Kaynağı: Geçmişte faturasız yapılan satışlar Tüm gelir/kurumlar mükellefleri yararlanabilir 31 Mayıs 2011 tarihine kadar fatura düzenlenir KDV hesaplanır Kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir Kanunen kabul edilmeyen gider yada gerçek durum ( kasa, banka, senet vs. )

85 FİKTİF KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR Sadece bilanço esasındaki gelir / kurumlar mükellefleri 31.12.2010 tarihli bilanço esas alınacaktır Ortaklardan alacaklar için net tutar Ortaklarla ilişkili fiktiflik ticari işlemden kaynaklanmamalıdır Fiilen olmayan tutar esas alınır ve beyan edilir Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 vergi hesaplanır 31 Mayıs 2011 tarihine kadar e-beyan ve ödeme Kar dağıtımına bağlı tarhiyat yapılamaz


"6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları