Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI
© DOÇ. DR. SANEM BAYKAL (ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ) 2012

2 Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
Ekonomik Bütünleşme: Birinci Sütun Avrupa Toplulukları (AKÇT (Temmuz 2002 tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır) EURATOM ve AT (Lizbon Antlaşması ile ortadan kalkmıştır) Tedrici Bütünleşme Uluslarüstü Bütünleşme

3 Siyasi Bütünleşme: İkinci ve Üçüncü Sütun
Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliği Hükümetlerarası (Uluslararası) Yapı

4 Lizbon Antlaşması Sonrası Durum
Sütun Yapısının ortadan kalkması Avrupa Topluluğunun yerini Avrupa Birliğinin Alması AB Antlaşması ve AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma 3. sütun konularının uluslarüstü niteliğe kavuşturulması ODGP’nin kendine özgü nitelik ve işleyişinin büyük ölçüde devamı

5 Kurumsal Yapının Özellikleri
Tek ve Ortak Kurumsal Yapı Dinamik Kurumsal Yapı Uluslarüstü Nitelik Sınırlı Yetki İlkesi Devlet Yetkisi Benzeri Yetkiler Kurumlararası Denge ve Güçler Ayrılığı Asli Yapısal (AB Antlaşması madde 13’te sayılan) ve İşlevsel Kurumlar Ayrımı

6 AB’nin Kurumları (AB Antlaşması madde 13)
Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği (Bakanlar) Konseyi Avrupa Birliği Zirvesi Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Sayıştayı Avrupa Merkez Bankası

7 Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosunun İşlevleri Avrupa halklarının demokratik çıkarlarının temsilcisi Siyasi müzakere platformu Bütünleşmenin demokratik denetiminin ve demokratik meşruiyetinin sağlanması Karar alma süreçlerine iştirak/ortak yasama organı

8 Avrupa Parlamentosu AB (BAKANLAR) KONSEYİ İLE BİRLİKTE YASAMA ORGANI
AYRICA BÜTÇE, SİYASİ DENETİM VE DANIŞMA GÖREVLERİNE SAHİP KOMİSYON BAŞKANINI SEÇME GÖREVİ ÜYE SAYISININ BAŞKAN HARİÇ 750’Yİ AŞMAMASI (EN ÇOK 96, EN AZ 6 ÜYE İLE TEMSİL) DÖNEMİ İÇİN 754, SONRASINDA 750+BAŞKAN ŞEKLİNDE BELİRLENEN SANDALYE SAYISI

9 Avrupa Parlamentosunun Yapısı
Üye Devlet Mevcut Durum Lizbon Antlaşması sonrası dönemi için öngörülen Almanya Fransa Birleşik Krallık İtalya İspanya Polonya Romanya Hollanda Belçika Çek Cumhuriyeti Yunanistan Macaristan Portekiz İsveç

10 Avrupa Parlamentosunun Yapısı
Üye Devlet Mevcut Durum Lizbon Antlaşması sonrası dönemi için öngörülen Avusturya Bulgaristan Danimarka Finlandiya Slovakya İrlanda Litvanya Letonya Slovenya Estonya Lüksemburg GKRY Malta TOPLAM

11 Avrupa Parlamentosunun Yapısı: Parlamento Seçimleri
Beş Yılda Bir Yapılan Doğrudan Genel Seçimler İlk doğrudan genel seçimlerin 1979’da yapılması, bu tarihten önce çifte temsil sisteminin uygulanması

12 Avrupa Parlamentosunun Yapısı: Parlamento Seçimleri
Her üye devletin kendi ulusal seçim sistemini uygulaması: tek tip seçim sisteminin henüz hayata geçirilememiş olması; Ancak, 2002’de üzerinde uzlaşılan ortak ilkelerin 2004 seçimlerinden itibaren uygulanması Avrupa Vatandaşlarının yerleşik oldukları ülkede seçmen ve aday olabilmesi.

13 Avrupa Parlamentosunun Yapısı: Parlamento Seçimleri
Seçimlere katılım oranının düşüklüğü ile nedenleri ve sonuçları Parlamento’nun görece yetkisizliği Parlamento’nun içinden bir hükümet çıkarmaması ve iktidar/muhalefet dinamiğinin Parlamento bakımından geçerli olmaması Ulusal temalar üzerinden şekillenen ve yürütülen seçim kampanyaları Aday listelerinin tespitinde ulusal siyasi partilerin etkili olması Demokratik meşruiyet tartışmaları

14 Avrupa Parlamentosunun Yapısı: Siyasi Gruplar
Siyasi Görüşlere Göre Grup Oluşturma Haziran 2009 Seçimleri İtibariyle Faaliyet Gösteren 7 Siyasi Grup ve Bağımsızlar Avrupa Parlamentosunda siyasi grup kurmak için asgari 25 parlamentere gereksinim vardır. Ayrıca her grupta üye devletlerin en az dörtte birinin de temsili gerekmektedir. Gruplarda alışılagelen anlamda grup disiplini bulunmamaktadır. Parlamenterler istedikleri gibi oy kullanmakta büyük ölçüde serbesttir.

15 PARLAMENTODAKİ SİYASİ GRUPLAR
Avrupa Halkları Partisi (Hristiyan Demokratlar) Avrupa Sosyalistleri ve Demokratları İttifakı Liberal ve Demokratlar İttifakı Grubu Yeşiller/Avrupa Serbest İttifakı Grubu Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri Grubu Avrupa Birleşik Solu-Kuzey (Nordik) Yeşiller Konfederal Grubu Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu Bağımsızlar

16 Parlamento’nun Yapısı ve İşleyişi
Üye Devletler ve Diğer Birlik Kurumlarından Bağımsızlık Genel Kurul ve Komiteler Çerçevesinde Yapılaşma (20 adet Komite) Bir Başkan, 14 Başkan Yardımcısı, 6 İdare Amiri Kendi İç Tüzüğünü Hazırlama Sekretarya 23 Dilde ve 3 Ayrı Merkezde Faaliyet Gösterme Genel Kurul: Strazburg, Komiteler ve Siyasi Gruplar: Brüksel, Sekretarya: Lüksemburg

17 Parlamento’nun Yapısı ve İşleyişi
Başkanlar Konferansı Siyasi grup başkanları ile Parlamento başkanından oluşur Genel kurulun gündemini ve takvimini belirler Komite ve delegasyonların yapısını ve yetki alanlarını tespit eder Yasama programını hazırlar

18 Parlamento’nun Yapısı ve İşleyişi
Büro Başkan,14 Başkan Yardımcısı ve 6 İdare Amirinden oluşur Parlamentonun bütçe tahminlerini saptar Parlamentonun idari ve mali işleyişini düzenler Parlamentonun sekretaryasının işleyişini düzenler

19 Avrupa Parlamentosunun Görev ve Yetkileri
Karar Alma Süreçlerine İştirak Ortak Yasama Organı Bütçenin Hazırlanması ve Kabulüne İştirak/Bütçenin ve Komisyonun İbrası Demokratik Denetim Yetkileri Komisyonun Atanması ve Görevden Alınması Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması Diğer Faaliyetlere İştirak

20 Parlamento’nun Siyasi Denetim Yetkileri
Komisyon’a ve Konsey’e sözlü ve yazılı soru sorma Dilekçe hakkı Ombudsman’ı atama ve harekete geçirme Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak Komisyon’un ibrası Soruşturma komitesi kurma Konsey ve Komisyon tasarruflarına karşı iptal ve hareketsizlik davası açma Komisyon Başkanının atanmasında rol oynama Komisyon’un atanmasına güvenoyu verme Komisyonu güvensizlik oyu ile görevden alma

21 Avrupa Parlamentosunun Karar Alma/Yasama Süreçlerine İştiraki
Olağan Yasama Usulü Özel Yasama Usulleri: Danışma ve Onay Bütçenin Onaylanması Parlamento prensip olarak karar alma/yasama sürecini tek başına başlatamaz, ancak Komisyon’dan bu yönde talepte bulunabilir Parlamento prensip olarak tek başına bağlayıcı düzenleyici işlem/yasama yapamaz, Konseyle birlikte yasama faaliyetini gerçekleştirir.

22 Parlamento’nun Dış İlişkilerdeki Rolü
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanında Konsey tarafından bilgilendirilme ODGP ve Dış Faaliyetler konularında Parlamento’ya danışılması Konsey’e tavsiyelerde bulunma Konsey’e soru sorma Dış Politika alanında yıllık görüşme Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile iletişim halinde bulunma

23 Parlamento’nun Dış İlişkilerdeki Rolü
Katılım Antlaşmalarına onay verme Başta Ortaklık ve Ticari İşbirliği olmak üzere diğer bazı uluslararası anlaşmalara onay verme İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile yoksullukla savaş ve iyi yönetişimin küresel alanda takibi 3. ülkelerle ilişkiler çerçevesinde kurulan delegasyonlar, karma parlamento komiteleri: halihazırda 37 adet delegasyon mevcuttur.

24 Avrupa Komisyonu Komisyonun İşlevleri
Bütünleşmenin Genel Çıkarlarının Temsilcisi Yürütme Organı Bütünleşmenin Motoru: Karar Alma/Yasama Sürecini Başlatma Yetkisi İdari Denetim Organı

25 Komisyonun Yapısı 27 Üye: Her Üye Devletten Bir Komiser
Lizbon Antlaşmasında 2014 itibariyle üye devletlerin 2/3’ü Oranında Komisyon Üyesi Bulundurulmasının Öngörülmesi Ancak İrlanda Referandumları Sonrası Her Üye Devletten Bir Komisyon Üyesi Uygulamasının Devamının Öngörülmesi Beş Yıllık Görev Süresi Üye Devletler (Zirve) ve Parlamento Tarafından Atanma

26 Komisyonun Yapısı Bağımsızlık ve Tarafsızlık
Komiserler Arasında Görev Bölüşümü Komisyon Başkanının Rolü ve Yetkisi Karar Alma Yöntemi: Oyçokluğu (uygulamada uzlaşı) Ortak Sorumluluk Esası Alt Birimler

27 Komisyonun Atanması KOMİSYON BAŞKANININ ATANMA YÖNTEMİ:
ZİRVE TARAFINDAN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMİNDEKİ SİYASİ EĞİLİMLER DİKKATE ALINARAK BELİRLENECEK ADAYIN PARLAMENTOYA SUNULMASI VE PARLAMENTO TARAFINDAN ATANMASI

28 Komisyonun Atanması KOMİSYON ÜYELERİNİN ATANMA YÖNTEMİ:
ÜYE DEVLETLERİN GÖSTERECEĞİ ADAYLARIN ZİRVE TARAFINDAN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA VE KOMİSYON BAŞKANININ DA MUTABAKATIYLA BELİRLENMESİ VE KOMİSYONUN HEYET HALİNDE PARLAMENTO ONAYINA (GÜVENOYUNA) SUNULARAK ATANMASI

29 Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
ZİRVE’DE NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANININ DA MUTABAKATI ÇERÇEVESİNDE BİR AB DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ ATANMASI YÜKSEK TEMSİLCİNİN ODGP’NİN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU OLMASI YÜKSEK TEMSİLCİNİN KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI STATÜSÜNDE OLMASI

30 Avrupa Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Birlik Politika ve Düzenlemelerinin Yürütülmesini Gözetmek Birlik Hukukunun Uygulanmasını Gözetmek Karar/Yasama Önerilerini Hazırlamak Uluslararası Anlaşmaları Müzakere Etmek Bütçenin ve Birlik Fonlarının Uygulanması Birlik Faaliyetleri Hakkında Genel Rapor Hazırlamak Diğer Faaliyetlere İştirak

31 Avrupa Birliği (Bakanlar) Konseyi
Konseyin İşlevleri Üye Devlet Çıkarlarının Temsilcisi Nihai Karar Organı Politika Belirleyici Organ ODGP Alanında Zirve ile Birlikte Karar Organı

32 AB (Bakanlar) Konseyinin Yapısı
27 Üye Her Üye Devletten Bakan Düzeyinde Bir Temsilci 6 Ayda Bir Değişen, 3’er Üye Devletten Oluşan Takımlar Halinde Yürütülen Dönem Başkanlığı Dışişleri Konseyine Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin Başkanlık Etmesi Tartışılacak Konuya Göre Farklılık Gösteren Kompozisyon Daimi Temsilciler Komitesi: COREPER Konseyin İşleyişinde Yardımcı Organ Üye Ülkelerin Birlik Nezdindeki Büyükelçileri

33 AB (Bakanlar) Konseyinin Görev ve Yetkileri
Nihai ve Bağlayıcı Karar Alma Parlamento ile Birlikte Yasama Organı Ekonomi Politikalarının Koordinasyonu Uluslararası Anlaşmaların Bağıtlanması

34 Konseyde Karar Alma/Oylama Yöntemleri
Oybirliği Oy Çokluğu Nitelikli Çoğunluk (Genel Oylama Yöntemi) Bugün Uygulandığı Şekliyle Nitelikli Çoğunluk Yöntemi Her Üye Devletin Nüfus Büyüklüğüne Göre Farklı Ağırlıklarda Oy Sayısı Bulunması Karar Yeter Sayısı: Toplam 345 Oydan 255 Olumlu Oy En az 15 Üye Devletin Olumlu Oyunun Temini Çifte Çoğunluk Esası: Üye Devletlerden Birinin Talebi Üzerine 255 Olumlu Oyun Birlik Toplam Nüfusunun %62’sini Karşılayıp Karşılamadığının Kontrolü (Aksi Durumda Karar Alınmamış Sayılır)

35 Nitelikli Çoğunluk Yönteminde Üye Devletlerin Oy Ağırlıkları
Üye Devletler Nice Sonrası 27 Üyeli AB Bakımından Oy Ağırlıkları Almanya 29 Fransa 29 Birleşik Krallık 29 İtalya 29 İspanya 27 Polonya 27 Romanya 14 Hollanda 13 Yunanistan 12 Çek Cumhuriyeti 12 Belçika 12 Macaristan 12 Portekiz 12

36 Nitelikli Çoğunluk Yönteminde Üye Devletlerin Oy Ağırlıkları
Üye Devletler Nice Sonrası 27 Üyeli AB Bakımından Oy Ağırlıkları İsveç 10 Avusturya 10 Bulgaristan 10 Slovakya 7 Danimarka 7 Finlandiya 7 İrlanda 7 Litvanya 7 Letonya 4 Slovenya 4 Estonya 4 Lüksemburg 4 GKRY 4 Malta 3 Toplam

37 Nitelikli Çoğunluk Yöntemi
Mevcut ağırlıklı oy sistemi 2014 yılına kadar uygulanmaya devam edecektir. Mevcut sistemde karar alınabilmesi için toplam 345 oydan 255’nin olumlu olması gerekir; bloke edici azınlık 91 oydur. Temelde nüfus esasına dayalı ağırlıklı oy oranları sisteminin 1 Kasım 2014 tarihinden 31 Mart ’ye dek geçiş hükümleri çerçevesinde aşamalı biçimde ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

38 Nitelikli Çoğunluk Yöntemi
2014 Kasımından başlamak üzere ağırlıklı oy oranları yerine yeni nitelikli çoğunluk sistemi uygulanacaktır. Karar alınabilmesi için lehte oyların en az on beş üye devleti içerecek şekilde Üye Devletlerin %55’inden gelmesi ve bu oyların Birlik toplam nüfusunun %65’ini karşılaması gerekmektedir. Bloke edici azınlık nüfus kriteri dikkate alınmak üzere en az 4 Üye Devlet olarak tespit edilmiştir Yeni sistemde nüfusu fazla olan ülkelerin ağırlığının artması söz konusu olacaktır.

39 Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi: AB Zirvesi
Üye Devletlerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının Düzenli Toplantısı (Zirve Başkanının, Komisyon Başkanının ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin de katılımıyla) Yılda Dört Defa Brüksel’de Toplantı En Üst Düzeyde Siyasi Müzakere ve Pazarlık Platformu Birliğin Gelişmesi İçin Gerekli Motivasyonu Sağlamak ve Genel Siyasi Yönelimleri Belirlemek Siyasi Bütünleşmenin, özellikle ODGP Alanında, Karar Organı

40 Zirve Başkanı ZİRVEDE DÖNEM BAŞKANLIĞI UYGULAMASI YERİNE ZİRVE BAŞKANLIĞI UYGULAMASINA GEÇİŞ ZİRVELERİ VE GÜNDEMİ HAZIRLAMAK, BİRLİĞİ TEMSİL ETMEK VE ARABULUCULUK İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE BİR BAŞKANLIK MAKAMI TESİSİ İKİ BUÇUK YILLIK, EN FAZLA BİR DEFA YENİLENEBİLECEK GÖREV SÜRESİ ZİRVE TARAFINDAN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ATANMA HERHANGİ BİR ULUSAL GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR OLMAMA ŞARTI

41 Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
Divanın İşlevleri Hukuka Dayalı Bütünleşme Uluslarüstü Nitelik Birlik Hukukunun Yorumlanmasında ve Uygulanmasında Hukuka Saygıyı Sağlamak Ulusal Hukuk Düzenleri ile AB Hukuk Düzeni Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi Hukuki Denetim İşlevi Yorum İşlevi İhtilaf Çözme İşlevi Hukuk Yaratma ve Boşluk Doldurma İşlevi

42 ABAD’ın Yapısı Her Üye Devletten Bir Yargıç Olmak Üzere 27 Üye
6 Yıllık Görev Süresi Üye Devletlerin Ortak Mutabakatı ile Atanma (öncesinde bir panel tarafından uygun bulunma) Bağımsızlık ve Tarafsızlık 8 Adet Hukuk Sözcüsü Daireler, Büyük Daire ve Genel Kurul Yapılaşması Adalet Divanı Genel Mahkeme Uzmanlık Mahkemeleri

43 ABAD’ın Görevleri ve Yetkisi
ABAD’ın Yetkisinin Özellikleri Sınırlı Yetki Münhasır Yetki Mecburi Yetki ABAD’ın Münhasır ve Sınırlı Yetkisine Giren Dava Türleri İhlal Davaları İptal Davaları Hareketsizlik Davaları Tazminat Davaları Personel Davaları AYB ve AMB’nin Statüleri ile İlgili Bazı Davalar Para Cezalarına İtiraz Davaları Ön Karar Davaları/Prosedürü

44 Avrupa Sayıştayı Mali Denetim
Birliğin Tüm Gelir ve Giderlerini İnceleyerek İşlemlerin Hukukiliğini ve Usule Uygunluğunu Temin Etmek Konsey Tarafından 6 Yıl İçin Atanan 27 Üye Her Bütçe Yılının Kapanmasından Sonra Yıllık Rapor Hazırlama ve Parlamentoya Sunma

45 Avrupa Merkez Bankası Ekonomik Parasal Birliğin teknik işleyişini yönetmek ve izlemek Avrupa Para Birimi olan EURO’nun istikrarını ve tedavüldeki miktarını belirlemek Guvernörler Konseyi ve Yönetim Kurulundan oluşan yapı

46 İşlevsel Kurumlar Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi
Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Ombudsmanı Pek çok diğer ajans ve organ

47 Ekonomik ve Sosyal Komite
Danışma Nitelikli Kurum Bütünleşmenin Genel Çıkarlarının Temsili Birlik Çapında Menfaat Gruplarından Seçilen Üyeler Üye Devletlerin Önerisi Üzerine Konsey Tarafından 4 Yıl İçin Nitelikli Çoğunlukla Atanan 344 üye (en fazla 350) Bağımsızlık Sivil Toplumun Çeşitli Kesimlerinin Temsili Karar Alma Süreçlerine Zorunlu ve İhtiyari Katılım

48 Bölgeler Komitesi Danışma Nitelikli Kurum
Bütünleşmenin Genel Çıkarlarının Temsili Birlik Çapında Yerel ve Bölgesel Birimlerden Seçilen Üyeler Üye Devletlerin Önerisi Üzerine Konsey Tarafından 4 Yıl İçin Nitelikli Çoğunlukla Atanan 344 üye (en fazla 350) Bağımsızlık Karar Alma Süreçlerine Zorunlu ve İhtiyari Katılım

49 Avrupa Yatırım Bankası
Birliğin Finans Kurumu Tüzel Kişilik ve Mali Özerklik Üyeleri: AB Üyesi Devletler Görevi: Birliğin Dengeli Gelişimine Belli Alanlarda Proje Kredisi Yoluyla Destek Vermek Üçüncü Ülkelerdeki Uygun Projelerin Kredi Yoluyla Desteklenmesi

50 Ombudsman Üye Devlet Vatandaşlarından veya Üye Devletlerde Yerleşik Tüm Gerçek ve Tüzel Kişilerden Gelecek, ABAD Hariç, Birlik Kurumlarının Faaliyetlerine İlişkin Kötü İdare ve Hukuka Aykırılık İddialarını İnceleme Parlamento Tarafından 5 Yıllık Süre İçin Atanma Resen ya da Şikayet Üzerine Soruşturma Soruşturma Sonuçlarını İçeren Yıllık Raporu Parlamentoya Sunma

51 AB’de Karar Alma/Yasama Süreçleri
AB’de Karar Alma Süreçleri Özellikleri Adlandırılış Biçimi Uluslarüstü Niteliği Sürekli Pazarlık ve Uzlaşmaya Dayalı Niteliği Sınırlı (Verilmiş) Yetki İlkesi Kurumsal Denge İlkesi Demokrasi Açığı

52 AB’de Karar Alma/Yasama Süreçleri
Karar Almayı Etkileyen Faktörler İlgili yasal dayanak: antlaşma hükmü, ikincil düzenleme, yargı kararı İlgili yasal dayanakta öngörülen karar alma/yasama usulü İlgili yasal dayanakta öngörülen oylama yöntemi Zamanlama ve uyulması gereken süre sınırının varlığı Siyasi, ekonomik, toplumsal diğer faktörler

53 AB’de Uygulanan Karar Alma/Yasama Süreçleri
Olağan Yasama Usulü Özel Yasama Usulleri Danışma Usulü Onay: Muvafakat Usulü Bütçenin Onaylanması Komisyonun Karar Alma Yetkisi Diğer

54 Danışma Usulü Komisyon tarafından öneri hazırlanması
Parlamentonun görüşünün alınması Önerinin Konsey’de karara bağlanması

55 Onay/Muvafakat Usulü Komisyon tarafından karar önerisinin hazırlanması/uluslararası anlaşmanın müzakeresi Parlamento’nun olumlu görüşünün zorunlu olması Önerinin Konsey tarafından karara bağlanması

56 Olağan Yasama Usulü Komisyon tarafından öneri hazırlanması
Parlamentonun görüşünün alınması Konsey’de ortak tutum oluşturulması (veya bu aşamada önerinin kabulü imkanı) Parlamento’da ortak tutum üzerine ikinci görüşme Üç ay içinde ortak tutumun onaylanması: Konsey ortak tutumu nitelikli çoğunlukla karara bağlar Üç ay içinde ortak tutumun değiştirilmesi: Uzlaştırma Komitesi’nin toplanması Altı hafta içinde uzlaşmaya varılması ve ortak metnin Konsey ve Parlamento’da onaylanması: Her iki kurum da ortak metni ayrı ayrı kabul eder. Altı hafta içinde uzlaşmaya varılamaması ya da ortak metnin Konsey ve Parlamento’da reddedilmesi: Öneri düşer Üç ay içinde ortak tutumun reddedilmesi: Öneri düşer Önerinin Konsey’de karara bağlanması


"AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları