Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Bölüm 8 Grup Davranışının Temelleri 8-2 Essentials of Organizational Behavior, 11/e Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge

3 Ö ğ renme hedefleri. Bu bölümü okuduktan sonra: 8-3 1. Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme. 2. Grup oluşumunun beş adımını belirleme. 3. Duruma göre rol gereklilikleri nasıl de ğ işti ğ ini gösterme. 4. Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl de ğ iştirdi ğ ini göstermek. 5. Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırma. 6. Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki çeşitlili ğ in etkilerini de ğ erlendirme.

4 Gruplar 8-4 Belirli hedeflere ulaşmak için, etkileşim içinde olan ve ba ğ ımsız iki veya fazla kişilerin bir araya gelmesidir Formal Kurumun yapısı ile (yapısına göre) tanımlanır Informal Ne formal olarak yapılandılırlmış ne de kurum tarafından tanımlanmıştır

5 Grupların Dört Türü (Syles, 1957)  Komuta (emir)– kurumun emir-komuta zinciri ve yapısı belirler (School principal)  Görev– bir görevi tamamlamak için birlikte çalışmak (Kriz Masası)  Çıkar ( İ lgi)– ortak ilgili belirli hedefe ulaşmak için ba ğ kurmak  Arkadaşlık– üyelerin bir ve birden fazla ortak ozellikleri olamsı 8-5 Formal GruplarInformal Gruplar

6 Insanlar Niye Gruplara Katılırlar 8-6  Güvenlik  Statü  Kendini Gerçekleştirme  Ba ğ  Güç  Hedefe Ulaşma

7 Grup Oluşturmada Beş Aşamalı Model (Tuckman, 1965; McGrew et al., 1999) 8-7 1 Oluşturma: Liderlik, yapı ve amacı konusunda belirsizlik 2 Fırtına: Üyelerin kısıtlamalara karşı çıktırkalrı için grup içi çatışma 3 Normale Dönüş: Grouptakiler güçlü grup kimli ğ i ile is gruba ba ğ lıdırlar 4 İ cra: Grup tamamen işlevsel ve hedefe yönelik çalışmaktadır 5 Son Verme: Geçici gruplar için: ayrılma

8 8-8 The Five-Stage Model of Group Development (McGrew et al., 1999)

9 Beş Aşamalı Modelin Ana Noktaları ve Eleştirisi 8-9  Grup Etkilili ğ i:  Genlde gruplar geliştikçe daha etkililer  Bunun nedenleri de komplekstir ve sırasına göre gitmeyebilir (George and Jessup, 1997)  Grup Çatışması:  Bazı gruplar çatışmaya ihtiyacı ver, 2. aşamada en etkililer  Aşamalarda Bulanıklık:  Aşamalar her zaman ardışık de ğ il  Bir çok aşama aynı anda gerçekleşebilir  Bir aşamayı aradan çıkartabilir

10 Grup Özellikleri  Roller  Kurallar  Statü  Büyüklük  Uyumluluk 8-10

11 1. Group Özelli ğ i: Roller 8-11 Bir sosyal ortamda bir poziyon sahipli ğ inden dolayı beklenilen davranış kalıplarının tamamıdır (Robbins and Judge, 2012)  Rol Algısı– belirli bir durumda nasıl davranmamız gerketi ğ i  Rol Beklentileri– belirli bir durumda başkalara göre senin nasıl davranman gerekti ğ i inancı (Judge vs. football coach)  Rol Çatışması– birçok role uyuşmazlı ğ ında çatışma yaşanması (Peterson, 1995)

12 2. Grup Özelli ğ i: Kurallar 8-12 Grup uyeleri tarafından paylaşılan grup içi kabul edilen davranış standartları (Robbins and Judge, 2012) Davranışı etkilemek için güçlü bir ara (Goodman et al., 1987) Performans Kuralları Görünüm Kuralları Sosyal Düzenleme Kuralları Kaynak Tahsisi Kuralları

13 Hawthorne Çalışmasından Dersler (Mayo, 1933) 8-13  Gruplardaki verimlilik çevre de ğ işikliklerinden de ğ il- gözlemcilerin ilgilerinden dolayı olmuştur  Gruptaki işçiler bireysel ekonomik ödülleri maksimuma çıkartmazlar  Grup standartları grubun kendisi tarafından belirlenir ve uygulanır

14 Uyumluluk  Referans Gruplar:  Kendinin o grup üyesi olarak tanımlaması, grup üyelerinin önemli sayması ve o grup içindeki üyeleri hakkında bilgisi olması (Kiesler and Kiesler, 1969)  Bireyler bu grupların kurallarına uymluluk göstermeye çalışırlar  Asch Çalışmaları (Asch, 1951)  Üyeler görsel olarak farklı görünmekten kaçınma iste ğ i var  Farklı fikirleri ile olan üyeler başkalarına uyması için büyük baskı hissediyorlar  1990 lardsn beri uyumluluk seviyesi düşmüştür 8-14

15 Sapkın İ şyeri Davranışı 8-15 Kurum ve onun bireylerin iyi hallerini tehdit eden önemli örgütsel kuralları ihlal eden gönüllü davranışlardır ve antisosyal davranış veya işyeri nezaketsizli ğ i olarakta adlandırılır (Robinson and O’Leary-Kelly, 1998)  Genelde şu durumlarda büyür:  Grup normları tarafından desteklenince  İ nsanlar grup içinde olunca (Bamberger and Biron, 2007)

16 3. Grup Özelli ğ i: Statü 8-16 Başkaları tarafından gruplara veya grup üyelerine verilen sosyal konum veya rütbe (Robbinson and Judge, 2012)  Şunlarla belirler (Feldman, 2001):  Bir kişinin başkaları üzerinde güç kullanımı  Kişinin grubun hedeflerine katkıda bulunma yetene ğ i (Messi)  Bireyin bireysel özelliklari (yakışıklı)

17 Statünün Etkisi 8-17  Yüksek statülü üyeler:  Kurallardan sapma serbestiyeti daha çok (Callister and Wall, 2001)  Uyumluluk baskılara daha çok karşı çıkarlar (Harvey and Consalvi, 1960)  Gruplardaki üyeler iletşimi statü etkilemektedir  Yüksek statülü insnlar daha iddalı (Levine and Moreland, 1990)  Alt statüdeki insanların katılımı az  Grup yaratıclı ğ ı aksayabilir

18 4. Grup Özelli ğ i: Büyüklük 8-18  Görevi yerine getirmede küçük gruplar daha hızlıdırlar- daha iyi performans sergiliyorlar (Seijts and Latham, 2000)  Problem çözmede büyük gruplar daha iyidirler (Shaw, 1991)

19 Sosyal Kaytarma(Comer, 1995) Ringelmann’s Rope pull (Moede, 1927)  Eşitlik teorisi – farklı iş da ğ ılımı  Sorumluluk Da ğ ılım– bireysel girdi ve grup çıktıları arasındaki ilişkiyi bulanıklaştırır  Grup hedefleri koyun  Gruplar arası yarışı arttırın  Akran de ğ erlendirme  Bireysl katkılara göre grup ödüllerini da ğ ıt (Gunnthorsdottir and Rapoport, 2006) 8-19 Sebepleri:Önlemler:

20 5. Grup Özelli ğ i: Ba ğ lılık (Dayanışma) 8-20 Grupta kalmak için üyelerin birbirine ba ğ lı kalma motivasyonudur  Verimlilik ve ba ğ lılık performans ile ilgili kurallarda aracı de ğ işkenlerdir (Mullen and Cooper, 1994)  Yüksek ba ğ lılık yüksek kurallarla yuksek verimlilik verir

21 DayanışmayıTeşvik Etme 8-21 1. Grupları daha küçük yapın 2. Grup hedefleri ile uyumu teşvik edin 3. Beraber daha çok zaman geçirin 4. Grup üyelik statüsünü daha da zorlaştırın 5. Başka gruplar ile yarışı arttırın 6. Ödülleri bireyden ziyade gruba verin 7. Fiziksel olarak grubu ayırın (kndi alanı verin) (Gibson et al., 1994)

22 Group Karar Verme  Daha çok bitmiş bilgi üretirler  Görüş farklılıkları arttırırlar  Çözümün kabülü daha da artar  Daha uzun zaman alır  Ba ğ lılık baskısı  Tartışmalar bir veya iki üye tarafından domine edilir  Son çıktı için belirsiz sorumluluk 8-22 Güçlü TarafıZayıf Tarafı

23 Etkinlik ve Verimlilik 8-23 Etkinlik:  Kesinlik– grup ortalama bireyden iyidir ancak en kesin bir grup üyesinden daha kötüdür  Hız– bireyler daha hızlıdırlar  Yaratıcılık– gruplar daha iydirler  Kabul Derecesi– gruplar daha iyi Verimlilik: Gruplar daha az verimlidirler

24 Grupdüşünüm (Groupthink) Belirtileri 8-24 Grup baskılarının bir sonucu olarak bireyin zihinsel verimlili ğ i, gerçe ğ i de ğ erlendirme ve ahlaki yargılarındaki bir bozulma (Janis, 1990) Bu durumlarda oluşur:  Direnci varsayımlara karşı rsyonelize etmesi  Ço ğ unlu ğ u desteklemek için karşı gelenleri baskı altına alma  Şüpheliler (karşı gelenler) kendi kuşkularını azaltmak için sessiz kalırlar  Sezsizli ğ i ‘evet2 olarak yorumlar

25 Grupdüşünümü (Groupthink) Azaltmek (Maier, 1952) 8-25  Grup büyüklü ğ ü sınırla (≤10)  Grup liderlerin kendi fikirlerini ifade etmeden kaçınarak aktif olarak tüm üyelerden girdi katkılarında bulunmaalrını teşvk etmek  ‘Seytan Avukatı’ bulun

26 Grup vardiya 8-26  Grup tartışmaları daha uç ve yeni pozisyonlara götürür  Grups genelde daha büyük risk konumu alırlar  Belki de da ğ ınık sorumluluktan dolayı olabilir

27 Grup Karar VermeTeknileri 8-27 Gruplar ile iletişim kurmak için yüz-yüze görüşme ve sözlü- sözsüz etkileşime dayanması (Robbins and Judge, 2012)  Etkileşimsel gruplar Bireylerin yüzyüze etkileşim içinde oldukları tipik grup modeli.  Beyin Fırtınası (Osborn, 1963)  Yaratıcı seçenekleri oluşturur  Problem: verimlil ğ i engeller Nominal Grup Tekni ğ i (NGT)  Daha bireysel düşünmeyi teşvik eder ve karar-verme sürecinde tartışmayı yasaklar (Faure, 2004)

28 Global Uygulamalar 8-28 Kültürel farklar statünün önemi, sergilenişi ve türemesini atkiler. Sosyal kaytarma daha çok bireysel kültürlerde görülür ve kendi çıkarları için hareket edilir. Çeşitlilik çok büyük çatışmalara götürür ancak yüzeysel tanıma üyeleri daha açık görüşlü yapar ve daha iyi karar vermeya imkan veriri.

29 Yöneticilere Uygulamalar 8-29  Rol algısı ve performas de ğ erlendirmesi arasında pozitif ilişki  Grup kuralları bireysel performası hem pozitif hem de negatif olarak etkileyebilir  Statü eşitsizlikleri verimlilik ve performansı tersine etkiler  Grup büy ğ klü ğ ü etkilili ğ i atkiler  Ba ğ lılık verimlili ğ i etkiler

30 unutmayın… 8-30  Grup kuralları, roller, ve kimlikler kişisel davranış üzerinde güçlü etkisi vardır  Ba ğ lılık problem olabilir: liderler daha az ilk girdi en aza indirirler  Grup karar verme her zaman bireysel karar vermeden daha iyi de ğ ildir

31 Özet 8-31 1. Grup tanımı ve çeşitleirni ayırabilme. 2. Grup oluşumunun beş adımını belirleme. 3. Duruma göre rol gereklilikleri nasıl de ğ işti ğ ini gösterme. 4. Kurallar ve statü uygulamaları bireyin davranışını nasıl de ğ iştirdi ğ ini göstermek. 5. Grup karara vermenin güçlü ve zayıf yanlarını karşılaştırma. 6. Grup statüsü ve kaytarmadaki kültürel farkalrı ve gruptaki çeşitlili ğ in etkilerini de ğ erlendirme


"Örgütsel Davranış ISLT-275/276 Instructor: Erlan Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları