Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. HAFTA 24.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. HAFTA 24.03.2010."— Sunum transkripti:

1 6. HAFTA

2 Mantıksal Operatörler
eq(eşittir) ne(eşit değil) gt(büyüktür) ge(büyük eşittir) lt (küçüktür) le(küçük eşittir)

3 Mantıksal Operatörler AND, OR, XOR
AND, mantıksal ve OR, mantıksal veya XOR, özel mantıksal veya XOR(X,Y); X veya Y’den sadece birisi =‘dan farklı ise sonuç 1’dir, yani doğrudur. Eğer X ve Y aynı anda 0’a eşitse veya her ikisi de aynı anda 0’dan farklı ise sonuç 0, yani yanlış olur.

4 “all” ve “any” işlemcileri
all(dizi), dizi elemanlarının tamamının 1 olması durumunda sonucu 1 verir, en az bir elemanın 0 olduğu bir durumda sonucu 0 verir any(dizi), dizi elemanlarının tamamının 0 olması durumunda sonucu 0 verir, en az bir elemanın 1 olduğu bir durumda sonucu 1 verir

5 linspace ve logspace komutlarını
linspace(x1, x2, n) x1, aralığın ilk değeri x2, aralığın son değeri n, ilk değer ile son değer arasındaki nokta sayısıdır. Eğer n belirtilmezse iki nokta arası lineer olarak 100 eşit parçaya ayrılır. linspace, lineer aralıklı bir vektör üretir. linspace özellikle eğri çizimlerinde ve eğri uydurma ilerinde çok yararlıdır.

6 logspace(x1, x2, n) x1, ilk değer x2, son değer n, ilk değer ile son değer arasındaki nokta sayısıdır. Eğer n belirtilmezse 10×1 ile 10×2 arası logaritmik olarak eşita aralıklı 50 satır vektörü üretir. logspace, logaritmik aralıklı bir vektör üretir ve aslında logaritmik ölçekte linspace komutunun rolunu oynar. Bir vektörde logaritmik aralıklı elemanlar özellikle üstel fonksiyonlarla (log-log ve semilog grafikler gibi) ilgili iseniz çok yararlıdır. Sistem frekans cevabı, Bode diyagramları vb gibi logaritmik ölçek gerektiren grafik çizimlerinde kullanabilirsiniz.

7 KARAKTER DİZGE (STRING) İŞLEMLERİ
Karakter dizgeleri veya sadece dizge (string) , iki tek tırnak arasındaki ifade edilen gerçekte ASCII kod tablosunda sayısal kodlarla belirtilen ilk 127 karakterden oluşan dizilerdir (character array). Dizgenin uzunluğu, dizgedeki karakter sayısıdır. ASCII karakterlerinin 32 ile 127 arasında olanları yani 0:255 bölgesi tamsayı ve basılabilir karakterdedir.

8 abs “abs “ komutu sadece karmaşık sayı işlemlerinde değil diğer tüm mutlak değer alma işlemlerinde kullanılabilir. Fonksiyon adı abs olup genel formatı bir x değeri için abs(x) şeklindedir.

9 double » gir=’Programa hosgeldiniz’; » gir gir = Programa hosgeldiniz
Buradaki gir değişkenindeki her bir harf ASCII kod tablosundaki sayısal bir koda sahiptir. » kod=double(gir) kod = Columns 1 through Columns 13 through double komutuyla gir değişkenindeki her bir harfin kod karşılığını görebilirsiniz. Buna göre p: 80, r: 114 veya o: 111 kodlarına karşılık düşmektedir. double fonksiyonunu kullanarak karakter veri tipinden double veri tipine dönüştürülebilir.

10 char ASCII karşılığı verilen bir dizinin karakter karşılığını bulmak için char komutu kullanılır. » char(kod) ans = Programa hosgeldiniz

11 findstr bir karakter dizisinde aranan karakterin pozisyonunu verir
strmatch aranan karakterin hangi satırda olduğunu bulur strrep bir grup karakteri yenisiyle yer değiştirir strtok birçok boyutlu dizinin her bir satırın ilk karakterlerini alır

12 Çok Boyutlu Dizge Gösterimleri strcat,strvcat
Birden fazla karakter dizgesini bir arada göstermek için dizgeleri, vektörler gibi bir arada kullanılabiliriz. » k = strcat(‘Programa hosgeldiniz’ ,’program kodu: ‘ , ‘120885′) k = Programa hosgeldiniz program kodu: » k=strvcat(‘Programa hosgeldiniz’ ,’program kodu: ‘ , ‘120885′) k = Programa hosgeldiniz program kodu:

13 Sayı-Dizge Dönüşümü num2str,int2str
num2str komutu, kayan nokta sayısını dizgeye dönüştürür; int2str komutu ise sadece bir tamsayıyı, dizgeye dönüştürür. » x = 236 x = 236 ifadesi bir tamsayı tanımlar. Oysa » xs=int2str(x) xs = 236 komutu, 236 tamsayısını 236 dizgesine dönüştürür.

14 Dizge-Sayı Dönüşümleri str2num
Matlab’de dizgeleri sayıya dönüştürmek için iki temel komut vardır. str2num fonksiyonu, normalde ASCII karakterdeki dizgeyi sayıya dönüştürür; eval fonksiyonu ise nümerik formdan sayı içeren dizgeye dönüştürür. Her iki fonksiyon da temelde aynı işlevi görür. » c=str2num(‘236′) c = 236 komutuyla 236 dizgesi 236 sayısına dönüşmüştür.

15 upper büyük harfe dönüştürür
lower küçük harfe dönüştürür strcmp iki karakter dizinin denkliğini sorgular strcmpi büyük küçük harf ayrımı yapmaz strncmp karakter dizilerin ilk n karakterini sorgular strncmpi büyük küçük harf ayrımı yapmaz isletter harfmi yoksa rakammı harfse 1, boşluk ve rakamsa 0 atar isspace sadece boşluk karakterini sorgular ve 1 atar değilse 0 atar

16 PROGRAM ÇIKIŞI ve SONUÇ GÖSTERME İŞLEMLERİ fprintf
fprintf komutu, formatlı program çıkışı ekranda göstermek veya elde etmek ve bunu bir dosyaya yazdırmak için kullanılır. Genel yazım formatı fprintf(‘format’ ,A, …) ‘format’ stringinde belirtilen formatta A dizisi veya ek dizi argümanlarının elemanlarını gösterir. Daha basit bir gösterim ile fprintf(‘format’ ,liste, …) burada liste virgülle ayrılan değişken adlarını listeler.

17 İKİ BOYUTLU GRAFİKLER plot
Matlabda en basit grafik çizdirme komutu, plot komutudur. Plot komutu, iki boyutlu doğru (çizgi) grafiği çizdirir. X ile Y, iki aynı boyutlu vektör ve X’deki sayılar x-ekseni (absis) üzerinde Y’deki sayılar y-ekseni (ordinat) üzerinde olsun. Plot komutu X in her noktası için karşılık gelen Y değerlerini çizdirir. Diğer bir deyişle, ( X(1),Y(1)), (X(2),Y(2)), (X(3),Y(3) ) vb noktalar çizdirilecek ve daha sonra da tüm bu noktalar birleştirilecektir.

18 » x_nok = [ ]; » y_nok = [ ]; Daha sonra bu iki vektörü çizdirmek için komut yoluna şu komutu yazalım: » plot(x_nok, y_nok)


"6. HAFTA 24.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları