Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1."— Sunum transkripti:

1 Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1

2 Örgütsel Davranış Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge çeviri 4-2 Chapter 4 Kişilik ve Degerler

3 Bu Kısmı Okuduktan Sonra, Şunları Yapabiliyor Olacaksınız: 4-3 1. Kişili ğ i tanımlama, nasıl ölçüldü ğ ünü ve bireyin kişili ğ ini hangi faktörler belirledi ğ ini anlatmak 2. Myers-Briggs türü kişilik indikatör çerçevesini anlatmak ve onun güçlü ve zayıf yanlarını de ğ erlendirmek 3. Big Five kişilik modelinde ana kişisel özellikleri belirlemek ve bu özellikler işyerindeki davranışı nasıl tahmin etti ğ ini göstermek 4. ÖD ile ligili di ğ er kişilik özellikleri belirleme 5. De ğ erleri tanımlama, de ğ erlerin önemini gösterme ve terminal ve enstrümental de ğ erleri karşılaştırma 6. Hoftede’nin milli kültür beş de ğ er boyutunu tanımlamak

4 Kişilik 4-4  Bir şahısın bir şeye tepki ve başkalarla etkileşim kurmanın toplam yollarıdır(Robbins ve Judge, 2012)  Genelde ölçülebilen özellikler olarak şahısın gösterdi ğ i utangançlık, agresivlik, itaatkarlık, tembellik, hırslılık, sadakat ve ürkeklik gibi terimler anlatılır

5 Kişili ğ i Ölçme 4-5  Anketleme  En yaygın  Hata e ğ ilimli  Gözlemci-de ğ erlendiren Anketler  Ba ğ ımsız De ğ erlendirme  Biraz daha kesin olabilir

6 Kişilik Tanımlayıcılar 4-6  Kalıtım en baskın faktördür  İ kiz çalışmaları: genetik anne-babasından daha etkindir (Illies ve di ğ., 2006)  Çevre de etki eder  Yaşlanma da yetenek derecelerini etkiler  Temel kilik sabittir (Srivastava ve di ğ., 2003)

7 Kişilik Özellikleri Ölçme: Myers-Briggs Türü Gösterge 4-7  Dünyada en çaplı kullanılan kişilik –de ğ erlendirme enstrumanı (Kennedy and Kennedy, 2004)  Şahıslar:  Dışadönük veya İ çedönük (D/ İ )  Algılama veya Sezgisel (A/S)  Düşünme veya Hissetme (D/H)  De ğ erlendirmek veya Algılama (D/A) olarak sınıflandırılmışlar  Sınıflandırmalar 16 kişilik türlerine birleştirilmistir (Ör: DSHA veya İ ADD)  İ ş performansı ile ilişkisi yoktur

8 Kişilik Özellikleri Ölçmek: Big-Five (Büyük-Beş) Modeli 4-8  Beş Özellik:  Dışadönüklük (Mutlu, duyguların serbestçe ifade etme)  Uyumluluk  Dürüstlük (alt kademe yöneticiler)  Duygusal Kararlılık (mutlu)  Deneyime Açık olma (yenilikçi)  İ s performansı ile çok güçlü ilişkisi vardır (özellikle Dürüstlük ) (Barrick ve Mount, 1991; Hurtz ve Donovan, 2000)

9 Di ğ er Kişililk Özellikler 4-9  Çekirdek öz-de ğ erlendirme: Pozitif çekirdek öz- de ğ erlendirmesi olan kişiler kendilerini severler ve işyerinde kendilerini yetenekli ve etkili görürler (Erez and Judge, 2001).  Makyavelianizm: Yüksek makyavelistler pragmatik, duygusal olarak mesafeli ve araçlar sonucu haklı çıkardı ğ ı inancına daha meyilli olurlar.  Narsizm: Kendini büyük gören kişi, aşırı hayranlık talep eder, aşırı kendine yetki verme duygusuna sahip ve kibirlidir.

10 ÖD’ı Etkileyen Ana Kişilik Özellikler 4-10 Kendini İzleme Durumsal faktörlere uymak için ve çevereye uymak için davranışı ayarlamak (Snyder, 2000) Risk Alma Risk alma isteği Atürü Kişilik Rekabetçi, Aceleci & Tahrikçi (Freidman and Rosenman, 1974) Proaktif Kişilik Fırsatları tespit eder, insiatif gösterir, harekete geçer ve durumu korur (Grant, 2000)

11 De ğ erler 4-11 De ğ erler bizim en iyi davranış modu ve varlı ğ ın son- hali hakkında olan de ğ erlendirmemizi temsil eden temel kararlarımızdır (Rokeach, 1973)

12 De ğ er Sistemleri 4-12  Kişisel de ğ erleri öncelik sırasına göre temsil eder:  İ çerik– kişiye olan önemi  Yo ğ unluk– di ğ er de ğ erler ile karşılaştırmalı önemi  De ğ erler hiyerarşisi nispeten sabit olma e ğ ili vardır  Deperler tutumlar, motivasyon ve davranış için bir temeldir  Algıyı etkiler ve objektifli ğ i bulandırır

13 Rokeach De ğ er Anketi  Terminal de ğ erler ulaşmak istedi ğ imiz son hedefimizi tanımlar İ nsanın hayatı boyunca ulaşmak istedi ğ i hedefleridir  Instrumental de ğ erler terminal de ğ erlere ulaşmak için tercih edilen modlar veya araçlar 4-13

14 Terminal De ğ erlerin Örnekleri 4-14  Konforlu yaşam (refah hayat)  Heyecanlı hayat (tahri edici, actif yaşam)  Başarı duygusu (uzun süren katkı)  Barış dünyası (savaşsız dünya)  Güzellik dünyası (tabiat güzelli ğ i ve sanat)  Eşitlik (kardeşlik, herkese eşit fırsatlar)  Aile güvenli ğ i (sevenlerinize iyi bakma )  Özgürlük (ba ğ ımsızlı,serbest seçim)  Mutluluk (hoşgörü)

15 Instrumental De ğ erler Örnekleri 4-15  Hırslı (çok çalışkan, can atan)  Geniş görüşlü (açık görüşlü)  Yetenekli (yetkili, etkili)  İ stekli (kaygısız, neşeli)  Temiz (temiz, düzenli)  Cezur (inançlarını koruyabilen)  Ba ğ ışlayıcı (affetme iste ğ i olan)  Yardımsever (di ğ erlerin iyili ğ i için çalışan)  Dürüst (dürüst, samimi)

16 Kişilik- İ ş Uyumu: Holland’ın Altıgeni 4-16  İ ş tatmini ve işten ayrılma kişilik görev arasındaki uyuma  Yakın olan alanlar birbirine benzer  Karşıda olan alanlar birbirinde farklıdır Mesleki Tercih Envanter anketi

17 Kişi-Organizasyon Uyumu 4-17  Çalışanların kişilikleri kurumsal kültüre uyması bir spesifik işin karakteritiklerine uymasından daha önmlidir  Bu uyum iş tatmini, kurumsal ba ğ lılık ve işten ayrılmayı tahmin eder.

18 Global Uygulamalar 4-18  Big Five (Büyük Beş) Modeli kültürden kültüre de ğ işiyor  En önemli farkı faktörler ve ülke türü  De ğ erler kültürler arası farklılık arzeder  Kültürleri de ğ erlendirmek için iki tane çerçeve: Hofstede GLOBE

19 Hofstede’in Kültürleri De ğ erlendirme Çerçevesi 4-19 Bei faktör: Güç Mesafesi Bireycilik Kolektivizme karşı Erkeklik Feminizme karşı Belirsizlikten Kaçınma Kısa süreli Oryantasyon Uzun süreli Oryanasyona karşı

20 GLOBE* Kültürleri De ğ erlendirme Çerçevesi  Kendine güven  Gelece ğ e yönelim  Cins farklılıkları  Belirsizlikten Kaçınma  Güç Mesafesi  Bireycilik/ kolektivizm  Grup içi kolektivizm  Performans oryantasyon  Insan orantasyon 4-20 *Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Devm eden dokuz faktör çalışması:

21 Manajerlere Uygulamalar 4-21  Kişilik:  En iyi iş uyumunu bulmak için iş, grup ve kurumları de ğ erlendirin  İ şe alımda Big Five en iyi araçlardandır  Myer-Briggs Türü Gösterge gelişim ve e ğ itim için iyidir  De ğ erler:  Tututmlar, davranışlar ve algıları çok etkiler  Bireylerin de ğ erlerini ve kurumsal kültürü uyarlayın

22 Unutmayın… 4-22  Kişilik  Bir şahısın bir şeye tepki ve başkalarla etkileşim kurmanın toplam yollarıdır  Kolayca ölçülür  Big Five (Büyük Beş)Kişilik Özellikleri  ÖD kriterlerinin birço ğ u ile alakalıdır  Davranış tahmin etmede çok faydalı olabilir  De ğ erler  Kültürlerarası ve kültürler içi de ğ işiyor

23 Özet 4-23 1. Kişili ğ i tanımlama, nasıl ölçüldü ğ ünü ve bireyin kişili ğ ini hangi faktörler belirledi ğ ini anlatmak 2. Myers-Briggs türü kişilik indikatör çerçevesini anlatmak ve onun güçlü ve zayıf yanlarını de ğ erlendirmek 3. Big Five kişilik modelinde ana kişisel özellikleri belirlemek ve bu özellikler işyerindeki davranışı nasıl tahmin etti ğ ini göstermek 4. ÖD ile ligili di ğ er kişilik özellikleri belirleme 5. De ğ erleri tanımlama, de ğ erlerin önemini gösterme ve terminal ve enstrümental de ğ erleri karşılaştırma 6. Hoftede’nin milli kültür beş de ğ er boyutunu tanımlamak


"Örgütsel Davranış BUS-275/276 Yard. Doç. Dr. Bakiev, Ph.D. 1-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları