Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİCARİ ALANLAR Ticari alanlar: Protokol:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİCARİ ALANLAR Ticari alanlar: Protokol:"— Sunum transkripti:

1 TİCARİ ALANLAR Ticari alanlar: Protokol:
Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerindeki, sağlık hizmetinin sunumu dışında kalan ve ticari amaçla kullanılan bina, binanın bir bölümü, arsa, arazi vb. yerlerdir. Protokol: Mülkiyeti Hazineye ait olan veya kira bedeli genel bütçeden karşılanan sağlık tesislerindeki ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerlerin işletimi; Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan 15/06/2011 tarihli protokol ile (10 yıllık) Bakanlığımıza devredilmiştir. (idari binalar bu kapsamın dışındadır.)

2 Döner sermaye bütçesinden kiralanan sağlık tesisleri için:
Bu binalardaki ticari alanlar, Maliye Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, aynı mevzuat çerçevesinde üçüncü kişilere kiraya verilecektir. Bu yerler kiralanırken; ilgili sözleşmeye, ticari alanların işletimi veya üçüncü kişilere kiraya verme hakkının da kurumumuza ait olduğu özellikle belirtilmelidir.

3 Ticari alanlardaki belli başlı faaliyetler:
Büfe-Kantin-Çay Ocağı-Kafeterya, ATM yeri Sıcak/soğuk içecek makinesi yeri Aile Hekimliği Taksi durağı Çiçekçi Kuaför/berber PTT veya Banka Şubesi Geçici iş ve hizmetler için kiralanan (stant yeri, Konferans salonu vb.) yerler sayılabilir.

4 İlgİlİ Mevzuat Tarihli Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve ekleri (matbu formlar). Bakanlığımızın 2011/43 sayılı Genelgesi Kurumumuzun 2012/49 Sayılı Genelgesi 6428 sayılı Sağlık Bakanlığının Kamu Özel İş Birliği Modeli Hakkında Kanun İşin niteliğine göre, Bakanlığımız, Kurumumuz ve diğer kurumlarca yayınlanan mevzuatlar

5 İşletİm Yöntemlerİ İhale ile kiraya vererek işlettirmek
. İhale ile kiraya vererek işlettirmek Kamu özel iş birliği modeliyle işletim hakkının verilmesi

6 Kamu Özel İş Birliği Modeli
6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde “tıbbi hizmetlerin dışında kalan hizmetlerin (temizlik, güvenlik vb.) veya bakım/onarım hizmetlerinin alımı karşılığında, ticari alanların işletim hakkının verilmesi” şeklinde gerçekleşmektedir. .

7 Yapılacak İş ve İşlemler
Kurumumuzdan izin alınması: Yaptırılacak hizmete ilişkin yaklaşık maliyeti de içeren proje, kiraya verilecek ticari alanın fiziki durumunu belirten bir dosya hazırlanarak, Kurum Başkanlığımızın onayına sunulacak. Dosyanın Sağlık Yatırımları G.M. Gönderilmesi: Kurumumuzca uygun görülmesi halinde, başvuru dosyası ilgili Genel Sekreterlikçe, ihalesi yapılmak üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığına gönderilecek.

8 İhaleyle Kiraya Verme yöntemi
İlgili Mevzuat: Ticari alanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde üçüncü kişilere kiraya verilerek işlettirilir. Bedelsiz kullanım: Ticari alanlar hiçbir şekilde bedelsiz veya piyasa rayicinin altında bir bedelle kullandırılmayacaktır. Kira süresi: Kira süresi üç yılı geçemez. Bu süreyi aşan kiralamalar için Bakanlıktan izin alınması gerekir. Ödeme periyotu: Kira bedeli yıllık, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle alınır. (Taksitler Peşin olarak alınır)

9 Yıllara sari ihalelerde kira bedelinin belirlenmesi:
İhalelerde teklif alınırken ,ilk yıl kira bedeli üzerinden teklif alınır , diğer yıllar için ise ilk yıl kira bedeli ÜFE Oranında artırılarak belirlenir. Amacı dışında veya hatalı kullanım: Ticari alanlar, amacı dışında kullandırılmayacak , Mali getirisi ne kadar yüksek olursa olsun hasta hakları, hasta mahremiyeti ve Kurumumuzun itibarını zedeleyebilecek faaliyetlere kiralama izni verilmeyecektir. Cari giderlerin tahsili: Ticari alanların elektrik, su, doğal gaz şebekesi, ana bina şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı yerlerde, bu giderler (ihale dokümanlarında belirtilmek kaydıyla) kiracıdan; kira bedelinden ayrı olarak, aylık periyotlar halinde defaten alınmalı ve muhasebeleştirilmelidir.

10 İhale Usullerİ Kapalı teklif usulü (37. madde)
Açık teklif usulü (45. madde) Pazarlık usulleridir (51-g maddesi)

11 İhale HazIrlIğI Tahmini bedelin belirlenmesi:
Bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınarak belirlenir. Geçici teminatın belirlenmesi: İta amirince, tahmini bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar bir oran belirlenir. İhale işlem dosyası: Onay belgesi, tahmini bedel tespit tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile diğer belgelerden oluşur. İhale komisyonunu oluşturulması: Başkan, İdareden üye, Maliye üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşturulur. Maliye üyesi için, Maliye Bakanlığına bağlı birimlerden personel istenmelidir.

12 İhale İlanI İhale ilanlarının şekli: İlanın süresi:
Kanunun 17. Maddesine istinaden, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktara göre, ilan şekli değişmektedir. İlanın süresi: Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

13 İlanIn YapIlacağI Yerler
1 Yerel Gazetelerde Yapılacak İlanlar: Kapalı veya Açık teklif usulü tüm ihaleler; ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az 1 gün aralıkla 2 defa; Yerel gazete olmayan yerlerde ise resmi kurumlar vb. yerlerde duyurulur. 2 Diğer Şehirlerde Yapılacak İlanlar : Tahmini bedeli TL .yi (2014) aşan işler, İl Basın - İlan Kurumunca belirlenecek günlük gazetelerin birinde 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. 3 Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar: Tahmini bedeli TL .’yi (2014) aşan işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazetede ilan edilir.

14 Pazarlık usulü İhalelerde ilan:
Not: Bu hususlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 13. maddesi hükümleriyle karıştırılmaktadır. Ayrıca tahmini bedel ihale ilanında belirtilmelidir. Pazarlık usulü İhalelerde ilan: Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler. Sürelerin hesaplanması: Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

15 KapalI Teklif Usulü İhale
Esas ihale usullerinden olup, tüm kiralamalar bu usulle yapılabilir. Bu usulde; İhale ilanı: Bu usulde ilan yapılması zorunludur. İlk tekliflerin verilmesi: İlk teklifler; yazılı olarak ve geçici teminat ile birlikte ayrı bir zarfa konularak, ihale dosyasının içerisinde komisyona sunulur. Diğer tekliflerin alınması: Geçerli teklifler belirlendikten sonra, en yüksek teklif sahibi 3 istekliden, en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, sıra ile sözlü veya yazılı teklifte bulunmaları istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. Komisyonun ihaleyi sonlandırma yetkisi: Komisyon, uygun gördüğü her aşamada hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

16 AçIk Teklif Usulü Esas ihale usullerindendir.
Tahmin edilen bedeli, her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenen miktarı (2014 Yılı için ,00TL’dir) geçmeyen ihaleler bu usulle yapılabilir.

17 Bu usulde; Verilen tekliflerin tutanağa bağlanması:
İhale ilanı: İlan yapılması zorunludur. Yeterlilik dosyası: İlk olarak; yeterliliği gösteren (teklif belgeleri hariç) ihale dosyası komisyona sunulur. Teklif Almak: Teklifler; İsteklilerce , ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır. İlk teklifler alındıktan sonra, istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya tek kişi kalıncaya kadar devam ederler. Komisyonun ihaleyi sonlandırma yetkisi: Yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Verilen tekliflerin tutanağa bağlanması: Son olarak isteklilerden alınan teklifler bir tutanağa bağlanarak, tüm isteklilere imzalatılır.

18 PazarlIk usulü Yönetmeliğin 67. maddesi 4. fıkrasında belirtilen hususlar çerçevesinde, ticari alanlar pazarlıkla kiraya verilebilir. Ancak, Kurumumuz 2012/49 sayılı Genelgeyle, pazarlık usulüyle yapılacak kiralamalar sınırlandırılmıştır (ATM yerleri , Aile Hekimlikleri, geçici iş ve hizmet yerleri, PTT şubeleri vb. yerler). Bu şartların dışındaki hallerde, ticari alanlar hiçbir şekilde pazarlıkla kiraya verilmez.

19 Bu usulde; Komisyon kararı: Teklif Almak: İhale ilanı:
İlan yapılması zorunlu değildir. Teklif Almak: Belli bir şekle bağlı değildir. Bu İhaleler, bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Komisyon kararı: Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği Komisyon kararında belirtilmelidir.

20 Kesİnleşen İhale KararInIn Bİldİrİmİ
Kesinleşen ihale kararının ita amirince onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, ilgili istekliye; ihale üzerinde kaldığını ve sözleşme yapmaya gelmesi gerektiğini belirten yazı tebliğ edilir veya postayla gönderilir. (Bu aynı zamanda sözleşme yapmaya davet yazısıdır sayılı KİK uygulamalarıyla karıştırılmamalıdır.) Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.

21 Sözleşme İmzalanmasI Tüm kiralama ihaleleri; Yönetmeliğin 46. maddesi (1). fıkrası gereğince bir sözleşmeye bağlanmalıdır. Yönetmeliğin 50. maddesi (1). fıkrası gereğince de Kesinleşen ihale kararının istekliye bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde İstekli; Geçici teminatı kesin teminata çevirecek, İhale bedelini veya peşinatı yatıracak, Vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödeyecek, Bu işlemleri yaptığını belirten belgelerle birlikte Sözleşmeyi imzalamaya gelecekti.

22 Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Döner Sermeye İşletmesi adına gelir kaydedilir. Ayrıca, ihalelerden yasaklama işlemleri başlatılır.

23 İhalelerden Yasaklama
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm İhalelerden yasaklama. Yönetmeliğin 90. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunalar; Bakanlık dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklama Bakanlık ihalelerinden yasaklama Yönetmeliğin 91. maddesi 2. fıkrasında belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanlar ise Bakanlık tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmaları için işlem başlatılır.

24 Ecrİmİsİl Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgal edilerek kullanıldığının tespiti halinde; işgalciden alınan bedeldir.

25 Sağlık tesislerimizde karşılaşılan beli başlı işgal şekilleri:
Sözleşme sona erdiği halde hizmet yerini boşaltmamak, Kira sözleşmesinde belirtilen m² lere uymayarak kullanım alanını genişletmek, Seyyar satıcı, işportacı vb. kişiler tarafından yapılan işgaller, Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

26 Ecrimisil işlemlerinin yürütülmesi:
Ecrimisil: Süre uzatımı veya kiralama yöntemi gibi geleceğe yönelik bir işlem tesisi olmayıp; İşgalin tespiti halinde, geriye doğru 5 yıl için kamu zararının tahsili işlemidir. Ecrimisilin tahsil edilmesi; işgalciye, taşınmazın kullanımına devam etme hakkını vermeyeceği gibi; aynı yer için ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ticari alanı işgal etmeye devam edilmesi halinde; herhangi bir süre beklemeden ilgili mülkiye amirine haber verilir. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, mülkiye amirince, (kulluk kuvvetleri marifetiyle) en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.

27 Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili;
Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmelidir. Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde %15 indirim uygulanır. Ecrimisil borçlusunun, ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde; ecrimisilin en az %25’i peşin, kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde  ödenebilir. İşgalci  tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

28 Gelİrlerİn KayIt Edİlmesİ
Yapılan sözleşmeler, TDMS’ye kayıt edilmelidir. Tahsilata ilişkin tüm iş ve işlemler bu sözleşme kayıtları üzerinden takip edilmelidir. (ecrimisil alacakları da dahil)

29 TDMS’ye KayIt İşlemlerİ
TDMS üzerinde ticari alan kayıt işlemleri; Taşınmaz kayıt, Ticari alan kayıt, Yeni Sözleşme kayıt, Sözleşme bedeli girişi, Peyderpey kira tahsilatlarının kayıt edilmesi işlemi yapılmalıdır.

30 Kİra Taksİt PerİyotlarI
Üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir. Ödeme güçlüğü çeken kiracılar için, TDMS üzerinde parçalı ödeme modülü açılmış olup, bu modül, idarenin parçalı ödeme izni olmadıkça kullanılmamalıdır. İdarenin parçalı ödemeye izin vermiş olması, kalan bedel üzerinden gecikme zammı alma hakkını ortadan kaldırmaz. Geçici iş ve hizmetler için kira bedeli, peşin olarak tek seferde tahsil edilir.

31 Emanet Hesaplar Emanet hesaplardaki kira geliri düzenli periyotlarda takip edilmeli ve ivedi olarak ilgili hesaplara aktarılması sağlanmalıdır. Saymanlıklar; muhteviyatı bilinmeyen kira gelirlerini emanet hesaplardan ilgili hesaplara aktarılmadan önce, idareden konuya ilişkin bilgi almalıdır. Sözleşme yapıldıktan sonra hemen Sisteme kayıt işlemi yapılmalı ve alınan peşinat bu kayıt üzerinden muhasebeleştirilmelidir.

32 Eğitim notlarI: Rayiç bedel belirlenirken şehrin en işlek caddecideki işletme kira bedelleri de dikkate alınmalıdır. Ticari alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek, vakıf vb. isteklilere bedelsiz veya düşük bedelle kullandırılmayacaktır. Pazarlık usulü ihaleler (ATM yeri, Geçici iş ve hizmetler vb. ) ile tahmin edilen yıllık kira bedeli 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın % 2 sini (2014 yılı için TL.) geçmeyen kapalı ve açık teklif usulü ihale işlemleri, Genel Sekreterliğin uygun görmesi halinde sağlık tesislerine devredilebilir. Geçici teminat belirlenirken; ihalede olması muhtemel art niyetli davranış öngörülüyorsa, geçici teminat (yönetmelimdeki sınırlan içerisinde kalmak kaydıyla) yüksek bir oranda belirlenebilir. Ancak bu durum ihaleye katılımı da büyük oranda engellememelidir.

33 Ürün fiyatlarının yükseltilmesinin önlenmesi: İhalelerin yüksek fiyatlarlarla sonuçlanması; bu yerlerde satılan mamul malın fiyatını artırmamalıdır. Bu hususlara ilişkin ihale dokümanlarına hüküm konularak, bu yerleri kullanan vatanlaşın ve personelin mağduriyeti önlene bilir. Kira bedelinde indirim yapılması: Kiracı, kira bedelinde indirim talep edemez. Ancak, İdareden kaynaklanan nedenlerle kullanım yerinde değişiklik veya m² de azaldım söz konusu ise; bu değişikliğin müşteri popülasyonunu etkileyip etkilemediğine bakılmalı. İnternetten ilan yapılması: Tüm ihale ilanları, Genel Sekreterliklerin ve sağılık tesislerinin internet sayfalarından da ayrıca duyurulması; ihaleye katılımın artmasında oldukça önem arz etmektedir.

34 Teşekkürler Mustafa KESKİN Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı
TÜRKİYE KAMI HASTANELERİ KURUMU Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı


"TİCARİ ALANLAR Ticari alanlar: Protokol:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları