Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR-3. Aşağıdakilerden hangisi tanıtsal biyoistatistiğin kapsamındadır? a)Yaşın hastalık evresine etkisi b)Kayseri il sınırlarındaki akciğer kanseri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR-3. Aşağıdakilerden hangisi tanıtsal biyoistatistiğin kapsamındadır? a)Yaşın hastalık evresine etkisi b)Kayseri il sınırlarındaki akciğer kanseri."— Sunum transkripti:

1 SORULAR-3

2 Aşağıdakilerden hangisi tanıtsal biyoistatistiğin kapsamındadır? a)Yaşın hastalık evresine etkisi b)Kayseri il sınırlarındaki akciğer kanseri insidansı c)Akciğer kanseri prevelansını etkileyen faktörler d)Alkol kullanımı ile yaşam süresi arasındaki ilişki e)Behçet hastalığının görülme nedenleri

3 Aşağıdakilerden hangisi analitik biyoistatistiğin kapsamındadır? a)Çocuk cerrahi bölümünde yatan hasta sayısı b)Hematoloji bölümüne gelen hastaların yaş ortalamaları c)Diş hastanesinde bir yıl içinde uygulanan kanal tedavisi d)Kardiyoloji bölümündeki personel sayısının dağılımı e)Nefroloji bölümünde cinsiyete göre yapılan ameliyat sayısının farklı olup olmaması

4 Aşağıdakilerden hangisi biyoistatistiğin kullanım alanlarından değildir? a)Epidemiyolojik çalışmalar b)Etik kurullar c)Tıp fakültesi dekanlık seçimleri d)Koruyucu hizmetler e)Bilimsel çalışmalar

5 “Hedef kitle olarak 2009-2010 yılı Nöroloji servisinde yatan hastaların tamamının alındığı bir çalışmada hastaların uyku süreleri ortalama 5.5 saat olarak bulunmuştur.” Bu cümlede hangi kavram yer almamaktadır? a)Örneklem b)Parametre c)Anakütle d)Değişken e)Tamsayım

6 Temel tıp bölümlerinin isimleri değişkeni ( Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıp Eğitimi, Parazitoloji) hangi tip değişkene girer? a)Nicel b)Kesikli c)Sıralı d)Sürekli e)İsimsel

7 Visual Analog Skala (VAS) sayısal olarak ölçülemeyen bazı değerleri sayısal hale çevirmek için kullanılır. 100 mm lik bir çizginin iki ucuna değerlendirilecek parametrenin iki uç tanımı yazılır ve hastadan bu çizgi üzerinde kendi durumunun nereye uygun olduğunu bir çizgi çizerek veya nokta koyarak belirtmesi istenir. Mesela ağrı için bir uca hiç ağrım yok, diğer uca çok şiddetli ağrı yazılır ve hasta kendi o anki durumunu bu çizgi üzerinde işaretler. Ağrının hiç olmadığı yerden hastanın işaretlediği yere kadar olan mesafenin uzunluğu hastanın ağrısını belirtir. a)Nitel b)Kesikli c)Sıralı d)Sürekli e)İsimsel

8 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir? a)Değişken ve ölçeklerin belirlenmesi b)Katılımcıların eğitilmesi c)Pilot çalışmanın yapılması d)İstatistiksel analizlerin yapılması e)Sonuçların yorumlanması

9 Aşağıdakilerden hangisi veri toplama yöntemlerinden biri değildir? a)Anket b)Mülakat c)İkna d)Gözlem e)Ses Kaydı

10 Aşağıdakilerden hangisi metodolojik bir çalışmadır? a)Çalışmadaki olgumuzda nadir görülen bir olaya rastlanmıştır. b)Çalışmamızda geçmişte yapılan 8 çalışmanın sayısal değerleri birleştirilmiştir. c)Çalışmamızdaki hasta ve sağlam bireylerin öyküleri alınmıştır. d)Çalışmamızdaki bireyler önümüzdeki 5 yıl boyunca incelenecektir. e) Çalışmamızda hastalığın prevelansı %2 bulunmuştur.

11 “Bu çalışmada 2010 yılı Ekim ayında Kayseri ili Bünyan ilçesindeki Behçet Hastalığı bulunan birimler incelenmiştir.” sözü edilen çalışma ne tipte bir çalışmadır? a)Kesitsel b)Olgu Sunumu c)Olgu Serisi d)Meta Analizi e)Deneysel çalışma

12 Olgu – kontrol çalışmalarında hangi oran verilir? a)Relatif Risk b)Prevelans c)Odds ratio d)İnsidans e)Mutlak risk

13 Aşağıdakilerden hangisi randomizasyona örnektir? a)2009 yılında 50 hasta üzerine bir çalışma yapılmıştır. 2010 yılında da çalışmaya 50 kontrol birimi eklenmiştir. b)Araştırmacı çalışmadaki iki grubu kendi isteği doğrultusunda oluşturmuştur. c)Araştırmacı grupları katılımcılara danışarak oluşturmuştur. d)Araştırmacı grupları kura ile belirlemiştir. e)Araştırmacı grupları tabakalandırma yaparak oluşturmuştur.

14 a)Fatalite b)Mortalite c)Prevelans d)İnsidans e)Fetüs Ölümü

15 “2009 yılında Kayseri’nin bir ilçesinde 120 akciğer kanseri hastasının 21’i ex olmuştur.” belirtilen hız hangisidir? a)Fatalite b)Mortalite c)Prevelans d)İnsidans e)Fetüs Ölümü

16 a)Fatalite b)Mortalite c)Prevelans d)İnsidans e)Fetüs Ölümü

17 Aşağıdakilerden hangisi yer ölçüsü değildir? a)Ortalama b)Medyan c)Mod d)Kantiller e)Varyans

18 Gözlemlerin yaklaşık %68.26’sı ………….. aralığında bulunur. a)Ortalama ± 1 standart sapma b)Ortalama ± 1.96 standart sapma c)Ortalama ± 2 standart sapma d)Ortalama ± 2.58 standart sapma e)Ortalama ± 2.99 standart sapma

19 Bir araştırmacı örneklemden elde etmiş olduğu ortalamayı anakütleye genellemek istemektedir. Araştırmacının parametreyi tahminleyebilmesi için hangi değerleri kullanması gerekir? (z=1.96) a)Ortalama b)Ortalama ve standart sapma c)Medyan ve standart hata d)Ortalama, standart sapma ve birim sayısı e)Ortalama ve birim sayısı

20 a) Basit Rasgele Örnekleme b) Tabakalı Rasgele Örnekleme c) Küme Örneklemesi d) Sistematik Örnekleme e) Kota Örnekleme Aşağıdakilerden hangisi olasılıksız örnekleme yöntemidir?

21 Birimler bir çalışmada bir erkek bir kadın olarak sıralanmışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? a)Küme örnekleme b)Basit rasgele örnekleme c)Sistematik örnekleme d)Tabakalı örnekleme e)Gönüllülerin seçimi

22 Gruplar kendi içinde heterojen aralarında homojen ise kullanılacak örnekleme yöntemi hangisidir? a)Küme örnekleme b)Basit rasgele örnekleme c)Sistematik örnekleme d)Tabakalı örnekleme e)Kota örnekleme

23 n = 400 a)120 - 140 b)129.02 – 130.98 c)110.4 - 149.6 d)270-530 e)130 =130 S=10 =?

24 Aşağıdakilerden hangisi kesin olaydır? a)p(a)= 0 b)p(a)<0.001 c)p(a)<0.05 d)p(a)>0.05 e)p(a)= 1

25 Aşağıdakilerden hangisi bilimsel anlamda bir olasılık değildir? a)Risk altındaki bir nüfustan rasgele seçilen birinin hasta olma olasılığı b)Birimlerin örnekleme girme olasılıkları c)Sigara içen birinin akciğer kanserine yakalanma olasılığı d)Gevher Nesibe Hastanesi’nin yıkılma olasılığı e)Herhangi bir Evre-3 hastasının hayatta kalma olasılığı

26 Bir para ile bir zarın birlikte atılması durumunda paranın tura ve zarın tek gelmesi nasıl bir olaydır? a)Bağımlı olay b)Ardışık olay c)Kesin olay d)Bağımsız olay e)İmkansız olay

27 Aşağıdakilerden hangisi nadir durumlar için kullanılan bir dağılım fonksiyonudur? a)Üssel b)Normal c)Poisson d)Gamma e)Beta

28 Aşağıdakilerden hangisi sıfır hipotezi olamaz? a)İki grup ortalaması birbirine eşittir. b)İki değişken birbirine bağımlıdır. c)İki değişken arasında ilişki yoktur. d)Hastaların yaş ortalaması 28’dir. e)Ölçümler arasında fark yoktur.

29 p <  ise her zaman istatistik yorum nasıl yapılır? a) H 0 kabul edilir. b) H 0 ret edilir. c) H 0 ne kabul edilir ne ret edilir. d) H 1 ret edilir. e) Yorum yapılamaz.

30 H 0 gerçekte yanlış iken onu reddetme olasılığına ne denir? a)1. tip hata b)2.tip hata c)Rassal hata d)İstatistiksel güç e)Etki gücü

31 Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel gücü verir? a)1-β b)1-α c)1-µ d)β e)β- α

32 δ = 0.3, s = 0.6, z α = 1.96, z β = 1.64 ise örneklem büyüklüğü kaç olmalıdır? a)32 b)42 c)52 d)61 e)75

33 Aşağıdakilerden hangisi verilerin normalliğinin incelenmesinde kullanılmaz? a)Güç analizi yapmak b)Eğiklik ölçülerini hesaplamak c)Basıklık ölçülerini hesaplamak d)Verilerin grafiğini çizmek e)Hipotez testleri yapmak

34 Toplumda sağlıklı bireylerin vücut ısıları 36.8 dir. Çalışmamızdaki 50 kişinin vücut ısılarının sağlıklı bireylerden farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılması gereken test hangisidir? (Veriler normal dağılmaktadır.) a)Kolmogorov-Smirnov b)Shapiro Wilk c)Tek Örnek t Testi d)İşaret Testi e)Bağımsız İki t Testi

35 Çalışmamızdaki 10 bireyin vücut ısılarının 36.8 değerinden farklı olup olmadığını araştırıyoruz. Aşağıdaki çıktıya göre yorumunuz nedir? (Veriler normal dağılmaktadır.) a)H 0 ret. Vücut ısıları 36.8 değerine eşit değildir. b)H 0 kabul. Vücut ısıları 36.8 değerine eşit değildir. c)H 0 kabul. Vücut ısıları 36.8 değerine eşittir. d)H 0 ret. Vücut ısıları 36.8 değerine eşittir. e)H 1 kabul. Vücut ısıları 36.8 değerine eşittir.

36 a)p=0.608 H 0 kabul. Gruplar arası fark yoktur. b)p=0.379 H 0 kabul. Gruplar arası fark yoktur. c)p=0.379 H 0 ret. Gruplar arası fark vardır. d)p=0.460 H 0 kabul. Gruplar arası fark yoktur. e)p=0.460 H 0 ret. Gruplar arası fark vardır.

37 a)p=0.001 H 0 ret. Gruplar arası fark vardır. b)p=0.048H 0 ret. Gruplar arası fark vardır. c)p=0.043 H 0 ret. Gruplar arası fark vardır. d)p=0.168 H 0 kabul. Gruplar arası fark yoktur. e)p=0.287 H 0 kabul. Gruplar arası fark yoktur.

38 a)p=0.000 H 0 ret. Ölçümler arası fark vardır. b)p=0.015H 0 ret. Ölçümler arası fark vardır. c)p<0.001 H 0 ret. Ölçümler arası fark vardır. d)p=0.515H 0 kabul. Ölçümler arası fark yoktur. e)p=0.376 H 0 kabul. Ölçümler arası fark yoktur.

39 39 Yukarıdaki grafikte iki grubun ortalamaları verilmiştir. Hangi testler kullanılmış olabilir? a)Mann Whitney U - Friedman b)Bağımsız iki örnek t testi – Tek Yönlü Varyans Analizi c)Bağımsız iki örnek t testi – Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi d)Bağımsız iki örnek t testi - Bağımlı iki örnek t testi e)Mann Whitney U - Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi

40 40 a)Kruskal Wallis - Friedman b)Bağımsız iki örnek t testi – Tek Yönlü Varyans Analizi c)Tek Yönlü Varyans Analizi– Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi d)Bağımsız iki örnek t testi - Bağımlı iki örnek t testi e)Kruskal Wallis - Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi Yukarıdaki grafikte üç grubun ortalamaları verilmiştir. Hangi testler kullanılmış olabilir?

41 41 Yukarıdaki grafikte üç grubun ortalamaları verilmiştir. Hangi testler kullanılmış olabilir? a)Kruskal Wallis - Friedman b)Bağımsız iki örnek t testi – Tek Yönlü Varyans Analizi c)Tek Yönlü Varyans Analizi– Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi d)Bağımsız iki örnek t testi - Bağımlı iki örnek t testi e)Kruskal Wallis - Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi

42 42 Yukarıdaki grafikte iki grubun ortalamaları verilmiştir. Hangi testler kullanılmış olabilir? a)Kruskal Wallis - Friedman b)Mann Whitney U – Wilcoxon c)Tek Yönlü Varyans Analizi– Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi d)Bağımsız iki örnek t testi - Bağımlı iki örnek t testi e)Kruskal Wallis - Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi

43 43 a)Kruskal Wallis - Friedman b)Mann Whitney U – Wilcoxon c)Tek Yönlü Varyans Analizi– Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi d)Bağımsız iki örnek t testi - Bağımlı iki örnek t testi e)Kruskal Wallis - Tek Yönlü Tekrarlı Varyans Analizi Yukarıdaki grafikte iki grubun medyanları verilmiştir. Hangi testler kullanılmış olabilir?

44 Yukarıdaki tabloya göre araştırma hakkında düşünceniz nedir? a)Tekrarlı iki ölçüm – veriler normal dağılıyor. b)Tekrarlı iki ölçüm – veriler normal dağılmıyor. c)Tekrarlı üç ölçüm – veriler normal dağılıyor. d)Tekrarlı üç ölçüm – veriler normal dağılmıyor. e)Bağımsız iki ölçüm – veriler normal dağılmıyor.

45 Yukarıdaki çıktıya göre yorumunuz nedir? a)p<0.05 İki grup ortalamaları birbirinden farklıdır. b)p>0.05 İki grup ortalamaları birbirinden farklı değildir. c)p<0.05 üç grup ortalamaları birbirinden farklıdır. d)p<0.05 üç grup sıralama puanları birbirinden farklıdır. e)P<0.05 üç ardışık ölçüm birbirinden farklıdır.

46 Hangi gruplar birbirinden farklıdır? a)1 – 2 – 3b) 1 – 2c) 2 – 3d) 1 – 3 e) Gruplar arasında fark yoktur.

47

48 BİTTİ


"SORULAR-3. Aşağıdakilerden hangisi tanıtsal biyoistatistiğin kapsamındadır? a)Yaşın hastalık evresine etkisi b)Kayseri il sınırlarındaki akciğer kanseri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları