Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLİ TIP İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLİ TIP İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 ADLİ TIP İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİ

2 Amaç Hedefler ne olmalı?
EĞİTİM Nasıl olmalı? Amaç Hedefler ne olmalı?

3 Asistanlık ile bağdaşmayan işler
Madde 20 - Asistanlar, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir görev alamazlar, muayenehane açamazlar, eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılamayacak işlerde görevlendirilemezler.

4 Asistanların değerlendirilmesi
     Madde 24 - Eğitim sorumluları altı ayda bir asistanların meslek bilgileri, mesleki uygulama, göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatlerini asistan değerlendirme formuna yazıp gizli olarak fakültelerde dekanlığa, diğer kurumlarda kurum amirleri aracılığı ile Bakanlığa gönderirler.

5 Ayrıca asistanlığa başladıklarında her asistana bir karne verilir
Ayrıca asistanlığa başladıklarında her asistana bir karne verilir. Bu karneye asistanın yaptığı teorik ve pratik tüm etkinlikler yazılarak eğitim sorumlusu ve kurum amiri tarafından onanır. Asistanlar bu karneleri uzmanlık giriş sınavından önce uzmanlık sınav jürisine verirler. Karne sınavdan sonra asistana iade edilir.

6 Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
          Madde 25 -      Tezin konusu, asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.      Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır. Tez, asistanlık süresinin son üç aylık devresinden önce, kurumu tarafından asistanın eğitim gördüğü dalın eğitim sorumlularından oluşturulan üç kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir.   

7 Eğitim sorumluları       Madde 3 - Uzmanlık eğitiminden, tıp veya diş hekimliği fakültelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre profesör ve doçent olanlar ile en az 3 yıllık uzman olan yardımcı doçentler, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan diğer kurumlarda ise yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre klinik veya laboratuvar şefi ya da şef yardımcısı olanlar sorumludur. Aynı dalda birden fazla şef bulunması halinde, şeflerden biri baştabip tarafından koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirilir.

8 Uzmanlık sınavı jürileri
     Madde 28 - bu daldan beş asıl, üç yedek üye bilgisayar yöntemi ile kura usulüne göre birden fazla karma sınav jürisi      Jüriler, uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde en az üç araştırma makalesi yayınlanmış eğitim sorumluları arasından tercihen profesör, doçent, klinik veya laboratuvar şefi veya şef yardımcısından oluşturulur.

9 EK(Form:1) ASİSTAN YETİŞTİRMEYE YETKİLİ OLACAK UZMANLARIN BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLARININ İNCELENMESİ       Yayınlar 3 grup üzerinde değerlenir.       -Basılmış yayınlar       -Basılmak üzere verilmiş(bu bakımdan belge gerekir) yayınlar       -Bilimsel toplantılarda yapılmış tebliğler       Basılmış ve basılmamış yayınlar ve tebliğler aşağıdaki sıraya göre değerlendirilir:       -Servis ve laboratuvar araştırma türü makaleler       -Vak'a takdimi türü makaleler       -Literatür tarama türü makaleler       Adayın dosyasında bulunan yazılı belgeler yukarıdaki esaslara göre sınıflandırılarak ayrı ayrı değerlendirilir.       Her yazının değerlendirilmesinde aşağıdaki usul uygulanır.     Türkçe veya Yabancı Dil  Yazı Tertibi  Konuya Hakimiyeti  Bilimsel Açıdan İnceleme Tutumu  Orijinalliği  Getirdiği Yenilik  SONUÇ  

10 TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22. 03
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ      Resmi Gazete      Tarih: ; Sayı: 14993 Kurumların Fiziksel Yapıları      Madde 7: Kurumlar, bu Yönetmelikte belirtilen yatak sayısını ve birimleri kapsayabilecek ve asistan yetiştirilmesine ve çağın tıp hizmetleri ile yönetsel hizmetlerin kolaylıkla yürütülmesine olanak sağlayacak bir fiziki yapıda olacaktır. 

11 Poliklinikler     Madde 10: Poliklinikler, kurumların fonksiyonlarına göre uzmanlık dalları ile ilgili servislerle işbirliği halinde çalışacak ve hizmetleri gereği gibi yapabilecek fizik ve teknik yapı ve nitelikte olacaktır.       Her servisin normal polikliniğinde günde bir uzman 20'den fazla hastaya bakamaz. Ancak, daha fazla hastanın başvurması halinde o poliklinikte aynı esas üzerine uzman görevlendirilerek o günkü tüm hastaların muayeneleri sağlanır.

12 Diğer Yardımcı Kısımlar
     Madde 12: Her kurumda aşağıdaki yardımcı kısımlar bulunur;       a)Kurumun özelliğine göre tıp kitapları, monografiler, endeks kitapları,ansiklopediler, peryodikleri bulunan ve yeterli okuma alanı olan bir kitaplık,       b)Nümerik alfabetik dosyalama ve endekslere ve Dünya Sağlık Tekşilatı'nın hazırladığı teşhis ve ameliyat endekslerine uygun olarak düzenlenen merkezi arşiv ve hasta izleme işleri bürosu,       c)Birim hizmetlerinin arşiv ve istatistikleri için tıbbi sekreterlik,       d)Kurumun türlü uğraşı alanlarında yararlanmak için tıbbi fotoğraf atölyesi,       g)Türlü konularda gereğinde araştırma yapabilecek kapasitede laboratuvar, hayvan ameliyathanesi, deney hayvanı bakım yeri,       h)Konferans salonu ve seminer odaları,       i)Bilimsel çalışmaları duyurmak için teksir ve fotokopi atölyesi,       j)Sosyal hizmet bürosu.

13 Bilimsel Konsey     Madde 13: Her kurumda kurum amirinin başkanlığında birim şeflerinden ve Özel Dal Tedavi Kurumlarında asistan yetiştirmeye yetkili şeflerden oluşan bir bilimsel konsey kurulur. Konsey üyeleri aralarında bir başkan yardımcısı seçerler. Konsey ayda en az bir defa toplanır. Her üye geçerli mazereti dışında konsey toplantılarına katılmak zorundadır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyu geçerli sayılır. Kararlar istişaridir.

14 Eğitim Planlama Ve Koordinasyon Kurulu
    Madde 15: (Değ. R. G. : / 25257) Kurul; genel eğitim ve araştırma hastanelerinde, kurum amiri, şef, şef yardımcısı ve başasistanlarının kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri beş; özel dal eğitim kurumları ile yataksız eğitim kurumlarında ise en az üç koordinatör şeften oluşur. Eğitim kurumlarında yeterli sayıda koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asıl üye sayısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üyeler seçilir.

15 Kurulun Görevleri      Madde 16:      a)İlgili birimlerin şefleriyle bu yönetmelik esaslarına göre her birimin özel eğitim plan ve programlarını hazırlamak(Bu programlar her yıl ilgili birimlerin şefleriyle beraber yeniden gözden geçirilerek düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen programlar kurum amiri tarafından birim sorumluları ile asistanlara verilir).      b)Çeşitli birimlerde eğitim çalışmalarını ve asistan rotasyonlarını koordine etmek,      c) kurum içi veya aynı yer kurumlar arası seminer, konferans, bilimsel toplantılar düzenlemek,      d)Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları izleyerek bunlara katılmaları teşvik etmek ve duyurmak,      e)Bilimsel araştırma işlerinde çalışmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarla bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerden kurumca ihtiyaç ve yarar görülenlere olanaklar çerçevesinde yardımcı olmak,      f)Yıl sonunda kurum ve birimlerde yapılan eğitim çalışmalarını değerlendirmek. Bu maksatla kurul her yıl sonunda birimlerin uyguladığı günlük, haftalık, aylık eğitim çalışmalarını, bunlara ait yazışma ve dökümanları, kabul edilmeyen asistan tezlerinin kabul edilmeyiş gerekçelerini, şeflerin yıllık faaliyet raporlarını da gözönünde tutar      g)İlmi kitaplık ve arşiv çalışmalarını izlemek.

16 Eğitim Araç Ve Gereçleri
     Madde 25: Birimlerde bir seminer odası, projeksiyon makinası (her birim için ayrı olması şart olmayıp tüm kurum için de olabilir), birimlerin fonksiyonlarına göre nadir vakalar için fotoğraf, slayt ve film albümü ile ayrıca sağlam organlara ve hastalıklara ait röntgen film albümü bulunmalıdır.

17 Asistan Öğrenim Ve Eğitimi
     Madde 47: Asistanlar;      a)Mesleki özel bilgi eğitimi,      b)Mesleki beceri eğitimi,      c)Mesleki genel bilgi eğitimi, alanlarında her tür öğretim ve eğitim kaynaklarından yararlanmak suretiyle yetiştirilirler.

18 Mesleki Özel Bilgi Eğitimi
Madde 48: Mesleki özel bilgi eğitimi; uzmanlık dalına özgü teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırma; birimin tıbbi araç ve gereçlerini kullanma yeteneğine sahip kılma, bilgi, görgü ve tıbbi seziye dayanan karar verme ve uygulama olanağını sağlama amacını güden bir eğitimdir.      Mesleki özel bilgi eğitimi aşağıdaki kaynaklardan yararlanmak suretiyle yapılır.      a)Anlatım:Dal için gerekli konuların eğiticiler tarafından en az ayda bir anlatılmasıdır. Bu konular dalla ilgili tüm bilgilerle yakın dallara ait çeşitli bilgileri kapsar.      b)Seminer:Belli konularda kurum ve birimin her tür olanak ve materyalinden yararlanılarak, kişisel görüş ve düşünceler de eklenmek suretiyle asistanların bilgi düzeyinde yapılan tartışmalı konuşmalardır.      c)Kurs:Belli konularda servis içi, servisler ve kurumlar arası düzenlenen rutin veya en yeni bilgileri ve uygulamaları da kapsayan çalışmalardır.      d)Konferans:Belli bir konuda literatür toplanması ve buna kişisel bilgilerin eklendiği konuşmalardır.      e)Literatür Klübü:Periyodiklerden seçilmiş konularda gerektiğinde özetler hazırlanarak en az 3 ayda bir yapılan tartışmalı konuşmalardır.      f)Vizit Konuşmaları:Şef, şef yardımcısı ve başasistanların ve asistanların katılmasıyla hasta ile ilgili tüm özellik ve işlemlerin tartışıldığı çalışmalardır.      g)Konsey:Hastaların yatışı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin konuşulup değerlendirilmesidir.      h)Kliniko-Patolojik Konferans:Servislerde patoloji laboratuvarları arasında belli konularda yapılan ortaklaşa çalışmalardır.      i)Vak'a Takdimi:Özellik gösteren vak'alar için gerekli bilgi ve verilerin hazırlanması suretiyle yapılan tartışmalı çalışmalardır. Bu çalışmalarda problem vak'alar da tartışılır.      j)Kaynak Taraması:Anlatım, seminer, konferans, mesleki makale, tez vb. çalışmalarına temel teşkil eden literatürün sağlanması için yapılan çalışmalardır.

19 Mesleki Beceri Eğitimi
     Madde 49: Mesleki beceri eğitimi; asistana uzman olmak istediği dalda ve bu dalla ilişkisi bulunan diğer dallarda beceri, bilgi ve yetenek kazandırma amacını taşır.

20 Mesleki Genel Bilgi Eğitimi
     Madde 50: Mesleki genel bilgi eğitimi, kurum Eğitim Planlama içinde belirli saatlerde uzmanlık birimleri ayırd edilmeksizin asistanların tümüne birlikte uygulanan eğitimdir.      Bu Eğitim:      a)Kurumlardaki birimleri, poliklinikleri, ameliyathaneleri, diğer tıbbi ve yönetsel alanları da kapsayan bir haftalık sürede kurum içi düzeni tanımayı,      b)Asistanların görev, yetki ve sorumlulukları,      e)Tek tabip ya da sağlık kurulları rapor ve işlemlerini      f)Her tür bilimsel inceleme araştırma için gerekli hazırlıkları,      g)Materyal alma, hastaları hazırlama ve bunların laboratuvarlara gönderilme esaslarını,      h)Asistanlık tezi ve mesleki makale hazırlama ve yazma yöntemlerini,      i)Tıp mesleklerinin uygulanması ve sağlık idaresi ile ilgili mevzuatı,      j)Deontoloji kurallarını,      k)Türlü kurum, kuruluş ve birimler arası ilişkileri,      l)Asistanın kişi ve toplumla sosyal ilişkilerini,      m)Gerekli görülen başka konuları      kapsar.

21 EK(Liste 3) ÇEŞİTLİ BİRİMLERİN UZMANLIK SINAV JÜRİLERİ OLUŞUM LİSTESİ   Adli Tıp  Farmakoloji, Patolojik Anatomi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Şirürji

22 Türkiye’de eğitim modeli

23 Adli Tıp 4 yıl 1-Toksikoloji 2 yıl

24 ATUD MYK Adli tıp uzmanlık süresi: 4 yıl Rotasyonlar ve süreleri
Patoloji (12 ay) Psikiyatri [9 ay  (3 ay klinik, 3 ay çocuk psikiyatrisive 3 ay adli psikiyatri)] Radyoloji ve toksikoloji rotasyonları ile kurum birimlerinde yapılacakların Anabilim Dalları tasarrufuna bırakılması.

25 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Olay yeri incelemesine aktif katılım. Olayın yeniden kurgulanması için yapılan olay yeri inceleme ekip çalışmasında gerekli kanıt niteliğindeki materyalin belirlenmesi, toplanması, korunması, uygun koşullarda ilgili laboratuarlara gönderilmesi, olay yerinde yapılması gereken, tanıya yönelik testlerin uygulanması gibi adli tıbbi bilgi ve beceri. Ölüm zamanı araştırılması dahil bir cesedin ayrıntılı muayenesi konusunda bilgi ve beceri. Adli otopsi teknikleri konusunda bilgi ve beceri. Doğal ve doğal olmayan ölümlerde, ölüm nedeni, mekanizması ve orijinini aydınlatacak bilgi ve beceri Adli otopsi olgularının makroskobik ve mikroskobik incelenmesinde bilgi ve beceri.

26 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 5. Travma olgularının tıbbi incelenmesi, ayrıntılı tanımlaması, fiziksel ve ruhsal muayeneyi yapabilme ve adli tıbbi değerlendirmede bilgi ve beceri. Koruyucu hekimlik uygulamasında tutum ve davranış. 6. Zehirlenmelerin patofizyolojisi ve tanıya yönelik araştırma yöntemleri hakkında bilgi, örnek alma ve laboratuar sonuçlarının yorumlanması konusunda bilgi ve beceri. 7. Bir adli olgudaki ilgili tüm bulgular ışığında laboratuar tekniklerinin örnekleme koşulları, ayırıcı tanı değerleri, güvenilirlik, duyarlılık, geçerlilik ve hata payları konusunda bilgi. Bilimsel analizlerin yorumlanması konusunda bilgi ve beceri. 8. Adli biyolojinin temel konularında bilgi ve yorumlama becerisi. 9. Kimliklendirmede temel bilgi ve beceri. 10. Adli psikiyatri ile ilgili akıl ve ruh sağlığı konularında bilgi ve beceri.

27 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 11. Tıbbi bilirkişinin yasal yetki ve sorumlulukları ile tıbbi girişimlerin yasal sonuçları hakkında hukuk felsefesi ve etik yaklaşımı da içeren bilgi ve yorumlama becerisi. 12. Adli tıbbi araştırmaların bulgularını ve sonuçlarını ayrıntılı olarak tanımlayan ve bilimsel görüş ve yorumu içeren adli tıbbi rapor düzenleme ve/veya görüş sunma bilgi ve becerisi. 13. Günümüzde varolan ve geliştirilecek tüm adli inceleme teknikleri konusunda temel bilgi, Adli Tıp Uzmanları Derneği tarafından akredite edilmiş sertifikasyon programları ile kazandırılmış bilgi ve beceri.

28 UYGULAMA: Uzmanlık eğitimi süresince yapması öngörülen asgari sayılar Adli patoloji   1. Adli ölü muayenesi katılım ve bulguların değerlendirilmesi 100 2. Olay yeri ve cesedin bulunduğu yerdeki bulguların dokümantasyonuna katılım 25 3. Adli tıbbi otopsi uygulamasını tek başına gerçekleştirme 150 4. Histolojik inceleme 1500 5. Olayla ilgili fotoğrafların değerlendirilmesi 50 6. Adli tıbbi otopsi raporu düzenleme 300 7. Adli osteoloji ve odontoloji incelemelerine katılım 25  Klinik adli tıp 1. Cinsel saldırı muayenesine katılım 100 2. Aile içi şiddet muayenesine katılım 100 3. Gözaltı muayenesine katılım 50 4. Adli psikiyatri muayenesine katılım 200 5. Ayaktan muayenelere katılım 250

29 PATOLOJİ ROTASYON PROGRAM ÖRNEĞİ
Öğrenim Hedefleri 1. Genel ve özel patoloji alanlarında adli tıp alanında kullanılmak üzere bilgi ve beceri kazanılması 2. Cerrahi patolojinin rutin hizmetlerindeki makroskopi, mikroskopi ve rapor yazımı hakkında bilgi kazanma 3. Adli patolojide ölümle ilgili en sık problem yaratan organların patolojileri hakkında bilgilerin kazandırılması 4. Yukarıda tanımlanan alanlardaki organ ve sistemlerin histopatolojik değerlendirmelerinde kullanılmak üzere temel histoloji bilgisinin kazanılması

30 Uygulama Şekli Rotasyonun evreleri: 1. Histoloji hazırlık evresi (H) 2
Uygulama Şekli Rotasyonun evreleri: 1. Histoloji hazırlık evresi (H) 2. Makroskopi evresi A. Makroskopi gözlemci (M1) B. Makroskopi uygulamacı (M2) C. Otopsi makroskopi gözlem (O1) 3. Mikroskopi evresi D. Mikroskopi gözlemci (M3) E. Mikroskopi uygulamacı (M4) F. Otopsi mikroskopi gözlem (O2) olmak üzere beş ana evreden oluşmaktadır.

31 patoloji Eğitim dönemleri dağılımı: Eğitim dönemi her biri 3 aylık olmak üzere 4 ayrı dönemden oluşur ve bir yıl içinde tamamlanır. 1. İlk üç ay : H + M1 + O1 + O2 2. İkinci üç ay : M1 + M3 + O1 + O2 3. Üçüncü üç ay : M2 + M4 + O1 + O2 4. Dördüncü üç ay : M2 + M4 + O1 + O2 Pratik eğitim materyali 1. M1, M2, M3 ve M4 dönemlerinde rutin cerrahi patoloji materyalinden yararlanır. 2. O1 ve O2 eğitiminde perinatal ve pediyatrik otopsi materyalinden yararlanır.

32 Teorik eğitim materyali:
Histoloji: Aşağıda verilmiş olan konuların tamamını öğrenme ve içlerinden üç (bir seminer/ay) tanesi hakkında seminer hazırlama sorumluluğu rotasyonere aittir. Patoloji: Dokuz aylık süre içinde adli patolojide sık karşılaşılan organ patolojilerini oluşturan tamamını öğrenme ve beş ana organ sistemi hakkında (beyin, kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer) on seminer (her sistemden iki adet olmak üzere) hazırlama sorumluluğu rotasyonere aittir.

33 The Society of Apothecaries
City Livery Company James I 6 ARALIK 1617 Uzmanlık yetkisi – ilaç yapım ve uygulamasında Arma kullanım yetkisi – 6 gün sonra Arma ve giysinin kabul edilmesi Apollo (tedavi tanrısı) ejderha hastalığı öldürür, iki unicorn tarafından desteklenir (King James‘in kraliyet arması), gergedan ile taçlandırılır (boynuzunun tozunun tedavi edici olduğuna inanılmaktadır). Ovid‘in 'Metamorphoses', "I am spoken of all over the world as one who brings help"  Dernek 1815’den beri tıp uygulamasında hekimlere lisans ve 11 dalda mezuniyet sonrası tıp diploması vermektedir. the United Examining Board üyesi

34 Diploma in Medical Jurisprudence
1962 Adli tıp uygulamalarında deneyim kazanmış hekim ve diş hekimleri Adli patologlar, adli tabipler ve adli diş hekimlerinin yeterliliğini belgelemek amaçlı 2 aşamalı sınav Aşama I adli tıp uygulaması temel ilkeleri. Aşama II yeterince deneyimli adaylar (a) Klinik - D.M.J. (Clin) (b) Patoloji - D.M.J. (Path) (c) Odontoloji - qualifying as D.M.J. (Odont)

35

36 İngiltere Training Course in Forensic Medical Sciences
3 akademik dönem Diploma DMJ

37 Aşama II Forensic Pathology
Master of Science in Medical Science (Forensic Medicine) 2 yıl tam gün Adli ve genel patoloji Klinik adli tıp Adli bilimler Karşılaştırmalı hukuk ve adli tıp sorunları ROYAL COLLEGE OF PATHOLOGY

38 İYİ HEKİMLİK DAVRANIŞI KAZANMAK
AMAÇ İYİ HEKİMLİK DAVRANIŞI KAZANMAK


"ADLİ TIP İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları